ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 29 aprilie 1999privind soluţionarea obiectiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitatilor, precum şi a altor sume şi măsuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi ale art. 67 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Orice persoană fizica sau juridică, nemultumita de modul în care i-au fost constatate sau stabilite impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere aferente acestora, penalităţile, precum şi alte sume sau măsuri, are dreptul de a formula obiecţiuni şi contestaţii, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Obiectiunile şi contestaţiile sunt cai administrativ-jurisdicţionale de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a majorărilor de întârziere aferente, a penalitatilor şi a altor sume, precum şi împotriva măsurilor constatate şi aplicate de serviciile de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, conform competentelor stabilite prin lege. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin alte acte ale organelor de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, după caz, care se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniul constatării şi sanctionarii contravenţiilor.  +  Articolul 3 (1) Împotriva constatărilor şi măsurilor stabilite în cadrul competentelor legale prin procesele-verbale sau prin alte acte administrative ale serviciilor de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor judeţene, după caz, plătitorii de impozite, taxe locale, precum şi de alte sume pot face obiecţiuni în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ. (2) Obiectiunile se depun la serviciul de specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, care a încheiat actul atacat. (3) Soluţionarea obiectiunilor se va face de către şeful serviciului de specialitate respectiv, prin răspuns motivat, care se va comunică persoanei în cauza în cel mult 30 de zile de la primirea acestora.  +  Articolul 4Persoana fizica sau juridică nemultumita de modul în care au fost soluţionate obiectiunile se poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului, primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, în care aceasta îşi are domiciliul, sediul sau unde îşi desfăşoară activitatea, după caz.  +  Articolul 5 (1) Contestaţia, adresată potrivit art. 4, se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, prin dispoziţie motivată, care se expediază celui în cauza în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia. (2) Contestaţia trebuie depusa la organul care a soluţionat obiectiunile, urmând ca acesta, în termen de 5 zile de la primire, sa înainteze contestaţia şi dosarul obiectiunilor la organul competent să soluţioneze contestaţia.  +  Articolul 6Contestaţia adresată primarului nu poate avea ca obiect alte sume sau alte măsuri decât cele asupra cărora s-au soluţionat obiectiunile.  +  Articolul 7 (1) Obiectiunile adresate serviciului de specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, precum şi contestaţiile adresate primarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti, sunt supuse unei taxe de timbru de 1%, calculată asupra sumei contestate, dar nu mai puţin de 5.000 lei. (2) Taxa de timbru se plăteşte anticipat. (3) Sumele plătite cu titlu de taxa de timbru, aferente obiectiunilor şi contestaţiei, se restituie la cerere, integral sau parţial, în raport cu admiterea integrală sau parţială a acestora.  +  Articolul 8Ca urmare a soluţionării obiectiunilor şi contestaţiilor, nu se pot stabili impozite şi taxe mai mari decât cele constatate şi aplicate prin actul administrativ atacat.  +  Articolul 9 (1) Împotriva dispoziţiei primarului persoana fizica sau juridică nemultumita se poate adresa, în condiţiile legii, tribunalului cu acţiune pentru anularea actului respectiv. (2) Termenul de introducere a acţiunii este de 15 zile de la data comunicării dispoziţiei emise de primar. (3) Persoana fizica sau juridică nemultumita de sentinta tribunalului se poate adresa cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicarea sentinţei, Curţii de Apel.  +  Articolul 10Căile de atac formulate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor soluţiona potrivit procedurilor existente la data depunerii acestora.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Vlad Rosca-----------