REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 17 noiembrie 2015 (*actualizată*)privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015(actualizată până la data de 27 iulie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobată de Ordinul nr. 1.236/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 907 din 8 decembrie 2015.

    ──────────
     +  Capitolul 1 Generalităţi1.1. Scop (1) Scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cadrului reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la evaluarea, autorizarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de handling la sol. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română evaluează, autorizează şi supraveghează organizaţiile care desfăşoară activităţi de handling în baza atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinelor ministrului transporturilor aplicabile. (3) Pentru a putea desfăşura activităţi de handling pe un aerodrom din România, agentul aeronautic trebuie:(i) să deţină un certificat de autorizare valabil, emis de AACR în condiţiile prezentei reglementări; şi(ii) să aibă acordul, cel puţin de principiu, al operatorului/administratorului de aerodrom pe care îşi va desfăşura activitatea (în cazul în care agentul aeronautic este diferit de operatorul/administratorul de aerodrom în cauză), cu respectarea reglementărilor în vigoare privind accesul liber pe piaţa serviciilor de handling. (4) Autorizarea unei organizaţii care solicită să desfăşoare activităţi aeronautice de handling la sol se efectuează de AACR în scopul constatării şi certificării capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţile respective de handling la sol în condiţii de siguranţă. (5) AACR supraveghează agenţii aeronautici de handling în scopul asigurării că aceştia respectă cerinţele aplicabile şi se conformează permanent prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile, fără să afecteze siguranţa zborului.1.2. Aplicabilitate (1) Prevederile prezentei reglementări se aplică organizaţiilor (persoane juridice) care solicită AACR autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi de handling la sol, precum şi celor care deţin o autorizaţie de agent aeronautic de handling. (2) Prezenta reglementare stabileşte condiţiile şi cerinţele generale pentru autorizarea agenţilor aeronautici de handling, pentru acordarea certificatului de autorizare, pentru modificarea acestuia, pentru prelungirea perioadei de autorizare şi pentru supravegherea activităţii agenţilor aeronautici autorizaţi. (3) Autorizarea şi supravegherea agenţilor aeronautici de handling se tarifează conform prevederilor legale în vigoare. (4) AACR poate să restricţioneze, să suspende sau să anuleze autorizarea unui agent aeronautic de handling dacă nu sunt menţinute condiţiile de autorizare şi/sau cerinţele impuse de AACR. Restricţionarea, suspendarea, anularea autorizării unui agent aeronautic civil nu presupun rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale, achitate pentru serviciile prestate de AACR. (5) Pentru realizarea scopului proceselor de autorizare şi supraveghere a organizaţiilor care desfăşoară activităţi de handling la sol, AACR poate impune cerinţe şi/sau solicita date suplimentare faţă de prevederile prezentei reglementări, cu respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile. (6) Suplimentar faţă de prevederile prezentei reglementări pot fi utilizate cerinţe, recomandări şi/sau practici aeronautice, de la caz la caz, conţinute în ediţiile curente, amendate la zi, ale următoarelor documente de aviaţie civilă:(i) IATA Airport Handling Manual;(ii) standarde europene pentru echipamente de aerodrom;(iii) alte documente emise de organizaţii aeronautice internaţionale la care România este parte, aplicabile în România şi care vor intra în vigoare după data emiterii prezentei reglementări.1.3. Documente de referinţă (1) Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare; (3) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional; (4) Reglementarea aeronautică civilă română privind transportul aerian al bunurilor periculoase, RACR-TABP, ediţia în vigoare; (5) Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă privind transportul aerian de bunuri periculoase, PIAC-TABP, ediţia curentă; (6) Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007.1.4. Definiţii şi abrevieri1.4.1. Definiţii. În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: (1) aerodrom - suprafaţă definită (inclusiv toate clădirile, instalaţiile şi echipamentele) pe pământ sau pe o structură fixă, pe o structură fixă sau pe o structură flotabilă pe suprafaţa apei, destinată a fi utilizată în totalitate sau în parte pentru sosirea, plecarea şi mişcarea la sol a aeronavelor; (2) agent aeronautic de handling - persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice de handling la sol; (3) anexă la certificatul de autorizare - documentul care precizează activităţile autorizate care pot fi desfăşurate pe aerodrom de deţinătorul autorizării ca agent aeronautic de handling (constituindu-se ca parte integrantă din acesta); (4) anulare - retragerea de către AACR a documentului de autorizare, ca urmare a nerespectării condiţiilor care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor impuse de AACR. În acest caz sunt anulate toate drepturile acordate prin