REGULAMENT din 14 iulie 2005 (*actualizat*)privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central*)(actualizat până la data de 28 iulie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 775/2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 iulie 2005.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii cu caracter general  +  Articolul 1Procedurile instituite prin prezentul regulament determina funcţia, scopul şi metodologia procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrala.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007*).  +  Articolul 3 (1) Procedurile se aplica de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care iniţiază proiecte de acte normative. (2) Unităţile specializate în domeniul politicilor publice, denumite în continuare unităţi de politici publice, se constituie la nivelul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care iniţiază proiecte de acte normative, prin ordin al conducătorului instituţiei. (3) Au obligaţia de a respecta prezentele proceduri şi consiliile, comisiile, comitetele interministeriale şi grupurile de lucru interministeriale constituite conform legii.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 4În cadrul prezentului regulament vor fi folosite următoarele definiţii: a) abrogată;----------Lit. a) a art. 4 a fost abrogată de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*) b) abrogată;----------Lit. b) a art. 4 a fost abrogată de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*) c) abrogată;----------Lit. c) a art. 4 a fost abrogată de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*) d) variantele de politici publice - soluţii tehnice care rezolva o anumită problema de politica publică; e) identificarea variantelor - o etapa în procesul politicilor publice, care consta în generarea unor posibilităţi tehnice de soluţionare pentru o anumită problema de politici publice, de către colectivele speciale, cu consultarea societăţii civile. Variantele de politici publice nu reprezintă acte normative; f) abrogată;----------Lit. f) a art. 4 a fost abrogată de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*) g) varianta aleasă spre a fi implementată - acea varianta dintre cele prezentate în propunerea de politici publice care obţine acordul conducerii ministerului iniţiator în vederea implementării ei; h) implementarea variantei de politici publice - etapa a procesului politicilor publice care consta în totalitatea activităţilor prin care o varianta de politici publice este pusă în aplicare, prin adoptarea unuia sau mai multor acte normative, respectiv aplicarea unui plan de acţiune corespunzător; i) monitorizarea - etapa a procesului politicilor publice care cuprinde culegerea de informaţii cu privire la modalitatea în care au fost obţinute rezultatele implementării unei anumite politici publice; j) activitatea de evaluare utilizează informaţiile prezentate în etapa de monitorizare şi are ca scop formularea unor concluzii finale cu privire la rezultatele politicii publice implementate; k) metodologia de monitorizare şi evaluare consta într-o serie de instrumente şi metode a căror aplicare furnizează date cu privire la modul în care o anumită politica publică a fost implementată.  +  Articolul 5Procedurile reglementează următoarele etape ale procesului politicilor publice desfăşurat la nivelul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale: a) identificarea, alegerea şi fundamentarea variantelor de politici publice; b) monitorizarea implementării şi evaluarea politicii publice.  +  Articolul 6Identificarea problemei de politici publice se realizează folosindu-se următoarele surse: a) Programul de guvernare; b) strategiile sectoriale şi generale ale autorităţilor administraţiei publice centrale iniţiatoare de proiecte de acte normative; c) problemele care apar pe parcursul guvernării şi care au un impact economic, social şi ecologic semnificativ.  +  Capitolul III Identificarea, alegerea şi fundamentarea variantelor de politici publice  +  Articolul 7 (1) Identificarea şi alegerea variantelor de politici publice au ca rezultat obţinerea unei soluţii tehnice pentru o problema de politici publice. (2) Pentru obţinerea acestei soluţii se parcurg următoarele etape: a) identificarea şi fundamentarea variantelor; b) alegerea şi fundamentarea aprofundată a variantei de politici publice care va fi implementată.  +  Articolul 8 (1) Activitatea de identificare a variantelor se desfăşoară în cadrul instituţiei iniţiatoare a politicii publice de către direcţiile de specialitate sub coordonarea unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor. (2) Activitatea de identificare a variantelor se realizează cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, asociaţiilor profesionale şi a reprezentanţilor sectorului privat implicaţi, afectaţi sau interesaţi de modul în care este rezolvată problema respectiva.  +  Articolul 9Activitatea de fundamentare a variantelor consta în realizarea de studii şi analize care furnizează informaţii cu privire la: a) oportunitatea rezolvării problemei; b) prezentarea variantelor; c) bugetul estimat pentru fiecare varianta; d) impactul estimat al variantelor identificate; e) criteriile de evaluare a variantelor şi de alegere a aceleia care este recomandată spre implementare; f) planul de acţiune pentru varianta recomandată.  +  Articolul 10Activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politică publică elaborat de către direcţiile de specialitate cu sprijinul unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016.  +  Articolul 11 (1) Unităţile de politici publice se înfiinţează în cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice centrale, prin ordin al conducătorului instituţiei, şi se subordonează acestuia. Din cadrul unităţilor de politici publice pot face parte manageri publici, consilieri de integrare, personal contractual şi funcţionari publici. Personalul unităţilor de politici publice trebuie să aibă experienţa în domeniul politicilor publice şi al managementului de proiect. (2) Unităţile de politici publice îndeplinesc următoarele atribuţii: a) participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, asigurând respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. b) monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin prezentul regulament în cadrul ministerului în care îşi desfăşoară activitatea; c) sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice Direcţiei coordonare politici şi priorităţi din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. d) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerelor, în colaborare cu departamentele de specialitate. e) participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează Cancelariei Prim-Ministrului stadiul măsurilor prioritare;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. f) sprijină procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului şi integrează planul strategic pe baza propunerilor departamentelor de specialitate, prezentându-l spre aprobare ministrului;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. g) participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. h) centralizează propunerile departamentelor de specialitate pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din Planul anual de lucru al Guvernului;----------Lit. h) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. i) emit avize consultative privind instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului cuprinse în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. i) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. j) participă, alături de direcţiile de specialitate, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului prevăzute la art. 7 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. j) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. k) întocmesc un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul ministerului, care se transmite Cancelariei Prim-Ministrului pe baza unui formular elaborat de acesta;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. l) utilizează metodologii puse la dispoziţie de Cancelaria Prim-Ministrului şi elaborează din partea ministerului informări, sinteze, analize solicitate de către Cancelaria Prim-Ministrului cu privire la probleme din sfera lor de activitate;----------Lit. l) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. m) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice centrale;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. n) implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul lor de specialitate.----------Lit. n) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016. (3) Avizul prevăzut la alin. (2) lit. i) poate fi favorabil, favorabil cu observaţii şi nefavorabil. Nepreluarea observaţiilor aferente avizului trebuie motivată. Nu se emite aviz pentru proiectele de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.----------Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016.  +  Articolul 12Activitatea unităţilor de politici publice în cadrul ministerelor se desfăşoară, după caz, în colaborare cu alte ministere şi organe specializate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 13 (1) Abrogat;----------Alin. (1) al art. 13 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*) (2) Modelul privind elaborarea propunerii de politici publice este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*)  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*)  +  Articolul 16Abrogat.----------Art. 16 a fost abrogat de lit. b) a art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007.*)  +  Capitolul IV Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice  +  Articolul 17Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice reprezintă activităţi care se desfăşoară în timpul şi după implementarea politicilor publice, urmărindu-se stabilirea gradului de realizare a obiectivelor politicii publice.  +  Articolul 18Potrivit prezentului regulament, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice se desfăşoară la nivelul tuturor autorităţilor administraţiei publice centrale şi au ca obiect activităţile şi rezultatele procesului de elaborare a politicilor publice.  +  Articolul 19Metodologia monitorizării şi evaluării politicilor publice este prevăzută în propunerea de politicii publice.  +  Articolul 20Monitorizarea trebuie să evidenţieze următoarele aspecte: a) modificările instituţionale care au survenit în urma implementării politicii publice; b) modificările asupra situaţiei grupurilor-ţintă vizate, atât pe parcursul implementării, cât şi la finalizarea acesteia; c) costurile implementării; d) respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor din cadrul planului de acţiune; e) întârzierile în realizarea activităţilor şi motivul producerii lor.  +  Articolul 21Unităţile de politici publice din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale au obligaţia de a elabora rapoarte periodice de monitorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Activităţile de monitorizare şi evaluare pot fi subcontractate şi altor organizaţii din mediul privat, neguvernamental, din mediul academic şi de învăţământ superior.  +  Articolul 22Criteriile de evaluare a unei politici publice vizează: a) măsura în care rezultatele implementării politicilor publice corespund cu cele stabilite în etapa de formulare a politicilor publice; b) raportul dintre costurile obţinerii rezultatelor şi cele preconizate în etapa de formulare a politicilor publice şi precizate în strategia de implementare; c) respectarea conţinutului activităţilor şi a termenelor stabilite în planul de acţiune.  +  Articolul 23Activitatea de evaluare se realizează periodic, la termenele precizate în propunerea de politici publice, şi se finalizează prin elaborarea unui raport, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 24Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor analiza periodic stadiul aplicării procedurilor stabilite prin prezentul regulament în domeniul lor de activitate şi vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a dispoziţiilor prezentelor proceduri la cerinţele impuse de evoluţia vieţii economico-sociale.  +  Articolul 25Prevederile prezentului regulament nu se aplica acelor programe de politici publice iniţiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 26Prevederile prezentului regulament intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 27Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------                                SIGLA GUVERNULUI                                                           Aprobat                                                        PRIM-MINISTRU                         Propunere de politică publică    De la: Conducătorul instituţiei               Numele instituţiei    Avizator/i Conducătorul instituţiei               Numele instituţiei┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Titlul propunerii de politică publică │ │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Departament iniţiator │ │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Persoane responsabile şi date de contact │ │├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Stadiu (anunţare, avizare, primă lectură etc.)│ │└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘  +  Secţiunea 1 Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publicăSe va defini problema care a generat iniţierea propunerii de politică publică răspunzându-se la următoarele întrebări:● Care este problema care necesită acţiunea Guvernului?● Care sunt cauzele şi efectele problemei?● Prezentarea datelor statistice care susţin definirea problemei.● Ce grupuri sunt afectate şi în ce măsură?● Ce implicaţii ar putea avea lipsa de acţiune guvernamentală în domeniu?  +  Secţiunea a 2-a Scopul şi obiectivele propunerii de politică publicăSe vor defini:● scopul propunerii de politică publică;● obiectivele generale;● obiectivele specifice;● obiectivele operaţionale.  +  Secţiunea a 3-a Descrierea opţiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificateSe vor descrie minimum 3 opţiuni, inclusiv scenariul de referinţă  +  Secţiunea a 4-a Identificarea şi evaluarea impactuluiPentru fiecare dintre opţiunile descrise în cadrul secţiunii a 3-a vor fi evaluate următoarele tipuri de impact:4.1. Impactul economic şi asupra mediului de afaceriPentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima:● impactul macroeconomic;● impactul asupra investiţiilor publice;● impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat;● impactul asupra mediului de afaceri;● impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii;● impactul asupra serviciilor publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;● cuantumul beneficiilor economice;● cuantumul costurilor economice.4.2. Impactul bugetar şi financiarPentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima:● costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetului de stat, precum şi impactul, plus/minus, rezultat;● costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetelor locale, precum şi impactul, plus/minus, rezultat.4.3. Impactul socialPentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie:● impactul asupra grupurilor-ţintă identificate;● impactul asupra grupurilor vulnerabile aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare;● impactul asupra serviciilor sociale.4.4. Impactul asupra mediului înconjurătorPentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie şi estima:● impactul asupra utilizării resurselor naturale;● impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor;● impactul asupra calităţii mediului.  +  Secţiunea a 5-a Selectarea opţiuniiVa fi prezentată detaliat opţiunea selectată argumentându-se decizia iniţiatorului în acest sens.  +  Secţiunea a 6-a Procesul de consultare publicăSe va întocmi un raport al consultării publice ce va fi anexat propunerii de politică publică şi care va conţine informaţii cu privire la:● asociaţiile legal constituite consultate;● fundamentarea alegerii acestora;● recomandările propuse de organizaţiile neguvernamentale, recomandările relevante acceptate de iniţiator, precum şi cele neacceptate însoţite de o scurtă justificare a nepreluării lor.  +  Secţiunea a 7-a Măsuri postadoptareVor fi incluse informaţii cu privire la:● actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică publică şi termenele estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau Parlament;● alte măsuri ce sunt necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică şi termenele aferente realizării lor;● descrierea modalităţii în care se va monitoriza şi evalua implementarea propunerii de politică publică. Descrierea indicatorilor utilizaţi în acest sens.