LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 (*actualizată*)a cooperaţiei agricole(actualizată până la data de 29 iulie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  A se vedea si art. III - VI din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016:

  "ART. III (1) În cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de asociaţiile de crescători de animale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin sub condiţia respectării încărcăturii minime de UVM/ha conform art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a participării la cooperativa agricolă nou-înfiinţată a cel puţin 80% dintre membrii asociaţiei de crescători de animale beneficiare a contractului de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Articolul IVFormele de sprijin financiar de la bugetul de stat sau din fonduri europene se acordă cooperativelor agricole care nu şi-au fragmentat exploataţiile, respectiv nu au constituit exploataţii din fragmentări potrivit art. III alin. (1), după intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VActele constitutive, statutele, respectiv contractele aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.  +  Articolul VIDispoziţiile prevăzute la art. I pct. 25 - art. 76 lit. a^1)-a^6) şi la art. IV se aplică şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare." Notă

  ──────────

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul legal al înfiinţării, organizării şi funcţionării cooperaţiei în sectorul agroalimentar.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Articolul 2Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din domeniu, care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 3Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercita o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007.  +  Articolul 4 (1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 şi 2. (2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Articolul 5Cooperativa agricolă se constituie şi funcţionează cu un număr minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părţi sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabileşte prin actul constitutiv. Părţile sociale pot fi în bani şi/sau în natura; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.  +  Articolul 6Cooperativa agricolă cuprinde entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi:----------Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători; b) cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole; c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă; d) cooperative agricole manufacturiere şi de mica industrie în agricultură; e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;e^1) cooperative agricole care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;----------Lit. e^1) a art. 6 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. f) cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;----------Lit. f) a art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. g) cooperative agricole de tipurile mai sus menţionate şi de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. h) societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operaţiunile prevăzute la lit. a)-f) în cadrul aceleiaşi societăţi cooperative.----------Lit. h) a art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Articolul 7Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole şi/sau alimentare, desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:----------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. a) asigurarea condiţiilor pentru obţinerea avantajelor economice de către toţi membrii cooperatori; b) asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare producţiei agricole; c) obţinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, conform standardelor de piaţă; d) crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, obţinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piaţă şi de consum; e) valorificarea producţiei realizate; f) dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural.  +  Articolul 8Cooperativele agricole au la baza următoarele principii cooperatiste: a) principiul asocierii voluntare şi deschise; b) principiul egalităţii membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativă a activităţii cooperativei;---------------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. c) principiul participării economice a membrilor cooperatori; d) principiul autonomiei şi independenţei cooperativelor agricole; e) principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori; f) principiul cooperării dintre cooperativele agricole; g) principiul preocupării pentru dezvoltarea durabila a comunităţilor.  +  Articolul 9În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;----------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. b) membru cooperator acţionar - persoana fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;----------Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperativă, pe perioada de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin regulamentul de ordine internă a cooperativei aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrului asociat;----------Lit. b^1) a art. 9 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. c) parte divizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea parţilor sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori; d) parte indivizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activităţii, mai puţin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii intre membrii cooperatori; e) părţi sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în forma materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile şi care nu sunt purtătoare de dobânzi. f) societate cooperativă agricolă - asociaţie de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole;----------Lit. f) a art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. g) unitate tehnico-economică - unitate de sine stătătoare ce presupune utilizarea forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie în interesul cooperativei.