ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 (*actualizată*)privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie**)(actualizată până la data de 25 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.

  ──────────
  În urma aplicării Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat că în unele cazuri organizaţiile de îmbunătăţiri funciare care au primit gratuit în proprietate infrastructura de îmbunătăţiri funciare nu au asigurat paza şi protecţia acesteia, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul fiind devastarea amenajărilor.De asemenea, s-a constatat că infrastructura nu a fost întreţinută potrivit destinaţiei sale, aflându-se, în prezent, în stare de degradare.Având în vedere situaţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflată în domeniul privat al statului, transmisă în proprietate organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare şi de alţi deţinători,luând în considerare faptul că această infrastructură în cele mai multe cazuri nu a fost întreţinută şi utilizată în scopul în care aceasta a fost transmisă, se impune emiterea unui act normativ prin care să se stabilească măsuri de protecţie a acestei infrastructuri prin limitarea modalităţii de transmitere numai la folosinţa gratuită.Pentru a se asigura cadrul legal necesar respectării principiilor care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca Agenţia, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare să poată desfăşura activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În acest scop se impune completarea atribuţiilor, activităţilor şi cheltuielilor prevăzute pentru Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.Este necesar să existe şi un control cu privire la utilizarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare transmise în folosinţă gratuită organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.Aceste modificări legislative se impun cu necesitate în contextul actual în care irigaţiile constituie o prioritate pentru agricultura României.Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Agenţia, organizaţiile şi federaţiile pot desfăşura activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare."1^1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) În cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici se repartizează de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.»----------Pct. 1^1 al art. I care modifică alin. (2) al art. 25 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.2. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Art. 27. - (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 2 al art. I din prezentul act normativ.3. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Abrogat."----------Alin. (1^1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 3 al art. I din prezentul act normativ.4. La articolul 27, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Abrogat."----------Alin. (4) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 4 al art. I din prezentul act normativ.5. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Abrogat."----------Alin. (4^1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 5 al art. I din prezentul act normativ.6. La articolul 27, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Abrogat."----------Alin. (5) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 6 al art. I din prezentul act normativ.7. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Abrogat."----------Alin. (1^1) al art. 27 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 7 al art. I din prezentul act normativ.8. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Abrogat."----------Alin. (3) al art. 28 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 8 al art. I din prezentul act normativ.9. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - Abrogat."----------Art. 29^1 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 9 al art. I din prezentul act normativ."Art. 29^2. - Abrogat.----------Art. 29^2 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016, care modifică pct. 9 al art. I din prezentul act normativ.10. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din bugetul propriu al Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.»----------Pct. 10 al art. I care modifică alin. (2) al art. 63 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.11. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 66. - (1) Agenţia suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreţinerii şi reparării amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. (2) Până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor. (3) Prin hotărâre a Guvernului se stabileşte termenul de punere în aplicare a abonamentului de irigaţii şi desecare prevăzut la alin. (2).»----------Pct. 11 al art. I care modifică art. 66 din LEGEA nr. 138 din 27 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 13 februarie 2009 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:----------Partea introd. a art. II a fost modificată de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.Litera l) a alineatului (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:«l) pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice;»----------Primul punct al art. II care modifică lit. l) a alin. (1) al art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.1. La articolul 4 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) desfăşoară activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare."1^1. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(1^1) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum şi costurile maxime generate de aceste activităţi se stabilesc de o comisie formată din reprezentanţii prefecturii, ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai Ministerului Finanţelor Publice. Costurile maxime generate de activităţile de la alin. (1) lit. l), precum şi sursa de finanţare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice.»----------Pct. 1^1 al art. II care modifică alin. (1^1) al art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.2. La articolul 5, după litera ş) se introduc două noi litere, literele t) şi ţ), cu următorul cuprins:«t) efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţ) în calitate de lider de asociere, Agenţia poate reprezenta organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, membre ale Ligii utilizatorilor de apă, la procedura de achiziţie publică a energiei electrice necesară, tranzacţionată pe piaţa liberă.»----------Pct. 2 al art. II care completează art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.3. La articolul 11, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) sumele încasate ca urmare a furnizării energiei electrice către clienţi."4. La articolul 12, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) furnizarea energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;"5. La articolul 12, litera c^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c^2) lucrările de întreţinere şi de reparaţii la bunurile din amenajările de irigaţii, definite în anexa nr. 2 la Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la prizele de apă pentru irigaţii, dragarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare de bază plutitoare, reparaţiile specifice staţiilor de pompare de bază fixe, inclusiv cele reversibile, a staţiilor de repompare, precum şi a canalelor şi conductelor de aducţiune şi distribuţie a apei până la staţiile de pompare de punere sub presiune;».----------Pct. 5 al art. II care modifică lit. c^2) a art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:«Art. 12^1. - Cheltuielile cu lucrările prevăzute la art. 12 lit. c^2) se suportă de către Agenţie, în limita prevederilor bugetare alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.»----------Pct. 6 al art. II care completează ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.  +  Articolul III (1) Procedurilor privind transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă le sunt aplicabile, până la finalizare, normele în vigoare la data începerii lor. (2) Terenurile şi zonele de protecţie aferente, care nu au fost transmise în proprietate odată cu infrastructura de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de irigaţii preluată anterior în proprietate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se transmit la cerere, în folosinţă gratuită prin hotărâre a Guvernului, pe o perioadă de 49 de ani, cu drept de prelungire.----------Alin. (2) al art. III a fost introdus de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.  +  Articolul IVLitera e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data de 31 decembrie 2013, erau în circuitul agricol;"  +  Articolul VAlineatul (1) al art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. III. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual.»----------Art. V care modifică alin. (1) al art. III din LEGEA nr. 269 din 6 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 12 noiembrie 2015 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 158 din 19 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi

  dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  p. Ministrul delegat pentru buget,

  Enache Jiru,

  secretar de stat

  Ministrul economiei,

  Varujan Vosganian

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă
  Bucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 79.---------