autorizarea respectivă şi obligaţiile aferente, iar după anulare organizaţia nu mai poate desfăşura activităţi sau emite documente în baza autorizării, fiind obligată să elimine din documentele sale toate referirile la aceasta; (5) audit - proces sistematic, independent şi documentat pentru obţinerea dovezilor de audit şi evaluarea acestora în mod obiectiv cu scopul de a determina în ce măsură sunt îndeplinite criteriile de audit; (6) autorizare - confirmare oficială acordată de AACR printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române, prin care se atestă capacitatea deţinătorului de a desfăşura activităţile aeronautice civile menţionate în acest document; (7) evaluare - ansamblu de activităţi de constatare a îndeplinirii/neîndeplinirii de către o organizaţie a condiţiilor impuse pentru autorizarea ca agent aeronautic civil; (8) facilităţi - sistemele şi instalaţiile care sunt construite sau instalate în interiorul sau exteriorul perimetrului aerodromului şi sunt utilizate pentru desfăşurarea activităţilor autorizate; (9) handling - ansamblul serviciilor specializate şi baza materială asociată acestora, asigurate la sol aeronavelor, pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei; (10) mentenanţă - totalitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţie ale unui sistem tehnic;(i) totalitatea lucrărilor de întreţinere tehnică programată efectuate la intervale de timp predeterminate în scopul de a evita defectarea sau degradarea facilităţilor;(ii) totalitatea reparaţiilor efectuate după apariţia unui defect, în scopul restabilirii echipamentelor şi facilităţilor la starea de îndeplinire a funcţiilor specificate; (11) operator al aerodromului - persoană fizică sau juridică, având în responsabilitate operarea unui aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice; (12) restricţionare - retragere temporară de către AACR a unor drepturi dintre cele acordate unei organizaţii autorizate prin documentele de autorizare; restricţionarea constituie un caz particular de suspendare; (13) subcontractare - încheierea unui contract de către un agent aeronautic de handling, în calitatea sa de contractor principal, sau, în mod excepţional de către un utilizator al aerodromului care recurge la handling propriu, cu un terţ denumit "subcontractant", în cadrul căruia subcontractantului i se solicită să execute una sau mai multe categorii (sau subcategorii) de servicii de handling la sol; (14) suspendare - retragere temporară de către AACR a drepturilor acordate unui agent autorizat, ca urmare a nerespectării condiţiilor care au stat la baza autorizării şi/sau a cerinţelor impuse de AACR; în acest caz, autorizarea rămâne valabilă, dar nicio activitate invocând autorizarea nu poate fi desfăşurată în perioada suspendării; drepturile care decurg din autorizare pot fi restabilite atunci când AACR constată că circumstanţele care au cauzat suspendarea au fost corectate, iar organizaţia poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile; (15) utilizator al aerodromului - orice persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aerodromul în cauză.1.4.2. AbrevieriAACR - Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăAHM - Manual de handling pentru aeroporturi (Airport Handling Manual)IATA - Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (Internaţional Air Transport Association)OACI - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (Internaţional Civil Aviation Organization)RACR - Reglementare aeronautică civilă română  +  Capitolul 2 Activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol2.1. Categorii de activităţi aeronautice civile în domeniul serviciilor de handling la sol (1) Activităţile aeronautice de handling la sol sunt activităţi care trebuie să se conformeze unor cerinţe specifice, stabilite prin reglementările aeronautice naţionale şi internaţionale aplicabile şi prin proceduri şi instrucţiuni de aviaţie civilă, în legătură cu realizarea siguranţei zborului, regularităţii şi eficienţei traficului aerian. (2) Categoriile de activităţi de handling supuse autorizării sunt următoarele:1. handling pasageri;2. control masă şi centraj;3. handling la aeronavă;4. degivrare/antigivrare;5. handling combustibil;6. handling marfă şi poştă.Categoriile menţionate mai sus sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare. Procesele privind autorizarea activităţilor de handling vor fi dezvoltate în proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.----------Alin. (2) al secţ. 2.1. a cap. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (3) Categoriile de activităţi aeronautice de handling la sol au codul «AAH», mai puţin activitatea «handling combustibil», care are codul «AAHC».----------Alin. (3) al secţ. 2.1. a cap. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (4) În vederea desfăşurării activităţilor aeronautice de handling menţionate la alin. (2), organizaţiile care solicită să fie autorizate de AACR vor respecta prevederile prezentei reglementări.  +  Capitolul 3 Cerinţe pentru autorizarea şi menţinerea autorizării agenţilor aeronautici de handling3.1. Cerinţe generale (1) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic de handling trebuie să fie constituită şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabile sau, în cazul unei organizaţii din alt stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile a statului respectiv. (2) Domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea trebuie să se regăsească în obiectul de activitate declarat şi înregistrat legal. (3) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic de handling trebuie să facă dovada că dispune de capacităţi organizatorice, financiare, tehnice şi operaţionale adecvate specificului activităţii, inclusiv de personalul necesar, pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă a zborului şi securitate aeronautică aplicabile. (4) Activităţile de profil trebuie să fie organizate, conduse şi executate pe bază de:(i) proceduri operaţionale detaliate, constituite în Manualul operaţional de handling la sol;(ii) sisteme de management al calităţii şi siguranţei implementate la nivelul organizaţiei----------Lit. (ii) a alin. (4) al secţ. 3.1. a cap. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016.(iii) alte documente echivalente, acceptate de AACR. (5) Pe durata procesului de autorizare şi a perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare, organizaţia:(i) este supusă activităţilor de audit/inspecţie şi de supraveghere executate de AACR;(ii) trebuie să se conformeze cerinţelor specifice stabilite de AACR şi să adopte măsurile corective necesare pentru înlăturarea neregulilor constatate cu ocazia inspecţiilor sau auditurilor (dacă este cazul).3.2. Cerinţe privind personalul (1) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic de handling trebuie să dispună de personal competent (instruit, atestat, autorizat sau licenţiat, după caz, conform normelor legale în vigoare) pentru a putea desfăşura activităţile aeronautice preconizate. Cerinţele minimale privind instruirea personalului vor fi detaliate în proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă. (2) Personalul implicat în activităţi de handling la sol trebuie să cunoască şi să aplice curent reglementările/standardele aeronautice naţionale şi internaţionale referitoare la domeniul de activitate pentru care este autorizat şi pe cele în legătură cu siguranţa zborului şi securitatea aeronautică.3.3. Cerinţe privind echipamente şi facilităţi (1) Echipamentele, utilajele, sistemele şi instalaţiile utilizate pentru activităţile de handling la sol trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice şi cerinţelor operaţionale (inclusiv cele ale operatorului de aerodrom pe care îşi desfăşoară activitatea) şi să fie autorizate în prealabil de AACR în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.----------Alin. (1) al secţ. 3.3. a cap. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (2) (i) Organizaţia trebuie să implementeze şi să menţină un program de mentenanţă pentru echipamente şi facilităţi, precum şi un sistem de evidenţă şi de înregistrări ale stării tehnice a acestora.(ii) Operatorii echipamentelor trebuie să fie pregătiţi corespunzător şi să deţină avizele, autorizaţiile sau atestările necesare (de exemplu, permise de conducere) în conformitate cu legislaţia naţională şi cu regulamentul de circulaţie pe aerodrom în vigoare.  +  Capitolul 4 Procesul de autorizare a agenţilor aeronautici de handling4.1. Semnificaţia autorizării (1) Certificatul de autorizare emis de AACR în conformitate cu prevederile prezentei reglementări:(i) atestă faptul că organizaţia are capacitatea tehnică, organizatorică şi operaţională de a desfăşura activităţile de handling autorizate pe aerodromurile din România;(ii) obligă deţinătorul să îşi îndeplinească toate responsabilităţile care decurg din autorizare, potrivit prevederilor legale. (2) În procesul autorizării, organizaţia trebuie să facă dovada că:(i) are capacitatea de a desfăşura activitatea pentru care a cerut autorizarea la standardul de calitate impus de domeniul aeronautic civil şi se conformează cerinţelor de siguranţă a zborului;(ii) se conformează cerinţelor de echipare impuse de natura/specificul şi amploarea/extinderea activităţii preconizate;(iii) are stabilite sarcini şi responsabilităţi pentru personalul angajat în activităţile supuse autorizării, conform prevederilor prezentei reglementări;(iv) personalul este încadrat într-un program de instruire iniţială şi recurentă;(v) are stabilite proceduri conforme cu prezenta reglementare şi cu celelalte reglementări aeronautice sau proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă aplicabile;(vi) personalul cunoaşte şi respectă procedurile operaţionale şi normele tehnice prevăzute de manualul operaţional al organizaţiei;(vii) are stabilit şi implementează un sistem funcţional de control şi monitorizare a activităţilor supuse autorizării;(viii) are stabilit şi implementează un sistem de management al siguranţei (politica, obiectivele, procedurile şi instrucţiunile de lucru, modalităţile de raportare etc.);(ix) a desemnat una sau mai multe persoane cu responsabilităţi în implementarea sistemelor de management al siguranţei şi de supraveghere a menţinerii condiţiilor de autorizare;(x) deţine resurse financiare suficiente şi are perspectiva de realizare a activităţii propuse;(xi) a încheiat o asigurare pentru daune produse terţilor;(xii) deţine un document emis de operatorul/ administratorul de aerodrom pe care urmează să opereze, prin care se atestă, cel puţin de principiu, acceptul acestuia pentru operarea pe aerodrom (în cazul