ORDIN nr. 599 din 20 iulie 2016privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016    Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin (4) al Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritatea naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se deleagă Autorităţii Aeronautice Civile Române competenţa acordării derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuţiile prevăzute la art. 1 în limitele competenţelor ce îi revin potrivit legii.  +  Articolul 3Autoritatea Aeronautică Civilă Română informează Ministerul Transporturilor ori de câte ori acordă derogări potrivit delegării de competenţe prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,

    Petru Sorin Buşe
    Bucureşti, 20 iulie 2016.Nr. 599.-----