----------Lit. g) a art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole  +  Articolul 10 (1) Cooperativa agricolă se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza actului constitutiv încheiat sub semnătură privată şi atestat de avocat, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părţilor sociale subscrise de fiecare, însoţit de statut.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (2) În îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor sale cooperativa agricolă poate avea sucursale, filiale, agenţii, reprezentante şi alte sedii secundare.  +  Articolul 10^1 (1) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) poate primi drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceştia şi conform statutului cooperativei. (2) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) este asimilată unui fermier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploataţiilor membrilor cooperatori, aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă, şi a exploataţiei cooperativei, după caz. (3) În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Articolul 11 (1) Actul constitutiv al cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul;---------------Litera a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. b) tipul şi gradul cooperativei agricole; c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal, cetăţenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor juridice membri cooperatori.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016 (2) Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu: a) obiectul de activitate, cu enumerarea precisa şi completa a activităţilor; b) durata de funcţionare a cooperativei agricole; c) condiţiile în care se dobândeşte sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum şi condiţiile în care acesta poate fi exclus; d) numărul şi valoarea nominala a parţilor sociale, numărul minim şi limita maxima de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar şi/sau în natura, valoarea aportului în natura şi modul evaluării, precum şi data la care se va varsa integral capitalul social subscris; e) modalitatea de vărsare a parţilor sociale subscrise şi condiţiile de restituire a lor; f) reguli privind alegerea, componenta şi atribuţiile adunării generale, consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, atribuţiile şi obligaţiile acestora; g) modul de dizolvare şi lichidare a cooperativei agricole; h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezerva; i) modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de administraţie şi condiţiile de validitate a hotărârilor acestora;i^1) modul în care cooperativa agricolă, prevăzută la art. 6 lit. e), poate primi drept real principal asupra bunurilor membrilor cooperatori;----------Lit. i^1) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.i^2) menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole, prevăzută la art. 6 lit. e), se va realiza de către aceasta pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri şi cooperativă;----------Lit. i^2) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. j) evidentele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decât cele prevăzute în legea contabilităţii; k) condiţiile privind înfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, reprezentante, secţii, puncte de lucru; l) drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori; m) modul de înstrăinare sau de transmitere în folosinţa a terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole; n) orice alte prevederi a căror necesitate rezulta din dispoziţiile prezentei legi şi din alte dispoziţii legale. (3) Cooperativa va menţine un registru special al cooperatorilor în care vor fi înregistrate informaţii cu referire la numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru fondator şi cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru fondator şi cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris.----------Alin. (3) a art. 11 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (4) În registrul special al cooperatorilor se vor face menţiuni cu privire la orice modificare intervenită referitor la informaţiile prevăzute la alin. (3).----------Alin. (4) a art. 11 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Articolul 12 (1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie, care să includă sintagma cooperativa agricolă.---------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. (2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativa agricolă în denumirea societăţilor care nu au statutul de cooperativă agricolă şi forma de organizare corespunzătoare.  +  Articolul 13Actul constitutiv şi statutul cooperativei agricole se semnează de membrii fondatori.  +  Articolul 14 (1) Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritoriala îşi are sediul. (2) Cererea de înregistrare şi autorizare va fi însoţită de actul constitutiv şi de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părţi sociale subscrise, precum şi de actele privind dovada proprietăţii asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură. (3) Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.  +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 15 (1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 5.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, şi de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv. (2) Numărul parţilor sociale vărsate iniţial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul parţilor sociale subscrise, iar valoarea unei părţi sociale nu poate fi mai mica de 100.000 lei. (3) Un membru cooperator dintr-o cooperativa agricolă poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social al cooperativei agricole. (4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile şi imobile care se constituie ca aport la capitalul social se vor evalua pentru a se determina valoarea parţilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. (5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori.----------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.(5^1) În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la art. 6 lit. e), totalitatea terenurilor şi efectivelor de animale a căror producţie este valorificată prin cooperativa agricolă şi a bunurilor acesteia se asimilează unei unităţi tehnico-economice, conform statutului cooperativei.