unui agent aeronautic de handling diferit de operatorul/administratorul de aerodrom în cauză);(xiii) în cazul subcontractării activităţilor, deţine contract pentru activităţile respective;(xiv) există o procedură comună de colaborare cu terţii (de exemplu, cu operatorul/administratorul aerodromului, pentru organizaţiile de handling independente, cu furnizorul de servicii de control al traficului aerian pe aerodrom etc.);(xv) are stabilit un sistem de raportare a incidentelor/ accidentelor de aviaţie, electronic sau manual, conform reglementărilor de aviaţie civilă specifice.4.2. Etapele autorizării (1) Procesul de autorizare a unei organizaţii ca agent aeronautic de handling cuprinde următoarele etape:(i) solicitarea autorizării;(ii) evaluarea documentaţiei pentru autorizare;(iii) pregătirea auditului şi evaluarea organizaţiei la faţa locului;(iv) acordarea certificatului de autorizare. (2) (i) Durata procesului de evaluare pentru autorizarea iniţială este de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de autorizare dacă documentaţia depusă este completă şi nu necesită documente suplimentare.(ii) Dacă AACR constată că documentaţia este incompletă sau sunt necesare date suplimentare, perioada de autorizare de 60 de zile calendaristice se va prelungi corespunzător perioadei necesare organizaţiei de a transmite la AACR datele şi/sau documentele solicitate.4.3. Autorizarea iniţială (1) Solicitarea autorizării(i) Pentru autorizarea iniţială şi obţinerea certificatului de autorizare ca agent aeronautic de handling, solicitantul trebuie să prezinte la AACR cererea de autorizare însoţită de documentaţia necesară autorizării în format electronic şi pe suport hârtie, stabilită în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.(ii) Solicitantul va fi informat de AACR asupra conţinutului şi formei documentaţiei suport necesare autorizării, precum şi asupra etapelor procedurii de autorizare.----------Lit. (ii) a alin. (1) al secţ. 4.3. a cap. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016.4.4. Evaluarea documentaţiei în vederea autorizării (1) În etapa de verificare a documentaţiei pentru autorizare, AACR efectuează analiza de fond a documentelor prezentate: conţinutul, modul de întocmire şi de prezentare, informaţiile declarate de solicitant în legătură cu organizaţia şi cu activităţile propuse pentru autorizare, nivelul de documentare referitor la prevederile legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile etc. (2) Analiza documentelor prezentate de solicitant în vederea autorizării se efectuează la sediul AACR. (3) La verificarea cererii pentru autorizare şi a documentelor specifice organizaţiei necesare pentru autorizare, AACR urmăreşte:(i) datele de identificare declarate de solicitant;(ii) împuternicirea, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană;(iii) actele constitutive, cu toate completările şi modificările ulterioare;(iv) detalii despre activităţile pentru care se solicită autorizarea; experienţa de profil acumulată;(v) dovada plăţii tarifului cuvenit AACR pentru activitatea de evaluare în vederea autorizării;(vi) documente de autorizare/certificare/calificare, prevăzute de legislaţia şi actele normative în vigoare, emise de autorităţile de stat competente, inclusiv pentru asigurarea protecţiei muncii, prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei mediului înconjurător, dotările tehnice şi măsurile adoptate pentru menţinerea condiţiilor din aceste domenii;(vii) structura organizatorică; atribuţiile şi responsabilităţile funcţiilor de conducere;(viii) atribuţiile compartimentelor prestatoare ale activităţilor pentru care se solicită autorizarea;(ix) procedurile de sistem, procedurile operaţionale (inclusiv proceduri referitoare la activităţi care implică sau ar putea implica bunuri periculoase), instrucţiunile de lucru specifice activităţilor pentru care se solicită autorizarea, măsurile de protecţia muncii;(x) facilităţile tehnice specifice şi facilităţile conexe, programele de întreţinere şi reparaţii, procedurile de control etc.;(xi) programul de instruire, calificare şi perfecţionare profesională a personalului de conducere şi de execuţie implicat în activităţile pentru care se solicită autorizarea;(xii) modalităţile de planificare, organizare, lansare, derulare, control şi înregistrare a activităţilor pentru care se solicită autorizarea;(xiii) structura organizatorică aferentă sistemului de management al siguranţei; atribuţii şi responsabilităţi pe funcţii şi la toate nivelurile organizaţiei;(xiv) alte elemente de evaluare, specifice activităţilor aeronautice de handling pentru care se solicită autorizarea. (4) În cazul în care sunt necesare precizări suplimentare, modificări şi/sau completări la documentaţia pentru autorizare, AACR va cere în scris solicitantului informaţiile respective. (5) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil de handling trebuie să întocmească şi să menţină la zi documentele care stau la baza autorizării. (6) Organizaţia care solicită autorizarea ca agent aeronautic civil de handling îşi asumă şi poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea informaţiilor/datelor furnizate AACR.4.5. Evaluarea organizaţiei la faţa locului (1) După acceptarea documentaţiei înaintate pentru autorizare, AACR va evalua organizaţia la faţa locului. În