REGULAMENT din 18 iulie 2016de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 1 august 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat prin Ordinul Nr. 2.724/C din 18 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 592 din 1 august 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Organizarea concursului  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Încadrarea ca personal care ocupă funcţii de specialitate criminalistică, pe post vacant sau temporar vacant, se face prin concurs, conform prezentului regulament.  +  Articolul 2În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.  +  Articolul 3Concursul se organizează de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, denumit în continuare INEC, ori de câte ori este necesar şi se desfăşoară la sediul INEC.  +  Articolul 4Concursul se organizează pe specialităţi de expertiză, în concordanţă cu necesităţile institutului, şi se desfăşoară în limba română.  +  Articolul 5La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea candidaţilor  +  Articolul 6Se poate înscrie la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi capacitate deplină de exerciţiu; b) are studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul specializării în care candidează; c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie; d) cunoaşte limba română şi are domiciliul în România; e) are cunoştinţe de operare pe calculator; f) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei; g) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică; h) cunoaşte o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel mediu.  +  Secţiunea a 3-a Dosarul de concurs  +  Articolul 7 (1) Pentru înscrierea la concurs fiecare candidat va prezenta: a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului INEC; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de INEC; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) certificat de cazier fiscal; g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; h) curriculum vitae; i) declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii; j) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică. (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. (5) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor. (6) În momentul depunerii dosarului de înscriere la concurs, secretariatul comisiei de concurs va verifica conformitatea cu originalul a copiilor actelor prezentate de candidat.  +  Articolul 8Comisia de concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs a candidaţilor înscrişi. În urma analizei dosarelor de înscriere, candidatul este admis sau respins. Decizia comisiei de concurs cu privire la respingerea unui candidat va fi motivată şi se afişează la sediul şi pe site-ul INEC.  +  Secţiunea a 4-a Publicitatea concursului  +  Articolul 9 (1) Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de largă circulaţie şi se afişează la sediul INEC, al laboratoarelor interjudeţene de expertize criminalistice unde se află posturile vacante şi pe site-ul INEC (www.inec.ro), cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant. (2) Anunţul afişat la sediul INEC, al laboratoarelor interjudeţene de expertize criminalistice şi pe pagina de internet va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează concursul; b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs; c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post; d) condiţiile necesare ocupării unui post vacant sau temporar vacant prevăzute la art. 6; e) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora; f) bibliografia şi, după caz, tematica; g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale. (3) Bibliografia şi tematica se stabilesc, pe specialităţi de expertiză, de comisia de concurs şi se propun spre aprobare directorului INEC. (4) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. (2) se menţin la locul de afişare şi, după caz, pe pagina de internet a INEC până la finalizarea concursului. (5) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs. (6) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alin. (1). (7) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 5-a Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 10 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs directorul INEC numeşte prin decizie: a) comisia de concurs; b) comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul. (3) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar. (4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor. (5) Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi este numit prin decizia prevăzută la alin. (1). (6) În situaţia în care în cadrul INEC nu există specialişti în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara institutului.  +  Articolul 11Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul; b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.  +  Articolul 12 (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii. (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 13Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.  +  Articolul 14 (1) Situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se sesizează în scris directorului INEC de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului. (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 12 şi 13. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs. (3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute la art. 11. (4) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs. (5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia. (6) Fiecare membru al comisiilor de concurs semnează, după expirarea termenului de înscriere a candidaţilor, o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că: a) nu se află în situaţiile prevăzute la art. 13; b) va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei.  +  Articolul 15Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (2) se sancţionează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 6-a Atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 16Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale: a) îndeplineşte atribuţiile specifice în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului; b) selectează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs; c) elaborează bibliografia şi tematica; d) stabileşte subiectele pentru proba scrisă; e) stabileşte planul interviului şi realizează interviul; f) asigură supravegherea candidaţilor în sălile de concurs pe toată durata desfăşurării probei scrise; g) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi interviul; h) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor; i) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.  +  Articolul 17Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise şi a interviului; b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor; c) sprijină comisia de concurs pentru supravegherea candidaţilor în sălile de concurs pe toată durata desfăşurării probei scrise, dacă este cazul.  +  Articolul 18Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile; b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei; c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul; d) asigură afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, a rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii; e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.  +  Capitolul II Desfăşurarea concursului  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului  +  Articolul 19 (1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal de specialitate criminalistică se desfăşoară în 3 etape succesive, după cum urmează: a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisă; c) interviul. (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.  +  Articolul 20 (1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post temporar vacant. (2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare. (3) După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.  +  Secţiunea a 2-a Selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă a concursului şi interviul  +  Articolul 21Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul INEC şi pe pagina de internet a INEC, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2).  +  Articolul 22 (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. (2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul. (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul. (4) Pentru candidaţii la ocuparea aceluiaşi post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii. (5) Comisia de concurs stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă. (6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor. (7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse. (8) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila INEC. (9) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului. (10) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea probei. (11) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi. (12) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. (13) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore. (14) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. (15) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei. (16) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. (17) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal. (18) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de INEC, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila INEC, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării. (19) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.  +  Articolul 23 (1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. (2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; b) capacitatea de analiză şi sinteză; c) motivaţia candidatului; d) comportament în situaţii de criză; e) iniţiativă şi creativitate. (3) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. (4) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. (5) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. (6) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.  +  Secţiunea a 3-a Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor  +  Articolul 24Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.  +  Articolul 25 (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant. (2) Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. (3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate. (4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.  +  Articolul 26 (1) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. (2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.  +  Articolul 27 (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează. (2) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul şi pe site-ul INEC, astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin două zile lucrătoare până la susţinerea următoarei probe, pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii. (3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.  +  Articolul 28 (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu. (2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare. (3) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.  +  Articolul 29 (1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. (2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a INEC în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. (4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător. (6) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii vacante sau temporar vacante de personal de specialitate criminalistică se consemnează în raportul final al concursului.  +  Secţiunea a 4-a Soluţionarea contestaţiilor  +  Articolul 30După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul INEC, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  +  Articolul 31 (1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. (2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.  +  Articolul 32Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care: a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; c) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.  +  Articolul 33 (1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului. (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a INEC, imediat după soluţionarea contestaţiilor. (3) Rezultatele finale se afişează la sediul INEC, precum şi pe pagina de internet a institutului, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 31 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".  +  Articolul 34Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 35 (1) INEC pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii. (3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.  +  Secţiunea a 5-a Suspendarea, amânarea şi reluarea concursului  +  Articolul 36 (1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, directorul INEC este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată. (2) Suspendarea se dispune de către directorul INEC, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale. (3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată. (4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.  +  Articolul 37 (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului: a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare; b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia, dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a). (2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, directorul INEC are obligaţia: a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului; b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.  +  Articolul 38 (1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date. (2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin. (1).  +  Articolul 39Dosarele, lucrările scrise, fişele de interviu şi procesele-verbale referitoare la toţi candidaţii, (admişi sau respinşi) şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.  +  Secţiunea a 6-a Prezentarea la post  +  Articolul 40 (1) Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant de personal care ocupă funcţii de specialitate criminalistică sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor concursului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului (3) În cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de muncă se încheie pe perioada absenţei titularului postului. (4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.------