----------Alin. (5^1) a art. 15 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.(5^2) În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e), terenurile şi animalele membrilor cu care participă aceştia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut.----------Alin. (5^2) a art. 15 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale şi se vor înregistra în registrul special al cooperatorilor.----------Alin. (6) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social. (8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării.----------Alin. (8) al art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (9) Părţile sociale pot fi cesionate intre membrii cooperatori, donate şi lăsate moştenire. Cesionarea şi donarea parţilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale şi numai dacă cumpărătorul sau donatorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă.-------------Alin. (9) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. (10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea parţilor sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum şi în cazul dizolvării cooperativei agricole.  +  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori  +  Articolul 16 (1) Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori. (2) Calitatea de membru cooperator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare şi cu declararea expresă a recunoaşterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administraţie şi aprobata de adunarea generala, pentru solicitanţii de după înfiinţarea cooperativei agricole. (3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoană juridică, care:----------Partea introductivă a alin. (3) al art. 16 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. a) are capacitatea deplină de exerciţiu, respectiv este legal constituită; b) împărtăşeşte scopul comun; c) face o cerere de aderare, cu exceptia membrilor fondatori; d) subscrie şi plăteşte numărul de părţi sociale prevăzut în actul constitutiv; e) se angajează să respecte prevederile legale şi actul constitutiv al cooperativei agricole; f) îndeplineşte orice alte condiţii prevăzute de actul constitutiv; g) la data înscrierii în cooperativa agricolă, fiecare membru trebuie să verse cel puţin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferenţa se va vărsa în termen de 12 luni de la data înscrierii. (4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de art. 162 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. (5) Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori faţă de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să conţină obligatoriu dispoziţii privitoare la: a) participarea membrilor cooperatori la adunările generale ale cooperativei agricole; b) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere sau în calitatea de cenzor al cooperativei agricole; c) participarea la distribuirea profitului net; d) participarea membrilor cooperatori la activitatea cooperativei agricole; e) dreptul la informaţii privind activităţile cooperativei agricole; f) dreptul de a se retrage din cooperativa agricolă; g) dreptul de a beneficia de facilităţi şi servicii de la cooperativa agricolă.  +  Articolul 17 (1) În cooperativa agricolă drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori sunt egale. Indiferent de mărimea cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, fiecare membru se exprima printr-un singur vot. (2) Distribuirea profitului cooperativei se face în conformitate cu hotărârea adunării generale.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007.  +  Articolul 18 (1) Între cooperativa agricolă şi membrul cooperator pot există următoarele categorii de relaţii: a) patrimoniale, concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau aporturi în natură;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenţiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu cooperativa agricolă al cărei membru este;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. c) comerciale, pentru livrarea de produse şi servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricolă, în calitate de agent economic independent.(1^1) Prestările de servicii efectuate de aceasta către propriii membri cooperatori nu vor fi considerate acte de vânzare.----------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (2) Contravaloarea activităţilor economice desfăşurate pe baza relaţiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către cooperativele agricole, venitul obţinut fiind supus impozitului pe venit.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. (3) Membrii cooperatori nu sunt obligaţi să presteze muncă în cadrul cooperativei agricole. Membrii cooperatori din cadrul cooperativei agricole, specialiştii şi alte persoane pot fi angajaţi în cooperativa agricolă pe baza de contract de muncă, în condiţiile prevăzute de lege şi de statut.  +  Articolul 19Răspunderea patrimonială a unui membru cooperator se limitează la numărul de părţi sociale subscrise.  +  Articolul 20 (1) Calitatea de membru cooperator încetează prin retragere, excludere, deces sau ca urmare a dizolvării cooperativei agricole. (2) Condiţiile privind suspendarea, retragerea sau excluderea membrilor cooperatori din cooperativa agricolă sunt stabilite prin statut. (3) Retragerea din cooperativa agricolă se face pe baza de cerere scrisă, iar restituirea drepturilor se va face în termen de 3 luni de la aprobarea situaţiei financiare anuale. Prin actul constitutiv se stabileşte termenul minim după care se poate cere retragerea din cooperativa agricolă, care nu poate fi mai mic de un an. (4) Excluderea unui membru cooperator se propune de consiliul de administraţie şi se aproba de adunarea generală.-------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. (5) Împotriva hotărârii adunării generale membrul cooperator poate face contestaţie în condiţiile legii. (6) În caz de deces, drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale moştenitorilor membrilor cooperatori se stabilesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (7) Drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori persoane juridice, în cazul dizolvării cooperativei agricole, se stabilesc prin actul constitutiv.  +  Articolul 21În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta are dreptul la restituirea valorii aporturilor vărsate, după ce au fost scăzute obligaţiile acestuia către cooperativa agricolă.  +  Capitolul V Organele de conducere şi de control ale cooperativei agricole  +  Articolul 22Organele de conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generala şi consiliul de administraţie.  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 23 (1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori şi membrii cooperatori care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar. (2) Prin statut se stabilesc modalităţile de convocare a adunării generale ordinare şi extraordinare, cvorumul de lucru şi modul de funcţionare. (3) Membrii cooperatori pot fi reprezentaţi în cadrul adunărilor generale de către alţi membri cooperatori pe baza de procura. Actul constitutiv va reglementa condiţiile reprezentării. (4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul a doua treimi din numărul membrilor cooperatori participanţi la dezbateri. (5) Adunarea generală ordinară a cooperativei agricole se ţine cel puţin o dată pe an, în primele 3 luni care urmează după încheierea exerciţiului financiar.  +  Articolul 24Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţii: a) aprobă situaţia financiară anuală, bugetul de venituri şi cheltuieli, repartizează profitul net sau acoperirea pierderilor, precum şi descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; b) aprobă structura organizatorică şi funcţiile de conducere, condiţiile de alegere, revocare şi demitere a persoanelor cu funcţii de conducere, precum şi limitele în care acestea îşi exercita atribuţiile; c) aprobă şi modifică statutul, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum şi contestaţiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor excluşi; d) alege reprezentanţii delegaţi la adunările generale ale uniunilor de ramură sau uniunii centrale, stabileşte indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor, înlocuirea sau sancţionarea administratorilor, modificarea şi completarea obiectului de activitate al cooperativei agricole; e) aprobă constituirea sau majorarea cotei minime de rezervă, precum şi modul de utilizare a rezervei statutare; f) alege organele de conducere şi cenzorii; g) numeşte, atunci când legea o cere, un verificator şi/sau un auditor intern; h) adoptă orice alte decizii rezervate adunării generale ordinare prin statut.  +  Articolul 25 (1) Adunarea generală extraordinara se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: a) mutarea sediului cooperativei agricole; b) prelungirea duratei de funcţionare a cooperativei agricole; c) majorarea capitalului social; d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui; e) fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea; f) dizolvarea şi lichidarea cooperativei agricole; g) schimbarea tipului de cooperativa agricolă; h) majorarea valorii nominale a parţilor sociale; i) înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale, agenţii, sucursale, reprezentante şi de sedii secundare; j) ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizării corporale a cooperativei agricole; k) încheierea de contracte de asociere intre cooperativa agricolă şi alte persoane juridice şi fizice; l) participarea cooperativei agricole la constituirea cu capital social la alte persoane juridice; m) emisiunea de obligaţiuni cooperatiste; n) înscrierea de noi membri. (2) Pentru întrunirea şi tinerea valabilă a adunării generale extraordinare, când statutul nu dispune altfel, este necesara prezenta a doua treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 26 (1) Hotărârile adunărilor generale se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor preciza locul, data tinerii adunării generale, ordinea de zi, numărul membrilor prezenţi la adunare şi rezultatul votului. (2) Procesul-verbal se semnează de către preşedintele consiliului de administraţie al cooperativei agricole şi de către persoana desemnata pentru întocmirea acestuia. (3) Procesul-verbal se înscrie într-un registru special, care se păstrează la sediul cooperativei agricole. (4) Orice membru are dreptul de a consulta procesul verbal.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de administraţie  +  Articolul 27 (1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administraţie. Consiliul de administraţie este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de adunarea generală pe o perioada de 4 ani, în condiţiile prevăzute de statut. Primii administratori sunt aleşi de membrii fondatori. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, se convoacă de către preşedinte şi adopta decizii prin vot în prezenta a doua treimi din numărul membrilor săi.  +  Articolul 28Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) asigură respectarea statutului şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale; b) prezintă spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economico-financiara şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) analizează trimestrial activitatea economică şi financiară a cooperativei agricole; d) stabileşte numărul şi structura personalului angajat al cooperativei agricole; e) angajează şi demite membrii conducerii executive; f) organizează acţiuni de cooperare cu alte cooperative, cu aprobarea adunării generale; g) pune la dispoziţie cenzorilor mijloacele necesare exercitării atribuţiilor ce le revin; h) prezintă adunării generale, la finele execuţiei financiare, raportul anual de activitate şi raportul de gestiune.  +  Articolul 29 (1) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie membrii cooperatori aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (4). (2) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi salariaţi în cooperative agricole. Aceştia vor primi o indemnizaţie stabilită de adunarea generală, în condiţiile legii. (3) Din consiliul de administraţie nu pot face parte în acelaşi timp soţul/soţia, precum şi rudele şi afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv. (4) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi asociaţi, acţionari, administratori, directori executivi şi cenzori în societăţile comerciale care au acelaşi obiect de activitate cu al cooperativei agricole.  +  Articolul 30 (1) Administratorii au obligaţia să depună, în termen de o luna de la alegere, o garanţie bănească, care nu poate fi mai mica decât echivalentul a zece părţi sociale. În caz de nedepunere în termen, aceştia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administraţie. (2) Garanţia bănească prevăzută la alin. (1) se restituie în cazul revocării sau al demisiei administratorilor, dar numai după ce adunarea generală a aprobat situaţia financiara anuala a ultimului exerciţiu financiar şi a dat acestora descărcare.  +  Articolul 31 (1) Consiliul de administraţie numeşte un director executiv. (2) Directorul executiv îşi exercita atribuţiile sub îndrumarea consiliului de administraţie şi are calitatea de salariat al cooperativei agricole. (3) Soţul, soţia, rudele, precum şi afinii administratorului nu pot deţine funcţia de director executiv în cadrul aceleiaşi cooperative agricole.  +  Articolul 32 (1) Administratorii răspund solidar faţă de cooperativa agricolă pentru: a) realizarea vărsămintelor efectuate de către membrii cooperatori; b) existenta registrelor cerute de lege şi tinerea corecta a acestora; c) existenta reala a excedentului şi modul de repartizare a acestuia; d) gospodărirea judicioasă şi eficienta a patrimoniului cooperativei agricole; e) îndeplinirea îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun şi care nu au caracterul unor obligaţii speciale sau personale. (2) Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor dacă au cunoştinţe despre neregularităţile săvârşite de aceştia şi nu informează despre aceasta situaţie cenzorii sau adunarea generală.  +  Articolul 33 (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să înştiinţeze adunarea generală şi pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nici o hotărâre privitoare la acea operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia/soţul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv. (2) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) va răspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa agricolă.  +  Articolul 34 (1) Acţionarea în justiţie pentru pagubele cauzate de administratorii cooperativei agricole se hotărăşte de adunarea generală. (2) Din momentul în care adunarea generală a hotărât să pornească acţiunea judiciara, mandatul administratorilor încetează de drept, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea acestora. (3) Răspunderea administratorilor nu încetează o dată cu aprobarea situaţiei financiare anuale şi nici prin descărcarea de gestiune data anual de adunarea generală.  +  Articolul 35 (1) Preşedintele consiliului de administraţie al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale. (2) Atribuţiile preşedintelui consiliului de administraţie sunt stabilite prin statut. Consiliul de administraţie poate să-i delege preşedintelui o parte din atribuţiile proprii.  +  Secţiunea a 3-a Cenzorii  +  Articolul 36 (1) Adunarea generală ordinară alege, o data la 4 ani, de regula dintre persoanele care nu au calitatea de membru cooperator, unul până la 3 cenzori titulari şi unul până la 3 cenzori supleanţi. Nu pot fi aleşi cenzori, iar dacă totuşi au fost aleşi, decad din mandatul lor, salariaţii cooperativei agricole, precum şi soţii/soţiile administratorilor şi rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. În caz de vacanţă, cenzorii supleanţi, în ordinea vârstei, ii înlocuiesc pe cei titulari. Dacă nici cu supleanţi nu se poate completa numărul, cenzorii rămaşi pot coopta unul dintre membrii cooperativei agricole, până la aprobarea lui de către adunarea generală. (2) Expertul contabil sau contabilul autorizat care nu este membru al cooperativei agricole îşi poate exercita activitatea în calitate de persoana fizică sau juridică. (3) În condiţiile legii, cel puţin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România.  +  Articolul 37 (1) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) examinează, cel puţin la fiecare 3 luni, registrele cooperativei agricole pentru a lua cunoştinţă despre operaţiunile financiare şi certifica dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale; b) supraveghează şi verifica gestiunea cooperativei agricole, precum şi tinerea corecta şi cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situaţiei financiare anuale şi a contului de profit şi pierdere; c) fac inopinat controlul casieriei, cel puţin o dată pe lună; d) verifică, cel puţin o data pe trimestru, cu ajutorul registrelor, situaţia părţilor sociale, existenta titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea cooperativei agricole; e) verifică îndeplinirea condiţiilor cerute pentru prezenta membrilor cooperatori la adunarea generală; f) certifică situaţia financiara anuala şi întocmesc raportul propriu cu cel puţin 10 zile înainte de data tinerii adunării generale; g) supraveghează operaţiunile de lichidare a cooperativei agricole; h) participă la toate adunările generale şi veghează dacă dispoziţiile legale ale actului constitutiv şi ale statutului sunt respectate de către administratori; i) participă la şedinţele administratorilor; j) verifică şi constată depunerea garanţiei de către administratori. (2) Cenzorii deliberează, iar constatările vor fi consemnate într-un registru special. (3) Controlul poate fi făcut de fiecare cenzor în parte. (4) Cenzorii răspund solidar faţă de cooperativa agricolă de modul în care îşi îndeplinesc mandatul. (5) Cenzorii sunt obligaţi, la cel mult o luna de la alegerea lor, să depună o garanţie la nivelul a jumătate din cea stabilită pentru administratori. Cenzorii pot fi remuneraţi cu o indemnizaţie fixă stabilită de adunarea generală. (6) Mandatul cenzorului încetează prin demisie, revocare sau deces. (7) Revocarea cenzorilor se face de adunarea generală, conform prevederilor statutului.  +  Capitolul VI Registrele cooperativei agricole  +  Articolul 38 (1) Pe lângă evidentele prevăzute de lege, cooperativa agricolă trebuie să tina: a) registrul de inventar; b) registrul membrilor cooperatori şi al parţilor sociale ale fiecăruia; c) registrul şedinţelor adunării generale; d) registrul şedinţelor consiliului de administraţie; e) registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor; f) registrul de aporturi în natura la capitalul social al cooperativei agricole. g) registrul bunurilor atribuite în folosinţă cooperativei.