HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*)pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii(actualizată până la data de 8 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 60 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al Deciziei Comisiei C (2012) 4564 final din 6 iulie 2012 privind cererea în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România, şi al Deciziei Comisiei C (2012) 8776 final din 5 decembrie 2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N) - România, Alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică în conformitate cu articolul 10c din Directiva ETS şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, precum şi a Planului naţional de investiţii. (2) Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, precum şi Planul naţional de investiţii, prevăzute la alin. (1), se aplică în condiţiile Deciziei Comisiei C (2012) 4564 final din 6 iulie 2012 privind cererea în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată în România, şi ale Deciziei Comisiei C (2012) 8776 final din 5 decembrie 2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N) - România, Alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică în conformitate cu articolul 10c din Directiva ETS.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică producătorilor de energie electrică care deţin instalaţii care erau în funcţiune până la 31 decembrie 2008 sau al căror proces de investiţie a fost iniţiat până la aceeaşi dată, cărora li se alocă tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră, cu condiţia utilizării contravalorii certificatelor alocate pentru finanţarea exclusivă a investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii.  +  Articolul 3 (1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) beneficiar - operator din sectorul de producere al energiei electrice care realizează o investiţie prevăzută în Planul naţional de investiţii; b) contract de finanţare - act juridic prin care se acordă finanţare nerambursabilă investiţiilor din Planul naţional de investiţii şi care stipulează obligaţiile, responsabilităţile şi drepturile părţilor, încheiat între beneficiari şi Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. c) data începerii investiţiei - data la care se înregistrează prima angajare a sumelor aferente investiţiei; d) încetarea temporară a activităţii - încetarea activităţii unei instalaţii pe o perioadă de minimum 1 an şi de maximum 3 ani; e) încetarea definitivă a activităţii - încetarea activităţii unei instalaţii pe o perioadă mai mare de 3 ani, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020; f) indicatori tehnici de performanţă - indicatori ai investiţiilor din Planul naţional de investiţii, respectiv eficienţa producerii energiei electrice sau eficienţa globală a configuraţiei de producţie în cogenerare şi emisia specifică de dioxid de carbon; g) investiţie nouă - investiţie care începe după semnarea contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 6 luni de la semnarea contractului de finanţare; h) platforma comună EEX - platforma comună de licitaţii, desemnată conform art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, cu amendamentele ulterioare. (2) Pentru termenii şi expresiile cuprinse în prezenta hotărâre şi care nu sunt definiţi la alin. (1) se utilizează în mod corespunzător definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015. (2) În scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a Planului naţional de investiţii, se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a activităţii finanţate integral din venituri proprii privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii prevăzute la alin. (2) se formează din venituri proprii, constituite din: a) contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică; b) sumele asigurate în baza contractelor de finanţare, pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţilor de monitorizare şi punere în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii; c) sumele încasate din penalităţi şi dobânzi, rezultate ca urmare a aplicării prevederilor contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii; d) dobânzile la disponibilul din veniturile proprii, în condiţiile legii; e) alte venituri dobândite în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015. (4) Cheltuielile aferente îndeplinirii activităţii prevăzute la alin. (2) se suportă din veniturile proprii prevăzute la alin. (3), astfel: a) din veniturile prevăzute la alin. (3) lit. a) se suportă cheltuielile privind finanţarea nerambursabilă a investiţiilor din Planul naţional de investiţii; b) din veniturile prevăzute la alin. (3) lit. b)-e) se suportă cheltuielile pentru plata onorariilor pentru consultanţi angajaţi în condiţiile legii, cheltuielile pentru plata onorariilor pentru experţi specializaţi în anumite domenii de activitate, tehnic, financiar, angajaţi în condiţiile legii, cheltuielile aferente monitorizării realizării investiţiilor din Planul naţional de investiţii, precum şi alte cheltuieli necesare îndeplinirii activităţii prevăzute la alin. (2), efectuate în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015. (5) Activitatea privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit prevăzută la alin. (2) se încadrează la capitolul bugetar 81.10 «Combustibili şi energie», titlul 55 «Alte transferuri»".----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015.(5^1) Activitatea privind implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii prevăzută la alin. (2) se încadrează la capitolul bugetar 81.10 «Combustibili şi energie», titlul 20 «Bunuri şi servicii».----------Alin. (5^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015. (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii, prevăzută la alin. (2), se aprobă odată cu bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii se întocmeşte, la venituri, pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli, după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. (8) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii. (9) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (2) se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare. (10) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, elaborează anual un raport privind realizarea Planului naţional de investiţii, pe care îl înaintează Comisiei Europene şi care se publică pe pagina sa de internet.----------Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5 (1) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se face anual. (2) Lista instalaţiilor eligibile pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit, deţinute de producătorii de energie electrică, prevăzuţi la art. 2, inclusiv numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, pentru perioada 2013-2020, în condiţiile Deciziei Comisiei C(2012) 4564 final din 6 iulie 2012, este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit sunt emise în contul operatorului din Registrul unic numai după efectuarea dovezii plăţii contravalorii acestora. (2) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit care nu se emit în contul operatorilor prevăzuţi la art. 2 sunt licitate pe platforma comună EEX, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit se efectuează în două tranşe, astfel: a) prima tranşă, în perioada 5 aprilie-31 decembrie a anului de alocare, la preţul de piaţă de referinţă prevăzut la alin. (4) lit. a); b) a doua tranşă, în perioada 5 octombrie-31 decembrie a anului de alocare, la preţul de piaţă de referinţă prevăzut la alin. (4) lit. b).----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015. (2) Contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit este stabilită utilizând un preţ de piaţă de referinţă pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare tranşă, în condiţiile Deciziei Comisiei C (2012) 4564 final din 6 iulie 2012. (3) Preţul de piaţă de referinţă pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră este determinat de două ori pe an, la 1 aprilie şi 1 octombrie. (4) Plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit utilizând preţul de piaţă de referinţă al unui certificat de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează pentru fiecare din cele două tranşe astfel: a) pentru prima tranşă, care se aplică pentru 50% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru anul în curs, preţul de piaţă de referinţă este preţul calculat la data de 1 aprilie; b) pentru a doua tranşă, care se aplică pentru 50% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru anul în curs, preţul de piaţă de referinţă este preţul calculat la data de 1 octombrie.----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2013 contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se plăteşte în trimestrul I al anului 2014, în baza preţului de piaţă de referinţă calculat la 1 aprilie şi, respectiv, 1 octombrie 2013. (6) Metodologia de calcul al preţului de piaţă de referinţă pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră în baza căruia se face plata contravalorii certificatelor alocate cu titlu gratuit, aprobată prin Decizia Comisiei C (2012) 4564 final din 6 iulie 2012 şi Decizia Comisiei C (2012) 8776 final din 5 decembrie 2012, este prevăzută în anexa nr. 2. (7) Efectuarea plăţii contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit se notifică de către operator, în maximum 3 zile lucrătoare, către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, însoţită de o copie a dovezii de plată.----------Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (8) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri comunică în termen de 5 zile, după validarea din partea Comisiei Europene, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, administratorul conturilor din Registrul unic, lista instalaţiilor şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră plătite pentru acestea, în vederea emiterii certificatelor în conturile operatorilor.----------Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015.  +  Articolul 8Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, emise în contul operatorului, pot fi utilizate de către acesta conform legislaţiei din domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care o instalaţie, prevăzută în anexa nr. 1, îşi încetează temporar sau definitiv activitatea, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate acestora sunt scoase la licitaţie pe platforma comună, începând cu anul următor încetării activităţii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în cazurile de încetare a activităţii ca urmare a unui proces de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor, în baza unei hotărâri a consiliului de administraţie/adunării generale a acţionarilor/consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se alocă conform anexei nr. 1. (3) Operatorul face dovada faptului că instalaţia şi-a încetat temporar sau definitiv activitatea, prin hotărâre a consiliului de administraţie/adunării generale a acţionarilor/consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, transmisă către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (4) În situaţia încetării temporare sau definitive a activităţii instalaţiei, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră nu se alocă începând din anul următor anului de încetare a activităţii instalaţiei. (5) În situaţia încetării temporare a activităţii, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se alocă instalaţiei începând din anul în care aceasta şi-a reluat activitatea. (6) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri notifică Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice cu privire la cantitatea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit care se licitează pe platforma comună EEX.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 10 (1) Planul naţional de investiţii cuprinde investiţii pentru modernizarea sectorului energetic, în condiţiile Deciziei Comisiei C (2012) 4564 final din 6 iulie 2012 şi ale Deciziei Comisiei C (2012) 8776 final din 5 decembrie 2012. (2) Planul naţional de investiţii are o valoare mai mare sau cel puţin egală cu contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit conform art. 2.  +  Articolul 11 (1) Planul naţional de investiţii este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Finanţarea nerambursabilă se acordă numai beneficiarilor şi investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii. (3) Investiţiile finanţate nerambursabil trebuie puse în funcţiune până cel mai târziu în semestrul I al anului 2020. Procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune, pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii, trebuie să conţină referiri privind realizarea indicatorilor tehnici de performanţă. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 11 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 12 (1) Investiţiile incluse în Planul naţional de investiţii primesc finanţare nerambursabilă în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, în baza unor contracte de finanţare.(1^1) Contractele-cadru de finanţare dintre Ministerul Energiei şi beneficiari, pentru investiţii puse în funcţiune la momentul încheierii contractelor de finanţare, pentru investiţii aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare, precum şi pentru investiţii noi sunt prevăzute în anexa nr. 5.----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 550 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 8 august 2016. (2) Beneficiarii primesc finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile, în funcţie de ordinea în care este solicitată şi aprobată finanţarea. (3) Beneficiarii investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii, care nu au început investiţia, pot solicita finanţarea nerambursabilă în vederea încheierii unui contract de finanţare în maximum 2 ani de la data de începere a investiţiei prevăzută în anexa nr. 3.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015. (4) Beneficiarii investiţiilor finanţate nerambursabil au obligaţia să ţină pentru fiecare investiţie o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte, şi să deschidă un cont la trezorerie în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor. (5) Beneficiarii investiţiilor prevăzuţi în anexa nr. 3 primesc finanţare nerambursabilă pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii efectuate după data de 25 iunie 2009, puse în funcţiune sau aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare, aferente cheltuielilor facturate şi plătite după data de 25 iunie 2009. Rambursarea acestor cheltuieli se face eşalonat, până în anul 2020, conform contractului de finanţare.----------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015. (6) Beneficiarii investiţiilor din Planul naţional de investiţii care deţin instalaţii prevăzute în anexa nr. 1 pot beneficia de finanţare nerambursabilă proporţional cu plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei deţinute de aceştia aferentă investiţiei, după cum urmează: a) plata sumelor rambursate pentru sumele aferente primei cereri de rambursare se va face proporţional cu alocările anuale cumpărate de beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul investiţiei începând cu alocarea aferentă anului 2013, cu respectarea metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 6. b) plata sumelor rambursate pentru sumele aferente următoarelor cereri de rambursare se va face în baza dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul investiţiei, începând cu anul semnării contractului de finanţare.----------Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015.  +  Articolul 13 (1) Finanţarea nerambursabilă se face ex-post pe baza documentelor justificative anexate cererii de rambursare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru investiţiile noi, la solicitarea beneficiarului, se poate acorda, în funcţie de sumele disponibile, o prefinanţare în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile rambursabile.----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015.  +  Articolul 14Beneficiarii investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii au obligaţia să raporteze anual Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri stadiul derulării investiţiilor sau intenţiile privind derularea investiţiilor, precum şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon realizată ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiilor.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 15 (1) La punerea în funcţiune a unei investiţii care reprezintă o nouă capacitate de producţie a energiei electrice, se scoate din funcţiune o capacitate existentă echivalentă cu 25% din capacitatea pusă în funcţiune, cel mai târziu în anul următor anului punerii în funcţiune a noii capacităţi de producţie a energiei electrice. (2) Lista capacităţilor existente care se scot din funcţiune ca urmare a implementării Planului naţional de investiţii, în condiţiile Deciziei Comisiei C (2012) 4564 final din 6 iulie 2012, este prevăzută în anexa nr. 4. (3) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, notifică Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE cu privire la capacităţile ce urmează a fi scoase din funcţiune.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 16Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru energie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat

  Ministrul afacerilor externe,

  Titus Corlăţean

  Ministrul mediului

  şi schimbărilor climatice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.096.  +  Anexa 1INSTALAŢIILE ELIGIBILEpentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit şinumărul de certificate alocate anual în perioada 2013-2020*Font 7* ┌────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │ Operator │ Instalaţie │ Alocare anuală (tCO(2)/an) │ Alocare │ │crt.│ │ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┤ totală │ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020│ (tCO(2))│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 1│R.A.A.N. │R.A.A.N. Sucursala│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROMAG TERMO │ 1.231.039│ 1.055.176│ 879.314│ 703.451│ 527.588│ 351.725│ 175.863│ 0│ 4.924.15│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 2│S.C. CE Oltenia │S.C. CE Oltenia - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- S.A. │S.A. - SE Craiova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Uzina Craiova II│ 718.022│ 615.447│ 512.873│ 410.298│ 307.724│ 205.149│ 102.575│ 0│ 2.872.088│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 3│S.C. CE Oltenia │S.C. CE Oltenia - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- S.A. │S.A. - SE Craiova │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- Uzina Işalniţa │ 1.687.749│ 1.446.642│ 1.205.535│ 964.428│ 723.321│ 482.214│ 241.107│ 0│ 6.750.996│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 4│S.C. CE Oltenia │S.C. CE Oltenia - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- S.A. │S.A. - SE Rovinari│ 2.776.556│ 2.379.905│ 1.983.254│ 1.586.603│1.189.953│ 793.302│ 396.651│ 0│11.106.224│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 5│S.C. CE Oltenia │S.C. CE Oltenia - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- S.A. │S.A. - SE Turceni │ 2.830.257│ 2.425.934│ 2.021.612│ 1.617.290│1.212.967│ 808.645│ 404.322│ 0│11.321.027│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 6│S.C. CET Arad - │S.C. CET ARAD - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │S.A. - CET Lignit │ 157.212│ 134.753│ 112.294│ 89.835│ 67.377│ 44.918│ 22.459│ 0│ 628.848│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 7│S.C. CET - S.A. │S.C. CET - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bacău │Bacău - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Instalaţia nr. 1 │ 19.951│ 17.101│ 14.250│ 11.400│ 8.550│ 5.700│ 2.850│ 0│ 79.802│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 8│S.C. CET - S.A. │S.C. CET - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brăila │Brăila │ 23.070│ 19.775│ 16.479│ 13.183│ 9.887│ 6.592│ 3.296│ 0│ 92.282│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 9│S.C. CET Govora │S.C. CET Govora - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- S.A. │S.A. │ 443.753│ 380.360│ 316.967│ 253.573│ 190.180│ 126.787│ 63.393│ 0│ 1.775.013│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 10│S.C. CET │S.C. CET Griviţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Griviţa - S.R.L. │- S.R.L. │ 5.924│ 5.078│ 4.232│ 3.385│ 2.539│ 1.693│ 846│ 0│ 23.697│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 11│S.C. CET Iaşi - │S.C. CET Iaşi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │S.A. CET Iaşi I │ 20.220│ 17.331│ 14.443│ 11.554│ 8.666│ 5.777│ 2.889│ 0│ 80.880│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 12│S.C. CET Iaşi - │S.C. CET Iaşi - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │S.A. CET Iaşi II │ 105.368│ 90.315│ 75.263│ 60.210│ 45.158│ 30.105│ 15.053│ 0│ 421.472│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 13│S.C. Colonia │CCNE CT Zona Someş│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │Nord │ 4.050│ 3.471│ 2.893│ 2.314│ 1.736│ 1.157│ 579│ 0│ 16.200│ │ │Energy - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 14│S.C. Colterm - │S.C. Colterm - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │S.A. - CET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Timişoara Sud │ 14.591│ 12.506│ 10.422│ 8.338│ 6.253│ 4.169│ 2.084│ 0│ 58.363│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 15│S.C. Dalkia │S.C. Dalkia Termo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Termo Prahova - │Prahova - S.R.L. