LEGE nr. 164 din 22 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal al înfiinţării, organizării şi funcţionării cooperaţiei în sectorul agroalimentar."2. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi."3. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Cooperativa agricolă cuprinde entităţi juridice pe domenii şi ramuri de activitate, cum ar fi:"4. La articolul 6, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) cooperative agricole care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;"5. La articolul 6, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;"6. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operaţiunile prevăzute la lit. a)-f) în cadrul aceleiaşi societăţi cooperative."7. La articolul 7, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole şi/sau alimentare, desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:"8. La articolul 9, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole; b) membru cooperator acţionar - persoana fizică care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;"9. La articolul 9, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) membru cooperator asociat - persoana fizică sau persoana juridică care doreşte să devină membru cooperator şi depune cerere de înscriere în cooperativă, pe perioada de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin regulamentul de ordine internă a cooperativei aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrului asociat;"10. La articolul 9, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:"f) societate cooperativă agricolă - asociaţie de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole deţinute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole; g) unitate tehnico-economică - unitate de sine stătătoare ce presupune utilizarea forţei de muncă şi a mijloacelor de producţie în interesul cooperativei."11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Cooperativa agricolă se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza actului constitutiv încheiat sub semnătură privată şi atestat de avocat, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părţilor sociale subscrise de fiecare, însoţit de statut."12. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) poate primi drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceştia şi conform statutului cooperativei. (2) Cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) este asimilată unui fermier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor exploataţiilor membrilor cooperatori, aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă, şi a exploataţiei cooperativei, după caz. (3) În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit."13. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal, cetăţenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi sediul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor juridice membri cooperatori."14. La articolul 11 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele i^1) şi i^2), cu următorul cuprins:"i^1) modul în care cooperativa agricolă, prevăzută la art. 6 lit. e), poate primi drept real principal asupra bunurilor membrilor cooperatori;i^2) menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole, prevăzută la art. 6 lit. e), se va realiza de către aceasta pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru/aferentă normei de venit, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri şi cooperativă;"15. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Cooperativa va menţine un registru special al cooperatorilor în care vor fi înregistrate informaţii cu referire la numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru fondator şi cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru fondator şi cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. (4) În registrul special al cooperatorilor se vor face menţiuni cu privire la orice modificare intervenită referitor la informaţiile prevăzute la alin. (3)."16. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea şi gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori."17. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) În cazul cooperativei agricole de tipul celei prevăzute la art. 6 lit. e), totalitatea terenurilor şi efectivelor de animale a căror producţie este valorificată prin cooperativa agricolă şi a bunurilor acesteia se asimilează unei unităţi tehnico-economice, conform statutului cooperativei.(5^2) În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la art. 6 lit. e), terenurile şi animalele membrilor cu care participă aceştia în cooperativa agricolă trebuie identificate într-o anexă la statut."18. La articolul 15, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum şi primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale şi se vor înregistra în registrul special al cooperatorilor................................................................................................... (8) Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afişează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afişării."19. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoană juridică, care:"20. La articolul 18 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) patrimoniale, concretizate prin obligaţia membrului cooperator de a depune părţile sociale şi/sau aporturi în natură; b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociaţi la muncă şi capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenţiei individuale de muncă, după caz, încheiat/încheiată cu cooperativa agricolă al cărei membru este;"21. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prestările de servicii efectuate de aceasta către propriii membri cooperatori nu vor fi considerate acte de vânzare."22. La articolul 38 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) registrul bunurilor atribuite în folosinţă cooperativei."23. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Din profitul brut, cooperativa repartizează anual minimum 5% la fondul de rezervă legală, până la atingerea nivelului de 20% din capitalul social vărsat. (2) Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare."24. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) federaţiile de marketing, care asigură aprovizionarea cooperativelor agricole cu inputuri şi valorificarea produselor agricole ale acestora prin vânzare ca atare, semiprelucrate sau prelucrate;"25. La articolul 76, după litera a) se introduc şase noi litere, literele a^1) - a^6), cu următorul cuprins:"a^1) scutirea de la plata impozitului pe profit pe primii 5 ani a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole;a^2) scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani a cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. b)-e), care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 2.000.000 euro, echivalent în lei, cu excepţia cooperativelor prevăzute la lit. a^1);a^3) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice microîntreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice, respectiv persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;a^4) în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea plătesc impozit pe profit şi sunt scutite de la plata impozitului pe venituri;a^5) scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor imobile ale membrilor cooperatori aferente producţiei valorificate prin cooperativa agricolă;a^6) scutirea membrilor cooperativelor de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la aceştia;"  +  Articolul IIPrevederile art. 76 lit. a^2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul III (1) În cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de asociaţiile de crescători de animale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin sub condiţia respectării încărcăturii minime de UVM/ha conform art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a participării la cooperativa agricolă nou-înfiinţată a cel puţin 80% dintre membrii asociaţiei de crescători de animale beneficiare a contractului de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVFormele de sprijin financiar de la bugetul de stat sau din fonduri europene se acordă cooperativelor agricole care nu şi-au fragmentat exploataţiile, respectiv nu au constituit exploataţii din fragmentări potrivit art. III alin. (1), după intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VActele constitutive, statutele, respectiv contractele aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.  +  Articolul VIDispoziţiile prevăzute la art. I pct. 25 - art. 76 lit. a^1)-a^6) şi la art. IV se aplică şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 22 iulie 2016.Nr. 164.-----