PROCEDURĂ din 28 iulie 2016privind procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 1 august 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobată de ORDINUL nr. 819 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. nr. 583 din 1 august 2016.

  ──────────
   +  Articolul 1Scopul proceduriiPrezenta procedură stabileşte modalitatea de alocare a sumelor, responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de către unităţile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta procedură se aplică lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (program) iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale din cadrul acestora, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (34^1) şi (34^2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3BeneficiariBeneficiarii sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv comunele, oraşele şi municipiile, inclusiv subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora.  +  Articolul 4Definiţii şi acronime utilizateUAT - unitatea administrativ-teritorială;ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;Finanţare complementară - surse complementare de finanţare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare;PVR tehnic - Procesul-verbal de recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului, astfel cum este prevăzut în specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;PVR servicii - Procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 5Descrierea proceduriiModalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a derulării contractelor având ca obiect lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale se desfăşoară după cum urmează:1. Analiza bugetului de venituri proprii şi realizarea proiectului de buget pe venituri propriiÎn vederea alocării sumelor pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică ce au ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, ANCPI efectuează o analiză bugetară asupra realizării veniturilor proprii, comparativ cu celelalte cheltuieli care se finanţează din această sursă de finanţare, şi transmite Consiliului de administraţie suma disponibilă pentru finanţarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător.2. Aprobarea bugetului pe venituri propriiConsiliul de administraţie va aproba şi va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziţie distinctă de transferuri în bugetul ANCPI şi, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor şi vor constitui surse de finanţare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.3. Aprobare buget/Solicitare de rectificare bugetarăDupă aprobarea bugetului, ANCPI va repartiza în bugetul fiecărui OCPI, la o poziţie distinctă de transferuri, sumele corespunzătoare finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel cum au fost aprobate de consiliul de administraţie.4. Comunicarea documentelor către OCPIDupă aprobarea bugetului, ANCPI va transmite fiecărui OCPI: fila de buget cu suma aprobată şi alocată pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică corespunzătoare UAT-urilor din aria de competenţă a fiecărui OCPI, modelul contractului de finanţare, specificaţiile tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, precum şi extrasul din anexa la hotărârea consiliului de administraţie prin care s-au repartizat sumele pe fiecare UAT din fiecare judeţ.5. Comunicarea documentelor către UAT-uriOCPI va comunica fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială suma alocată pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. De asemenea va transmite modelul contractului de finanţare prevăzut în anexa nr. 2, precum şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.6. Transmiterea solicitărilor de finanţare de către UAT-uri către OCPI (1) În situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, pentru anul 2016. Pentru anii următori, termenul de 45 de zile se va calcula de la primirea înştiinţării transmise de către OCPI fiecărei UAT din aria de competenţă teritorială. (2) La împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile, OCPI va notifica UAT-urile din aria de competenţă care nu au solicitat încheierea contractului de finanţare, pentru încheierea contractului de finanţare într-un termen de 15 zile de la primirea notificării, sub sancţiunea pierderii finanţării. Notificarea va fi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.7. Încheierea contractului de finanţare (1) OCPI va semna contractul de finanţare în limita sumelor aprobate şi comunicate de către ANCPI prin extrasul din anexa la hotărârea consiliului de administraţie, un exemplar al acestuia urmând a fi transmis UAT-ului. (2) UAT-urile vor include sumele prevăzute în contractul de finanţare în bugetul de venituri şi cheltuieli, la o poziţie distinctă, ca sursă de finanţare complementară.8. Atribuţii şi responsabilităţi (1) După semnarea contractului de finanţare, atât OCPI, cât şi UAT vor desemna prin act administrativ o persoană responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare. Persoana responsabilă din cadrul UAT va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică. (2) Principalele atribuţii ale responsabililor de contract, ce vor fi stabilite prin fişa postului, sunt: a) asigurarea derulării contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele contractuale; b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente; c) comunicarea, în termenele şi în forma prevăzute de contractele de finanţare, contractele de achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna desfăşurare a contractelor; d) informarea de îndată a şefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate; e) efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în termenele şi condiţiile stabilite; f) verificarea corespondenţei dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură, transmise de către UAT în vederea transferului sumelor necesare efectuării plăţii. (3) La nivelul UAT, responsabilul de contract mai îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) asigură corelarea prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele din contractele de achiziţie publică încheiate cu prestatorii de servicii; b) transmite către OCPI toate documentele necesare finanţării şi monitorizării, fiind responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate.9. Derularea procedurii de achiziţie şi semnarea