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │Punct de lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brazi │ 57.576│ 49.350│ 41.125│ 32.900│ 24.675│ 16.450│ 8.225│ 0│ 230.301│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 16│S.C. Ecogen │S.C. Ecogen Energy│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Energy - S.A. │- S.A. Buzău │ 16.363│ 14.026│ 11.688│ 9.350│ 7.013│ 4.675│ 2.338│ 0│ 65.453│ │ │Buzău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 17│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SE Bucureşti - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti Sud │ 364.221│ 312.189│ 260.158│ 208.126│ 156.095│ 104.063│ 52.032│ 0│ 1.456.884│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 18│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SE Bucureşti - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti Vest │ 154.957│ 132.820│ 110.683│ 88.547│ 66.410│ 44.273│ 22.137│ 0│ 619.827│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 19│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SE Bucureşti - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Grozăveşti │ 89.770│ 76.946│ 64.121│ 51.297│ 38.473│ 25.649│ 12.824│ 0│ 359.080│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 20│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SE Bucureşti - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Progresu │ 173.896│ 149.054│ 124.212│ 99.369│ 74.527│ 49.685│ 24.842│ 0│ 695.585│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 21│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SE Bucureşti - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Titan │ 8.165│ 6.999│ 5.832│ 4.666│ 3.499│ 2.333│ 1.166│ 0│ 32.660│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 22│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti - S.A. -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SE Constanţa - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Palas │ 44.863│ 38.454│ 32.045│ 25.636│ 19.227│ 12.818│ 6.409│ 0│ 179.452│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 23│S.C. CE Hunedoara - │S.C. CE Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │- S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Deva │ 2.122.455│ 1.819.248│ 1.516.040│ 1.212.832│ 909.624│ 606.416│ 303.208│ 0│ 8.489.823│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 24│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Galaţi - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Galaţi - S.A. │ 578.063│ 495.483│ 412.902│ 330.322│ 247.741│ 165.161│ 82.580│ 0│ 2.312.252│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 25│S.C. Electrocentrale│S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Oradea - S.A. │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Oradea - S.A. │ 140.475│ 120.408│ 100.340│ 80.272│ 60.204│ 40.136│ 20.068│ 0│ 561.903│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 26│S.C. CE Hunedoara - │S.C. CE Hunedoara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │- S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Electrocentrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Paroşeni │ 328.334│ 281.429│ 234.524│ 187.619│ 140.714│ 93.810│ 46.905│ 0│ 1.313.335│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 27│S.C. Energy │S.C. Energy │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cogeneration │Cogeneration Group│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Group - S.A. │- S.A. - Zimnicea │ 18.430│ 15.798│ 13.165│ 10.532│ 7.899│ 5.266│ 2.633│ 0│ 73.723│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 28│S.C. ENET - S.A. │S.C. ENET - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Focşani │Focşani │ 5.127│ 4.395│ 3.662│ 2.930│ 2.197│ 1.465│ 732│ 0│ 20.508│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 29│S.C. Lukoil │S.C. Lukoil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Energy Gas Romania -│Energy Gas Romania│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │- S.R.L. │ 26.492│ 22.707│ 18.923│ 15.138│ 11.354│ 7.569│ 3.785│ 0│ 105.968│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 30│S.C. Modern Calor - │S.C. Modern Calor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │- S.A. │ 4.449│ 3.813│ 3.178│ 2.542│ 1.907│ 1.271│ 636│ 0│ 17.796│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 31│S.C. OMV Petrom - │CCCC Brazi │ 2.311.487│ 1.981.275│ 1.651.062│ 1.320.850│ 990.637│ 660.425│ 330.212│ 0│ 9.245.948│ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 32│S.C. Servicii │S.C. Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Comunale - S.A. │Comunale - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rădăuţi │Rădăuţi Centrală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Termică │ 13.439│ 11.519│ 9.599│ 7.679│ 5.760│ 3.840│ 1.920│ 0│ 53.756│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 33│S.C. Termica - S.A. │S.C. Termica - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Târgovişte │S.A. Târgovişte │ 7.369│ 6.317│ 5.264│ 4.211│ 3.158│ 2.106│ 1.053│ 0│ 29.478│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 34│S.C. Termica - S.A. │S.C. Termica - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suceava │S.A. Suceava - CET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe huilă │ 75.882│ 65.041│ 54.201│ 43.361│ 32.521│ 21.680│ 10.840│ 0│ 303.526│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 35│S.C. CE Oltenia - │S.C. CE Oltenia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │- S.A. - SE Brăila│ 298.057│ 255.477│ 212.898│ 170.318│ 127.739│ 85.159│ 42.580│ 0│ 1.192.228│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 36│S.C. Termo Calor │SC Termo Calor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Confort - S.A. │Confort - S.A. - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CET Găvana │ 6.014│ 5.155│ 4.296│ 3.437│ 2.577│ 1.718│ 859│ 0│ 24.056│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 37│S.C. Uzina de Agent │S.C. Uzina de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Termic şi Alimentare│Agent Termic şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu Apă Motru - S.A. │Alimentare cu Apă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Motru - S.A. │ 4.224│ 3.620│ 3.017│ 2.414│ 1.810│ 1.207│ 603│ 0│ 16.895│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 38│S.C. Vest Energo - │S.C. Vest Energo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │- S.A. │ 2.525│ 2.164│ 1.803│ 1.443│ 1.082│ 721│ 361│ 0│ 10.099│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ 39│SNGN Romgaz - S.A. │SNGN Romgaz - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- CTE Iernut │ 962.085│ 824.645│ 687.204│ 549.763│ 412.322│ 274.882│ 137.441│ 0│ 3.848.342│ ├────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼──────────┤ │ │TOTAL: │ │17.852.480│15.302.126│12.751.773│10.201.416│7.651.064│5.100.711│2.550.356│ 0│71.409.926│ └────┴────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴──────────┘  +  Anexa 2METODOLOGIA DE CALCULal preţului de piaţă de referinţă pentru uncertificat de emisii de gaze cu efect de seră1. Preţul de piaţă de referinţă al certificatului de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare din cele două perioade ale anului în curs se calculează ca medie simplă a preţurilor certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (preţuri de închidere - auction prices) pe platforma comună EEX, pentru EU, pentru toate sesiunile de licitaţie din perioada considerată, respectiv trimestrul I pentru preţul de piaţă de referinţă calculat la 1 aprilie şi trimestrul III pentru preţul de piaţă de referinţă calculat la 1 octombrie.2. În cazul în care în perioada considerată nu există minimum 12 sesiuni de licitaţie pe platforma comună EEX, preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se calculează ca medie simplă a preţurilor de închidere a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pe bursa europeană cu volumul cel mai mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră tranzacţionate.3. Preţul de piaţă de referinţă al certificatului de emisii de gaze cu efect de seră se utilizează dacă preţul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră deviază cu o valoare mai mare sau egală cu 10% faţă de valorile prezentate în anexa VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03 "Document de orientare privind aplicarea opţională a art. 10c din Directiva 2003/87/CE", şi anume:           Preţurile CO(2) în perioada 2013-2020, conform           anexei VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03: ┌──────────┬───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ UM │2013│2014│2015│2016│2017│2018│2019│2020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │Preţ CO(2)│euro*)/tonă│14,5│14,5│20,0│20,0│20,0│20,0│20,0│20,0│ └──────────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  *) Valori în euro 2008.

  ──────────
  4. Valorile din tabelul de mai sus, fiind calculate luând în considerare preţurile medii înregistrate în anul 2008, se actualizează în preţuri la nivelul anului în care se efectuează calculul, utilizând valorile anuale ale inflaţiei monedei euro.5. Pentru conversia în monedă naţională se va utiliza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data plăţii.6. Preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se afişează pe site-ul instituţiei care gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, precum şi implementarea Planului naţional de investiţii, prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre, la 1 aprilie şi 1 octombrie în fiecare an.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, conform modificării aduse de pct. 5 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3PLANUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII*Font 8* ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┐ │Nr. │ Beneficiar │ Investiţie │An │ │crt.│ │ │începere│ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 1 │S.C. OMV Petrom - S.A. - │Ciclu combinat cu turbină pe gaz │ 2009 │ │ │CCCC Brazi │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 2 │S.C. ADREM INVEST - S.R.L. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │ │ │ │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 3 │S.C. CE Hunedoara - S.A. - Deva │Ciclu combinat cu turbină pe gaz │ 2013 │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 4 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2013 │ │ │Işalniţa │nr. 7 pe lignit │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 5 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2013 │ │ │Rovinari │nr. 4, de 330 MW, pe lignit │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 6 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Bloc de 500 MW, pe lignit, parametri │ 2013 │ │ │Rovinari │supracritici │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 7 │S.C. CET Arad - S.A. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │ │ │ │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 8 │S.C. CET - S.A. Brăila │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │ │ │ │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 9 │S.C. CET Govora - S.A. │Centrală de cogenerare pe biomasă │ 2013 │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 10 │S.C. Vilcet Energy - S.R.L. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │ │ │ │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 11 │S.C. Ecogen Energy - S.A. Buzău │Centrală de cogenerare cu motoare termice │ 2013 │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 12 │S.C. Energy Cogeneration Group │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │ │ │- S.A. - Făgăraş │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 13 │S.C. Energy Cogeneration Group │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2013 │ │ │- S.A. - Săvineşti │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 14 │S.C. International Recycling │Valorificare energetică de deşeuri │ 2013 │ │ │Energy - S.A. │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 15 │S.C. Power Plant Făgăraş - │Ciclu combinat cu turbină pe gaz │ 2013 │ │ │S.R.L. │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 16 │S.C. AMONIL - S.A. │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2014 │ │ │ │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 17 │S.C. Brăila Power - S.A. │Bloc de 800 MW, pe huilă importată, │ 2014 │ │ │ │parametri supracritici │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 18 │S.C. CE Hunedoara - S.A. - │Bloc de 200 MW, pe huilă locală, │ 2014 │ │ │Paroşeni │parametri supracritici │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 19 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2014 │ │ │Rovinari │nr. 5, de 330 MW, pe lignit │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 20 │S.C. Electrocentrale Bucureşti │Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu│ 2014 │ │ │- S.A. - Bucureşti Sud │turbină pe gaz │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 21 │S.C. Electrocentrale Bucureşti -│Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu│ 2014 │ │ │S.A. - Grozăveşti │turbină pe gaz │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 22 │SNGN Romgaz - S.A. - Iernut │Ciclu combinat cu turbine pe gaz │ 2014 │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 23 │S.C. Titan Eco Power - │Centrală de cogenerare cu motoare termice │ 2014 │ │ │S.A. Bucureşti │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 24 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Bloc pe lignit local, parametri │ 2015 │ │ │Işalniţa │ultrasupracritici │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 25 │S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni│Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2015 │ │ │ │nr. 3 pe lignit │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 26 │S.C. CE Oltenia - S.A. - Turceni│Reabilitarea şi modernizarea blocului │ 2015 │ │ │ │nr. 6, de 330 MW, pe lignit │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 27 │S.C. Electrocentrale Bucureşti │Unităţi de vârf la Fântânele cu turbine pe │ 2015 │ │ │- S.A. - Fântânele │gaz │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 28 │S.C. Electrocentrale Galaţi │Centrală de cogenerare cu turbină pe gaz şi│ 2015 │ │ │- S.A. │recuperare de căldură │ │ ├────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┤ │ 29 │S.C. CE Oltenia - S.A. - │Centrală de cogenerare cu ciclu combinat cu│ 2016 │ │ │Craiova II │turbină pe gaz │ │ └────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┘----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, conform modificării aduse de pct. 5 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4LISTAcapacităţilor existente care se scot dinfuncţiune ca urmare a implementării Planului naţional deinvestiţii, în condiţiile Deciziei Comisiei C(2012) 4564final din 6 iulie 2012*Font 8* ┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐ │Nr. │ Operator │ Investiţie │Capacitate │Anul │ │crt.│ │ │scoasă din │scoaterii│ │ │ │ │funcţiune │din │ │ │ │ │ (MW) │funcţiune│ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 1 │S.C. CE Oltenia - S.A. │S.C. CE Oltenia - S.A. - SE Turceni │1 x 330 MW │ 2018 │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 2 │S.C. CET Braşov - S.A. │S.C. CET Braşov - S.A. - CET Braşov │2 x 50 MW │ 2014 │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 3 │S.C. Electrocentrale Bucureşti │S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │1 x 125 MW │ 2018 │ │ │- S.A. │- SE Bucureşti - CET Bucureşti Sud │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 4 │S.C. Electrocentrale Bucureşti │S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. │1 x 50 MW │ 2017 │ │ │- S.A. │- SE Bucureşti - CET Grozăveşti │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 5 │S.C. CE Hunedoara - S.A. │S.C. CE Hunedoara - S.A. │1 x 210 MW │ 2017 │ │ │ │- Electrocentrale Deva │ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 6 │S.C. Termoelectrica - S.A. │S.C. Termoelectrica - S.A. - SE Borzeşti │1 x 210 MW │ 2019 │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ 7 │S.C. Termoelectrica - S.A. │S.C. Termoelectrica - S.A. - SE Doiceşti │1 x 210 MW │ 2014 │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤ │ │TOTAL │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘Lista capacităţilor care se scot din funcţiune se actualizează prin ordin al ministrului delegat pentru energie.  +  Anexa 5CONTRACT-CADRUde finanţare pentru investiţii puse în funcţiunela momentul încheierii contractului de finanţarePărţile contractante:Ministerul Energiei, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, cod [..], tel [..], fax[..], poşta electronică [..], cod de înregistrare fiscală 33933936, reprezentat legal de [..] - ministru, în calitate de Autoritate finanţatoare (denumit în continuare ME)şi[denumirea Beneficiarului], cu sediul în [..], tel. [..], fax. [..], înfiinţată la data de [..], cod de înregistrare fiscală [..], reprezentată prin [..], având funcţia de [..], identificat prin [document de identitate], în calitate de Beneficiar,fiecare denumită individual Partea şi împreună Părţile,având în vedere:● Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;● Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 6 iulie 2012 privind cererea în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România;● Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 5 decembrie 2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N)-România;Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 1.096/2013);● Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015 (Procedurile PNI);Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016;Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei;● Cererea de finanţare nr. [..] (număr de ordine - [..]) din data de [..], aprobată de Autoritatea finanţatoare şi comunicată Beneficiarului prin Adresa nr. [..] din data de [..], anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentului contract,au convenit încheierea prezentului contract de finanţare (Contractul) pentru acordarea finanţării nerambursabile pentru investiţia [..], poziţia nr. [..] din anexa nr. 3 la HG nr. 1.096/2013, denumită în continuare Investiţia, în următoarele condiţii:  +  Articolul 1Obiectul Contractului (1) Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către ME pentru implementarea Investiţiei. Finanţarea nerambursabilă acordată constituie ajutor de stat. (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract. (3) Beneficiarul acceptă condiţiile pentru acordarea finanţării nerambursabile şi se angajează să îşi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.  +  Articolul 2Durata contractuluiContractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil 5 ani de la data semnării acestuia.  +  Articolul 3Perioada de realizare a Investiţiei (1) Investiţia a fost realizată în perioada [..]. (2) Graficul de realizare a Investiţiei este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract.  +  Articolul 4Valoarea Investiţiei (1) Valoarea totală cu TVA a Investiţiei este de [..] lei (valoarea în litere), din care: a) valoarea cheltuielilor eligibile este în sumă de: [..] lei (valoarea în litere), echivalent a [..] euro, la cursul comunicat de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul [..], respectiv [..] lei/euro, sumă care se încadrează în limita maximă comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE; b) valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de: [..] lei (valoarea în litere), conform datelor prevăzute în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1 ┌─────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Cofinanţarea │Valoarea │ │totală a │cheltuielilor │finanţării │cheltuielilor │cheltuielilor │ │Investiţiei, │eligibile ale │nerambursabile │eligibile ale │neeligibile │ │inclusiv TVA │Investiţiei │acordate din │Beneficiarului │ale │ │(lei) │(lei) │contul Planului│(lei) │Investiţiei │ │ │ │naţional de │ │(lei) │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ ├─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ 1 = 2 + 5 │ 2 = 3 + 4 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘ (2) ME se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă a cărei valoare se calculează conform prevederilor art. 19 din Procedurile PNI, în cuantum de [..] lei, care va fi majorată în funcţie de acumulările anuale din contul Planului naţional de investiţii (PNI) şi poate ajunge până la [..] lei (valoarea în litere), echivalent a [..] euro (valoare maximă), reprezentând maximum 25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei, specificată la alin. (1) lit. a), cu respectarea principiului "primul venit, primul servit", în ordinea de aprobare a cererilor de finanţare. (3) Valoarea maximă a finanţării nerambursabile prevăzută la alin. (2) nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia faţă de valoarea convenită, decât în condiţiile legii. (4) Referinţele din prezentul contract cu privire la cursul valutar şi consolidările prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă doar un etalon în raportările ME - Comisia Europeană.  +  Articolul 5Cheltuieli eligibile (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru realizarea Investiţiei sunt prevăzute în tabelul nr. 2, după cum urmează:Tabelul nr. 2*Font 7* ┌───────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Capitol│ Denumirea cheltuielii │Valoarea │Valoarea │ Finanţare nerambursabilă │ Contribuţie proprie │ │/Subca-│ │totală a │totală ├─────────┬─────────┬──────────┼───────────┬───────────┤ │pitol │ │cheltuielii│eligibilă a│Prevederi│Procentul│Valoarea │la valoarea│cheltuieli │ │ │ │cu TVA │cheltuielii│legale │(%) │finanţării│eligibilă a│conexe şi │ │ │ │(lei) │(lei) │ │ │nerambur- │cheltuielii│neeligibile│ │ │ │ │ │ │ │sabile │(lei) │(lei) │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 8 │ 3 = 6 + 7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │Cheltuieli pentru amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 1.1 │Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 1.2 │Amenajări pentru protecţia mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aducerea la starea iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 2 │Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesare obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3 │Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.1 │Studii de teren │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.2 │Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.3 │Proiectare şi inginerie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.4 │Organizarea procedurilor de achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.5 │Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.6 │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4 │Cheltuieli pentru investiţia de bază │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.1 │Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.2 │Cheltuieli pentru montajul utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice şi funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.3 │Cheltuieli pentru utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice şi funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.4 │Cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.5 │Cheltuieli pentru dotări │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.6. │Cheltuieli pentru achiziţia de active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5.1 │Cheltuieli pentru organizare de şantier │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi instalaţii aferente organizării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │b) cheltuieli conexe organizării de şantier │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5.2 │Cheltuieli pentru cote legale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţii pentru controlul calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrărilor de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │b) cota pentru controlul statului în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizarea lucrărilor de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │c) cota aferentă Casei Sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constructorilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │e) valoarea primelor de asigurări din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sarcina autorităţii contractante │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5.3 │Cheltuieli diverse şi neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 6 │Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi predare la Beneficiar │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 6.1 │Cheltuieli pentru pregătirea personalului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 6.2 │Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 7 │Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de audit independent pentru proiect │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 8 │Alte cheltuieli neeligibile - Total │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┘ (2) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile prevăzute în tabelul nr. 2, acestea trebuie să fie realizate, facturate către Beneficiar în intervalul cuprins între 25 iunie 2009 şi data punerii în funcţiune a instalaţiei şi plătite de acesta în intervalul cuprins între 25 iunie 2009 şi data semnării Contractului. (3) Beneficiarul poate efectua modificări, prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, ale sumelor aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 2, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi nu modifică valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei contractată pentru rambursare, cu notificarea prealabilă a ME înainte de efectuarea plăţii. (4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (3), Beneficiarul are obligaţia de a notifica în prealabil ME propunerea de modificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de rambursare afectate de modificarea în cauză, sub sancţiunea nerecunoaşterii modificărilor efectuate. Propunerea de modificare aprobată de ME va constitui anexă la Contract, fără a fi necesar a se mai încheia un act adiţional.  +  Articolul 6Rambursarea cheltuielilor (1) Plata se va efectua ex-post în baza cererilor de rambursare ce se transmit la ME, conform graficului de rambursare prevăzut în tabelul nr. 3. La data semnării prezentului contract, graficul de rambursare prevăzut în tabelul nr. 3 cuprinde valoarea sumei de rambursat calculată conform prevederilor art. 19 din Procedurile PNI, raportată la suma acumulată în contul PNI la data semnării Contractului.Tabelul nr. 3 ┌──────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐ │Cerere de │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Data depunerii│ │rambursare nr.│realizată din│cheltuielilor│finanţării │ │ │ │Investiţie │eligibile │nerambursabile│ │ │ │(lei) │(lei) │(lei) │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 3. │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 4. │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ 5. │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ └──────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘ (2) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare însoţită de dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (4) lit. d) pct. (i), după solicitarea transmisă de către ME, dar nu mai târziu de [..]. Plata primei cereri de rambursare se va face până la [..]. (3) În fiecare an, începând cu al doilea an contractual, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru depunerea cererii de rambursare, ME va calcula şi va comunica valoarea sumei de rambursat aferente anului în curs, actualizată cu acumularea calculată pentru Beneficiar conform procedurii de calcul al sumelor de rambursare, prevăzută la art. 24 alin. (1) pct. (i) lit. e) şi g) din Procedurile PNI. Baza de calcul al acumulării o reprezintă soldul contului PNI înregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent. Acumularea astfel calculată cuvenită Beneficiarului va fi cuprinsă în totalitate în cadrul valorii sumei de rambursat actualizate în anul respectiv. Actualizarea se va face de către ME, cu încheierea de acte adiţionale la Contract. (4) a) Beneficiarul are obligaţia de a depune toate cererile de rambursare, inclusiv ultima cerere de rambursare, la datele prevăzute în graficul de rambursare. b) Datele de depunere din graficul de rambursare pot fi modificate la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea ME. Solicitarea de modificare va fi justificată corespunzător şi notificată în scris ME cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru depunerea cererii de rambursare care face obiectul modificării, stabilită prin graficul de rambursare. c) ME va notifica aprobarea/refuzul cererii de modificare a graficului de rambursare în termen de maximum 25 de zile de la data primirii solicitării. ME nu poate refuza în mod nejustificat aprobarea solicitării Beneficiarului. Graficul de rambursare modificat va fi aprobat de către ME în termen de maximum 20 de zile de la data notificării şi va constitui anexă la prezentul contract, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional. d) Plata sumelor de rambursat se va face în funcţie de sumele disponibile în contul PNI, după cum urmează:(i) pentru sumele aferente primei cereri de rambursare, proporţional cu alocările anuale cumpărate de Beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul Investiţiei, începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la HG nr. 1.096/2013, după formula:                                        certificate CO(2) plătite în                                        perioadă pentru instalaţia                                        aferentă Investiţiei Suma rambursată = suma de rambursat x ───────────────────────────── ,                                        certificate CO(2) alocate în                                        perioadă pentru instalaţia                                        aferentă Investiţieiunde:suma de rambursat: suma solicitată şi aprobată la rambursare;perioadă: 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare;(ii) pentru sumele aferente următoarelor cereri de rambursare, în baza dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul Investiţiei, începând cu anul semnării Contractului. e) În termen de maximum 90 de zile de la data depunerii de către Beneficiar la ME a cererilor de rambursare şi a documentelor justificative corespunzătoare conform Procedurilor PNI, acesta va informa Beneficiarul cu privire la sumele aprobate la plată. ME aprobă cererile de rambursare în urma verificării documentelor justificative prezentate de Beneficiar, precum şi a oricăror altor documente/clarificări solicitate de ME Beneficiarului. (5) Beneficiarul are obligaţia de a transmite ME documentele/clarificările solicitate în termen de maximum 20 de zile de la data primirii solicitării. Neprezentarea documentelor/ clarificărilor în termenul solicitat atrage neacceptarea la plată, motivată, parţială sau totală, după caz, a valorii incluse în cererea de rambursare. (6) Rambursarea se va efectua de către ME în termen de 45 de zile de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma aprobată, în lei, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii, deschis de Beneficiar la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul, dedicat finanţării nerambursabile:- titular cont: [..];- cod IBAN: [..]. (7) Beneficiarii care efectuează plăţi în altă monedă decât cea naţională vor solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora, aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. (8) Beneficiarul nu poate depune o nouă cerere de rambursare mai devreme de trecerea unui termen de 6 luni de la data depunerii ultimei cereri de rambursare. (9) Cererile de rambursare vor reflecta cheltuielile efectuate şi plătite de Beneficiar în vederea realizării Investiţiei, cu respectarea prevederilor graficului de rambursare prevăzut la alin. (1), actualizat anual conform prevederilor alin. (3). (10) Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de documentele prevăzute de Procedurile PNI. (11) ME are dreptul de a efectua corecţii constând în excluderea de la finanţare parţial sau în totalitate a cheltuielilor aferente unei cereri de rambursare, în cazul constatării unor cheltuieli neeligibile şi/sau în cazul nerespectării/încălcării prevederilor contractuale şi/sau legale, naţionale şi/sau comunitare, aplicabile, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi ale alin. (4) lit. d). Corecţiile se vor comunica Beneficiarului odată cu rezultatul verificării cererilor de rambursare, sunt definitive şi operate direct asupra sumelor cuprinse în cererea de rambursare. (12) În situaţia în care contul PNI nu dispune de întreaga sumă necesară plăţii unei cereri de rambursare, ME notifică Beneficiarul în acest sens şi finanţează cererea de rambursare în limita sumelor disponibile în contul PNI. Plata se suspendă până la realimentarea contului PNI, urmând să fie reluată cu respectarea ordinii de aprobare a cererilor de finanţare. (13) În situaţia în care alocarea cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE este suspendată de către Comisia Europeană, ME notifică Beneficiarul în acest sens şi suspendă plăţile către acesta până la încetarea stării de suspendare a alocării cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE. În cazul suspendării alocării cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE de către Comisia Europeană, ME nu este responsabil de pagubele suferite de Beneficiar în această perioadă. (14) Cererile de rambursare şi documentele aferente acestora vor fi întocmite şi depuse la ME conform Procedurilor PNI.  +  Articolul 7Indicatori tehnici de performanţă (1) Indicatorii tehnici de performanţă sunt:- emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă);- eficienţa producerii energiei electrice (%);- eficienţa globală în cogenerare (%), după caz. (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt valabili pentru:- reabilitarea capacităţilor existente;- instalarea de capacităţi noi. (3) Pentru reabilitarea şi modernizarea capacităţilor existente, valorile indicatorilor tehnici de performanţă înainte şi după realizarea Investiţiei sunt cele prevăzute în tabelul nr. 4 de mai jos:Tabelul nr. 4 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐ │ Indicatorii tehnici de performanţă │Valoarea │Valoarea │ │ │înainte de │după │ │ │reabilitare│reabilitare│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ ....... │ ......... │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz │ ....... │ ......... │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ (4) Pentru instalarea de capacităţi noi, valoarea indicatorilor tehnici de performanţă după realizarea Investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării Investiţiei şi sunt cele prevăzute în tabelul nr. 5 de mai jos:Tabelul nr. 5 ┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ │ Indicatorii tehnici de performanţă │Valoarea după│Valoare │ │ │punerea în │conform │ │ │funcţiune │BREF-BAT│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ ........... │ ...... │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz │ ........... │ ...... │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ │Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘  +  Articolul 8Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile Beneficiarului a) Implementare (1) Beneficiarul este obligat să documenteze tehnic şi faptic că Investiţia realizată respectă la punerea în funcţiune indicatorii tehnici de performanţă prevăzuţi la art. 7 alin. (3) sau (4), după caz. (2) Dacă la punerea în funcţiune a Investiţiei indicatorii tehnici de performanţă nu sunt îndepliniţi conform prevederilor prezentului contract, Beneficiarul este obligat la plata unei penalităţi/sume considerate necuvenită, care se va calcula de către ME proporţional cu nerealizarea indicatorului "emisie specifică de CO(2), conform formulei de calcul prevăzute mai jos:S = D(em.sp) * E(prev) * T(oper) * PRET(CO(2)),unde:S = penalitatea/suma considerată necuvenită;D(em.sp) = diferenţa de emisie specifică de dioxid de carbon [tCO(2)/MWh] = emisia specifică aşteptată - emisia specifică realizată la probele de punere în funcţiune;E(prev) = cantitatea anuală de energie electrică previzionată a fi produsă în documentaţia care a stat la baza cererii de finanţare;T(oper) = un număr de 5 ani de operare;PRET(CO(2)) = preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la data la care se calculează suma considerată necuvenită, dar nu mai mult de 20 euro/tCO(2).Suma considerată necuvenită astfel calculată nu poate depăşi 1% din valoarea finanţării nerambursabile pentru realizarea Investiţiei şi se va plăti eşalonat, în tranşe anuale egale, începând cu data semnării Contractului. Plăţile se vor efectua anual până cel târziu la finele primului trimestru al anului 2020, cu excepţia primului an în care Beneficiarul este obligat să plătească prima tranşă în termen de 30 de zile de la aprobarea primei cereri de rambursare. (3) Beneficiarul este obligat să menţină Investiţia în condiţii de funcţionare la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional pe tot parcursul derulării Contractului. (4) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul monitorizării Investiţiei. ME va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului. (5) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare investiţie o evidenţă contabilă distinctă şi să deschidă un cont la trezorerie, în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6). (6) Beneficiarul are obligaţia să nu pună ipotecă, să nu gajeze pentru un împrumut sau să nu recurgă la nicio formă de înstrăinare provizorie a niciunui bun care face parte din proiect şi care face parte din contractul de finanţare. (7) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţie pentru care se asigură finanţarea nerambursabilă din contul PNI. (8) Beneficiarul are obligaţia să menţină proprietatea asupra facilităţilor construite/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe perioada Contractului, şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi viabilitatea operaţională a instalaţiei în această perioadă. (9) Beneficiarul are obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate pentru care a obţinut finanţarea din contul PNI, pe perioada Contractului. (10) Beneficiarul are obligaţia să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice (unde este cazul), ajutorului de stat şi prevederile de informare/publicitate. b) Raportare (1) Beneficiarul va transmite la ME următoarele rapoarte: a) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei, care însoţeşte prima cerere de rambursare, pentru investiţiile realizate; b) raport privind reducerea emisiilor de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a Investiţiei. Acest raport se trimite până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, pe toată perioada Contractului, după modelul prevăzut de Procedurile PNI. (2) Rapoartele menţionate la alin. (1) se transmit la ME în format letric, într-un exemplar original semnat de reprezentantul legal şi o copie conformă cu originalul, precum şi în format electronic. (3) În cazul în care rapoartele menţionate mai sus nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate de ME şi de a retransmite rapoartele în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. c) Monitorizare (1) Monitorizarea Investiţiei se va realiza pe toată perioada Contractului. (2) Sumele aferente activităţilor de monitorizare a realizării investiţiilor şi de verificare a utilizării fondurilor rambursate din contul PNI sunt asigurate de Beneficiar, din fonduri proprii în cuantum de 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE. (3) Monitorizarea Investiţiei se face atât prin verificarea documentelor aferente Investiţiei, cât şi prin vizite la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei. (4) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. Beneficiarul va transmite informaţiile solicitate în format letric şi electronic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. (5) Detaliile privind monitorizarea Investiţiei sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul contract. d) Politici comunitare şi naţionaleBeneficiarul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile şi legislaţia aferentă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice (unde este cazul), ajutorul de stat, egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. e) Alte obligaţii (1) Beneficiarul va transmite la cererea ME traducerea autorizată în limba engleză a informaţiilor din rapoarte. (2) Beneficiarul are obligaţia de a menţine Investiţia în stare de funcţionare pe toată durata Contractului. (3) Beneficiarul transferă în contul comunicat de ME suma [..], reprezentând 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE, astfel:(i) 50% din sumă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Contractului;(ii) 50% din sumă, în termen de 30 de zile de la data efectuării de către ME a primei rambursări.B. Obligaţiile ME (1) ME are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta obiectul prezentului contract. (2) ME are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de organismele abilitate care au sau pot avea un impact asupra obiectului prezentului contract.  +  Articolul 9Confidenţialitate (1) ME şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Investiţia şi care sunt stabilite de către părţi de comun acord ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de raportare/verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. (2) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii în culpă.  +  Articolul 10Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelorDreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (de exemplu, brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din realizarea Investiţiei sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului contract.  +  Articolul 11CesiuneaPrezentul contract, în integralitate sau parţial, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.  +  Articolul 12Nereguli (1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile Contractului ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a ME, care a prejudiciat sau poate prejudicia bugetul aferent printr-o sumă plătită necuvenit, respectiv: a) nerespectarea obligaţiei de a asigura exploatarea, întreţinerea şi viabilitatea operaţională a Investiţiei şi de a fi la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional pe toată perioada Contractului; b) prezentarea de către Beneficiar de situaţii nereale în baza cărora s-au acordat sume considerate necuvenite; c) acordarea de sume considerate necuvenite, conform prevederilor Procedurilor PNI; d) nerespectarea obligaţiei de plată, la zi, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul Investiţiei, începând cu anul semnării prezentului contract; e) orice altă sumă plătită constatată ca necuvenită de organele de control; f) menţinerea nejustificată a stării de suspendare a Contractului, dacă aceasta este cauzată, în orice mod, de către Beneficiar; g) Comisia Europeană sesizează/recomandă/solicită, referitor la Investiţia realizată, anumite aspecte/măsuri în legătură cu nerealizarea de către Beneficiar a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; h) orice alte acte care conduc la neîndeplinirea prevederilor prezentului contract. (2) ME va lua măsurile necesare pentru identificarea şi constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din neregulile aferente Investiţiei şi recuperarea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. În baza titlurilor de creanţă emise de autorităţile competente, ME va dispune măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra Investiţiei, măsuri care pot viza inclusiv micşorarea valorii finanţării nerambursabile prevăzute la art. 4 alin. (2), suspendarea executării sau rezoluţiunea prezentului contract. (3) Constatarea sumelor primite necuvenit, calculul şi individualizarea acestora se efectuează de către ME. Sumele rezultate ca urmare a împlinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), împreună şi/sau separat, asimilate creanţelor bugetare, se recuperează de la Beneficiar în condiţiile legii şi se virează la bugetul din care au fost finanţate, respectiv în contul PNI. (4) Constituie obiect al recuperării debitul constatat, individualizat în titlul de creanţă, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu. (5) În cazul în care creanţele nu sunt recuperate prin plata voluntară şi/sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, ME va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestora. (6) În cazul neregulilor constatate, Beneficiarul are obligaţia să restituie debitul individualizat în titlul de creanţă, în condiţiile prevăzute la art. 13. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, ME va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestuia.  +  Articolul 13Dobânzi şi penalităţi (1) Sumele rezultate, în cazul în care se împlinesc condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), reprezintă creanţă bugetară de la data de la care ME comunică titlul de creanţă debitorului/ Beneficiarului. (2) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, la nivelul celor reglementate de dispoziţiile din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), mai puţin sumele considerate necuvenite, în cazul în care aceste sume reprezintă ajutor de stat utilizat abuziv în sensul art. 1 lit. g) din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, la momentul recuperării, se va percepe companiilor beneficiare inclusiv dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, din momentul în care compania a beneficiat de ajutorul de stat utilizat abuziv până la momentul recuperării acestuia.  +  Articolul 14Persoane de contact şi adrese (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului [..], tel. [..], fax. [..], e-mail [..], adresa [..] (2) Persoane de contact ale Beneficiarului [..], tel. [..], fax. [..], e-mail [..] (3) Persoanele de contact din cadrul ME: [..], tel. [..], fax: [..], email: [..]Orice schimbare a persoanelor nominalizate de părţi se va notifica în scris. (4) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Investiţiei, şi se va transmite la următoarele adrese:Pentru Beneficiar: [..]Pentru ME: [..]  +  Articolul 15Modificări şi completări la Contract (1) Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în Contract, orice modificare a Contractului se realizează în scris de către părţi, prin semnarea unui act adiţional la Contract. (2) De asemenea, părţile convin că orice modificare a legislaţiei care are impact în orice mod asupra Contractului, precum şi asupra creanţei bugetare prevăzute la art. 13 alin. (1) conduce la actualizarea în mod corespunzător a Contractului prin încheierea unui act adiţional.  +  Articolul 16Forţa majoră (1) Forţa majoră înseamnă orice eveniment sau împrejurare (ori o combinare de evenimente şi/sau de împrejurări) intervenind după semnarea Contractului, care nu poate fi prevăzută, care nu poate fi evitată, care este în afara controlului părţilor şi care face imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către partea afectată, care este constatată de Camera de Comerţ şi Industrie a României. (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează. (3) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi contractante, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (5) Executarea prezentului contract va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. (6) În cazul în care forţa majoră şi efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile pot conveni încetarea de comun acord a acestuia.  +  Articolul 17Încetarea Contractului. Rezoluţiune (1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului prevăzut la art. 2, precum şi în cazul prevăzut la art. 16 alin. (6). (2) Autoritatea finanţatoare poate declara unilateral rezoluţiunea Contractului, cu o notificare, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, la care se adaugă o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii, în cazul în care: a) se constată neconcordanţe între declaraţiile Beneficiarului şi cele constatate prin raportul de monitorizare şi dacă aceste neconcordanţe nu sunt lămurite/clarificate/remediate într-un termen de 20 de zile de la solicitarea în acest sens din partea ME; b) Beneficiarul nu remediază neregulile, ulterior notificării ME, atunci când Comisia Europeană sesizează/recomandă/ solicită, referitor la Investiţia realizată, anumite aspecte/măsuri în legătură cu nerealizarea de către Beneficiar a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; c) nu se respectă obligaţia de exploatare, întreţinere, de asigurare a viabilităţii operaţionale a Investiţiei şi de a fi la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional pe durata Contractului, din culpa Beneficiarului; d) Beneficiarul cesionează prezentul contract; e) în cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la raportare şi monitorizare. (3) În situaţia în care ME declară unilateral rezoluţiunea Contractului conform alin. (2), Contractul se consideră desfiinţat la data menţionată în notificare sau, în lipsa acesteia, la data primirii de către Beneficiar a notificării scrise, emise în acest sens, fără a mai fi nevoie de nicio altă formalitate sau intervenţia instanţelor de judecată. (4) Contractul încetează de drept în cazul în care Comisia Europeană decide încetarea mecanismului de alocare cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE, independent de voinţa părţilor şi fără culpa acestora. Data efectivă de încetare a Contractului este fie data publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie data prevăzută în decizie. (5) Beneficiarul poate declara unilateral rezoluţiunea Contractului cu restituirea sumelor rambursate până la momentul rezoluţiunii. Restituirea sumelor se realizează în termen de maximum 45 de zile de la notificarea privind rezoluţiunea Contractului. În acest caz, Beneficiarul datorează şi va plăti ME, în acelaşi termen, o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii. (6) La momentul notificării prevăzute la alin. (3) şi (5), ME este îndreptăţit să înceteze plăţile către Beneficiar. (7) Contractul se consideră rezoluţionat de drept, fără vreo altă formalitate sau punere în întârziere, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, la care se adaugă o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii, dacă Beneficiarul, după încheierea Contractului: a) şi-a suspendat activitatea societăţii pe o perioadă mai mare de 6 luni; sau b) face obiectul unei proceduri de reorganizare cu consecinţe asupra Investiţiei, fără acordul prealabil al ME. (8) ME nu va fi responsabil de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a încetării/rezoluţiunii Contractului.  +  Articolul 18Legea aplicabilă (1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legea română. (2) Contractul este guvernat de legea română.  +  Articolul 19Dispoziţii finale (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract. (2) În cazul unei acţiuni susceptibile a fi considerată ca neregulă, aşa cum sunt acestea definite la art. 12 alin. (1), ME poate solicita Beneficiarului informaţii şi/sau documente în vederea clarificării suspiciunii. Beneficiarul are obligaţia de a răspunde în termenul solicitat de către ME. (3) În cazul constatării unei nereguli pe parcursul derulării Contractului, ME va notifica Beneficiarul pentru remedierea neregulii constatate, iar Beneficiarul are obligaţia de a remedia neregula în termenul solicitat. Pe perioada remedierii neregulilor constatate nu se vor efectua plăţile aferente ratelor scadente în această perioadă. În cazul nerespectării obligaţiei de remediere, se aplică prevederile art. 12 coroborat cu art. 17. (4) În eventualitatea unui litigiu între ME şi Beneficiar în legătură cu prezentul contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află sediul ME. (5) Locul executării Contractului: sediul ME. (6) Prezentul contract s-a încheiat astăzi [..], la sediul ME, în trei exemplare originale, în limba română, două exemplare pentru ME şi un exemplar pentru Beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.    Autoritatea finanţatoare, Beneficiar,    ...................... ...............................AnexeUrmătoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare;Anexa nr. 2 - Graficul de realizare a Investiţiei;Anexa nr. 3 - Monitorizarea Investiţiei.Lista poate fi completată cu orice alt document care devine anexă la prezentul contract, conform prevederilor acestuia.  +  Anexa 1la contractul-cadru de finanţareCererea de finanţare  +  Anexa 2la contractul-cadru de finanţareGraficul de realizare a Investiţiei  +  Anexa 3la contractul-cadru de finanţareMonitorizarea InvestiţieiPentru realizarea monitorizării proiectelor, Ministerul Energiei (ME) va desfăşura următoarele activităţi:- verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către Beneficiar conform contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile (activităţi desfăşurate/ indicatori);- vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării Investiţiei la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate sau inopinate).A. Verificarea documentelor (1) Beneficiarul trebuie să transmită ME la prima cerere de rambursare raportul final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei şi pe toată durata Contractului rapoarte anuale privind reducerea de emisii de CO(2). (2) Adiţional, Beneficiarul va transmite ME, la solicitarea acestuia, rapoarte speciale pe probleme specifice, fără a fi necesar un format standard de raportare. (3) Rapoartele beneficiarilor sunt verificate din punctul de vedere al corectitudinii şi al datelor şi informaţiilor cuprinse în acestea, luând ca referinţă conţinutul minim prevăzut în Procedurile PNI. (4) Dacă în rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificări, ME va notifica în acest sensBeneficiarul, iar acesta este obligat să răspundă solicitării ME în termenele menţionate.B. Vizita de monitorizare (1) Monitorizarea Investiţiei se face cel puţin o dată pe an de către echipa de monitorizare nominalizată de Ministerul Energiei. (2) Vizitele de monitorizare la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei pot fi anunţate sau inopinate. (3) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. (4) Pentru fiecare monitorizare, echipa de monitorizare întocmeşte un raport de monitorizare, care conţine constatările şi recomandările sale. Un exemplar al raportului de monitorizare se trimite Beneficiarului.5.2. CONTRACTUL-CADRU DE FINANŢAREpentru investiţii aflate în derulare lamomentul încheierii contractului de finanţarePărţile contractante:Ministerul Energiei, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, cod [..], tel. [..], fax [..], poşta electronică [..], cod de înregistrare fiscală 33933936, reprezentat legal de [..] - ministru, în calitate de Autoritate finanţatoare (denumit în continuare ME),şi[denumirea Beneficiarului], cu sediul în [..], tel. [..], fax [..], înfiinţată la data de [..], cod de înregistrare fiscală [..], reprezentată prin [..], având funcţia de [..], identificat prin [document de identitate], în calitate de Beneficiar,fiecare denumită individual partea şi împreună părţile,având în vedere:● Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;● Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 6 iulie 2012 privind cererea în temeiul art. 10c alin. (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România;● Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 5 decembrie 2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N) - România;Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 1.096/2013);● Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015 (Procedurile PNI);Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016;Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei;● Cererea de finanţare nr. [..] (număr de ordine - [..]) din data de [..], aprobată de Autoritatea finanţatoare şi comunicată Beneficiarului prin Adresa nr. [..] din data de [..], anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentului contract,au convenit încheierea prezentului contract de finanţare (Contractul) pentru acordarea finanţării nerambursabile pentru investiţia [..], poziţia nr. [..] din anexa nr. 3 la HG nr. 1.096/2013, denumită în continuare Investiţia, în următoarele condiţii:  +  Articolul 1Obiectul contractului (1) Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către ME pentru implementarea Investiţiei. Finanţarea nerambursabilă acordată constituie ajutor de stat. (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract. (3) Beneficiarul acceptă condiţiile pentru acordarea finanţării nerambursabile şi se angajează să implementeze Investiţia pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.  +  Articolul 2Durata contractuluiContractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil:(i) până la 31 decembrie 2020 pentru finanţare; şi(ii) 5 ani de la data punerii în funcţiune pentru obligaţiile prevăzute la art. 8 secţiunea A lit. c).  +  Articolul 3Perioada de realizare a Investiţiei (1) Graficul de realizare a Investiţiei este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract. În cazul în care Investiţia nu se realizează în intervalul de timp planificat, aceasta poate fi transferată în anii următori, prin modificarea graficului de realizare a Investiţiei. Un astfel de transfer este permis doar de două ori, cu încadrarea în prevederile alin. (3). (2) Graficul de realizare a Investiţiei poate fi modificat la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea ME prin încheierea unor acte adiţionale. Solicitarea de modificare va fi justificată corespunzător şi notificată în scris ME cu cel puţin 45 de zile înainte de data care face obiectul modificării, stabilită prin graficul de realizare a Investiţiei. (3) Data finalizării Investiţiei, confirmată de punerea în funcţiune a acesteia, nu poate depăşi data de 30 iunie 2020.  +  Articolul 4Valoarea Investiţiei (1) Valoarea totală cu TVA a Investiţiei este de [..] lei (valoarea în litere), din care: a) valoarea cheltuielilor eligibile este în sumă de: [..] lei (valoarea în litere), echivalent a [..] euro, la cursul comunicat de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul [..], respectiv [..] lei/euro, sumă care se încadrează în limita maximă comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE; b) valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de: [..] lei (valoarea în litere), conform datelor prevăzute în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1 ┌────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Cofinanţarea │Valoarea │ │totală a │cheltuielilor│finanţării │cheltuielilor │cheltuielilor │ │Investiţiei,│eligibile ale│nerambursabile │eligibile ale │neeligibile ale│ │inclusiv TVA│Investiţiei │acordată din │Beneficiarului│Investiţiei │ │(lei) │ │contul Planului│(lei) │(lei) │ │ │ │naţional de │ │ │ │ │ │investiţii │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ ├────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 1 = 2 + 5 │ 2 = 3 + 4 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ │ └────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┘ (2) ME se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă a cărei valoare se calculează conform prevederilor art. 19 din Procedurile PNI, în cuantum de [..] lei, care va fi majorată în funcţie de acumulările anuale din contul Planului naţional de investiţii PNI şi poate ajunge până la [..] lei (valoarea în litere), echivalent a [..] euro (valoare maximă), reprezentând maximum 25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei, specificată la alin. (1) lit. a), cu respectarea principiului "primul venit, primul servit", în ordinea de aprobare a cererilor de finanţare. (3) Valoarea maximă a finanţării nerambursabile prevăzută la alin. (2) nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia faţă de valoarea convenită, decât în condiţiile legii. (4) Referinţele din prezentul contract cu privire la cursul valutar şi consolidările prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă doar un etalon în raportările ME - Comisia Europeană. (5) În realizarea Investiţiei, orice majorare a valorii totale a Investiţiei faţă de cea prevăzută la alin. (1) este asigurată de Beneficiar. (6) Asigurarea sumelor necesare realizării Investiţiei în totalitatea sa este responsabilitatea Beneficiarului.  +  Articolul 5Cheltuieli eligibile (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru realizarea Investiţiei sunt prevăzute în tabelul nr. 2, după cum urmează:Tabelul nr. 2*Font 7* ┌───────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Capitol│ Denumirea cheltuielii │Valoarea │Valoarea │ Finanţare nerambursabilă │ Contribuţie proprie │ │/Subca-│ │totală a │totală ├─────────┬─────────┬──────────┼───────────┬───────────┤ │pitol │ │cheltuielii│eligibilă a│Prevederi│Procentul│Valoarea │la valoarea│cheltuieli │ │ │ │cu TVA │cheltuielii│legale │(%) │finanţării│eligibilă a│conexe şi │ │ │ │(lei) │(lei) │ │ │nerambur- │cheltuielii│neeligibile│ │ │ │ │ │ │ │sabile │(lei) │(lei) │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 8 │ 3 = 6 + 7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │Cheltuieli pentru amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 1.1 │Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 1.2 │Amenajări pentru protecţia mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aducerea la starea iniţială │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 2 │Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necesare obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3 │Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.1 │Studii de teren │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.2 │Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.3 │Proiectare şi inginerie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.4 │Organizarea procedurilor de achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.5 │Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 3.6 │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4 │Cheltuieli pentru investiţia de bază │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.1 │Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.2 │Cheltuieli pentru montajul utilajelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice şi funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.3 │Cheltuieli pentru utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice şi funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.4 │Cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │echipamente de transport │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.5 │Cheltuieli pentru dotări │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 4.6. │Cheltuieli pentru achiziţia de active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5.1 │Cheltuieli pentru organizare de şantier │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi instalaţii aferente organizării de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │b) cheltuieli conexe organizării de şantier │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5.2 │Cheltuieli pentru cote legale │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţii pentru controlul calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucrărilor de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │b) cota pentru controlul statului în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizarea lucrărilor de construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │c) cota aferentă Casei Sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constructorilor │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilite în condiţiile legii │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │e) valoarea primelor de asigurări din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sarcina autorităţii contractante │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 5.3 │Cheltuieli diverse şi neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 6 │Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi predare la Beneficiar │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 6.1 │Cheltuieli pentru pregătirea personalului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 6.2 │Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 7 │Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de audit independent pentru proiect │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ 8 │Alte cheltuieli neeligibile - total │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────────┘ (2) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile prevăzute în tabelul nr. 2, acestea trebuie să fie realizate, facturate către Beneficiar şi plătite de acesta în intervalul 25 iunie 2009-31 iulie 2020. (3) Beneficiarul poate efectua modificări, prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, ale sumelor aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 2, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi nu modifică valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei contractată pentru rambursare, cu notificarea prealabilă a ME înainte de efectuarea plăţii. (4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (3), Beneficiarul are obligaţia de a notifica în prealabil ME propunerea de modificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de rambursare afectate de modificarea în cauză, sub sancţiunea nerecunoaşterii modificărilor efectuate. Propunerea de modificare aprobată de ME va constitui anexă la Contract, fără a fi necesar a se mai încheia un act adiţional.  +  Articolul 6Rambursarea cheltuielilor (1) Plata se va efectua ex-post în baza cererilor de rambursare ce se transmit la ME, conform graficului de rambursare prevăzut în tabelul nr. 3. La data semnării prezentului contract, graficul de rambursare prevăzut în tabelul nr. 3 cuprinde valoarea sumei de rambursat calculată conform prevederilor art. 19 din Procedurile PNI, raportată la suma acumulată în contul PNI la data semnării Contractului.Tabelul nr. 3┌──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┐│ Cerere de │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │ Data ││rambursare nr.│ realizată │cheltuielilor│ finanţării │depunerii││ │din Investiţie│ eligibile │nerambursabile│ ││ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ 4. │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ 5. │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┘ (2) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare însoţită de dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (4) lit. d) pct. (i), după solicitarea transmisă de către ME, dar nu mai târziu de [..] Plata primei cereri de rambursare se va face până la [..]. (3) În fiecare an, începând cu al doilea an contractual, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru depunerea cererii de rambursare, ME va calcula şi va comunica valoarea sumei de rambursat aferente anului în curs, actualizată cu acumularea calculată pentru Beneficiar conform procedurii de calcul al sumelor de rambursare, prevăzută la art. 24 alin. (1) pct. (i) lit. e) şi g) din Procedurile PNI. Baza de calcul al acumulării o reprezintă soldul contului PNI înregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent. Acumularea astfel calculată cuvenită Beneficiarului va fi cuprinsă în totalitate în cadrul valorii sumei de rambursat actualizate în anul respectiv. Actualizarea se va face de către ME, cu încheierea de acte adiţionale la Contract. (4) a) Beneficiarul are obligaţia de a depune toate cererile de rambursare, inclusiv ultima cerere de rambursare, la datele prevăzute în graficul de rambursare. b) Datele de depunere din graficul de rambursare pot fi modificate la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea ME. Solicitarea de modificare va fi justificată corespunzător şi notificată în scris ME cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru depunerea cererii de rambursare care face obiectul modificării, stabilită prin graficul de rambursare. c) ME va notifica aprobarea/refuzul cererii de modificare a graficului de rambursare în termen de maximum 25 de zile de la data primirii solicitării. ME nu poate refuza în mod nejustificat aprobarea solicitării Beneficiarului. Graficul de rambursare modificat va fi aprobat de către ME în termen de maximum 20 de zile de la data notificării şi va constitui anexă la prezentul contract, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional. d) Plata sumelor de rambursat se va face în funcţie de sumele disponibile în contul PNI, după cum urmează:(i) pentru sumele aferente primei cereri de rambursare, proporţional cu alocările anuale cumpărate de Beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul Investiţiei, începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la HG nr. 1.096/2013, după formula:                                      certificate CO(2) plătite în perioadă                                      pentru instalaţia aferentă InvestiţieiSuma rambursată = suma de rambursat x ──────────────────────────────────────                                      certificate CO(2) alocate în perioadă                                      pentru instalaţia aferentă Investiţieiunde:suma de rambursat: suma solicitată şi aprobată la rambursare;Perioadă: 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare;(ii) pentru sumele aferente următoarelor cereri de rambursare, în baza dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul Investiţiei, începând cu anul semnării Contractului. e) În termen de maximum 90 de zile de la data depunerii de către Beneficiar la ME a cererilor de rambursare şi a documentelor justificative corespunzătoare conform Procedurilor PNI, acesta va informa Beneficiarul cu privire la sumele aprobate la plată. ME aprobă cererile de rambursare în urma verificării documentelor justificative prezentate de Beneficiar, precum şi a oricăror altor documente/clarificări solicitate de ME Beneficiarului. (5) Beneficiarul are obligaţia de a transmite ME documentele/clarificările solicitate în termen de maximum 20 de zile de la data primirii solicitării. Neprezentarea documentelor/ clarificărilor în termenul solicitat atrage neacceptarea la plată, motivată, parţială sau totală, după caz, a valorii incluse în cererea de rambursare. (6) Rambursarea se va efectua de către ME în termen de 45 de zile de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma aprobată, în lei, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii deschis de Beneficiar la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul, dedicat finanţării nerambursabile:- titular cont: [..];- cod IBAN: [..]. (7) Beneficiarii care efectuează plăţi în altă monedă decât cea naţională vor solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora, aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. (8) Beneficiarul nu poate depune o nouă cerere de rambursare mai devreme de trecerea unui termen de 6 luni de la data depunerii ultimei cereri de rambursare. (9) Cererile de rambursare transmise de Beneficiar trebuie să reflecte cheltuielile efectuate şi plătite de Beneficiar numai pentru perioada de referinţă menţionată în cererea de rambursare, cu respectarea prevederilor graficului de rambursare prevăzut la alin. (1), actualizat conform prevederilor alin. (3). (10) Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de documentele prevăzute de Procedurile PNI. (11) ME are dreptul de a efectua corecţii constând în excluderea de la finanţare parţial sau în totalitate a cheltuielilor aferente unei cereri de rambursare, în cazul constatării unor cheltuieli neeligibile şi/sau în cazul nerespectării/încălcării prevederilor contractuale şi/sau legale, naţionale şi/sau comunitare, aplicabile, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi ale alin. (4) lit. d). Corecţiile se vor comunica Beneficiarului odată cu rezultatul verificării cererilor de rambursare, sunt definitive şi operate direct asupra sumelor cuprinse în cererea de rambursare. (12) În situaţia în care contul PNI nu dispune de întreaga sumă necesară plăţii unei cereri de rambursare, ME notifică Beneficiarul în acest sens şi finanţează cererea de rambursare în limita sumelor disponibile prevăzute în contul PNI. Plata se suspendă până la realimentarea contului PNI, urmând să fie reluată cu respectarea ordinii de aprobare a cererilor de finanţare. (13) În situaţia în care alocarea cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE este suspendată de către Comisia Europeană, ME notifică Beneficiarul în acest sens şi suspendă plăţile către acesta până la încetarea stării de suspendare a alocării cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE. În cazul suspendării alocării cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE de către Comisia Europeană, ME nu este responsabil de pagubele suferite de Beneficiar în această perioadă. (14) Cererile de rambursare şi documentele aferente acestora vor fi întocmite şi depuse la ME conform Procedurilor PNI.  +  Articolul 7Indicatori tehnici de performanţă (1) Indicatorii tehnici de performanţă sunt:- emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă);- eficienţa producerii energiei electrice (%);- eficienţa globală în cogenerare (%), după caz. (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt valabili pentru:- reabilitarea capacităţilor existente;- instalarea de capacităţi noi. (3) Pentru reabilitarea şi modernizarea capacităţilor existente, valorile indicatorilor tehnici de performanţă înainte şi după realizarea Investiţiei sunt cele prevăzute în tabelul nr. 4 de mai jos:Tabelul nr. 4┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ Indicatorii tehnici de performanţă │Valoarea înainte│Valoarea după││ │ de reabilitare │ reabilitare │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ ... │ ... │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz │ ... │ ... │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘ (4) Pentru instalarea de capacităţi noi, valoarea indicatorilor tehnici de performanţă după realizarea Investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării Investiţiei şi sunt cele prevăzute în tabelul nr. 5 de mai jos:Tabelul nr. 5┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐│ Indicatorii tehnici de performanţă │Valoarea după│Valoare ││ │ punerea în │conform ││ │ funcţiune │BREF-BAT│├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤│Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ ... │ ... │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤│Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz │ ... │ ... │├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤│Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘  +  Articolul 8Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile Beneficiarului a) Implementare (1) Beneficiarul este obligat să realizeze Investiţia în conformitate cu prevederile art. 3. (2) Beneficiarul trebuie să realizeze Investiţia până la 30 iunie 2020, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă şi în conformitate cu practicile în domeniul vizat. (3) Beneficiarul este obligat să urmărească, prin implementarea Investiţiei, îndeplinirea indicatorilor tehnici de performanţă prevăzuţi la art. 7 alin. (3) sau (4), după caz. (4) Dacă la punerea în funcţiune a Investiţiei indicatorii tehnici de performanţă nu sunt îndepliniţi conform prevederilor prezentului contract, Beneficiarul este obligat la plata unei penalităţi/sume considerate necuvenită, care se va calcula de către ME proporţional cu nerealizarea indicatorului "emisie specifică de CO(2)", conform formulei de calcul prevăzute mai jos:S = D(em.sp) * E(prev) * T(oper) * PRET(CO(2)),unde:S = penalitatea/suma considerată necuvenită;D(em.sp) = diferenţa de emisie specifică de dioxid de carbon [tCO(2)/MWh] = emisia specifică aşteptată - emisia specifică realizată la probele de punere în funcţiune;E(prev) = cantitatea anuală de energie electrică previzionată a fi produsă în documentaţia care a stat la baza cererii de finanţare;T(oper) = un număr de 5 ani de operare;PRET(CO(2)) = preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la data la care se calculează suma considerată necuvenită, dar nu mai mult de 20 euro/tCO(2).Suma considerată necuvenită astfel calculată nu poate depăşi 1% din valoarea finanţării nerambursabile pentru realizarea Investiţiei şi se va plăti eşalonat, în tranşe anuale egale, până la cel târziu 30 septembrie 2020. (5) Ulterior punerii în funcţiune a Investiţiei, Beneficiarul este obligat să menţină Investiţia în condiţii de funcţionare la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei. Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Investiţiei. ME va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului. (6) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare investiţie o evidenţă contabilă distinctă şi să deschidă un cont la trezorerie, în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6). (7) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului. (8) Beneficiarul are obligaţia să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului. (9) Beneficiarul are obligaţia să nu pună ipotecă, să nu gajeze pentru un împrumut sau să nu recurgă la nicio formă de înstrăinare provizorie a oricărui bun care face parte din proiect şi care face parte din contractul de finanţare. (10) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţie în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din contul PNI. (11) Beneficiarul are obligaţia să menţină proprietatea facilităţilor construite/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune, şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi viabilitatea operaţională a instalaţiei în această perioadă. (12) Beneficiarul are obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării din contul PNI, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune. (13) Beneficiarul are obligaţia să respecte, pe durata pregătirii proiectului de investiţie şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice (după caz), ajutorului de stat şi prevederile de informare/publicitate. (14) Beneficiarul are obligaţia să informeze ME pe întreaga durată a Contractului dacă acesta a intrat în vreuna dintre situaţiile de pierdere a eligibilităţii precizate în declaraţia de eligibilitate prezentată în cadrul dosarului cererii de finanţare, conform modelului din anexa nr. 2 la Procedurile PNI. b) Raportare (1) Beneficiarul va transmite la ME următoarele rapoarte: a) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate, conform prevederilor Procedurilor PNI, care însoţeşte fiecare cerere de rambursare. Raportul de progres va fi întocmit conform modelului prevăzut de Procedurile PNI; b) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei, conform modelului prevăzut de Procedurile PNI, care însoţeşte ultima cerere de rambursare. Raportul final va cuprinde obligatoriu, fără a se limita la informaţiile prevăzute în modelul raportului de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate şi în modelul raportului anual privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate; c) raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul raportării. Acest raport se transmite până la data de 31 decembrie a anului în curs şi va fi întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de Procedurile PNI; d) raport preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente Investiţiei ce se va derula în anul în curs. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie a anului în curs şi va fi întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de Procedurile PNI; e) raport privind reducerea emisiilor de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a Investiţiei. Acest raport se trimite până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, timp de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei, după modelul prevăzut de Procedurile PNI. (2) Rapoartele menţionate la alin. (1) se transmit la ME în format letric, într-un exemplar original semnat de reprezentantul legal şi o copie conformă cu originalul, precum şi în format electronic. (3) În cazul în care rapoartele menţionate mai sus nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate de ME şi de a retransmite rapoartele în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. c) Monitorizarea şi verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI (1) Monitorizarea realizării Investiţiei începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină în 5 ani de la data punerii în funcţiune a Investiţiei. (2) Monitorizarea vizează progresul fizic al Investiţiei şi respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din HG nr. 1.096/2013 privind evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente Investiţiei. (3) Sumele aferente activităţilor de monitorizare a realizării investiţiilor şi de verificare a utilizării fondurilor rambursate din contul PNI sunt asigurate de Beneficiari din fonduri proprii în cuantum de 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE. (4) Monitorizarea realizării Investiţiei se face atât prin verificarea documentelor aferente Investiţiei, cât şi prin vizite la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei. (5) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. Beneficiarul va transmite informaţiile solicitate în format letric şi electronic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. (6) Detaliile privind monitorizarea Investiţiei sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul contract. d) Politici comunitare şi naţionaleBeneficiarul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile şi legislaţia aferentă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice (unde este cazul), ajutorul de stat, egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. e) Alte obligaţii (1) Beneficiarul va transmite, la cererea ME, traducerea autorizată în limba engleză a informaţiilor din rapoarte. (2) Beneficiarul are obligaţia de a menţine Investiţia în stare de funcţionare pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a acesteia. (3) Beneficiarul transferă în contul comunicat de ME suma [..], reprezentând 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE, astfel:(i) 50% din sumă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Contractului;(ii) 50% din sumă, în termen de 30 zile de la data efectuării de către ME a primei rambursări.B. Obligaţiile ME (1) ME are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta obiectul prezentului contract. (2) ME are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de organismele abilitate care au sau pot avea un impact asupra obiectului prezentului contract.  +  Articolul 9Confidenţialitate (1) ME şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Investiţia şi care sunt stabilite de către părţi de comun acord ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de raportare/verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. (2) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii în culpă.  +  Articolul 10Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelorDreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (de exemplu, brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din realizarea Investiţiei sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului contract.  +  Articolul 11CesiuneaPrezentul contract, în integralitate sau parţial, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.  +  Articolul 12Nereguli (1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile Contractului ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a ME, care a prejudiciat sau poate prejudicia bugetul aferent printr-o sumă plătită necuvenit, respectiv: a) nerespectarea obligaţiei de a pune în funcţiune Investiţia; b) utilizarea fondurilor din contul PNI în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate şi/sau justificate; c) nerespectarea obligaţiei de a asigura exploatarea, întreţinerea şi viabilitatea operaţională a Investiţiei şi de a fi la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei; d) prezentarea de către Beneficiar de situaţii nereale în baza cărora s-au acordat sume considerate necuvenite; e) acordarea de sume considerate necuvenite, conform prevederilor Procedurilor PNI; f) nerespectarea obligaţiei de plată, la zi, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei, ce face obiectul Investiţiei, începând cu anul semnării prezentului contract; g) orice altă sumă plătită constatată ca necuvenită de organele de control; h) menţinerea nejustificată a stării de suspendare a Contractului, dacă aceasta este cauzată, în orice mod, de către Beneficiar; i) Comisia Europeană sesizează/recomandă/solicită ulterior realizării/punerii în funcţiune a Investiţiei, anumite aspecte/măsuri în legătură cu nerealizarea de către Beneficiar a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; j) orice alte acte care conduc la neîndeplinirea prevederilor prezentului contract. (2) ME va lua măsurile necesare pentru identificarea şi constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din neregulile aferente Investiţiei şi recuperarea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. În baza titlurilor de creanţă emise de autorităţile competente, ME va dispune măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra Investiţiei, măsuri care pot viza inclusiv micşorarea valorii finanţării nerambursabile prevăzute la art. 4 alin. (2), suspendarea executării sau rezoluţiunea prezentului contract. (3) Constatarea sumelor primite necuvenit, calculul şi individualizarea acestora se efectuează de către ME. Sumele rezultate ca urmare a împlinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), împreună şi/sau separat, asimilate creanţelor bugetare, se recuperează de la Beneficiar în condiţiile legii şi se virează la bugetul din care au fost finanţate, respectiv în contul PNI. (4) Constituie obiect al recuperării debitul constatat, individualizat în titlul de creanţă, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu. (5) În cazul în care creanţele nu sunt recuperate prin plata voluntară şi/sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, ME va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestora. (6) În cazul neregulilor constatate, Beneficiarul are obligaţia să restituie debitul individualizat în titlul de creanţă, în condiţiile prevăzute la art. 13. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, ME va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestora.  +  Articolul 13Dobânzi şi penalităţi (1) Sumele rezultate, în cazul în care se împlinesc condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), reprezintă creanţă bugetară de la data de la care ME comunică titlul de creanţă debitorului/Beneficiarului. (2) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, la nivelul celor reglementate de dispoziţiile din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), mai puţin sumele considerate necuvenite, în cazul în care aceste sume reprezintă ajutor de stat utilizat abuziv în sensul art. 1 lit. g) din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, la momentul recuperării, se va percepe companiilor beneficiare inclusiv dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, din momentul în care compania a beneficiat de ajutorul de stat utilizat abuziv până la momentul recuperării acestuia.  +  Articolul 14Persoane de contact şi adrese (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului [..], tel. [..], fax. [..], e-mail [..], adresa [..] (2) Persoane de contact ale Beneficiarului [..], tel. [..], fax. [..], e-mail [..] (3) Persoanele de contact din cadrul ME:[..], tel. [..], fax: [..], email: [..]Orice schimbare a persoanelor nominalizate de părţi se va notifica în scris. (4) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Investiţiei, şi se va transmite la următoarele adrese:Pentru Beneficiar: [..]Pentru ME: [..]  +  Articolul 15Modificări şi completări la Contract (1) Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în Contract, orice modificare a Contractului se realizează în scris de către părţi, prin semnarea unui act adiţional la Contract. (2) De asemenea, părţile convin că orice modificare a legislaţiei care are impact în orice mod asupra Contractului, precum şi asupra creanţei bugetare prevăzute la art. 13 alin. (1) conduce la actualizarea în mod corespunzător a Contractului prin încheierea unui act adiţional.  +  Articolul 16Forţa majoră (1) Forţa majoră înseamnă orice eveniment sau împrejurare (ori o combinare de evenimente şi/sau de împrejurări) intervenind după semnarea Contractului, care nu poate fi prevăzută, care nu poate fi evitată, care e în afara controlului părţilor şi care face imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către partea afectată, care este constatată de Camera de Comerţ şi Industrie a României. (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează. (3) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi contractante, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (5) Executarea prezentului contract va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. (6) În cazul în care forţa majoră şi efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile pot conveni încetarea de comun acord a acestuia.  +  Articolul 17Încetarea Contractului. Rezoluţiune (1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului prevăzut la art. 2, precum şi în cazul prevăzut la art. 16 alin. (6). (2) Autoritatea finanţatoare poate declara unilateral rezoluţiunea Contractului, cu o notificare, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, la care se adaugă o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii, în cazul în care: a) se constată neconcordanţe între declaraţiile Beneficiarului şi cele constatate prin raportul de monitorizare şi dacă aceste neconcordanţe nu sunt lămurite/clarificate/remediate într-un termen de 20 de zile de la solicitarea în acest sens din partea ME; b) nu se mai realizează/continuă Investiţia din culpa Beneficiarului; c) Beneficiarul nu respectă graficul de realizare a Investiţiei, prevăzut în anexa nr. 2, modificat, după caz, prin aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1); d) Beneficiarul nu remediază neregulile, ulterior notificării ME, atunci când Comisia Europeană sesizează/recomandă/ solicită, referitor la Investiţia realizată, anumite aspecte/măsuri în legătură cu nerealizarea de către Beneficiar a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; e) nu se respectă obligaţia de exploatare, întreţinere, de asigurare a viabilităţii operaţionale a Investiţiei şi de a fi la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei, din culpa Beneficiarului; f) Beneficiarul cesionează prezentul contract; g) în cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la raportare şi monitorizare. (3) În situaţia în care Autoritatea finanţatoare declară unilateral rezoluţiunea Contractului conform alin. (2), Contractul se consideră desfiinţat la data menţionată în notificare sau, în lipsa acesteia, la data primirii de către Beneficiar a notificării scrise, emise în acest sens, fără a mai fi nevoie de nicio altă formalitate sau intervenţia instanţelor de judecată. (4) Contractul încetează de drept în cazul în care Comisia Europeană decide încetarea mecanismului de alocare cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE, independent de voinţa părţilor şi fără culpa acestora. Data efectivă de încetare a Contractului este fie data publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie data prevăzută în decizie. (5) Beneficiarul poate declara unilateral rezoluţiunea Contractului cu restituirea sumelor rambursate până la momentul rezoluţiunii. Restituirea sumelor se realizează în termen de maximum 45 de zile de la notificarea privind rezoluţiunea Contractului. În acest caz, Beneficiarul datorează şi va plăti ME, în acelaşi termen, o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii. (6) La momentul notificării prevăzute la alin. (3) şi (5), ME este îndreptăţit să înceteze plăţile către Beneficiar. (7) Contractul se consideră rezoluţionat de drept, fără vreo altă formalitate sau punere în întârziere, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, la care se adaugă o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii, dacă Beneficiarul, după încheierea Contractului: a) şi-a suspendat activitatea societăţii pe o perioadă mai mare de 6 luni; b) face obiectul unei proceduri de reorganizare cu consecinţe asupra Investiţiei, fără acordul prealabil al ME; sau c) nu a remediat în termen de cel mult 120 de zile neregula prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. i). (8) ME nu va fi responsabil de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a încetării/rezoluţiunii Contractului.  +  Articolul 18Legea aplicabilă (1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legea română. (2) Contractul este guvernat de legea română.  +  Articolul 19Dispoziţii finale (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract. (2) În cazul unei acţiuni susceptibile a fi considerată ca neregulă, aşa cum sunt acestea definite la art. 12 alin. (1), ME poate solicita Beneficiarului informaţii şi/sau documente în vederea clarificării suspiciunii. Beneficiarul are obligaţia de a răspunde în termenul solicitat de către ME. (3) În cazul constatării unei nereguli pe parcursul derulării Contractului, ME va notifica Beneficiarul pentru remedierea neregulii constatate, iar Beneficiarul are obligaţia de a remedia neregula în termenul solicitat. Pe perioada remedierii neregulilor constatate nu se vor efectua plăţile aferente ratelor scadente în această perioadă. În cazul nerespectării obligaţiei de remediere, se aplică prevederile art. 12 coroborat cu art. 17. (4) În eventualitatea unui litigiu între ME şi Beneficiar în legătură cu prezentul contract se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află sediul ME. (5) Locul executării Contractului: sediul ME. (6) Prezentul contract s-a încheiat astăzi [..], la sediul ME, în trei exemplare originale, în limba română, două exemplare pentru ME şi un exemplar pentru Beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.   Autoritatea finanţatoare, Beneficiar,............................... .......................AnexeUrmătoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare;Anexa nr. 2 - Graficul de realizare a Investiţiei;Anexa nr. 3 - Monitorizarea Investiţiei.Lista poate fi completată cu orice alt document care devine anexă la prezentul contract, conform prevederilor acestuia.  +  Anexa 1la contractul-cadru de finanţareCererea de finanţare  +  Anexa 2la contractul-cadru de finanţareGraficul de realizare a Investiţiei  +  Anexa 3la contractul-cadru de finanţareMonitorizarea InvestiţieiPentru realizarea monitorizării proiectelor, Ministerul Energiei (ME) va desfăşura următoarele activităţi:- verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către Beneficiar conform contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile (activităţi desfăşurate/progresul fizic/indicatori);- vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării Investiţiei la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate sau inopinate).Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul Planului naţional de investiţii se face în cadrul monitorizării, minimum o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, de către echipa de monitorizare.A. Verificarea documentelor (1) Dintre documentele pe care Beneficiarul trebuie să le transmită ME, pe toată durata de implementare a Investiţiei, vor fi supuse verificării următoarele: a) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate, conform prevederilor Procedurilor PNI, care însoţeşte fiecare cerere de rambursare, cu precizarea expresă a gradului de realizare fizică a Investiţiei; b) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei, care însoţeşte ultima cerere de rambursare; c) raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul raportării; d) raport privind reducerea emisiilor de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a Investiţiei. (2) Adiţional, în perioada de implementare a Investiţiei, Beneficiarul va transmite ME, la solicitarea acestuia, rapoarte speciale pe probleme specifice, fără a fi necesar un format standard de raportare. (3) Rapoartele beneficiarilor sunt verificate din punctul de vedere al corectitudinii şi al datelor şi informaţiilor cuprinse în acestea, luând ca referinţă conţinutul minim prevăzut în Procedurile PNI. (4) Dacă în rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificări, ME va notifica în acest sens Beneficiarul, iar acesta este obligat să răspundă solicitării ME în termenele menţionate.B. Vizita de monitorizare (1) Monitorizarea realizării Investiţiei se face cel puţin o dată pe an de către echipa de monitorizare nominalizată de ME. (2) Vizitele la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei pot fi anunţate sau inopinate şi au ca scop identificarea eventualelor probleme şi recomandarea soluţiilor de îmbunătăţire a realizării Investiţiei. (3) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. (4) Pentru fiecare monitorizare, echipa de monitorizare întocmeşte un raport de monitorizare, care conţine constatările şi recomandările sale. Un exemplar al raportului de monitorizare se trimite Beneficiarului.5.3. CONTRACTUL-CADRU DE FINANŢAREpentru investiţii noiPărţile contractante:Ministerul Energiei, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, cod [..], tel. [..], fax [..], poşta electronică [..], cod de înregistrare fiscală 33933936, reprezentat legal de [..] - ministru, în calitate de Autoritate finanţatoare (denumit în continuare ME),şi[denumirea Beneficiarului], cu sediul în [..], tel. [..], fax [..], înfiinţată la data de [..], cod de înregistrare fiscală [..], reprezentată prin [..], având funcţia de [..], identificat prin [document de identitate], în calitate de Beneficiar,fiecare denumită individual partea şi împreună părţile,având în vedere:● Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;● Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 6 iulie 2012 privind cererea în temeiul art. 10c alin. (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România;● Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 5 decembrie 2012 privind Ajutorul de stat SA.34753 (2012/N) - România;Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 1.096/2013);● Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1.277/2015 (Procedurile PNI);Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016;Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei;● Cererea de finanţare nr. [..] (număr de ordine - [..]) din data de [..], aprobată de Autoritatea finanţatoare şi comunicată Beneficiarului prin Adresa nr. [..] din data de [..], anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentului contract,au convenit încheierea prezentului contract de finanţare (Contractul) pentru acordarea finanţării nerambursabile pentru investiţia [..], poziţia nr. [..] din anexa nr. 3 la HG nr. 1.096/2013, denumită în continuare Investiţia, în următoarele condiţii:  +  Articolul 1Obiectul Contractului (1) Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către ME pentru implementarea Investiţiei. Finanţarea nerambursabilă acordată constituie ajutor de stat. (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract. (3) Beneficiarul acceptă condiţiile pentru acordarea finanţării nerambursabile şi se angajează să implementeze Investiţia pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.  +  Articolul 2Durata ContractuluiContractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil:(i) până la 31 decembrie 2020 pentru finanţare; şi(ii) 5 ani de la data punerii în funcţiune pentru obligaţiile prevăzute la art. 9 secţiunea A lit. c).  +  Articolul 3Perioada de realizare a Investiţiei (1) Graficul de realizare a Investiţiei este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract. În cazul în care Investiţia nu se realizează în intervalul de timp planificat, aceasta poate fi transferată în anii următori, prin modificarea graficului de realizare a Investiţiei. Un astfel de transfer este permis doar de două ori, cu încadrarea în prevederile alin. (3). (2) Graficul de realizare a Investiţiei poate fi modificat la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea ME prin încheierea unor acte adiţionale. Solicitarea de modificare va fi justificată corespunzător şi notificată în scris ME cu cel puţin 45 de zile înainte de data care face obiectul modificării, stabilită prin graficul de realizare a Investiţiei. (3) Data finalizării Investiţiei, confirmată de punerea în funcţiune a acesteia, nu poate depăşi data de 30 iunie 2020.  +  Articolul 4Valoarea Investiţiei (1) Valoarea totală cu TVA a Investiţiei este de [..] lei (valoarea în litere), din care: a) valoarea cheltuielilor eligibile este în sumă de: [..] lei (valoarea în litere), echivalent a [..] euro, la cursul comunicat de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul [..], respectiv [..] lei/euro, sumă care se încadrează în limita maximă comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c alin. (6) al Directivei 2003/87/CE; b) valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de: [..] lei (valoarea în litere),conform datelor prevăzute în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1┌───────────────┬─────────────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────┐│Valoarea totală│ Valoarea │ Valoarea finanţării │Cofinanţarea │ Valoarea ││ a Investiţiei,│cheltuielilor│nerambursabile acordată│cheltuielilor │ cheltuielilor ││ inclusiv TVA │eligibile ale│ din contul Planului │eligibile ale │neeligibile ale││ (lei) │ Investiţiei │naţional de investiţii │Beneficiarului│ Investiţiei ││ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ (lei) │├───────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 = 2 + 5 │ 2 = 3 + 4 │ 3 │ 4 │ 5 │├───────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────┴─────────────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────┘ (2) ME se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă a cărei valoare se calculează conform prevederilor art. 19 din Procedurile PNI, în cuantum de [..] lei, care va fi majorată în funcţie de acumulările anuale din contul Planului naţional de investiţii (PNI) şi poate ajunge până la [..] lei (valoarea în litere), echivalent a [..] euro (valoare maximă), reprezentând maximum 25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei, specificată la alin. (1) lit. a), cu respectarea principiului "primul venit, primul servit", în ordinea de aprobare a cererilor de finanţare. (3) Valoarea maximă a finanţării nerambursabile prevăzută la alin. (2) nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia faţă de valoarea convenită, decât în condiţiile legii. (4) Referinţele din prezentul contract cu privire la cursul valutar şi consolidările prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă doar un etalon în raportările ME - Comisia Europeană. (5) În realizarea Investiţiei, orice majorare a valorii totale a Investiţiei faţă de cea prevăzută la alin. (1) este asigurată de Beneficiar. (6) Asigurarea sumelor necesare realizării Investiţiei în totalitatea sa este responsabilitatea Beneficiarului.  +  Articolul 5Cheltuieli eligibile (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru realizarea Investiţiei sunt prevăzute în tabelul nr. 2, după cum urmează:Tabelul nr. 2*Font 7*┌──────────┬────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Capitol/ │ Denumirea cheltuielii │ Valoarea │ Valoarea │ Finanţare nerambursabilă │ Contribuţie proprie ││Subcapitol│ │ totală │ finanţării ├─────────┬─────────┬───────────────┼─────────────────────┬─────────────────┤│ │ │eligibilă a│nerambursabile│Prevederi│Procentul│Valoarea totală│la valoarea eligibilă│cheltuieli conexe││ │ │cheltuielii│ (lei) │ legale │ (%) │ a cheltuielii │ a cheltuielii │ şi neeligibile ││ │ │ (lei) │ │ │ │ cu TVA │ (lei) │ (lei) │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 = 3 + 8 │ 3 = 6 + 7 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1.1 │Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│1.2 │Amenajări pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │protecţia mediului şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │aducerea la starea │ │ │ │ │ │ │ ││ │iniţială │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│2 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarea utilităţilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │necesare obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare şi asistenţă │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3.1 │Studii de teren │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3.2 │Obţinere de avize, │ │ │ │ │ │ │ ││ │acorduri şi autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3.3 │Proiectare şi inginerie │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3.4 │Organizarea procedurilor│ │ │ │ │ │ │ ││ │de achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3.5 │Consultanţă │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│3.6 │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │investiţia de bază │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4.1 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4.2 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │montajul utilajelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4.3 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilaje, echipamente │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │funcţionale cu montaj │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4.4 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilaje fără montaj şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de transport│ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4.5 │Cheltuieli pentru dotări│ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│4.6 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │achiziţia de active │ │ │ │ │ │ │ ││ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│5 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│5.1 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizare de şantier │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │a) cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrări de construcţii │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi instalaţii aferente │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizării de şantier │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │b) cheltuieli conexe │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizării de şantier │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│5.2 │Cheltuieli pentru cote │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │a) cota aferentă │ │ │ │ │ │ │ ││ │Inspectoratului de Stat │ │ │ │ │ │ │ ││ │în Construcţii pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │controlul calităţii │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │b) cota pentru controlul│ │ │ │ │ │ │ ││ │statului în amenajarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │teritoriului, urbanism │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi pentru autorizarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │c) cota aferentă Casei │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sociale a │ │ │ │ │ │ │ ││ │Constructorilor │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │d) alte cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ ││ │aceeaşi natură, │ │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite în condiţiile │ │ │ │ │ │ │ ││ │legii │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │e) valoarea primelor de │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări din sarcina │ │ │ │ │ │ │ ││ │autorităţii contractante│ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│5.3 │Cheltuieli diverse şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│6 │Cheltuieli pentru probe │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi teste şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │predare la Beneficiar │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│6.1 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││ │pregătirea personalului │ │ │ │ │ │ │ ││ │de exploatare │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│6.2 │Cheltuieli pentru probe │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnologice şi teste │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│7 │Cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │ │ ││ │achiziţiei serviciilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │de audit independent │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru proiect │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│8 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ ││ │neeligibile - TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴────────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘ (2) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile prevăzute în tabelul nr. 2, acestea trebuie să fie realizate, facturate către Beneficiar şi plătite de acesta în intervalul 25 iunie 2009-31 iulie 2020. (3) Beneficiarul poate efectua modificări, prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, ale sumelor aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în tabelul nr. 2, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi nu modifică valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale Investiţiei contractată pentru rambursare, cu notificarea prealabilă a ME înainte de efectuarea plăţii. (4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (3), Beneficiarul are obligaţia de a notifica în prealabil ME propunerea de modificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de rambursare afectate de modificarea în cauză, sub sancţiunea nerecunoaşterii modificărilor efectuate. Propunerea de modificare aprobată de ME va constitui anexă la Contract, fără a fi necesar a se mai încheia un act adiţional.  +  Articolul 6Prefinanţarea (1) Prefinanţarea se acordă integral, prin transfer direct în baza cererii de prefinanţare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract şi cu respectarea prevederilor acestuia. (2) Cererea de prefinanţare va fi depusă de Beneficiar la sediul ME în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract. (3) Valoarea prefinanţării este de [..] lei (valoarea în litere) reprezentând maximum 10% din valoarea finanţării nerambursabile a Investiţiei acordate din contul PNI. (4) Plata prefinanţării se va efectua de către ME în maximum 45 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare, în lei, în funcţie de sumele disponibile în contul PNI la momentul semnării prezentului contract, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii deschis de Beneficiar la unitatea Trezoreriei Statului în cărei rază teritorială îşi are sediul, dedicat finanţării nerambursabile:- titular cont: ............................;- cod IBAN: ............................. . (5) Sumele care reprezintă prefinanţarea se vor utiliza exclusiv pentru cheltuieli eligibile necesare realizării Investiţiei. Valoarea prefinanţării se recuperează începând cu prima cerere de rambursare, prin deducerea a minimum 5% din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, conform graficului de rambursare din prezentul contract (tabelul nr. 3), astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.  +  Articolul 7Rambursarea cheltuielilor (1) Plata se va efectua ex-post în baza cererilor de rambursare ce se transmit la ME, conform graficului de rambursare prevăzut în tabelul nr. 3. La data semnării prezentului contract, graficul de rambursare prevăzut în tabelul nr. 3 cuprinde valoarea sumei de rambursat calculată conform prevederilor art. 19 din Procedurile PNI, raportată la suma acumulată în contul PNI la data semnării Contractului.Tabelul nr. 3┌──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────────┬───────────────┬─────────┐│ Cerere de │ Valoarea │ Valoarea │ Valoarea │Deducere prefinanţare│Valoarea finală│ Data ││rambursare nr.│ realizată │cheltuielilor│ finanţării │ (lei) [...] │ a finanţării │depunerii││ │din Investiţie│ eligibile │nerambursabile│ % din finanţarea │nerambursabile │ ││ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │ nerambursabilă │ (lei) │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) = 3 - 4 │ (6) │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────┘ (2) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare însoţită de dovada plăţii sumei prevăzute la alin. (4) lit. d) pct. (i). (3) În fiecare an, începând cu al doilea an contractual, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru depunerea cererii de rambursare, ME va calcula şi va comunica valoarea sumei de rambursat aferente anului în curs, actualizată cu acumularea calculată pentru Beneficiar conform procedurii de calcul al sumelor de rambursare prevăzută la art. 24 alin. (1) pct. (i) lit. e) şi g) din Procedurile PNI. Baza de calcul al acumulării o reprezintă soldul contului PNI înregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent. Acumularea astfel calculată cuvenită Beneficiarului va fi cuprinsă în totalitate în cadrul valorii sumei de rambursat actualizate în anul respectiv. Actualizarea se va face de către ME, cu încheierea de acte adiţionale la Contract. (4) a) Beneficiarul are obligaţia de a depune toate cererile de rambursare, inclusiv ultima cerere de rambursare, la datele prevăzute în graficul de rambursare. b) Datele de depunere din graficul de rambursare pot fi modificate la solicitarea Beneficiarului şi cu aprobarea ME. Solicitarea de modificare va fi justificată corespunzător şi notificată în scris ME cu cel puţin 45 de zile înainte de data stabilită pentru depunerea cererii de rambursare care face obiectul modificării, stabilită prin graficul de rambursare. c) ME va notifica aprobarea/refuzul cererii de modificare a graficului de rambursare în termen de maximum 25 de zile de la data primirii solicitării. ME nu poate refuza în mod nejustificat aprobarea solicitării Beneficiarului. Graficul de rambursare modificat va fi aprobat de către ME în termen de maximum 20 de zile de la data notificării şi va constitui anexă la prezentul contract, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional. d) Plata sumelor de rambursat se va face în funcţie de sumele disponibile în contul PNI, după cum urmează:(i) pentru sumele aferente primei cereri de rambursare, proporţional cu alocările anuale cumpărate de Beneficiar pentru instalaţia ce face obiectul Investiţiei, începând cu alocarea aferentă anului 2013, în situaţia în care Beneficiarul deţine instalaţii cărora le-au fost alocate certificate de emisii de gaze cu efect de seră conform anexei nr. 1 la HG nr. 1.096/2013, după formula:                                      certificate CO(2) plătite în perioadă                                      pentru instalaţia aferentă InvestiţieiSuma rambursată = suma de rambursat x ──────────────────────────────────────                                      certificate CO(2) alocate în perioadă                                      pentru instalaţia aferentă Investiţieiunde:Suma de rambursat: suma solicitată şi aprobată la rambursare;perioadă: 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare;(ii) pentru sumele aferente următoarelor cereri de rambursare, în baza dovezii de plată la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei ce face obiectul Investiţiei, după caz, începând cu anul semnării Contractului. e) În termen de maximum 90 de zile de la data depunerii de către Beneficiar la ME a cererilor de rambursare şi a documentelor justificative corespunzătoare conform Procedurilor PNI, acesta va informa Beneficiarul cu privire la sumele aprobate la plată. ME aprobă cererile de rambursare în urma verificării documentelor justificative prezentate de Beneficiar, precum şi a oricăror altor documente/clarificări solicitate de ME Beneficiarului. (5) Beneficiarul are obligaţia de a transmite ME documentele/clarificările solicitate în termen de maximum 20 de zile de la data primirii solicitării. Neprezentarea documentelor/clarificărilor în termenul solicitat atrage neacceptarea la plată, motivată, parţială sau totală, după caz, a valorii incluse în cererea de rambursare. (6) Rambursarea se va efectua de către ME în termen de 45 de zile de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma aprobată, în lei, în contul de virament 5070 - Disponibil din transferuri şi subvenţii deschis de Beneficiar la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul, dedicat finanţării nerambursabile:- titular cont: [..];- cod IBAN: [..]. (7) Beneficiarii care efectuează plăţi în altă monedă decât cea naţională vor solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora, aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora. (8) Beneficiarul nu poate depune o nouă cerere de rambursare mai devreme de trecerea unui termen de 6 luni de la data depunerii ultimei cereri de rambursare. (9) Cererile de rambursare transmise de Beneficiar trebuie să reflecte cheltuielile efectuate şi plătite de Beneficiar numai pentru perioada de referinţă menţionată în cererea de rambursare, cu respectarea prevederilor graficului de rambursare prevăzut la alin. (1), actualizat conform prevederilor alin. (3). (10) Ultima cerere de rambursare va fi însoţită de documentele prevăzute de Procedurile PNI. (11) ME are dreptul de a efectua corecţii constând în excluderea de la finanţare parţial sau în totalitate a cheltuielilor aferente unei cereri de rambursare, în cazul constatării unor cheltuieli neeligibile şi/sau în cazul nerespectării/încălcării prevederilor contractuale şi/sau legale, naţionale şi/sau comunitare, aplicabile, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi ale alin. (4) lit. d). Corecţiile se vor comunica Beneficiarului odată cu rezultatul verificării cererilor de rambursare, sunt definitive şi operate direct asupra sumelor cuprinse în cererea de rambursare. (12) În situaţia în care contul PNI nu dispune de întreaga sumă necesară plăţii unei cereri de rambursare, ME notifică Beneficiarul în acest sens şi finanţează cererea de rambursare în limita sumelor disponibile în contul PNI. Plata se suspendă până la realimentarea contului PNI, urmând să fie reluată cu respectarea ordinii de aprobare a cererilor de finanţare. (13) În situaţia în care alocarea cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE este suspendată de către Comisia Europeană, ME notifică Beneficiarul în acest sens şi suspendă plăţile către acesta până la încetarea stării de suspendare a alocării cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE. În cazul suspendării alocării cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE de către Comisia Europeană, ME nu este responsabil de pagubele suferite de Beneficiar în această perioadă. (14) Cererile de rambursare şi documentele aferente acestora vor fi întocmite şi depuse la ME conform Procedurilor PNI.  +  Articolul 8Indicatori tehnici de performanţă (1) Indicatorii tehnici de performanţă sunt:- emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă);- eficienţa producerii energiei electrice (%);- eficienţa globală în cogenerare (%), după caz. (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt valabili pentru:- reabilitarea capacităţilor existente;- instalarea de capacităţi noi. (3) Pentru reabilitarea şi modernizarea capacităţilor existente, valorile indicatorilor tehnici de performanţă înainte şi după realizarea Investiţiei sunt cele prevăzute în tabelul nr. 4 de mai jos:Tabelul nr. 4┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ Indicatorii tehnici de performanţă │Valoarea înainte│Valoarea după││ │ de reabilitare │ reabilitare │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ ... │ ... │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz │ ... │ ... │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Emisia specifică (tCO(2)/MWh produsă) │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘ (4) Pentru instalarea de capacităţi noi, valoarea indicatorilor tehnici de performanţă după realizarea Investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării Investiţiei şi sunt cele prevăzute în tabelul nr. 5 de mai jos:Tabelul nr. 5*Font 9* ┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐ │ Indicatorii tehnici de performanţă │ Valoarea după │Valoare conform│ │ │punerea în funcţiune│ BREF-BAT │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤ │Eficienţa producerii energiei electrice (%) │ .... │ ...... │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤ │Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz │ .... │ ...... │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┤ │Emisia specifică [tCO(2)/MWh produsă] │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┘  +  Articolul 9Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile Beneficiarului a) Implementare (1) Beneficiarul este obligat să înceapă Investiţia în maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, justificată prin achiziţia de bunuri ori servicii sau execuţia de lucrări. (2) Beneficiarul este obligat să restituie integral prefinanţarea acordată, dacă prima cerere de rambursare nu a fost depusă de acesta în termenul stabilit conform graficului de rambursare din prezentul contract. Restituirea prefinanţării se va realiza în termen de 30 de zile de la data notificării de către ME a nedepunerii primei cereri de rambursare. (3) Beneficiarul este obligat să realizeze Investiţia în conformitate cu prevederile art. 3. (4) Beneficiarul trebuie să realizeze Investiţia până la 30 iunie 2020, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă şi în conformitate cu practicile în domeniul vizat. (5) Beneficiarul este obligat să urmărească, prin implementarea Investiţiei, îndeplinirea indicatorilor tehnici de performanţă prevăzuţi la art. 8 alin. (3) sau (4), după caz. (6) Dacă la punerea în funcţiune a Investiţiei indicatorii tehnici de performanţă nu sunt îndepliniţi conform prevederilor prezentului contract, Beneficiarul este obligat la plata unei penalităţi/sume considerate necuvenită, care se va calcula de către ME proporţional cu nerealizarea indicatorului "emisie specifică de CO(2)", conform formulei de calcul prevăzute mai jos:    S = D(em.sp) * E(prev) * T(oper) * PRET(CO(2)),unde:S = penalitatea/suma considerată necuvenită;D(em.sp) = diferenţa de emisie specifică de dioxid de carbon [tCO(2)/MWh] = emisia specifică aşteptată - emisia specifică realizată la probele de punere în funcţiune;E(prev) = cantitatea anuală de energie electrică previzionată a fi produsă în documentaţia care a stat la baza cererii de finanţare;T(oper) = un număr de 5 ani de operare;PRET(CO(2)) = preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la data la care se calculează suma considerată necuvenită, dar nu mai mult de 20 euro/tCO(2).Suma considerată necuvenită astfel calculată nu poate depăşi 1% din valoarea finanţării nerambursabile pentru realizarea Investiţiei şi se va plăti eşalonat, în tranşe anuale egale, până la cel târziu 30 septembrie 2020. (7) Ulterior punerii în funcţiune a Investiţiei, Beneficiarul este obligat să menţină Investiţia în condiţii de funcţionare la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei. (8) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Investiţiei. ME va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului. (9) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru fiecare Investiţie o evidenţă contabilă distinctă şi să deschidă un cont la trezorerie, în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6). (10) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze contribuţia proprie ce îi revine din costurile eligibile aferente proiectului. (11) Beneficiarul are obligaţia să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului. (12) Beneficiarul are obligaţia să nu pună ipotecă, să nu gajeze pentru un împrumut sau să nu se recurgă la nicio formă de înstrăinare provizorie a niciunui bun care face parte din proiect şi care face parte din contractul de finanţare. (13) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţie în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din contul PNI. (14) Beneficiarul are obligaţia să menţină proprietatea facilităţilor construite/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune, şi să asigure exploatarea, întreţinerea şi viabilitatea operaţională a instalaţiei în această perioadă. (15) Beneficiarul are obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării din contul PNI, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune. (16) Beneficiarul are obligaţia să respecte, pe durata pregătirii proiectului de investiţie şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice (după caz), ajutorului de stat şi prevederile de informare/publicitate. (17) Beneficiarul are obligaţia să informeze ME pe întreaga durată a Contractului dacă acesta a intrat în vreuna dintre situaţiile de pierdere a eligibilităţii precizate în declaraţia de eligibilitate prezentată în cadrul dosarului cererii de finanţare, conform modelului din anexa nr. 2 la Procedurile PNI. b) Raportare (1) Beneficiarul va transmite la ME următoarele rapoarte: a) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate, conform prevederilor Procedurilor PNI, care însoţeşte fiecare cerere de rambursare. Raportul de progres va fi întocmit conform modelului prevăzut de Procedurile PNI; b) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei, conform modelului prevăzut de Procedurile PNI, care însoţeşte ultima cerere de rambursare. Raportul final va cuprinde obligatoriu, fără a se limita la, informaţiile prevăzute în modelul raportului de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate şi în modelul raportului anual privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate; c) raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul raportării. Acest raport se transmite până la data de 31 decembrie a anului în curs şi va fi întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de Procedurile PNI; d) raport preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente Investiţiei ce se va derula în anul în curs. