HOTĂRÂRE nr. 536 din 27 iulie 2016privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 10 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ organizează pentru elevi competiții școlare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare și competiții educative extrașcolare și extracurriculare, la nivel județean, interjudețean, regional, național și internațional.  +  Articolul 2Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați și unităților școlare de proveniență a premianților sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice studențești, a concursurilor pe obiecte de învățământ, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-științifice și a campionatelor și concursurilor sportive școlare naționale și internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 12 august 1994, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 27 iulie 2016.Nr. 536.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolareși extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați șiunităților școlare de proveniență a premianților