----------Lit. g) a art. 38 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate şi vizate anual de către un notar. (3) Registrele membrilor cooperatori se pot tine pe suport hârtie sau în sistem computerizat.  +  Articolul 39Consiliul de administraţie trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale, situaţia financiara anuala a exerciţiului financiar precedent, cu contul de profit şi pierdere, însoţit de raportul lor şi de documentele justificative aferente.  +  Articolul 40 (1) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere se întocmesc în condiţiile prevăzute de lege. (2) Situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, împreună cu raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puţin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori şi de cenzori.  +  Articolul 41 (1) Consiliul de administraţie este obligat să depună o copie de pe situaţia financiară anuală, însoţită de contul de profit şi pierdere, la administraţia financiara, anexând raportul lui, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunării generale. (2) Termenul de depunere a documentelor prevăzute la alin. (1) este de 15 zile de la data ţinerii adunării generale.  +  Capitolul VII Controlul financiar de gestiune  +  Articolul 42Cooperativele agricole pot organiza, potrivit legii, controlul financiar de gestiune.  +  Articolul 43Consiliul de administraţie al cooperativei agricole emite acte de dispoziţie de ordine interioară privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu şi detaliază obiectivele acestuia, în funcţie de specificul activităţii şi de structura organizatorică proprie.  +  Capitolul VIII Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole  +  Articolul 44Mijloacele financiare ale cooperativei agricole sunt formate din: a) aport la capitalul social; b) profitul rezultat din activitatea desfăşurată de cooperativa agricolă; c) surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului agricol şi altele asemenea; d) taxele de înscriere plătite de membrii cooperatori, donaţii, sponsorizări, subvenţii, granturi, fonduri nerambursabile şi alte mijloace financiare.  +  Articolul 45 (1) Din profitul brut, cooperativa repartizează anual minimum 5% la fondul de rezervă legală, până la atingerea nivelului de 20% din capitalul social vărsat. (2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.  +  Articolul 46Constituirea şi utilizarea mijloacelor financiare ale cooperativei agricole se fac potrivit prevederilor legale, cu aprobarea adunării generale.  +  Capitolul IX Regimul juridic al patrimoniului cooperativelor agricole  +  Articolul 47 (1) Proprietatea cooperativei agricole se compune dintr-o parte divizibilă şi o parte indivizibilă. (2) Partea indivizibilă poate fi împarţită intre membrii cooperatori în caz de dizolvare şi lichidare sau, după caz, poate fi returnată în forma valorică membrilor cooperatori retraşi din cooperativa agricolă, proporţional cu valoarea parţilor sociale subscrise şi vărsate.  +  Capitolul X Fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea cooperativelor agricole  +  Articolul 48 (1) Cooperativa agricolă poate fi supusă fuziunii, divizării, dizolvării sau lichidării judiciare ca urmare a hotărârii adunării generale. Hotărârea trebuie luată cu votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor cooperatori. (2) Prin actul constitutiv se pot stabili condiţiile de dizolvare a cooperativei agricole. (3) Hotărârea adunării generale privind dizolvarea cooperativei agricole se înregistrează la oficiul registrului comerţului. (4) În cazul în care, conform actului constitutiv, durata funcţionării cooperativei agricole este limitată, dizolvarea are loc la data fixată, dacă membrii cooperativei agricole nu hotărăsc prelungirea duratei de funcţionare. (5) Fuziunea cooperativelor agricole se face prin: a) absorbţia de către o cooperativa agricolă a altei cooperative agricole, care îşi încetează existenţa; b) contopirea a doua sau mai multe cooperative agricole care îşi încetează existenta. (6) Divizarea cooperativei agricole poate fi totala sau parţială şi poate avea loc prin: a) împărţirea patrimoniului cooperativei agricole care îşi încetează existenta intre doua sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel fiinţă; b) desprinderea şi transmiterea unei părţi din patrimoniul unei cooperative agricole către una sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel fiinţă.  +  Articolul 49Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare a cooperativei agricole care îşi încetează existenţa şi transmiterea universala a patrimoniului sau către cooperativa agricolă sau cooperativele agricole beneficiare, în starea în care acesta se găseşte la data fuziunii sau divizării.  +  Articolul 50 (1) Administratorii cooperativelor agricole care fuzionează ori sunt supuse divizării trebuie să întocmească proiectul de fuziune sau de divizare, după caz, care va cuprinde: a) denumirea şi sediul cooperativelor agricole care participa la operaţiune; b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizării; c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului care se transmit cooperativelor agricole beneficiare; d) raportul de schimb al parţilor sociale; e) modalităţile de predare a parţilor sociale; f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare; g) data situaţiei financiare de fuziune sau a situaţiei financiare de divizare, dată care va fi aceeaşi pentru toate cooperativele agricole participante; h) orice alte date care prezintă interes pentru operaţiune. (2) Proiectul de fuziune sau de divizare trebuie supus aprobării adunărilor generale ale cooperativelor agricole care participa la aceasta în termen de 60 de zile de la data finalizării proiectului. (3) La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau divizarea, trebuie să se pună la dispoziţia membrilor cooperatori, la sediul social al cooperativelor agricole, următoarele documente: a) proiectul de fuziune sau de divizare; b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei cooperative agricole în cauză cu privire la convenţia şi efectele fuziunii sau divizării proiectate; c) situaţia financiară de fuziune sau situaţia financiara de divizare; d) raportul cenzorilor.  +  Articolul 51Actele constitutive ale cooperativelor agricole nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aproba de adunările generale ale cooperativelor agricole care iau fiinţă.  +  Articolul 52 (1) În cazul fuziunii prin absorbţie, cooperativa agricolă absorbantă dobândeşte drepturile şi este ţinută de obligaţiile cooperativei agricole pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile şi obligaţiile cooperativelor agricole care îşi încetează existenţa trec asupra noii cooperative agricole astfel înfiinţate. (2) Cooperativele agricole care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund faţă de creditori pentru obligaţiile cooperativei agricole care şi-a încetat existenţa prin divizare sau fuziune, proporţional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara de cazul în care prin actul de divizare sau de fuziune nu sunt stabilite alte condiţii.  +  Articolul 53Dizolvarea cooperativei agricole poate avea loc şi în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) diminuarea capitalului social sub jumătate din valoarea capitalului social minim prevăzut pentru constituirea cooperativei agricole; c) reducerea numărului de membri cooperatori sub numărul minim de membri cooperatori prevăzut de lege; d) nu s-au ţinut adunările generale timp de 2 ani consecutivi; e) falimentul cooperativei agricole; f) imposibilitatea alegerii organelor de conducere în conformitate cu actul constitutiv; g) alte situaţii stabilite prin lege sau prin actul constitutiv al cooperativei agricole.  +  Articolul 54Cooperativele agricole constituite pe o durată determinată pot decide continuarea activităţii prin hotărâre a adunării generale, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor cooperatori. Actul constitutiv poate fixa şi alte condiţii în afara de aceasta majoritate.  +  Articolul 55 (1) Înainte de a se hotărî dizolvarea, cooperativa agricolă este supusă verificării de către compartimentul de control financiar de gestiune, al cărui raport este prezentat în adunarea generală. (2) Hotărârea adunării generale de continuare a activităţii cooperativei agricole trebuie anunţată membrilor cooperatori şi va fi înregistrată în termen de 3 zile la oficiul registrului comerţului şi la direcţia generală a finanţelor publice.  +  Articolul 56 (1) În cazul dizolvării şi lichidării cooperativei agricole, adunarea generală sau, după caz, instanţa judecătorească competentă va desemna lichidatorii. (2) Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscris şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 57 (1) Lichidatorii îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 64/1995*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată. (2) În cazul lichidării, după achitarea datoriilor şi restituirea parţilor sociale, cu aprobarea adunării generale, activul rămas în urma efectuării operaţiunilor de lichidare se repartizează de către cooperativa agricolă membrilor săi, proporţional cu valoarea parţilor sociale vărsate.-------------*) Legea nr. 64/1995 a fost abrogată de alin. (3) al art. 156 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006.  +  Capitolul XI Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole  +  Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole  +  Articolul 58 (1) Uniunile de ramură se înfiinţează prin asocierea voluntară a cooperativelor agricole care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu. (2) O dată cu înfiinţarea uniunii de ramură, fiecare cooperativa agricolă îşi poate preciza opţiunea pentru aderarea ei la uniunea de ramură a cooperativelor agricole.  +  Articolul 59Înfiinţarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole se poate face în baza statutului prin asocierea a cel puţin 5 cooperative agricole de profil.  +  Articolul 60 (1) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole funcţionează ca organisme reprezentative fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică şi se înregistrează în registrul de asociaţii şi fundaţii. Scopul lor este de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare care să contribuie la dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor şi metodelor de creştere a eficientei economice şi de specializare şi concentrare a activităţii cooperativelor agricole. (2) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole au următoarele atribuţii: a) sprijină cooperativele agricole cooperatoare în domeniile economice, tehnice, financiare, bancare şi altele asemenea, pe principiul mutualităţii; b) reprezintă, pe baza mandatului conferit, interesele cooperativelor agricole cooperatoare în faţa instituţiilor publice şi a instanţelor judecătoreşti, interne şi internaţionale; c) promovează cooperarea intre cooperativele agricole şi agenţi economici din ţară şi din străinătate. (3) Uniunea de ramură acţionează pentru dezvoltarea şi ameliorarea producţiei agricole, precum şi pentru promovarea iniţiativelor cu caracter social şi cultural, în interesul cooperativelor agricole membre prin următoarele: a) asigura asistenţă tehnica, juridică şi de interese în favoarea cooperativelor agricole membre; b) coordonează efectuarea de studii şi cercetări în agricultură, înfiinţarea de câmpuri experimentale şi activitatea de difuzare a experienţei avansate în domeniu. (4) Prin actul constitutiv al uniunilor de ramură se stabilesc: a) scopul şi mijloacele de realizare a acestuia; b) delimitarea teritoriala a zonei de activitate; c) contribuţia membrilor cooperatori la formarea capitalului uniunii de ramură şi criteriile de participare la adunările generale; d) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat; e) modul de încetare a activităţii uniunilor de ramură.  +  Articolul 61 (1) Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramură pot constitui federaţii, după cum urmează: a) federaţiile de marketing, care asigură aprovizionarea cooperativelor agricole cu inputuri şi valorificarea produselor agricole ale acestora prin vânzare ca atare, semiprelucrate sau prelucrate;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 61 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. b) federaţii de asigurare mutuala a membrilor cooperatori. (2) Federaţiile au scop nepatrimonial, se constituie la nivel regional şi pot înfiinţa numai sedii secundare.  +  Articolul 62Veniturile uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt formate din contribuţiile cooperativelor agricole cooperatoare, donaţii, subvenţii şi sponsorizări. Nivelul contribuţiilor cooperativelor agricole cooperatoare şi criteriile de plata se stabilesc prin actul constitutiv.  +  Articolul 63Fuzionarea, dizolvarea şi lichidarea se fac cu respectarea prezentei legi, a actului constitutiv şi a altor dispoziţii legale în domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole  +  Articolul 64Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt adunarea generală şi consiliul de conducere.  +  Articolul 65 (1) Adunarea generală este organul de conducere şi este formată din totalitatea membrilor cooperatori. (2) Prin statut se stabilesc atribuţiile, modul de funcţionare a adunării generale şi modul de desemnare a delegaţiilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare şi principiul potrivit căruia fiecare cooperator membru are dreptul la un vot.----------Art. 65 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 66Consiliul de conducere al uniunii de ramură este alcătuit din 5-11 membri aleşi de adunarea generală pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii pentru încă 4 ani, în condiţiile prevăzute în statut.  +  Articolul 67Modul de organizare şi funcţionare a consiliului de conducere se stabileşte prin statut.  +  Articolul 68Hotărârile consiliului de conducere sunt duse la îndeplinire de un director executiv ajutat de persoane salariate.  +  Articolul 69Comisia de cenzori şi alte organisme se aleg după procedura prevăzută la cooperativele agricole, iar atribuţiile acestora se stabilesc în actul constitutiv.  +  Capitolul XII Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole  +  Articolul 70Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole este o organizaţie profesională, reprezentativă la nivel naţional, nonprofit, cu personalitate juridică şi apolitică.-----------Art. 70 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 71Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole se constituie prin asocierea voluntară a uniunilor de ramură, reprezintă şi apară drepturile şi interesele acestora în faţa puterii legislative, executive, judecătoreşti şi în faţa organizaţiilor şi agenţilor economici din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 72Modul de constituire, drepturile şi obligaţiile membrilor, alegerea organelor de conducere şi competentele acestora, formarea patrimoniului social iniţial, fondurile necesare cheltuielilor proprii, precum şi dispoziţiile privind funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole se stabilesc prin statut.  +  Articolul 73La solicitarea membrilor săi, Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole pune la dispoziţia acestora studii, proiecte, lucrări de specialitate, cercetări pe domenii şi asigura asistenţă tehnica şi juridică la încheierea contractelor economice.  +  Articolul 74Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole poate înfiinţa centre proprii de formare managerială, de pregătire profesională, de instruire şi de marketing.  +  Articolul 75 (1) Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole participa la elaborarea proiectelor de acte normative ce se referă la facilităţi economice acordate membrilor săi, la cuantumul taxelor şi impozitelor aplicabile acestora, colaborează cu organele de specialitate din domeniul protecţiei sociale a agricultorilor, precum şi cu organele bancare la contractarea de credite şi finanţarea unor programe de investiţii. (2) Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole poate avea organ de presa propriu, poate înfiinţa şi edita reviste de specialitate, buletine informative şi alte tipărituri.  +  Capitolul XIII Sprijinul statului pentru cooperativele agricole  +  Articolul 76Statul sprijină activitatea cooperativelor agricole, având în vedere următoarele masuri: a) scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire;a^1) scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii 5 ani a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole;----------Lit. a^1) a art. 76 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.a^2) scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 2.000.000 euro, echivalent în lei, cu excepţia cooperativelor prevăzute la lit. a^1);----------Lit. a^2) a art. 76 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Art. II din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016 prevede:

  "Prevederile art. 76 lit. a^2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."

  ──────────
  a^3) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;----------Lit. a^3) a art. 76 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.a^4) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit şi sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;----------Lit. a^4) a art. 76 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.a^5) scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă;----------Lit. a^5) a art. 76 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016.a^6) scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceştia;----------Lit. a^6) a art. 76 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016. b) abrogată;------------Lit. b) a art. 76 a fost abrogată de pct. 1 al art. VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. c) accesul la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri externe, prevăzute în programul de susţinere a agriculturii României; d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, maşini şi utilaje agricole, echipamente de irigat şi alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole. e) recunoaşterea şi asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.-------------Lit. e) a art. 76 a fost introdusă de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007.
   +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 77Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 566.----