HOTĂRÂRE nr. 540 din 27 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 3 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor tipurilor de baterii şi acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizarea acestora, fără a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz şi prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice."2. La articolul 3, literele g), i), k), l) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins :"g) deşeu de baterie sau acumulator - orice baterie sau acumulator care constituie deşeu potrivit prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;.................................................................................................. i) eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 211/2011, republicată;.................................................................................................. k) aparat - orice echipament electric sau electronic, definit potrivit lit. a) din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, care este alimentat integral sau parţial de baterii ori acumulatori sau poate fi alimentat în acest mod; l) producător - orice persoană dintr-un stat membru care, cu titlu profesional şi indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile de comunicare la distanţă, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, introduce pentru prima dată pe piaţă în România baterii sau acumulatori, inclusiv cei încorporaţi în aparate ori vehicule;.................................................................................................. r) rata de colectare pentru un an calendaristic - procentajul obţinut prin împărţirea greutăţii deşeurilor de baterii portabile şi de acumulatori portabili colectaţi, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) sau potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, pe parcursul anului calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor portabile şi acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct utilizatorilor finali, fie îi livrează unor terţi pentru a fi vânduţi utilizatorilor finali din România pe parcursul anului respectiv şi al celor 2 ani calendaristici precedenţi;"3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) unelte electrice fără fir; această exceptare privind uneltele electrice fără fir se aplică până la 31 decembrie 2016."5. La articolul 6, alineatele (3), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor se realizează numai de către producătorii înregistraţi în Registrul naţional al producătorilor şi importatorilor de baterii şi acumulatori gestionat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (4) Înregistrarea prevăzută la alin. (3) se realizează în conformitate cu cerinţele procedurale pentru înregistrare prevăzute în anexa nr. 4................................................................................................... (7) Se interzice distribuitorilor să comercializeze baterii şi acumulatori proveniţi de la producători care nu sunt înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (3)."6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fără a aduce atingere Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cifrele anuale privind colectarea şi vânzările includ bateriile şi acumulatorii încorporaţi în aparate."7. La articolul 7 alineatul (10), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să poată fi utilizate prin corelare cu sistemele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015."8. La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) În condiţiile art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicată, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura colectarea separată a deşeurilor de baterii şi acumulatori, prin punctele de colectare prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015."9. La articolul 7^1, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea, reautorizarea, revizuirea şi vizarea anuală a licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi aprobarea planului de operare pentru producătorii prevăzuţi la art. 7 alin. (7) lit. a) se exceptează de la procedura aprobării tacite."10. La articolul 8 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) să asigure proiectarea şi să realizeze aparatele astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă de utilizatorul final, iar în cazul în care acestea nu pot fi înlăturate cu uşurinţă de utilizatorul final, aparatele se proiectează astfel încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă de personal tehnic calificat care este independent de producător; b) să se asigure că aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite de instrucţiuni în care se arată cum pot fi acestea îndepărtate în siguranţă de utilizatorul final sau de personal tehnic calificat care este independent de producător şi care conţin informaţii privind tipul bateriilor şi al acumulatorilor încorporaţi;"11. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când, din motive de siguranţă de performanţă, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este necesară şi impune o conectare permanentă între aparat şi baterie sau acumulator."12. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în conformitate cu prevederile art. 7 sau cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 sunt trataţi şi reciclaţi prin sistemele care respectă cel puţin legislaţia Uniunii Europene şi legislaţia naţională armonizată cu aceasta, în special în ceea ce priveşte sănătatea populaţiei, siguranţa şi gestionarea deşeurilor."13. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice colectaţi împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora."14. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:"(12) Calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării se realizează potrivit Regulamentului (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori."15. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Normele detaliate adoptate de către Comisie referitoare la exporturile de deşeuri de baterii şi acumulatori în afara Uniunii Europene se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."16. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectaţi potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015."17. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Derogările de la cerinţele de etichetare stabilite în prezentul articol adoptate de către Comisia Europeană se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."18. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Normele detaliate adoptate de către Comisie referitoare la completarea cerinţei prevăzute la alin. (1), inclusiv metode armonizate de determinare a capacităţii şi a utilizării adecvate a bateriilor şi acumulatorilor, se transpun în legislaţia naţională prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"AnexeArt. 18 - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Anexele prevăzute la alin. (1) se actualizează prin ordin al ministrul mediului, apelor şi pădurilor."20. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică procedura de înregistrare şi de raportare a producătorilor de baterii şi acumulatori corespunzător prevederilor stabilite prin prezenta hotărâre, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.  +  Articolul III (1) Înregistrările efectuate în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru producătorii de baterii şi acumulatori, în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, cu modificările ulterioare, rămân valabile în condiţiile în care au fost efectuate. (2) Cererile de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit normelor în vigoare la data depunerii cererii.  +  Articolul IVBateriile şi acumulatorii care nu îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri, dar care au fost introduse pe piaţă în mod legal înainte de intrarea în vigoare a interdicţiilor prevăzute la art. 4, pot fi comercializaţi în continuare până la epuizarea stocurilor.  +  Articolul VPrezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2013/56/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor portabili care conţin cadmiu şi sunt destinaţi utilizării în uneltele electrice fără fir şi a bateriilor tip "nasture" cu conţinut redus de mercur, şi de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu

  mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 27 iulie 2016.Nr. 540.  +  Anexă(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008)Cerinţe procedurale pentru înregistrare1. Cerinţe pentru înregistrareÎnregistrarea producătorilor de baterii şi acumulatori se face la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (denumită în continuare ANPM), în format letric sau în format electronic.Producătorii de baterii şi acumulatori se înregistrează doar o singură dată în România, atunci când introduc baterii şi acumulatori pentru prima dată cu titlu profesional şi cu această ocazie li se furnizează un număr de înregistrare.2. Informaţii furnizate de către producători:Producătorii de baterii şi acumulatori furnizează ANPM următoarele informaţii: a) denumirea producătorului şi denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care îşi desfăşoară activitatea în respectivul stat membru; b) adresa (adresele) producătorului: codul poştal şi localitatea, denumirea străzii şi numărul, ţara, URL, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax şi adresa de e-mail ale producătorului, dacă este cazul; c) precizări cu privire la tipurile de baterii şi acumulatori introduşi pe piaţă de producător: baterii şi acumulatori portabili, baterii şi acumulatori industriali sau baterii şi acumulatori auto; d) informaţii cu privire la modul în care producătorul îşi îndeplineşte obligaţiile: printr-un sistem individual sau colectiv; e) data cererii de înregistrare; f) codul naţional de identificare a producătorului, inclusiv numărul european de identificare fiscală sau numărul naţional de identificare fiscală al producătorului (opţional); g) o declaraţie prin care se precizează că informaţiile furnizate sunt adevărate.În cadrul procedurii de înregistrare menţionate la pct. 1 al doilea paragraf, producătorii de baterii şi acumulatori nu sunt obligaţi să furnizeze nicio altă informaţie în afara celor specificate la pct. 2 lit. a)-g).3. Tarife de înregistrareANPM aplică un tarif pentru analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare potrivit prevederilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor pct. 8 din anexa la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.4. Modificarea datelor de înregistrareÎn cazul modificării datelor prevăzute la pct. 2 lit. (i)-(vii), producătorii informează în acest sens ANPM în termen de maximum o lună de la data modificării.5. RadiereaÎn cazul în care producătorii îşi pierd calitatea de producători în România, aceştia solicită radierea din evidenţe, informând în acest sens ANPM.-----