HOTĂRÂRE nr. 53 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*)pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării(actualizată până la data de 1 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene textele principalelor reglementări de drept intern pe care le emite sau pe care le adoptă Guvernul în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 372 din 27 decembrie 2006.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul mediului,

  Nicolae Nemirschi

  p. Ministrul economiei,

  Tudor Şerban,

  secretar de stat

  Ministrul agriculturii,

  pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Ilie Sârbu

  Departamentul pentru Afaceri Europene,

  Vasile Puşcaş,

  secretar de stat
  Bucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 53.  +  AnexăPLAN 29/01/2009