REGULAMENT din 15 iulie 2016de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 1.261 din 15 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 575 din 28 iulie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, funcţionează în conformitate cu prevederile art. 90^1 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită în continuare ANPD.  +  Articolul 2 (1) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea ANPD, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de către personal din structura ANPD, la propunerea preşedintelui ANPD, prin completarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 3 (1) Comisia superioară îşi desfăşoară activitatea de soluţionare a contestaţiilor în şedinţe conduse de către preşedintele acesteia, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor nominalizaţi prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (2) Comisia superioară se întruneşte în şedinţe săptămânale, de luni până vineri şi ori de câte ori este necesar, justificat prin volumul activităţii, la convocarea preşedintelui acesteia.  +  Articolul 4 (1) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România. (2) Convocarea membrilor Comisiei superioare şi a observatorului din partea Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România se poate realiza şi prin mijloace electronice. (3) În situaţia în care unul dintre membri nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, va anunţa din timp preşedintele Comisiei superioare, menţionând cauzele care îl împiedică să participe. (4) Întârzierile în soluţionarea contestaţiilor, apărute din culpa membrilor Comisiei superioare, excluzând motivele independente de voinţa acestora, pot atrage înlocuirea lor, la propunerea preşedintelui ANPD, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (5) În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit. (6) Pe perioada absenţei temporare a preşedintelui, un membru, medic, al Comisiei superioare va prelua atribuţiile acestuia. (7) Preşedintele este obligat să precizeze întrunirea cvorumului legal în conţinutul procesului-verbal de şedinţă.  +  Articolul 5La finalul fiecărei şedinţe sau în prima zi lucrătoare, în cazul în care Comisia superioară se întâlneşte în zile libere sau nelucrătoare, secretarul întocmeşte un proces-verbal de şedinţă şi un opis al dosarelor soluţionate. Procesul-verbal de şedinţă împreună cu o copie a convocării şi a opisului dosarelor reprezintă documentele care stau la baza acordării indemnizaţiei de şedinţă, reglementată de lege.  +  Articolul 6 (1) Deciziile Comisiei superioare se iau în şedinţele legal întrunite potrivit art. 3 alin. (1), cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. (2) Preşedintele îşi exercită votul după exprimarea voinţei tuturor membrilor Comisiei superioare. (3) În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.  +  Articolul 7 (1) În exercitarea atribuţiilor de coordonare metodologică a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de evaluare, Comisia superioară emite precizări şi instrucţiuni cu caracter metodologic care sunt obligatorii pentru aplicarea unitară a prevederilor legale. (2) În exercitarea atribuţiilor privind soluţionarea contestaţiilor formulate în condiţiile legii, la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, Comisia superioară emite decizii de admitere sau decizii de respingere a contestaţiei. (3) În exercitarea atribuţiilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau ca urmare a autosesizării, Comisia superioară emite: a) decizii de reevaluare; b) decizii de încadrare în grad şi tip de handicap; c) decizii de neîncadrare în grad şi tip de handicap. (4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru. (5) În situaţia în care, în urma atacării în instanţă a deciziei Comisiei superioare potrivit alin. (4), s-a obţinut o sentinţă civilă definitivă, Comisia superioară emite următoarele decizii: a) decizie de anulare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7; b) decizie de anulare şi încadrare în grad şi tip de handicap, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8; c) decizie de anulare şi neîncadrare în grad de handicap, ca urmare a reevaluării dosarului dispuse de instanţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9. (6) În situaţia în care în decizia Comisiei superioare au fost constatate erori materiale, aceasta va fi îndreptată prin decizie de îndreptare a erorii materiale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10. (7) Punerea în executare a deciziilor se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care a fost eliberat certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap sau care asigură plata prestaţiilor sociale, după caz. (8) Modelele deciziilor emise potrivit alin. (2), (3), (5) şi (6) sunt prevăzute în anexele nr. 1-10.  +  Capitolul II Procedura de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 8 (1) Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se depun numai la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura ANPD. (2) În situaţia în care contestaţia se depune la registratura ANPD, aceasta se transmite secretariatului Comisiei superioare şi se înregistrează în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se vor considera contestaţii inclusiv petiţiile depuse la orice autoritate publică şi aduse la cunoştinţa ANPD din care rezultă nemulţumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap.  +  Articolul 9 (1) În situaţia înregistrării contestaţiei la secretariatul comisiei de evaluare, acesta va transmite Comisiei superioare contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare. (2) Dosarul va cuprinde un opis al documentelor transmise care vor fi semnate şi ştampilate conform cu originalul de către secretariatul comisiei de evaluare.  +  Articolul 10 (1) În situaţia înregistrării contestaţiei la registratura ANPD, secretariatul Comisiei superioare solicită comisiilor de evaluare transmiterea dosarului persoanei, ulterior înregistrării acesteia în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. (2) Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, are obligaţia de a transmite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare. (3) Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.  +  Articolul 11 (1) Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care au determinat stabilirea încadrării în grad şi tip de handicap. (2) În situaţia în care în urma analizării dosarului se constată faptul că acesta nu conţine documentele prevăzute în lege, Comisia superioară va solicita serviciului de evaluare complexă completarea cu documentele necesare şi transmiterea de îndată a acestora. În acest caz, termenul de soluţionare a contestaţiei se va prelungi corespunzător de la data primirii şi înregistrării la registratura Comisiei superioare a documentelor solicitate.  +  Articolul 12 (1) Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap. (2) Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. (3) În situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara termenului legal de depunere prevăzut la alin. (1), se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusă, prin comunicarea în scris de secretariatul Comisiei superioare atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare, după caz, a unui răspuns, în termen de 15 zile de la data înregistrării în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.  +  Articolul 13 (1) Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de: a) admitere a contestaţiei; b) respingere a contestaţiei. (2) Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare/ motivare cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sau a documentelor necesare, după caz, şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă. (3) Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor.  +  Articolul 14 (1) În cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap şi documentaţia necesară revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap, exceptând deciziile emise cu termen de valabilitate permanent. (2) În cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, caz în care se disting următoarele situaţii: a) Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap dacă se constată respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; b) Comisia superioară propune reevaluarea, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, dacă există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, solicitând completarea dosarului cu noi documente sau în baza documentelor existente deja în dosar. (3) Valabilitatea Deciziei de admitere a contestaţiei începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap care a fost contestat la Comisia superioară. (4) Valabilitatea Deciziei de respingere a contestaţiei începe de la data emiterii acesteia.  +  Capitolul III Procedura de reevaluare  +  Articolul 15În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) reevaluarea - procedura dispusă de către Comisia superioară ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau în situaţia în care Comisia superioară se sesizează din oficiu în cazul eliberării unui certificat de încadrare în grad şi tip de handicap asupra căruia există suspiciuni în ceea ce priveşte nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; b) decizia de reevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioară în baza căruia se începe procedura de reevaluare; c) referat - document elaborat de reprezentantul din structura de specialitate a ANPD, în urma procesului de reevaluare; d) raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexă în urma procesului de reevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6; e) decizie privind încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioară în urma reevaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4/anexa nr. 3; f) proces-verbal de control - procesul-verbal întocmit în urma acţiunilor de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.  +  Articolul 16 (1) Documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, care cuprind recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare. (2) Recomandările motivate vor fi transmise de către echipele de control şi în format electronic de tip baze de date şi vor conţine obligatoriu următoarele informaţii: a) numele şi prenumele persoanei cu handicap; b) CNP-ul; c) judeţul/sectorul; d) adresa de domiciliu; e) numărul certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap; f) tipul handicapului; g) gradul de handicap; h) codul bolii; i) statutul social; j) motivarea. (3) În termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.  +  Articolul 17Decizia de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi va fi transmisă direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu al persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.  +  Articolul 18Pentru buna desfăşurare a reevaluării, conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti desemnează o persoană care îndeplineşte următoarele atribuţii: a) înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă decizia de reevaluare, procesul-verbal întocmit şi pregăteşte dosarul persoanei cu handicap; b) aduce la cunoştinţa persoanei, prin comunicare cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de reevaluare, data şi locul unde va avea loc reevaluarea, precum şi documentele suplimentare necesare pentru reevaluare; c) înregistrează în registrul de reevaluare al serviciului de evaluare complexă rapoartele de reevaluare şi referatele; d) asigură transmiterea rapoartelor de reevaluare şi a referatelor către Comisia superioară.  +  Articolul 19Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens şi care vor prezenta: a) actul de identitate; b) comunicarea serviciului de evaluare complexă cu privire la reevaluare; c) documente relevante în vederea stabilirii gradului şi tipului de handicap, altele decât cele existente la dosar.  +  Articolul 20Reevaluarea persoanei se va realiza de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.  +  Articolul 21În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.  +  Articolul 22 (1) Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare. (2) Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.  +  Articolul 23Procesul de reevaluare se desfăşoară în prezenţa unui reprezentant din structura de specialitate a ANPD, care va întocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi a procesului de reevaluare.  +  Articolul 24 (1) În urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării. (2) Comisia superioară va emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea celor prevăzute la alin. (1) în registrul de corespondenţă al acesteia.  +  Articolul 25În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, după expirarea acestui termen, serviciul de evaluare complexă va transmite raportul de reevaluare însoţit de referat în termen de 5 zile, în baza cărora Comisia superioară va emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.  +  Articolul 26Deciziile emise de Comisia superioară vor fi transmise direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, spre a fi aduse la cunoştinţa serviciului de evaluare complexă, care, în urma discuţiilor cu persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea şi completarea programului individual de reabilitare şi integrare socială.  +  Articolul 27Fiecare parte interesată are dreptul să primească la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap şi a procesului-verbal de control.  +  Capitolul IV Coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap  +  Articolul 28Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire la:1. respectarea procedurii de evaluare;2. respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare;3. respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;4. respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către aceasta;5. punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi evaluări, emise de Comisia superioară.  +  Articolul 29În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară:- elaborează, după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;- se autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap;- monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza acestora;- participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentModelul deciziei de respingere a contestaţieiAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ......../data ...............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../............., întrunită în şedinţa din .........., în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse,RESPINGEContestaţia cu nr. ...../............ la Certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ....../data ............., eliberat de ................., a doamnei/domnului ...................., CNP ................, adresa ......................, cu următoarea justificare/motivare:..............................................................................................................................................................................................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedinte,.....................(numele şi prenumele)Semnătura....................Membri:........................................(numele şi prenumele)Semnătura........................................  +  Anexa 2la regulamentModelul deciziei de admitere a contestaţieiAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ........../data ...............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../............., întrunită în şedinţa din ................., în prezenţa cvorumului, analizând documentele depuse,ADMITEContestaţia cu nr. ..../......... la certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap nr. ..../data .........., eliberat de ................, a doamnei/domnului ........................., CNP ......................., adresa ..........................., statut social*1): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ................... şi stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap, astfel:Grad de handicap*2):[] uşor;[] mediu;[] accentuat;- grav: [] cu asistent personal;[] fără asistent personal.Cod boală ............................................................Cod handicap .........................................................Motivare/Justificare: conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ..................Data dobândirii handicapului*3) .............., documentul ...................Valabilitate*4): [] - 12 luni; [] - 24 de luni; [] - permanent de la data ..............Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire: .....................................Termen de revizuire*5) .................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.             Preşedinte, Membri:          ..................... ..................          (numele şi prenumele) ..................                                                   (numele şi prenumele)              Semnătura Semnătura          ................... ..................                                                    .................. Notă