această etapă, AACR urmăreşte concordanţa datelor declarate cu situaţia reală a organizaţiei şi completarea informaţiilor necesare la evaluarea capacităţii organizaţiei de a desfăşura în condiţii de siguranţă activitatea (activităţile) pentru care solicită autorizarea. (2) Evaluarea la faţa locului se realizează prin audituri şi inspecţii în zonele de activitate care au legătură directă cu obiectul autorizării, după caz, astfel:(i) la sediul solicitantului;(ii) în sectoarele de activitate;(iii) în orice alte zone considerate de inspectorii AACR necesar a fi vizitate.4.6. Acordarea certificatului de autorizare (1) (i) La finalizarea evaluării, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare în care vor consemna aspectele constatate, eventualele diferenţe identificate faţă de cerinţele aplicabile, precum şi propuneri privind acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare, eventualele restricţii la operaţiunile/activităţile autorizate.(ii) În situaţia în care se constată că organizaţia îndeplineşte condiţiile de autorizare în totalitate sau cu limite, AACR decide acordarea sau neacordarea certificatului de autorizare în baza concluziilor prezentate în raportul de evaluare menţionat. (2) Formatul, structura şi conţinutul raportului de evaluare şi a certificatului de autorizare se stabilesc de AACR prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă. (3) Termenul de valabilitate a certificatului de autorizare iniţială este de 1 an de la data emiterii. (4) AACR eliberează certificatul de autorizare după ce are confirmarea că solicitantul autorizării a efectuat plata diferenţei de tarif (regularizare postcalcul), după caz, pentru activităţile desfăşurate de AACR. (5) (i) Certificatul de autorizare emis de AACR se transmite solicitantului, însoţit de exemplarul original al raportului de evaluare.(ii) Câte un exemplar-martor al certificatului de autorizare şi al raportului de evaluare se păstrează la AACR. (6) După primirea certificatului de autorizare, deţinătorul acestuia are statut de agent aeronautic de handling şi poate desfăşura activităţile autorizate pe aerodromurile din România pentru care a primit autorizarea - în condiţiile şi cu restricţiile stabilite de AACR. (7) După emiterea certificatului de autorizare, AACR include agentul aeronautic titular în procesul specific de supraveghere, potrivit prevederilor prezentei reglementări. (8) În cazul refuzului de a acorda certificatul de autorizare sau în cazul nerecunoaşterii competenţei unui agent, decizia respectivă, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR solicitantului autorizaţiei, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei. (9) Abrogat.----------Alin. (9) al secţ. 4.6. a cap. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016.4.7. Prelungirea perioadei de autorizare (1) Condiţii de prelungire a perioadei de autorizare:(i) agentul aeronautic îndeplineşte condiţiile prevăzute la secţiunea 4.1 alin. (2);(ii) agentul aeronautic îşi asumă respectarea tuturor reglementărilor şi normelor legale în vigoare;(iii) agentul aeronautic îndeplineşte obligaţiile de plată a serviciilor prestate de AACR;(iv) nu există rapoarte de constatare sau reclamaţii primite de AACR privind deficienţe de fond ale activităţii organizaţiei care solicită prelungirea;(v) instituţiile abilitate ale statului nu au constatat deficienţe nesoluţionate în activitatea desfăşurată de organizaţia care solicită prelungirea, în perioada de valabilitate a certificatului. (2) Solicitarea prelungirii perioadei de autorizare se face cu 45 de zile înainte de expirarea datei de valabilitate, printr-o cerere depusă la AACR, însoţită de raportul de autoevaluare, al cărui conţinut minimal va fi stabilit în conformitate cu proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă. (3) Procesul de evaluare parcurge ciclul descris în secţiunile 4.4-4.6, adaptat la specificul solicitării. (4) Prelungirea perioadei de autorizare se face pe baza raportului întocmit în urma evaluării agentului aeronautic în cauză şi în conformitate cu prevederile secţiunii 4.6. (5) Prelungirea perioadei de autorizare se face prin emiterea de către AACR a unui nou certificat de autorizare. (6) Autorizarea se prelungeşte pentru o perioadă de până la 5 ani, în funcţie de nivelurile de siguranţă şi calitate asigurate, de serviciile prestate conform categoriilor de activităţi aeronautice autorizate, de starea tehnică a facilităţilor deţinute, de experienţa profesională a personalului, de neconformităţile şi/sau deficienţele constatate anterior, de alte criterii specifice de evaluare a performanţei şi competenţei organizaţiei (inclusiv aprecieri/calificative din partea beneficiarilor) detaliate prin proceduri şi instrucţiune de aeronautică civilă.----------Alin. (6) al secţ. 4.7. a cap. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (7) După emiterea certificatului de autorizare, AACR declanşează procesul de supraveghere a activităţii aeronautice a agentului aeronautic de handling.----------Alin. (7) al secţ. 4.7. a cap. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (8) AACR eliberează certificatul de autorizare după ce are confirmarea că solicitantul a efectuat plata diferenţei de tarif (regularizare postcalcul) pentru activităţile desfăşurate de AACR. (9) Dacă, la solicitarea prelungirii autorizării, ca urmare a unor cauze care ţin de AACR, procesul de evaluare nu poate începe sau nu se poate desfăşura în perioada corespunzătoare (până la expirarea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut) şi dacă:(i) rapoartele de supraveghere ale inspectorilor AACR relevă că organizaţia menţine condiţiile de autorizare din certificatul deţinut şi îndeplineşte cerinţele aplicabile;(ii) AACR sau alte instituţii abilitate ale statului nu au constatat deficienţe sau, dacă au constatat, ele au fost remediate oportun în perioada de valabilitate a certificatului deţinut;(iii) agentul aeronautic respectă reglementările aplicabile.AACR poate prelungi valabilitatea certificatului de autorizare cu până la 60 de zile, perioadă în care trebuie derulat şi finalizat procesul de prelungire a autorizării.----------Alin. (9) al secţ. 4.7. a cap. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (10) AACR va comunica agentului aeronautic, în scris, decizia de prelungire a valabilităţii certificatului de autorizare, cu precizarea termenului de valabilitate şi a obligaţiilor care îi revin acestuia în perioada corespunzătoare. (11) Dacă un agent aeronautic nu solicită prelungirea autorizării şi aceasta expiră prin depăşirea datei de valabilitate a certificatului de autorizare deţinut, agentul aeronautic trebuie să fie reautorizat prin parcurgerea etapelor descrise în secţiunile 4.4-4.6. (12) Neplata tarifului cuvenit AACR îndreptăţeşte AACR să suspende procesul de prelungire a autorizării până la achitarea obligaţiilor financiare. (13) Abrogat.----------Alin. (13) al secţ. 4.7. a cap. 4 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016.4.8. Modificarea certificatului de autorizare (1) În cazul situaţiilor care impun modificări la certificatul de autorizare, agentul aeronautic civil de handling, deţinător al certificatului, se va adresa AACR cu o cerere însoţită de documentaţia-suport care susţine această solicitare, stabilită prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă. (2) Modificările pot consta în includerea sau excluderea unor activităţi, puncte de lucru, echipamente, modificări ale numelui sau sediului organizaţiei etc.----------Alin. (2) al secţ. 4.8. a cap. 4 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (3) Modificările impun emiterea unei noi ediţii a certificatului de autorizare şi a anexei la acesta. (4) Procesul de evaluare va parcurge ciclul descris în secţiunile 4.4-4.6, corespunzător specificului modificării solicitate.4.9. Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare (1) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic de handling poate fi restricţionat de AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deţinătorul acestuia:(i) nu mai îndeplineşte integral cerinţele pentru o parte din activitate, restricţionarea aplicându-se acelei părţi de activitate;(ii) nu mai dispune, temporar, de facilităţile necesare executării activităţii;(iii) nu a încheiat asigurare pentru daune produse terţilor;(iv) se abate în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, respectiv de la angajamentele declarate în documentaţia depusă pentru autorizare;(v) nu respectă reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice activităţii. (2) Certificatul de autorizare ca agent aeronautic de handling poate fi suspendat de AACR pe o perioadă limitată, în cazul în care deţinătorul acestuia:(i) prezintă neconformităţi de natură să afecteze activitatea operaţională/siguranţa zborului;(ii) nu mai dispune, temporar, de toate facilităţile necesare executării activităţii;(iii) se abate, în mod repetat, în activitatea sa de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare şi de la elementele declarate în documentaţia-suport depusă pentru autorizare;(iv) nu respectă, în mod repetat, reglementările aeronautice aplicabile sau cerinţele specifice activităţii stabilite de AACR;(v) este răspunzător pentru producerea unor incidente aeronautice în perimetrul infrastructurilor de aerodrom sau a unor situaţii care afectează siguranţa activităţilor aeroportuare;(vi) nu şi-a achitat obligaţiile de plată către AACR. (3) Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se face în condiţiile în care se constată că agentul aeronautic de handling se află în unul dintre cazurile descrise la alin. (1) şi (2), în baza:(i) propunerilor din documentele şi rapoartele întocmite de inspectorii AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere;(ii) constatărilor efectuate de inspectorii AACR ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic de handling în cauză, prin care se confirmă degradarea importantă a activităţii, cu efecte asupra siguranţei operaţionale;(iii) constatărilor organismelor de stat specializate, abilitate prin lege, care au notificat AACR în acest sens.