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 -------la regulament-------------Monitorizarea şi evaluarea politicilor publiceFormularI. Monitorizarea1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice care a stat la baza implementării)2. Instituţii şi departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizaţi)4. Respectarea termenelor┌──────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐│ │ Termen preconizat │ Termen realizat │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea 1 │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea 2 │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea 3 │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea... │ │ │└──────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘5. Costurile implementării┌──────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐│ │ Cost preconizat │ Cost realizat │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea 1 │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea 2 │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea 3 │ │ │├──────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤│Activitatea... │ │ │└──────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘6. Descrierea desfăşurării activităţilor cuprinse în planul de acţiune şi compararea acestora cu conţinutul activităţilor prezentat în propunerea de politici publice corespunzătoare7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii)8. RecomandăriII. Evaluarea1. Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor instituţii care au contribuit la realizarea evaluării şi tipul contribuţiei)2. Tema de evaluare3. Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării)4. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de politici publice┌──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Obiective stabilite (cele precizate în│ Obiective realizate (consultarea ││ propunerea de politică publică) │ rapoartelor de monitorizare) │├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘5. Descrierea activităţilor desfăşurate, precum şi evaluarea acestora în funcţie de indicatorii precizaţi6. Concluziile evaluăriiInstrucţiuni de completare a formularelor demonitorizare şi evaluareI. Monitorizarea1. Denumirea politicii publiceSe precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în propunerea de politici publice.2. Instituţii responsabileSe precizează structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora în cadrul instituţiei. În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora.3. Metodologia de monitorizare (indicatori)Menţionaţi indicatorii urmăriţi în activitatea de monitorizare.Exemple de indicatori:- indicatori administrativi - prezintă acţiunea guvernamentală din punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene-limită, capacitatea de a utiliza raţional resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.;- indicatori de performanţă - pot fi economici, politici şi sociali, ecologici, ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi: numărul sosirilor în unităţile de cazare, numărul înnoptărilor în unităţile de cazare sau indicele de utilizare netă a locurilor de cazare. În funcţie de sectoare, pot fi utilizaţi indicatori specifici.4. Respectarea termenelorPe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităţilor, aşa cum apar formulate în propunerea de politici publice. În coloana din dreapta se precizează termenele reale de realizare a activităţilor.5. Costurile implementăriiPe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în propunerea de politici publice. Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării.6. Descrierea activităţilorSe descriu activităţile desfăşurate până în prezent, precizându-se, acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau modificări în conţinutul lor, comparativ cu activităţile incluse în planul de acţiune.7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii)Se precizează principalele neconcordanţe, întârzieri în respectarea termenelor propuse, precum şi eventualele depăşiri de buget. Se precizează motivele de producere a acestora.8. RecomandăriSe menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de monitorizare, precum şi măsurile corective recomandate. De asemenea trebuie furnizate informaţii referitoare la constatările îndeplinirii recomandărilor anterior formulate în cadrul procesului de monitorizare şi/sau situaţiile care au condus la neimplementarea acestora.II. Evaluarea1. Denumirea politicii evaluateSunt denumite structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora. În cazul în care activitatea de evaluare este desfăşurată împreună cu alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau este preluată prin contractare de companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora.2. Tema de evaluare - se identifică eventuale chestiuni, în cadrul unei politici, pentru care decidentul poate solicita o evaluare separată. Astfel, procesul de evaluare poate să nu se refere întotdeauna la politica publică în totalitatea să, ci numai la acele componente care au contribuit la rezolvarea unor aspecte specifice.3. MetodologieSe descriu metodologia de evaluare şi împărţirea în timp/etape a acesteia. Sunt menţionaţi indicatorii de evaluare utilizaţi.4. Realizarea obiectivelorÎn momentul evaluării se utilizează datele obţinute în etapa de monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementării politicii publice, descriindu-se în ce măsura corespund cu obiectivele stabilite iniţial. Atunci când sunt enumerate rezultatele, se cuantifică, acolo unde este cazul, şi se detaliază modificările instituţionale produse, precum şi impactul realizat asupra grupurilor-ţintă.5. Descrierea activităţilorSe descriu modul de desfăşurare a activităţilor, precum şi modul în care acestea se conformează activităţilor prezentate în planul de acţiune.6. Concluziile evaluăriiSe menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de evaluare, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte:- în ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată;- dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau numai a anumitor aspecte ale acestuia şi cum anume.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 523 din 20 iulie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016, conform modificării aduse de pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.------