  ──────────

  *1) Se taie ce nu corespunde.

  *2) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  *3) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  *4) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  *5) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

  ──────────
   +  Anexa 3la regulamentModelul deciziei de neîncadrare în grad şi tip de handicap,în urma procesului de reevaluareAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ............./data ..............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ........./................, întrunită în şedinţa din .............., în prezenţa cvorumului,având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. .................../data ................... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. ............/.............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ....../data .........., precum şi documentele existente la dosar, decideNEÎNCADRAREAîn grad şi tip de handicap a doamnei/domnului ........................., CNP .............., adresa ......................, cu următoarea justificare/motivare:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedinte,.....................(numele şi prenumele)Semnătura....................Membri:........................................(numele şi prenumele)Semnătura........................................  +  Anexa 4la regulamentModelul deciziei de încadrare în grad şi tip de handicap,în urma procesului de reevaluareAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ........../data ..............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ....../........., întrunită în şedinţa din ........, în prezenţa cvorumului,având în vedere Raportul de evaluare complexă nr. ........../data ............... şi Referatul reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. ............/..............., întocmite în urma procesului de reevaluare declanşat prin Decizia de reevaluare nr. ............/data ......., precum şi documentele existente la dosar, decideÎNCADRAREAîn grad şi tip de handicap a domnului/doamnei ................., CNP ............, adresa ........................, statut social*1): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele ................., astfel:Grad de handicap*2):[] uşor;[] mediu;[] accentuat;- grav: [] cu asistent personal;[] fără asistent personal.Cod boală .....................................................Cod handicap ..................................................Motivare/Justificare: conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol ..................Data dobândirii handicapului*3) ....................., documentul .....................Valabilitate*4): [] - 12 luni; [] - 24 de luni; [] - permanent de la data ..............Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Termen de revizuire*5) ..................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.             Preşedinte, Membri:          ..................... ....................          (numele şi prenumele) ....................                                                   (numele şi prenumele) Notă

  ──────────

  *1) Se taie ce nu corespunde.

  *2) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  *3) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  *4) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  *5) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

  ──────────
   +  Anexa 5la regulamentModelul deciziei de reevaluareAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ......... din data de .............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../.........., întrunită în şedinţa din ........, în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând recomandările din Raportul de control înregistrat cu nr. ........ din data de ................., în urma acţiunii de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice asupra certificatului/deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din .................., emis/emisă de ................., decideREEVALUAREAdoamnei/domnului ......................., CNP ................., adresa ....................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .............., în perioada ...................... .Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedinte,.....................(numele şi prenumele)Semnătura....................Membri:........................................(numele şi prenumele)Semnătura........................................  +  Anexa 6la regulamentModelul raportului de reevaluareRAPORT DE REEVALUAREI. Datele de identificareNumele şi prenumele ....................................CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Locul naşterii .........................................Domiciliul ............................................Actul de identitate: B.I./C.I. seria ......... nr. ..........., valabilitatea ...............Nr. de telefon .....................Persoana de contact/Persoana de sprijin:Numele şi prenumele .............................................Domiciliul ............................................Nr. de telefon .....................Măsurile de protecţie de care a beneficiat persoana cu handicap ..................................................................................................II. Rezultatele evaluării1. Rezultatele evaluării sociale:Date relevante privind evaluarea socială .................................Concluziile şi recomandările asistentului social .........................2. Rezultatele evaluării medicale:Date relevante privind evaluarea medicală ................................Concluziile şi recomandările medicului ...................................3. Rezultatele evaluării psihologice:Date relevante privind evaluarea psihologică .............................Concluziile şi recomandările psihologului ................................4. Rezultatele evaluării vocaţionale:Date relevante privind evaluarea vocaţională .............................Concluziile şi recomandările psihopedagogului ............................5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie ...................Concluziile şi recomandările psihopedagogului ............................6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială (gradul de dependenţă) .................Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului ..............III. ConcluziiÎn urma reevaluării, se constată următoarele:Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap .............Propunerea privind orientarea profesională ...............................Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie ........................Serviciul de evaluare complexăAsistent social,.........................Medic specialist,......................Psiholog,..................Alţi specialişti,................................................  +  Anexa 7la regulamentModelul deciziei de anulare a deciziei Comisieisuperioare ca urmare a unei sentinţe civile definitiveAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ........./................privind anularea Deciziei Comisiei superioare de evaluare apersoanelor adulte cu handicap nr. ........../.............În baza:1. Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;2. Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;3. Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare:1. Sentinţa nr. ................, pronunţată de Tribunalul ......................, rămasă definitivă prin Decizia .................., emisă de ...................., dispune anularea Deciziei nr. ........., emisă de Comisia superioară pentru doamna/domnul ......................., cu domiciliul în .....................;2. Comunicarea de către .................... a Sentinţei nr. ........., pronunţată de Tribunalul ...................., înregistrată la sediul Comisiei superioare cu nr. ..............;Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. .............., întrunită în şedinţa din ................., în prezenţa cvorumului:DECIDE  +  Articolul 1Anularea Deciziei Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap nr. ................. .  +  Articolul 2Secretariatul Comisiei superioare va transmite această decizie la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .................. .Preşedinte,....................Membri:........................................  +  Anexa 8la regulamentModelul deciziei de anulare şi încadrare în grad şitip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitiveAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIEComisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ......../....................., întrunită în şedinţa din ........................, în prezenţa cvorumului, în baza Sentinţei civile definitive nr. ......../..............., pronunţată de ............................., în şedinţa publică din data de .............., dată în soluţionarea Dosarului nr. ...../....., decideÎNCADRAREAîn grad şi tip de handicap a domnului/doamnei ......................................, CNP ................., adresa ....................., statut social*1): 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele .................., astfel:Grad de handicap*2):[] uşor;[] mediu;[] accentuat;- grav: [] cu asistent personal;[] fără asistent personal.Cod boală ..................................Cod handicap ...............................Motivare/Justificare: Anulare Decizie ..................., conform Sentinţei/Deciziei nr. ..............., emisă de ........., rămasă definitivă prin Decizia nr. ........, pronunţată de ..........................Data dobândirii handicapului*3) ..............., documentul .....................Valabilitate*4): [] - 12 luni; [] - 24 de luni; [] - permanent de la data ..............Documentaţia cu care se va prezenta la revizuire:......................................................................................................................................................Termen de revizuire*5) ..................................................Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.             Preşedinte, Membri:          ..................... ..................          (numele şi prenumele) ..................                                                   (numele şi prenumele)              Semnătura Semnătura          ................... ..................                                                    .................. Notă

