PROCEDURĂ din 21 iulie 2016de declarare a opoziţiei la nivel naţional (Anexa 2)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în România, poate declara opoziţie la nivel naţional faţă de cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, printr-o declaraţie întemeiată corespunzător, conform modelului din anexa nr. 2a, care face parte integrantă din prezenta procedură, în termen de 60 de zile de la data publicării, pe site-ul www.madr.ro, a documentelor menţionate la art. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la ordin. (2) Cererea de declarare a opoziţiei la nivel naţional se depune în format letric la direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, şi se transmite în format electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro (3) Se admit doar declaraţiile de opoziţie primite în termenul stabilit la alin. (1), care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) demonstrează nerespectarea condiţiilor menţionate la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008; b) demonstrează nerespectarea condiţiilor menţionate la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008; c) demonstrează că înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului (CE) nr. 110/2008; d) demonstrează că înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.  +  Articolul 2Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, în termen de 15 zile de la primirea declaraţiei de opoziţie, examinează admisibilitatea acesteia.  +  Articolul 3 (1) În cazul în care opoziţia este admisibilă, în sensul art. 1 alin. (1), (2) şi (3), direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase solicită în scris părţilor interesate, respectiv solicitantului şi opozantului, să iniţieze consultări corespunzătoare, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei de opoziţie. (2) În termen de 30 de zile de la solicitarea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, părţile interesate iniţiază consultări şi, în cazul în care se ajunge la un acord şi/sau documentele menţionate la art. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la ordin au suferit modificări, acestea transmit direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase o notificare cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, avizată de solicitant şi de opozant, conform modelului din anexa nr. 2b, care face parte integrantă din prezenta procedură. (3) Modificările menţionate la alin. (2) sunt analizate de direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, iar în cazul în care sunt considerate întemeiate, documentaţia se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro şi se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. (4) În cazul în care modificările menţionate la alin. (2) sunt considerate neîntemeiate, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase respinge cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase. (5) În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord între părţile interesate, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase respinge cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase.  +  Articolul 4În cazul în care nu a fost înregistrată nicio declaraţie de opoziţie la nivel naţional, la finalizarea perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.  +  Anexa 2ala Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţionalDeclaraţie de opoziţie - formular1. Denumirea produsului[prezentat ca în dosarul tehnic publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale]2. Date de contactPersoana de contact:Persoana fizică: (dl/dna): numele/prenume/date de identificare (serie B.I./C.I., CNP)Persoana juridică: C.U.I./nr. de înregistrare în registrul comerţului/nume/prenume administrator/reprezentant legal/împuternicitAdresă:Telefon:Adresă de e-mail:3. Motive pentru opoziţie:│_│ Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008│_│ Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008│_│ Înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului (CE) nr. 110/2008.│_│ Înregistrarea denumirii băuturii spirtoase este contrară prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.(Se bifează căsuţa corespunzătoare.)4. Detalierea opoziţieiDeclaraţia trebuie să fie însoţită de motivaţii şi justificări pentru opoziţie. Interesul legitim economic al opozantului trebuie însoţit de o declaraţie justificată.Data P.F./P.J.*)............. Notă

  ──────────

  *)Declaraţia de opoziţie trebuie semnată, datată şi/sau ştampilată.

  ──────────
   +  Anexa 2bla Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţionalNotificarea finalizării consultărilor încadrul procedurii de opoziţie la nivel naţional1. Denumirea produsului[Astfel cum este menţionată în cererea de înregistrare]2. Referinţa oficială (astfel cum este pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale)Numărul de referinţă:Data postării pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:3. Rezultatul consultărilor3.1. S-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanţi):[Anexaţi copii ale scrisorilor care arată acordul şi toate elementele care au făcut posibil acordul, avizate de solicitant şi de opozant/opozanţi.]3.2. Nu s-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanţi):[Anexaţi informaţiile care arată că nu s-a ajuns la un acord, avizate de solicitant şi de opozant/opozanţi.]4. Dosarul tehnic şi specificaţia tehnică de bază din dosarul tehnic[Se va completa doar în cazul în care s-a ajuns la un acord.]4.1. Dosarul tehnic a fost modificat:│_│ Da │_│ Nu[Dacă "Da", anexaţi descrierea modificărilor şi dosarul tehnic modificat.]4.2. Specificaţia tehnică de bază din dosarul tehnic a fost modificată:│_│ Da │_│ Nu[Dacă "Da", anexaţi un exemplar al documentului actualizat.]5. Data şi semnăturaNume:Departament/Organizaţie:Adresă:Telefon:Adresă de e-mail:------