----------Alin. (3) al secţ. 4.9. a cap. 4 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (4) Decizia de restricţionare sau suspendare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării ei, se comunică de AACR solicitantului autorizaţiei, în scris, în termen de 30 de zile de la luarea deciziei. (5) Certificatul de autorizare poate fi suspendat pe o perioadă de cel mult 6 luni. (6) Dacă până la expirarea perioadei de suspendare nu sunt eliminate cauzele care au condus la suspendarea certificatului de autorizare, acesta se anulează. (7) Restricţionarea sau suspendarea certificatului de autorizare se stabileşte de AACR în funcţie de riscul potenţial generat de activitatea agentului aeronautic în cauză.4.10. Anularea certificatului de autorizare (1) Certificatul de autorizare al unui agent aeronautic de handling poate fi anulat de AACR în cazul în care deţinătorul acestuia:(i) are deficienţe majore în activitatea derulată:a)constatate cu ocazia inspecţiilor instituţiilor abilitate ale statului şi comunicate oficial de acestea AACR; b) semnalate sau reclamate de beneficiarii serviciilor agentului aeronautic şi confirmate de inspecţiile de supraveghere ale AACR;(ii) prezintă neconformităţi majore stabilite astfel prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă aplicabile şi constatate de către AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere a agentului aeronautic;(iii) nu mai dispune de facilităţile necesare executării activităţii;(iv) a radiat din obiectul său de activitate, legal înregistrat, activităţile autorizate;(v) se abate, în mod repetat, în activitatea sa, de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare, de la elementele declarate în documentaţia de autorizare prezentată şi/sau de la condiţiile iniţiale de acordare a certificatului de autorizare, referitoare la siguranţa, regularitatea şi eficienţa traficului aerian, precum şi de la calitatea activităţilor/serviciilor prestate;(vi) omite să corecteze în interiorul termenului de suspendare toate deficienţele care au justificat măsura suspendării certificatului de autorizare;(vii) solicită în scris anularea şi depune documentul original la AACR. (2) Anularea certificatului de autorizare se face în situaţia în care se constată că agentul aeronautic de handling se află într-unul din cazurile descrise la secţiunea 4.10 alin. (1), în baza:(i) propunerilor din documentele şi rapoartele întocmite de inspectorii AACR cu ocazia inspecţiilor de supraveghere;(ii) constatărilor efectuate de inspectorii AACR ca urmare a verificării reclamaţiilor/sesizărilor primite de la beneficiarii serviciilor agentului aeronautic în cauză, din care rezultă abaterea sistematică de la procedurile operaţionale, pierderea capacităţilor tehnice, degradarea facilităţilor, cu efect direct şi grav asupra siguranţei zborului;(iii) constatărilor organismelor de stat specializate, abilitate prin lege, care au notificat AACR în acest sens. (3) Decizia de anulare a certificatului de autorizare, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării acesteia, se comunică de AACR deţinătorului certificatului şi operatorului/ administratorului de aerodrom (dacă este diferit de agentul aeronautic de handling) în scris, imediat după luarea deciziei. (4) După anularea certificatului de autorizare, redobândirea statutului de agent aeronautic este posibilă numai prin reautorizare (autorizare iniţială şi acordarea certificatului) conform etapelor menţionate în secţiunile 4.4-4.6.4.11. Partea interesată poate formula contestaţie împotriva deciziei de restricţionare, suspendare sau anulare a certificatului de autorizare, în termenul reglementat de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia astfel formulată constituie plângere prealabilă, în înţelesul art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----------Secţ. 4.11. a cap. 4 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016.  +  Capitolul 5 Procesul de supraveghere a activităţii agenţilor aeronautici de handling5.1. Scopul procesului de supraveghere (1) Procesul de supraveghere continuă a activităţilor desfăşurate de agenţii aeronautici de handling are scopul de a verifica dacă aceştia:(i) menţin condiţiile existente la acordarea autorizării şi respectă cerinţele specifice menţionate în certificatul de autorizare;(ii) respectă cerinţele reglementărilor aeronautice civile aplicabile privind siguranţa zborului şi securitatea aeronautică;(iii) respectă prevederile procedurilor comune cu operatorul/administratorul de aerodrom şi cu administratorul serviciilor de trafic aerian, după caz;(iv) respectă planul de acţiuni corective asumat;(v) se conformează cu cerinţele noi, stabilite prin reglementări aplicabile emise după ce au fost autorizaţi. (2) Supravegherea activităţilor desfăşurate de agenţii aeronautici de handling se efectuează de AACR pe întreaga perioada de valabilitate a certificatului de autorizare.5.2. Organizarea procesului de supraveghere (1) Procesul de supraveghere se organizează, este condus şi se execută de inspectorii aeronautici din cadrul AACR pe criterii specifice. (2) Activitatea de supraveghere se realizează prin inspecţii şi evaluări periodice, planificate sau inopinate, ale activităţilor de profil desfăşurate de agenţii aeronautici de handling. (3) De asemenea, inspecţiile/auditurile de supraveghere pot fi generale (vizând toate componentele şi aspectele activităţilor autorizate) sau parţiale (dedicate anumitor componente şi aspecte ale activităţilor specifice), după caz. (4) În cazul prelungirii perioadei de autorizare pentru o perioadă de până la 5 ani, AACR va programa şi va derula cel puţin un audit de supraveghere la jumătatea perioadei de autorizare, urmărind în special menţinerea condiţiilor de autorizare, asigurarea siguranţei zborului şi conformitatea cu prevederile reglementărilor aplicabile.