  ──────────

  *1) Se taie ce nu corespunde.

  *2) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  *3) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58/59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  *4) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  *5) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

  ──────────
   +  Anexa 9la regulamentModelul deciziei de anulare şi neîncadrare în grad şitip de handicap, în urma unei sentinţe civile definitiveAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIEComisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ......../.................., întrunită în şedinţa din ........................, în prezenţa cvorumului, în baza Sentinţei civile definitive nr. ......../............., pronunţată de ......................., în şedinţa publică din data de .............., dată în soluţionarea Dosarului nr. ...../....., decide:NEÎNCADRAREAîn grad şi tip de handicap a doamnei/domnului ......................., CNP ................, adresa ..................,Motivare/Justificare: Anulare Decizie ....................., conform Sentinţei/Deciziei nr. .............., emisă de ...................., rămasă definitivă prin Decizia nr. .................., pronunţată de ................, prin care s-a dispus o nouă evaluare. Nu se încadrează în grad de handicap conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-pihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, capitol .............. .Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Decizia obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea ei, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.Preşedinte,.....................(numele şi prenumele)Semnătura....................Membri:........................................(numele şi prenumele)Semnătura........................................  +  Anexa 10la regulamentModelul deciziei de îndreptare a erorii materialeAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢICOMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAPDECIZIENr. ........ din data de ..............Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numită în baza Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. ...../............., întrunită în şedinţa din .........., în prezenţa cvorumului, sesizându-se din oficiu/analizând sesizarea înregistrată cu nr. .......... din data de ................... cu privire la existenţa unei/unor erori materiale în cuprinsul Deciziei de încadrare în grad de handicap nr. ............... din .................. a Comisiei superioare, decide emiterea Deciziei de îndreptare eroare materială a Deciziei Comisiei superioare nr. ....... din .......... .În baza următoarei justificări:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezenta decizie nu priveşte legalitatea deciziei a cărei eroare materiale se îndreaptă.Prezenta decizie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedinte,.....................Membri:........................................(numele şi prenumele)Semnătura....................-----