LEGE nr. 166 din 22 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori;........................................................................................ c) lucrări de consolidare şi/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire; d) lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea;"2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Lucrările de intervenţie prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt investiţii de interes public naţional sau local, declarate, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."3. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) cofinanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie la clădirile monument istoric, la clădirile amplasate în ansambluri şi situri clasate ca monument istoric, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, la clădiri protejate datorită valorii lor culturale prin planuri urbanistice generale, la clădirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localităţilor, precum şi din staţiunile/localităţile/zonele turistice, balneare, climatice şi/sau balneoclimatice, definite în condiţiile legii."4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (3) - (15), cu următorul cuprins:"(3) În cazul alin. (1) lit. c), finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 se poate asigura astfel: a) 50% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale/centrale sub formă de grant; b) 50% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. (4) Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 6 în cota de contribuţie prevăzută la alin. (3) lit. b) se asigură de către proprietari/asociaţiile de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări. (5) Contribuţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către proprietari/asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii autorităţilor deliberative, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare contribuţiei ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, prevăzută la alin. (3) lit. b), cu recuperarea sumelor în condiţiile legii. (7) Sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. b) se recuperează din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari, constituit în acest sens, conform Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, sau din contribuţia proprietarilor, după caz. (8) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (7) nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari sau din contribuţia proprietarilor până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, a unei taxe pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. (9) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se aplică doar proprietarilor/asociaţiilor de proprietari prevăzuţi/prevăzute la alin. (6)-(8), care beneficiază de reabilitarea clădirii în urma înscrierii acesteia în programele multianuale, atunci când nu sunt acoperite sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. b), în vederea acoperirii respectivei contribuţii. (10) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se fundamentează şi se stabileşte pe baza hotărârii autorităţilor deliberative în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale. (11) Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (3) se stabilesc prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, neputând depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. (12) Taxa pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor se urmăreşte şi se execută în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale. (13) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (11), sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea contribuţiei proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile menţionate la alin. (1) lit. c) sunt considerate cheltuieli de natură socială şi se pot recupera într-un termen mai mare de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor şi pe durata recuperării acestora de autoritatea administraţiei publice locale şi pe toată durata realizării lucrărilor de intervenţie realizează venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat în plată pe ţară. (14) Recuperarea sumelor destinate finanţării cheltuielilor în cazurile prevăzute la alin. (13), respectiv prelungirea duratei de recuperare a sumelor se face prin hotărâre a autorităţii deliberative. (15) Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile prevăzute la alin. (1) lit. c), nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, inclusiv prin moştenire, se recuperează de la noul proprietar, în condiţiile legii."5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (3), pentru clădirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, definite potrivit legii, autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale şi turismului, prin programe specifice aprobate în condiţiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie care se execută la anvelopa acestor clădiri."6. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarii prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) nu trebuie să suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie."7. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie se eliberează, în regim de urgenţă, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 22 iulie 2016.Nr. 166.-----