----------Alin. (4) al secţ. 5.2. a cap. 5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016. (5) În cazul sesizării unor deficienţe sau apariţiei unor dificultăţi, de orice natură, care afectează sau ar putea afecta siguranţa activităţilor aeronautice, AACR organizează inspecţii/audituri speciale pentru cazul respectiv. (6) Dacă în urma activităţii de supraveghere se constată că deţinătorul certificatului de autorizare nu mai îndeplineşte condiţiile cerute pentru autorizare sau nu respectă limitările specificate în documentul de autorizare, AACR informează imediat, în scris, agentul aeronautic în cauză asupra neconformităţilor constatate şi solicită remedierea acestora într-o perioadă de timp determinată. (7) AACR evaluează dacă agentul aeronautic implicat mai poate continua activitatea în perioada de remediere a neconformităţilor constatate şi, în consecinţă, AACR poate restricţiona sau suspenda autorizarea în perioada de referinţă. (8) În cazul în care deficienţele sesizate nu se remediază la termenele stabilite sau acceptate de AACR, documentul de autorizare a agentului aeronautic respectiv se suspendă sau se anulează, după caz.  +  Capitolul 6 Responsabilităţi şi obligaţii6.1. Agenţii aeronautici de handling trebuie: (1) să menţină organizaţia, facilităţile, cadrul operaţional şi sistemele de management conform prevederilor prezentei reglementări cel puţin la standardul declarat iniţial, constatat şi aprobat prin certificatul de autorizare acordat de AACR; (2) să desfăşoare în domeniul aeronautic numai activităţile/serviciile pentru care deţin autorizare, cu respectarea limitărilor sau restricţiilor consemnate în certificatul de autorizare; (3) să permită şi să asigure persoanelor desemnate de AACR accesul la documentaţia şi facilităţile proprii, să asigure accesul inspectorilor AACR la facilităţile şi documentaţia subcontractanţilor sau furnizorilor, pentru efectuarea evaluării sau supravegherii necesare determinării conformării cu prevederile prezentei reglementări şi ale celorlalte reglementări aeronautice aplicabile; (4) să transmită AACR orice modificare la nivelul organizaţiei, dacă aceasta afectează domeniul de activitate autorizat de AACR.6.2. În activitatea curentă, agenţii aeronautici de handling autorizaţi trebuie să notifice AACR rezultatele specifice ale activităţilor (documentaţii tehnice, buletine de laborator etc.) înainte de aplicare şi, pentru cele prevăzute de reglementările naţionale în vigoare, să obţină în prealabil avizele AACR corespunzătoare.6.3. În activităţile de handling, agenţii aeronautici implicaţi trebuie să respecte cerinţele de securitate aeronautică prevăzute de actele normative naţionale şi internaţionale aplicabile.  +  Anexă┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ DETALIEREA ACTIVITĂŢILOR DE HANDLING │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.│Handling pasageri │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.│Control masă şi centraj │├──┼─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.1. │Întocmire documentaţie privind masa şi centrajul aeronavei │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2.2. │Supervizarea încărcării aeronavei │├──┼─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.│Handling la aeronavă │├──┼─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.1. │Tractarea/Împingerea aeronavei │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.2. │Alimentarea cu apă potabilă │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.3. │Vidanjarea/Alimentarea cu apă menajeră a toaletelor aeronavei │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.4. │Alimentarea cu energie electrică │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.5. │Îmbarcarea pasagerilor cu echipamente dedicate: │├──┼─────┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │3.5.1│scară │├──┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │3.5.2│pasarelă │├──┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │3.5.3│echipament îmbarcare pasageri cu mobilitate redusă │├──┼─────┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.6. │Handling bagaje │├──┼─────┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │3.6.1│bandă pentru încărcare/descărcare │├──┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │3.6.2│tractor │├──┼─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │3.6.3│platformă încărcare containere şi paleţi │├──┼─────┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.7. │Pornirea aeronavei │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.8. │Asigurarea aerului condiţionat pentru aeronave │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.9. │Încărcarea/Descărcarea cateringului cu echipament dedicat │├──┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3.10.│Dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol │├──┼─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.│Degivrarea/Antigivrarea aeronavelor la sol │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5.│Handling combustibil │├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.│Handling marfă şi poştă │└──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa la reglementare a fost introdusă de pct. 14 al art. I la ORDINUL nr. 601 din 20 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 27 iulie 2016 şi are conţinutul anexei din ordinul mai sus menţionat.--------