PROCEDURĂ din 21 iulie 2016de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase (Anexa 1)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 27 iulie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 864 din 21 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 27 iulie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, verifică documentele menţionate la art. 6 dinRegulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, pentru înregistrarea şi dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice a unei băuturi spirtoase, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.  +  Articolul 2Pentru înregistrarea indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei, documentele menţionate la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 se elaborează de către solicitant, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 110/2008, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013.  +  Articolul 3Pentru înregistrarea indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei, documentele menţionate la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 şi cele menţionate la art. 4 din prezenta procedură se depun în format letric la direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, şi se transmit în format electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro  +  Articolul 4Dosarul tehnic menţionat la art. 17 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 este însoţit de următoarele documente: a) declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informaţiilor înscrise în documentele menţionate la art. 3 din prezenta procedură; b) copie a contractului încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea şi certificarea realităţii datelor cuprinse în dosarul tehnic; c) copie a certificatului de conformitate, emis de organismul de inspecţie şi certificare.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase, examinează dacă documentele menţionate la art. 3 şi 4 din prezenta procedură, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 şi cu cele ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, sunt motivate corespunzător şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta procedură.  +  Articolul 6În cazul în care documentele menţionate la art. 3 şi 4 nu sunt complete, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul sistemului de calitate al băuturilor spirtoase va informa în scris solicitantul, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, în vederea completării acestora. Dacă în termen de 30 de zile de la data informării scrise a solicitantului acesta transmite informaţii inadecvate sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea de înregistrare a indicaţiei geografice a unei băuturi spirtoase menţionată la art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 este respinsă ca fiind neconformă.  +  Articolul 7În cazul în care documentele menţionate la art. 3 şi 4 sunt complete şi conforme cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008 şi cu cele ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013, acestea se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro, în vederea acordării unei perioade de opoziţie naţională, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la ordin.------