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie a anului în curs şi va fi întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de Procedurile PNI; e) raport privind reducerea emisiilor de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a Investiţiei. Acest raport se trimite până la data de 15 ianuarie pentru anul precedent, timp de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei, după modelul prevăzut de Procedurile PNI. (2) Rapoartele menţionate la alin. (1) se transmit la ME în format letric, într-un exemplar original semnat de reprezentantul legal şi o copie conformă cu originalul, precum şi în format electronic. (3) În cazul în care rapoartele menţionate mai sus nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate de ME şi de a retransmite rapoartele în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. c) Monitorizarea şi verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI (1) Monitorizarea realizării Investiţiei începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină în 5 ani de la data punerii în funcţiune a Investiţiei. (2) Monitorizarea vizează progresul fizic al Investiţiei şi respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din HG nr. 1.096/2013, privind evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente Investiţiei. (3) Sumele aferente activităţilor de monitorizare a realizării investiţiilor şi de verificare a utilizării fondurilor rambursate din contul PNI sunt asigurate de Beneficiari din fonduri proprii în cuantum de 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10c(6) din Directiva 2003/87/CE. (4) Monitorizarea realizării Investiţiei se face atât prin verificarea documentelor aferente Investiţiei, cât şi prin vizite la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei. (5) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. Beneficiarul va transmite informaţiile solicitate în format letric şi electronic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire. (6) Detaliile privind monitorizarea sunt cuprinse în anexa nr. 4 la prezentul contract. d) Politici comunitare şi naţionaleBeneficiarul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile şi legislaţia aferentă referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice (unde este cazul), ajutorul de stat, egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă. e) Alte obligaţii (1) Beneficiarul va transmite la cererea ME traducerea autorizată în limba engleză a informaţiilor din rapoarte. (2) Beneficiarul are obligaţia de a menţine Investiţia în stare de funcţionare pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a acesteia. (3) Beneficiarul transferă în contul comunicat de ME suma [..], reprezentând 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente Investiţiei şi comunicată Comisiei Europene prin Aplicaţia trimisă de România în conformitate cu art. 10C(6) din Directiva 2003/87/CE, astfel:(i) 50% din sumă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a Contractului;(ii) 50% din sumă, în termen de 30 zile de la data efectuării de către ME a primei rambursări.B. Obligaţiile ME (1) ME are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta obiectul prezentului contract. (2) ME are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de organismele abilitate care au sau pot avea un impact asupra obiectului prezentului contract.  +  Articolul 10Confidenţialitate (1) ME şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Investiţia şi care sunt stabilite de către părţi de comun acord ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de raportare/verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. (2) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii în culpă.  +  Articolul 11Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelorDreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (de exemplu, brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din realizarea Investiţiei sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului contract.  +  Articolul 12CesiuneaPrezentul contract, în integralitate sau parţial, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.  +  Articolul 13Nereguli (1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile Contractului ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a ME, care a prejudiciat sau poate prejudicia bugetul aferent printr-o sumă plătită necuvenit, respectiv: a) nerespectarea obligaţiei de a începe Investiţia în termen de 6 luni de la data încheierii contractului de finanţare; b) nerespectarea obligaţiei de a pune în funcţiune Investiţia; c) utilizarea fondurilor din contul PNI în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate şi/sau justificate; d) nerespectarea obligaţiei de a asigura exploatarea, întreţinerea şi viabilitatea operaţională a Investiţiei şi de a fi la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei; e) prezentarea de către Beneficiar de situaţii nereale în baza cărora s-au acordat sume considerate necuvenite; f) acordarea de sume considerate necuvenite, conform prevederilor Procedurilor PNI; g) nerespectarea obligaţiei de plată, la zi, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate instalaţiei, ce face obiectul Investiţiei, începând cu anul semnării prezentului contract; h) orice altă sumă plătită constatată ca necuvenită de organele de control; i) menţinerea nejustificată a stării de suspendare a Contractului, dacă aceasta este cauzată, în orice mod, de către Beneficiar; j) Comisia Europeană sesizează/recomandă/solicită, ulterior realizării/punerii în funcţiune a Investiţiei, anumite aspecte/ măsuri în legătură cu nerealizarea de către Beneficiar a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; k) orice alte acte care conduc la neîndeplinirea prevederilor prezentului contract. (2) ME va lua măsurile necesare pentru identificarea şi constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din neregulile aferente Investiţiei şi recuperarea acestora prin modalităţile prevăzute de lege. În baza titlurilor de creanţă emise de autorităţile competente, ME va dispune măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra Investiţiei, măsuri care pot viza inclusiv micşorarea valorii finanţării nerambursabile prevăzute la art. 4 alin. (2), suspendarea executării sau rezoluţiunea prezentului contract. (3) Constatarea sumelor primite necuvenit, calculul şi individualizarea acestora se efectuează de către ME. Sumele rezultate ca urmare a împlinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), împreună şi/sau separat, asimilate creanţelor bugetare, se recuperează de la Beneficiar în condiţiile legii şi se virează la bugetul din care au fost finanţate, respectiv în contul PNI. (4) Constituie obiect al recuperării debitul constatat, individualizat în titlul de creanţă, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu. (5) În cazul în care creanţele nu sunt recuperate prin plata voluntară şi/sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, ME va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestuia. (6) În cazul neregulilor constatate, Beneficiarul are obligaţia să restituie debitul individualizat în titlul de creanţă, în condiţiile prevăzute la art. 14. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, ME va lua toate măsurile necesare în vederea recuperării acestuia.  +  Articolul 14Dobânzi şi penalităţi (1) Sumele rezultate, în cazul în care se împlinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1), reprezintă creanţă bugetară de la data de la care ME comunică titlul de creanţă debitorului/Beneficiarului. (2) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor reglementate de dispoziţiile din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru sumele prevăzute la alin. (1), mai puţin sumele considerate necuvenite, în cazul în care aceste sume reprezintă ajutor de stat utilizat abuziv în sensul art. 1 lit. g) din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, la momentul recuperării, se va percepe companiilor beneficiare inclusiv dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, din momentul în care compania a beneficiat de ajutorul de stat utilizat abuziv până la momentul recuperării acestuia.  +  Articolul 15Persoane de contact şi adrese (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului [..], tel. [..], fax. [..], e-mail [..], adresa [..] (2) Persoanele de contact ale Beneficiarului [..], tel. [..], fax. [..], e-mail [..] (3) Persoanele de contact din cadrul ME [..], tel. [..], fax: [..], e-mail: [..]Orice schimbare a persoanelor nominalizate de părţi se va notifica în scris. (4) Întreaga corespondenţă legată de prezentul contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Investiţiei, şi se va transmite la următoarele adrese:Pentru Beneficiar: [..]Pentru ME: [..]  +  Articolul 16Modificări şi completări la Contract (1) Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în Contract, orice modificare a Contractului se realizează în scris de către părţi, prin semnarea unui act adiţional la Contract. (2) De asemenea, părţile convin că orice modificare a legislaţiei care are impact în orice mod asupra Contractului, precum şi asupra creanţei bugetare prevăzute la art. 14 alin. (1) conduce la actualizarea în mod corespunzător a Contractului prin încheierea unui act adiţional.  +  Articolul 17Forţa majoră (1) Forţa majoră înseamnă orice eveniment sau împrejurare (ori o combinare de evenimente şi/sau de împrejurări) intervenind după semnarea Contractului, care nu poate fi prevăzută, care nu poate fi evitată, care este în afara controlului părţilor şi care face imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către partea afectată, care este constatată de Camera de Comerţ şi Industrie a României. (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează. (3) Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi contractante, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (5) Executarea prezentului contract va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. (6) În cazul în care forţa majoră şi efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 6 luni, părţile pot conveni încetarea de comun acord a acestuia.  +  Articolul 18Încetarea Contractului. Rezoluţiune (1) Prezentul contract încetează la expirarea termenului prevăzut la art. 2, precum şi în cazul prevăzut la art. 17 alin. (6). (2) Autoritatea finanţatoare poate declara unilateral rezoluţiunea Contractului, cu o notificare, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, inclusiv valoarea prefinanţării acordate, la care se adaugă o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii, în cazul în care: a) se constată neconcordanţe între declaraţiile Beneficiarului şi cele constatate prin raportul de monitorizare şi dacă aceste neconcordanţe nu sunt lămurite/clarificate/remediate într-un termen de 20 de zile de la solicitarea în acest sens din partea ME; b) nu se mai realizează/continuă Investiţia din culpa Beneficiarului; c) Beneficiarul nu respectă graficul de realizare a Investiţiei, prevăzut în anexa nr. 2, modificat, după caz, prin aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1); d) Beneficiarul nu remediază neregulile, ulterior notificării ME, atunci când Comisia Europeană sesizează/recomandă/ solicită, referitor la Investiţia realizată, anumite aspecte/măsuri în legătură cu nerealizarea de către Beneficiar a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; e) nu se respectă obligaţia de exploatare, întreţinere, de asigurare a viabilităţii operaţionale a Investiţiei şi de a fi la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune a Investiţiei, din culpa Beneficiarului; f) Beneficiarul cesionează prezentul contract; g) în cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la raportare şi monitorizare. (3) În situaţia în care Autoritatea finanţatoare declară unilateral rezoluţiunea Contractului conform alin. (2), Contractul se consideră desfiinţat la data menţionată în notificare sau, în lipsa acesteia, la data primirii de către Beneficiar a notificării scrise, emise în acest sens, fără a mai fi nevoie de nicio altă formalitate sau intervenţia instanţelor de judecată. (4) Contractul încetează de drept în cazul în care Comisia Europeană decide încetarea mecanismului de alocare cu titlu gratuit în temeiul art. 10c din Directiva 2003/87/CE, independent de voinţa părţilor şi fără culpa acestora. Data efectivă de încetare a Contractului este fie data publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie data prevăzută în decizie. (5) Beneficiarul poate declara unilateral rezoluţiunea Contractului cu restituirea sumelor rambursate până la momentul rezoluţiunii. Restituirea sumelor se realizează în termen de maximum 45 de zile de la notificarea privind rezoluţiunea Contractului. În acest caz, Beneficiarul datorează şi va plăti ME, în acelaşi termen, o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii. (6) La momentul notificării prevăzute la alin. (3) şi (5), ME este îndreptăţit să înceteze plăţile către Beneficiar. (7) Contractul se consideră rezoluţionat de drept, fără vreo altă formalitate sau punere în întârziere, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment, la care se adaugă o dobândă calculată prin raportare la suma de restituit, nivelul dobânzii fiind cel prevăzut de lege pentru creanţele bugetare şi se calculează pentru perioada cuprinsă între data rambursării şi data restituirii, dacă Beneficiarul, după încheierea Contractului: a) şi-a suspendat activitatea societăţii pe o perioadă mai mare de 6 luni; b) face obiectul unei proceduri de reorganizare cu consecinţe asupra Investiţiei, fără acordul prealabil al ME; sau c) nu a remediat în termen de cel mult 120 de zile neregula prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. i). (8) ME nu va fi responsabil de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a încetării/rezoluţiunii Contractului.  +  Articolul 19Legea aplicabilă (1) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legea română. (2) Contractul este guvernat de legea română.  +  Articolul 20Dispoziţii finale (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract. (2) În cazul unei acţiuni susceptibile a fi considerată ca neregulă, aşa cum sunt acestea definite la art. 13 alin. (1), ME poate solicita Beneficiarului informaţii şi/sau documente în vederea clarificării suspiciunii. Beneficiarul are obligaţia de a răspunde în termenul solicitat de către ME. (3) În cazul constatării unei nereguli pe parcursul derulării Contractului, ME va notifica Beneficiarul pentru remedierea neregulii constatate, iar Beneficiarul are obligaţia de a remedia neregula în termenul solicitat. Pe perioada remedierii neregulilor constatate nu se vor efectua plăţile aferente ratelor scadente în această perioadă. În cazul nerespectării obligaţiei de remediere, se aplică prevederile art. 13 coroborate cu art. 18. (4) În eventualitatea unui litigiu între ME şi Beneficiar în legătură cu prezentul contract se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află sediul ME. (5) Locul executării Contractului: sediul ME. (6) Prezentul contract s-a încheiat astăzi [..], la sediul ME, în trei exemplare originale, în limba română, două exemplare pentru ME şi un exemplar pentru Beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.    Autoritatea finanţatoare, Beneficiar,    ........................ ........................AnexeUrmătoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:Anexa nr. 1 - Cererea de finanţare;Anexa nr. 2 - Graficul de realizare a Investiţiei;Anexa nr. 3 - Cererea de prefinanţare;Anexa nr. 4 - Monitorizarea Investiţiei.Lista poate fi completată cu orice alt document care devine anexă la prezentul contract, conform prevederilor acestuia.  +  Anexa 1la contractul-cadru de finanţareCererea de finanţare  +  Anexa 2la contractul-cadru de finanţareGraficul de realizare a Investiţiei  +  Anexa 3la contractul-cadru de finanţareCererea de prefinanţareModelul cererii de prefinanţareDe la: Beneficiarul ..........................Către: Ministerul EnergieiCerere de prefinanţare nr. .....................    Data de început a Investiţiei: ┌──────────────────────────────────────────┐                                   └──────────────────────────────────────────┘    Titlul proiectului: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐                        └─────────────────────────────────────────────────────┘    Numărul contractului de finanţare/Numărul Investiţiei: ┌──────────────────┐                                                           └──────────────────┘În baza Contractului de finanţare nr. ........, încheiat cu ME ......... la data de .............., vă rog să dispuneţi plata, la valoarea eligibilă din contractul de finanţare, a sumei de ....... lei, reprezentând prefinanţarea Investiţiei având la bază contractele de achiziţie semnate cu contractorii. Plata se va face în contul bancar de mai jos:Titular de cont ..........................Codul IBAN .............................Numele Băncii .........................Adresa Băncii .........................Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de prefinanţare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, îmi asum responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în tabelul anexat "Lista contractelor de achiziţie" semnate cu contractorii.Cu respect,Reprezentant legalNumele şi prenumele:Funcţia:Semnătura:Data:  +  Anexa 4la contractul-cadru de finanţareMonitorizarea InvestiţieiPentru realizarea monitorizării proiectelor, Ministerul Energiei (ME) va desfăşura următoarele activităţi:- verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către Beneficiar conform contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile (activităţi desfăşurate/ progresul fizic/indicatori);- vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării Investiţiei la faţa locului/sediul Beneficiarului (anunţate sau inopinate).Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul Planului naţional de investiţii se face în cadrul monitorizării, minimum o dată pe an şi ori de câte ori este necesar, de către echipa de monitorizare.A. Verificarea documentelor (1) Dintre documentele pe care Beneficiarul trebuie să le transmită ME, pe toată durata de implementare a Investiţiei, vor fi supuse verificării următoarele: a) raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente Investiţiei efectuate, conform prevederilor Procedurilor PNI, care însoţeşte fiecare cerere de rambursare, cu precizarea expresă a gradului de realizare fizică a Investiţiei; b) raport final privind stadiul tehnic şi financiar al Investiţiei, care însoţeşte ultima cerere de rambursare; c) raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul raportării; d) raport privind reducerea emisiilor de CO(2) obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a Investiţiei. (2) Adiţional, în perioada de implementare a Investiţiei, Beneficiarul va transmite ME, la solicitarea acestuia, rapoarte speciale pe probleme specifice, fără a fi necesar un format standard de raportare. (3) Rapoartele beneficiarilor sunt verificate din punctul de vedere al corectitudinii şi al datelor şi informaţiilor cuprinse în acestea, luând ca referinţă conţinutul minim prevăzut în Procedurile PNI. (4) Dacă în rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificări, ME va notifica în acest sens Beneficiarul, iar acesta este obligat să răspundă solicitării ME în termenele menţionate.B. Vizita de monitorizare (1) Monitorizarea realizării Investiţiei se face cel puţin o dată pe an de către echipa de monitorizare nominalizată de ME. (2) Vizitele la sediul Beneficiarului şi la locul Investiţiei pot fi anunţate sau inopinate şi au ca scop identificarea eventualelor probleme şi recomandarea soluţiilor de îmbunătăţire a realizării Investiţiei. (3) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta. (4) Pentru fiecare monitorizare, echipa de monitorizare întocmeşte un raport de monitorizare, care conţine constatările şi recomandările sale. Un exemplar al raportului de monitorizare se trimite Beneficiarului.----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 550 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 8 august 2016, conform modificării aduse de pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6METODOLOGIA DE CALCULpentru plata sumelor rambursate aferente primei cereri de rambursare                                          Certificate CO(2) plătite în                                          perioadă pentru instalaţia aferentă                                          Investiţiei    Suma rambursată = Suma de rambursat x ─────────────────────────────────────                                          Certificate CO(2) alocate în                                          perioadă pentru instalaţia aferentă                                          Investiţieiunde: Suma de rambursat = suma solicitată şi aprobată la rambursare;Perioadă = 2013 - până la data depunerii primei cereri de rambursare.----------Anexa 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 770 din 16 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 1 octombrie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.-----