contractului de achiziţie publică cu persoanele autorizate de ANCPI (1) UAT este responsabilă de demararea procedurilor de achiziţie în conformitate cu legislaţia în vigoare în materia achiziţiilor publice şi de încheierea contractelor de achiziţie publică cu prestatorii de servicii, care pot fi persoane fizice autorizate în categoriile A, B sau D ori persoane juridice autorizate în clasele I, II sau III. (2) Contractul de achiziţie publică va fi încheiat în baza specificaţiilor tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI şi cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare. (3) UAT beneficiară a finanţării complementare răspunde de respectarea legislaţiei în materia achiziţiilor publice în ceea priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul ANCPI prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.10. Ajustarea sumelor alocate prin contractul de finanţare (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia. (2) În cazul în care valoarea serviciilor contractate de UAT este mai mică decât valoarea sumei prevăzute în contractul de finanţare, valoarea acestuia din urmă va fi modificată în mod corespunzător prin act adiţional, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi, totodată, se va diminua şi bugetul la poziţia bugetară de transferuri. OCPI va disponibiliza sumele rămase neutilizate în urma rectificării bugetului către ANCPI.11. Derularea şi recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică (1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează cu respectarea specificaţiilor tehnice pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI, şi a celorlalte prevederi legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare. (2) UAT va comunica către OCPI lunar, până la data de 5 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 6. (3) OCPI va comunica către ANCPI lunar, până la data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară, stadiul privind derularea contractului, prin întocmirea unui raport, conform anexei nr. 7. (4) La finalizarea lucrărilor de cadastru sistematic OCPI întocmeşte PVR tehnic, în care se vor menţiona numărul de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare şi numărul de imobile pentru care au existat cărţi funciare care au geometrie asociată, înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date e-Terra şi solicită ANCPI verificarea numărului de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare. (5) După confirmarea scrisă de către ANCPI a numărului de imobile recepţionate, OCPI va transmite un exemplar original al PVR tehnic către UAT, în vederea emiterii PVR servicii. (6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către UAT şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. (7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri: a) cărţile funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, până la data la care executantul primeşte dreptul de acces la baza de date e-Terra; b) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice. (8) În cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (22^1)-(22^11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta maximum 60 lei pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral şi 50% din preţul ofertat pentru un imobil. (9) UAT-urile care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu ANCPI vor beneficia de cofinanţarea prevăzută la art. 9 alin. (32) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.12. Emiterea facturii de către prestatorPrestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii PVR servicii, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.13. Solicitarea de către UAT a transferului sumelor necesare efectuării plăţilor către OCPIUAT va transmite solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor, întocmită conform anexei nr. 8, care va fi însoţită de PVR tehnic, de PVR servicii şi de factură, în copie conform cu originalul.14. Verificarea documentelor de plată şi solicitarea transferului de fonduri către ANCPI de către OCPIOCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, respectiv va stabili corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură şi va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri.15. Verificarea documentelor şi deschiderea de fonduri către OCPI (1) ANCPI va transfera fondurile către OCPI în urma verificării documentaţiei transmise de către acesta în copie conformă cu originalul, respectiv: PVR tehnic, PVR servicii şi factură, transmise de către UAT, precum şi în baza adresei Direcţiei informatice prin care se confirmă numărul de cărţi funciare înfiinţate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (2) ANCPI va efectua virarea sumelor în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita fondurilor disponibile.16. Transferul fondurilor către UAT (1) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menţionat în contractul de finanţare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora în contul de Trezorerie. (2) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la Trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanţarea contractelor de înregistrare sistematică.17. Efectuarea plăţii de către UAT (1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziţie publică şi va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată, în termen de o zi lucrătoare de la data efectuării plăţii. (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. (3) În cazul în care UAT nu va efectua plata, fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu la data de 24 decembrie a anului în curs. (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exerciţiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6AnexeAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăCătrePrimăria Municipiului/Oraşului/Comunei ............Stimată Doamnă/Stimate Domnule Primar,Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost alocată în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...... suma de ...... lei, sumă aferentă finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016.Vă transmitem alăturat un model al contractului de finanţare şi specificaţiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.Cu deosebită consideraţie,Director,.................Contabil-şef,.................  +  Anexa 2la procedură      OFICIUL DE CADASTRU ŞI UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ      PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............................      ................... Nr. ......./........       Nr. ....../.......CONTRACTpentru finanţarea în cadrul Programului naţionalde cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistraresistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritorialepentru sectoare cadastraleÎn conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (34^1)-(34^12) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. ...... din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016.Părţile contractanteOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ........, denumit în continuare OCPI, cu sediul în ......, tel. ...... fax ......, cod fiscal ......, cont ......., deschis la ......, reprezentat de ......, director, în calitate de finanţator,şiunitatea administrativ-teritorială ......, judeţul ......, reprezentată prin ......, în calitate de primar, cu sediul în ......, judeţul ......, tel. ......, fax ......, cod fiscal ......, cont ......, deschis la Trezoreria ......, ca beneficiar al finanţării,au convenit încheierea prezentului contract  +  Articolul 1Definiţii şi abrevieriTermenii utilizaţi în prezentul contract vor avea următoarele înţelesuri: a) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; b) OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; c) OMFP - ordinul ministrului finanţelor publice; d) contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare; e) program naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară; f) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale; g) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar; h) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni; i) Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016; j) PVR tehnic - proces-verbal de recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului prevăzut de specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI; k) PVR servicii - proces-verbal de recepţie a serviciilor conform contractelor de achiziţie publică.  +  Articolul 2InterpretareÎn prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma plural şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.  +  Articolul 3Obiectul şi valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI, pe anul ......., în sumă de ...... lei, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar.  +  Articolul 4Modalitatea de transfer al sumelor (1) Transferul sumelor de la OCPI către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile din Procedură, în limita fondurilor disponibile în conturile de venit ale ANCPI, precum şi ale prezentului contract de finanţare. (2) Solicitarea de transfer se întocmeşte în scris, în original, conform modelului şi în baza documentaţiei prevăzute în Procedură, în limita contractului de finanţare încheiat. (3) În situaţia în care documentaţia transmisă de beneficiar la OCPI în vederea decontării nu este completă şi conformă cu prevederile legale şi/sau necesită clarificări, observaţiile şi/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia se comunică beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării. (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de modificare/completare prevăzute la alin. (3), beneficiarul va transmite documentele modificate/completate corespunzător. (5) Sumele care constituie transferuri se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare. (6) Beneficiarul poate solicita transferul sumelor până la data-limită stabilită prin OMFP privind încheierea exerciţiului bugetar, dar nu mai târziu de data de 19 decembrie anul curent. (7) Sumele acordate şi neutilizate vor fi restituite până cel târziu la data de 24 decembrie anul curent prin virarea acestora de către beneficiar în contul OCPI din care s-a efectuat finanţarea.  +  Articolul 5Durata contractului:Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în curs.  +  Articolul 6Obligaţiile părţilor (1) Părţile înţeleg să îşi asume respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente prezentului contract şi Procedurii. (2) Obligaţiile beneficiarului: a) de a utiliza sumele transferate cu respectarea prevederilor legale şi contractuale; b) de a utiliza sumele transferate în scopul şi la termenele pentru care au fost acordate; c) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita a 60 lei/carte funciară, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; d) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale care să cuprindă un număr minim de 100 de imobile; e) de a prevedea sumele transferate de la finanţator în bugetul propriu la o poziţie distinctă de venituri, ca buget complementar; f) de a deschide un cont distinct, la Trezorerie, cont în care vor fi transferate sumele alocate de la bugetul de venituri proprii al ANCPI prin bugetul OCPI; g) de a desemna prin act administrativ persoana responsabilă cu urmărirea derulării contractului de finanţare, care va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică; h) de a desemna prin act administrativ persoana/persoanele responsabile cu emiterea PVR servicii conform contractului de achiziţie publică; i) de a comunica PVR servicii pentru serviciile prestate după primirea PVR tehnic emis de OCPI PVR servicii va fi semnat de către beneficiar şi prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic; j) de a transmite OCPI o notă justificativă cu privire la orice modificare a datelor transmise prin solicitarea de finanţare; k) de a utiliza, pentru solicitarea sumelor ce urmează a fi transferate în vederea efectuării plăţii, formularul standard prevăzut în anexele la Procedură; l) de a transmite odată cu solicitarea prevăzută la lit. j) documentele justificative prevăzute în Procedură; m) de a respecta prevederile specificaţiilor tehnice aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI, precum şi prevederile Procedurii. (3) Obligaţiile finanţatorului: a) să transmită către A.N.C.P.I. solicitarea transferului de fonduri; b) să transfere, prin ordin de plată, sumele necesare efectuării plăţii, în limita fondurilor disponibile.  +  Articolul 7Modificarea şi încetarea contractului de finanţare (1) Prezentul contract de finanţare poate fi modificat, prin acordul scris al părţilor, în cazuri bine justificate. (2) În cazul în care prin contractul de achiziţie beneficiarul nu angajează întreaga sumă prevăzută la art. 3, diferenţa neangajată se va disponibiliza prin încheierea unui act adiţional, încheiat în maximum 10 zile de la încheierea de către beneficiar a contractului de achiziţie. (3) Prezentul contract de finanţare încetează prin ajungere la termen. De asemenea, contractul poate înceta prin acordul părţilor, prin rezilierea sa de către una dintre părţi sau prin denunţare unilaterală. (4) Prezentul contract de finanţare poate fi reziliat, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, în situaţia în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. (5) Prezentul contract de finanţare poate fi denunţat unilateral, în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu încheierea unui act adiţional conform alin. (2). (6) Orice transfer necuvenit efectuat de către finanţator constituie plată nedatorată pe care beneficiarul are obligaţia de a o restitui în condiţiile prevăzute la alin. (7) şi (8). Finanţatorul va notifica beneficiarul cu privire la suma datorată şi care trebuie restituită. (7) În termen de 30 de zile calendaristice de la data confirmării de primire de către beneficiar a notificării cu privire la sumele datorate, acesta este obligat să restituie sumele notificate. (8) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la alin. (7) se vor calcula majorări de întârziere conform prevederilor legale.  +  Articolul 8Forţa majoră (1) Forţa majoră este evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să îşi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract. (2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. (4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie pentru limitarea consecinţelor.  +  Articolul 9Soluţionarea litigiilor (1) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada de derulare a contractului. (2) Dacă părţile nu ajung la soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părţile se pot adresa instanţelor competente.  +  Articolul 10Limba care guvernează contractulLimba care guvernează prezentul contract de finanţare este limba română.  +  Articolul 11Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.  +  Articolul 12Comunicări (1) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. (3) Comunicările între părţi se pot face prin e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.    OFICIUL DE CADASTRU ŞI BENEFICIAR,    PUBLICITATE IMOBILIARĂ UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ           Director, Judeţul .......     ................... «Localitate»                                                   Primar,                                              ................  +  Anexa 3la procedurăSolicitare de finanţareStimată Doamnă/Stimate Domnule Director,Municipiul/oraşul/comuna ......, prin primar ......, în calitate de reprezentat legal, solicităm încheierea unui contract de finanţare în condiţiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ...... lei.Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare.Cu deosebită consideraţie,Primar,................  +  Anexa 4la procedurăNOTIFICARECătrePrimăria Municipiului/Oraşului/Comunei ..............Stimată Doamnă/Stimate Domnule Primar,În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost alocată în bugetul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ...... suma de ...... lei, sumă aferentă finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi iniţiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.Vă notificăm ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei să procedaţi la încheierea contractului de finanţare, sub sancţiunea pierderii finanţării.Director,.............Contabil-şef,...............  +  Anexa 5la procedură    OFICIUL DE CADASTRU ŞI UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ   PUBLICITATE IMOBILIARĂ ...........................    .................. Nr. ....../.......    Nr. ...../......ACTUL ADIŢIONAL Nr. ........la contractul pentru finanţarea în cadrul Programuluinaţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor deînregistrare sistematică iniţiate de unităţiadministrativ-teritoriale pentru sectoare cadastraleOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ......, denumit în continuare OCPI, cu sediul în ......, tel. ...... fax ......, cod fiscal ...., cont ...., deschis la ...., reprezentat de ..., director, în calitate de finanţator,şiunitatea administrativ-teritorială ......, judeţul ......, reprezentată prin ......, în calitate de primar, cu sediul în ......, judeţul ......, tel. ......, fax ......, cod fiscal ......, cont ......, deschis la Trezoreria ......, ca beneficiar al finanţării,au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ...., se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 3Obiectul şi valoarea contractuluiObiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI, pe anul ....., în sumă de ..... lei, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar."Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.         OFICIUL DE CADASTRU ŞI BENEFICIAR,         PUBLICITATE IMOBILIARĂ UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ                Director, Judeţul ............          .................... «Localitate»                                                      Primar,                                                   ...............  +  Anexa 6la procedurăRaportare lunară a UAT-urilor către OCPIDenumirea UAT ............Judeţul ...........1. Date privind contractul de finanţare:- Numărul şi data contractului: .............- Valoarea contractului: ........ lei2. Date privind contractul de achiziţie publică:- Numărul şi data contractului .............- Valoarea contractului .......... lei (cu TVA)- Termen finalizare conform contract ...........- Obiectul contractului: sector cadastral nr. .....- Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral: ...........3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:- Numele persoanei fizice autorizate ..........- Nr. certificat de autorizare .............- Categoria de autorizare ........sau- Denumirea persoanei juridice ................- Nr. certificat de autorizare ...........- Categoria de autorizare ........4. Responsabil de contract din cadrul UAT:Numele şi prenumele ............Date de contact:Telefon .............E-mail ..............5. Stadiul lucrărilor*): Notă

  ──────────

  *) Neefectuat/În curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ..../.......).

