REGULAMENT din 25 octombrie 2006 (**republicat**)(*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping(actualizat până la data de 1 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010.

  ──────────
   +  Articolul 1În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.  +  Articolul 1^1Abrogat.----------Art. 1^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 521 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016.  +  Articolul 2Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea de control competentă să aplice dispoziţiile Legii nr. 104/2008privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012.  +  Articolul 2^1Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agenţia exercită următoarele funcţii: a) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu Strategia naţională anti-doping, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul prevenirii şi combaterii dopajului în sport şi al prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, cu respectarea legislaţiei naţionale, europene şi internaţionale; b) de control, prin care se dispune şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii se asigură din: a) venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii ori anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege; b) donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii; c) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping; d) tarife pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping; e) tarife pentru testarea suplimentelor nutritive; f) tarife pentru analiză dosar suplimente nutritive; g) proiecte de cercetare; h) taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; i) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale; j) taxă pentru participarea la cursul de instruire din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping; k) taxa pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; l) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege; m) alte surse de venituri în condiţiile legii.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014.  +  Articolul 4 (1) Pe lângă Agenţie funcţionează Consiliul director, ca organ consultativ. (2) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează: a) preşedinte; b) 3 reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului; c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, desemnat de ministru din rândul angajaţilor săi; d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român; e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sănătăţii; f) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român; g) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. (3) Consiliul director are următoarele atribuţii principale: a) avizează Strategia naţională anti-doping; b) avizează programele educative şi de prevenire a dopajului în sport; c) avizează programele de promovare a fairplay-ului în sport; d) propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante; e) avizează raportul de activitate al Agenţiei; f) avizează planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; g) avizează programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport; h) stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul taxelor percepute pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi de Comisia de apel. (4) Consiliul director exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative. (5) Activitatea Consiliului director este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei. (6) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani. (7) Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese. (8) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (9) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară. (10) În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Consiliul director adoptă decizii. (11) Deciziile Consiliului director se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (12) Consiliul director este legal întrunit în prezenţa a 6 din cei 9 membri. (13) Membrii Consiliului director, care participă la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.  +  Articolul 5 (1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) renunţarea la calitatea de membru; b) transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice; c) aplicarea unei sancţiuni disciplinare; d) neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin; e) pierderea calităţii pentru care au fost numiţi; f) deces. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 6 (1) Pe lângă Agenţie funcţionează, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 104/2008, Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fără personalitate juridică. (2) Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 104/2008, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.-----------Art. 6 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii. (4) În realizarea prerogativelor conferite de lege, preşedintele are următoarele atribuţii principale: a) aprobă Strategia naţională anti-doping; b) transmite Guvernului proiectele de acte normative date în competenţa Agenţiei potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 227/2006, republicată; c) aprobă programele educative şi de prevenire a dopajului în sport; d) controlează aplicarea măsurilor concrete, al căror scop este sancţionarea dopajului în sport; e) aprobă programele de promovare a fairplay-ului în sport; f) coordonează şi controlează toate structurile sportive în ceea ce priveşte activitatea anti-doping; g) aprobă şi înaintează autorităţilor şi instituţiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante; h) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu; i) aprobă anual sau ori de câte ori este nevoie lista cuprinzând substanţele şi metodele interzise în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping; j) aprobă publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului, a listei cuprinzând specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România, care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise; k) aprobă programul naţional anual anti-doping în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional; l) aprobă efectuarea controalelor doping în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora; m) aprobă efectuarea de teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 104/2008;-----------Lit. m) a alin. (4) al art. 7 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. n) aprobă planificarea şi asigură desfăşurarea audierilor sportivilor şi ale altor persoane susceptibile de dopaj într-un cadru corect şi echitabil în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale; o) aprobă efectuarea contraexpertizei de către un laborator acreditat; p) aprobă efectuarea expertizei substanţelor ce fac obiectul faptelor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 104/2008; q) aprobă scutirile pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor antidoping din federaţiile sportive naţionale, din ligile profesioniste şi/sau cluburi; r) comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping cazurile de dopaj depistate în rândul sportivilor români pe plan naţional şi/sau internaţional; s) semnează atestatul eliberat ofiţerilor de control doping în urma instruirii şi perfecţionării acestora, în condiţiile legii; t) prezintă Guvernului şi Parlamentului raportul anual de activitate al Agenţiei; u) aprobă planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport; v) aprobă programul activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport; w) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping. (5) Preşedintele exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.  +  Articolul 8 (1) În activitatea de conducere a Agenţiei preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru. (2) Vicepreşedintele exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. (3) Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (4) În cazul în care, din motive justificate, preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepreşedinte.  +  Articolul 9Agenţia are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Legea nr. 104/2008, în structura Agenţiei funcţionează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. (4) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei.  +  Articolul 11 (1) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul acesteia se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz. (2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulament intern, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului.  +  Articolul 12Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 13 (1) Personalul Agenţiei este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Personalul Agenţiei beneficiază de spor de confidenţialitate în cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază brut lunar, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel. (2) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Condiţiile pentru numirea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenţiei. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 15Conducerea Agenţiei şi personalul implicat în desfăşurarea controlului doping au acces în toate bazele sportive şi la toate manifestările sportive, în condiţiile legii.  +  Articolul 16În scopul desfăşurării activităţilor specifice, respectiv efectuarea testărilor doping, susţinerea de acţiuni educative, verificarea staţiilor de control doping şi controlul la sălile de culturism şi fitness pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, Agenţia utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme şi 2 autoutilitare, pentru organizarea de staţii de control doping mobile, având un consum de maximum 350 l pentru fiecare mijloc de transport.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 942 din 19 septembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 27 septembrie 2012.  +  Articolul 17În scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului său, finanţate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 18Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.*) Notă

  ──────────

  *) În prezent, Cancelaria Primului-Ministru este desfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările ulterioare, conform căreia în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Cancelaria Primului-Ministru" se înlocuieşte în mod corespunzător cu denumirea "aparatul propriu de lucru al primului-ministru" sau, după caz, cu denumirea "Secretariatul General al Guvernului".

  ──────────
  ------