  ──────────
  *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┐│ Denumirea activităţii │Luna 1│Luna 2│Luna 3│Luna 4...│Observaţii│├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Preluare date de la OCPI, primărie │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Derulare campanie de informare locală │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Execuţie măsurători │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Colectare acte de proprietate │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Integrare date existente │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Întocmire documente tehnice ale cadastrului │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare documente tehnice copie spre publicare la OCPI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Publicare documente tehnice │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Soluţionare cereri de rectificare │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Actualizare documente tehnice │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare documente tehnice ale cadastrului copie finală la OCPI│ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┘     Responsabil de contract, Primar,     ...................... .................. (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 7la procedurăRaportare lunară a OCPI către ANCPIDenumirea UAT ............Judeţul ............OCPI ...........1. Date privind contractul de finanţare:- Numărul şi data contractului ...............- Valoarea contractului ......... lei2. Date privind contractul de achiziţie publică:- Numărul şi data contractului .................- Valoarea contractului ......... lei (cu TVA)- Termen finalizare conform contract .........- Obiectul contractului: sector cadastral nr. .....- Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral ...........3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:- Numele persoanei fizice autorizate ...............- Nr. certificat de autorizare ..........- Categoria de autorizare ........sau- Denumirea persoanei juridice ..............- Nr. certificat de autorizare .........- Categoria de autorizare ........4. Responsabil de contract din cadrul UAT:Numele şi prenumele ...............Date de contact:Telefon ............E-mail .............5. Stadiul lucrărilor*): Notă

  ──────────

  *) Neefectuat/în curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ...../.........).

  ──────────
  *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┐│ Denumirea activităţii │Luna 1│Luna 2│Luna 3│Luna 4...│Observaţii│├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare date la executant │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Participare la derulare campanie de informare locală │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Verificare execuţie măsurători │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - │ │ │ │ │ ││copie spre publicare │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Publicare documente tehnice (60 de zile) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Soluţionare cereri de rectificare (60 de zile) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - │ │ │ │ │ ││copie finală │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┤│Deschidere cărţi funciare │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┘         Responsabil de contract, Director OCPI,          .................. .....................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele,                                                semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 8la procedurăSolicitare privind transferul sumelornecesare efectuării plăţilorSubsemnatul, ......, în calitate de reprezentat legal al municipiului/oraşului/comunei ......, având în vedere Contractul de finanţare nr. ...... din data de ......, încheiat între ...... şi ......, precum şi Contractul de achiziţie publică nr. ...... din data de ......, încheiat între ...... şi ......, solicit efectuarea transferului sumei de ...... în contul ......, deschis la ...... .Suma de ...... lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ...... în perioada ......, ce au fost recepţionate de OCPI ...... prin PVR tehnic nr. ...... din data ...... şi acceptate ca fiind în deplină concordanţă cu prevederile contractului de achiziţie publică prin PVR servicii nr. .... din data de ...... .Anexăm prezentei în copie conformă cu originalul următoarele documente: a) PVR tehnic nr. ...... din data ........; b) PVR servicii nr. ...... din data .......; c) Factura nr. ........ din data ......... .Cu deosebită consideraţie,Primar,...............----