HOTĂRÂRE nr. 487 din 6 iulie 2016privind compatibilitatea electromagnetică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 26 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea: a) cerinţelor de compatibilitate electromagnetică a echipamentelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 5; b) condiţiilor de introducere pe piaţă, punere la dispoziţie pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a echipamentelor definite la art. 2 alin. (1) pct. 5; c) condiţiilor şi cerinţelor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii. (2) Echipamentele, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 5, trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (3) Prezenta hotărâre nu se aplică: a) echipamentelor reglementate de Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE; b) produselor, pieselor şi echipamentelor aeronautice menţionate de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune din domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1.108/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009; c) echipamentelor radio utilizate de radioamatori, în sensul utilizat de normele adoptate în temeiul Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva şi ratificate prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, dacă nu sunt puse la dispoziţie pe piaţă; kiturile de componente asamblate de radioamatori şi echipamentele puse la dispoziţie pe piaţă şi modificate de aceştia pentru uzul propriu nu sunt considerate echipamente puse la dispoziţie pe piaţă; d) echipamentelor care, prin însăşi natura şi caracteristicile lor fizice, nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depăşesc un nivel ce permite echipamentelor radio şi de comunicaţii electronice şi altor echipamente să funcţioneze conform destinaţiei şi care funcţionează fără degradare inadmisibilă, în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice rezultate în mod normal în timpul utilizării lor conform destinaţiei; e) kiturilor de evaluare construite personalizat şi destinate profesioniştilor pentru a fi utilizate doar în cadrul centrelor de cercetare şi dezvoltare, înfiinţate în acest scop. (4) Prezenta hotărâre reprezintă dreptul comun în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi nu exclude aplicarea legislaţiei naţionale sau a Uniunii Europene ce reglementează securitatea echipamentelor.  +  Articolul 2 (1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:1. acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;2. aparat - orice dispozitiv finit sau oricare ansamblu de astfel de dispozitive pus la dispoziţie pe piaţă ca unitate funcţională independentă, destinat utilizatorului final şi susceptibil să producă perturbaţii electromagnetice sau a cărui funcţionare poate să fie afectată de astfel de perturbaţii;3. compatibilitate electromagnetică - capacitatea echipamentelor de a funcţiona satisfăcător în mediul lor electromagnetic fără a produce ele însele perturbaţii electromagnetice inadmisibile pentru alte echipamente din mediul respectiv;4. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie şi de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un aparat;5. echipament - orice aparat sau instalaţie fixă;6. evaluare a conformităţii - procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta hotărâre cu privire la un aparat;7. importator - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în Uniunea Europeană, care introduce pe piaţă un aparat dintr-o ţară terţă;8. imunitate - capacitatea echipamentelor de a funcţiona conform destinaţiei, fără degradarea performanţelor acestora, în prezenţa perturbaţiilor electromagnetice;9. instalaţie fixă - o combinaţie specifică a mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi utilizate în mod permanent într-un amplasament prestabilit;10. introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui aparat pe piaţa Uniunii Europene;11. legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;12. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene, care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;13. mediu electromagnetic - toate fenomenele electromagnetice observabile într-un anumit amplasament;14. raţiuni de siguranţă - raţiuni de protecţie a vieţii oamenilor sau a bunurilor;15. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;16. organism de evaluare a conformităţii - organismul care prestează un serviciu public, în regim de putere publică, constând în activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;17. organism naţional de acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;18. perturbaţie electromagnetică - orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcţionarea echipamentelor, cum ar fi, dar fără a se limita la zgomotul electromagnetic, la un semnal nedorit sau la o modificare a însuşi mediului de propagare;19. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un aparat sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de aparat şi care comercializează aparatul în cauză sub numele sau marca sa;20. punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui aparat pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;21. punere în funcţiune - prima utilizare, pe teritoriul Uniunii Europene, de către utilizatorul final a echipamentului;22. rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;23. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în Uniunea Europeană, care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia pentru îndeplinirea unor sarcini specifice;24. retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat din lanţul de aprovizionare şi de distribuţie;25. specificaţie tehnică - document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul;26. standard armonizat - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;27. trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziţia intracomunitară, introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat. (2) Se consideră aparate în sensul alin. (1) pct. 2: a) componentele sau subansamblurile destinate încorporării într-un aparat de către utilizatorul final, care sunt susceptibile să genereze perturbaţii electromagnetice sau a căror funcţionare este susceptibilă să fie afectată de astfel de perturbaţii; b) instalaţiile mobile definite ca o combinaţie de aparate şi, după caz, de alte dispozitive, destinate deplasării şi funcţionării în diferite amplasamente. (3) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 3 (1) Echipamentele pot fi puse la dispoziţie pe piaţă de către operatorii economici, puse în funcţiune şi/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri, atunci când sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), expunerea şi/sau demonstraţiile, temporare, cu echipamente neconforme cu prevederile prezentei hotărâri sunt permise la târguri comerciale, expoziţii şi alte asemenea evenimente, cu condiţia existenţei unei indicaţii vizibile care să menţioneze că astfel de echipamente nu pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau puse în funcţiune înainte de aducerea acestora în conformitate. (3) Demonstraţiile pot avea loc numai cu condiţia aplicării unor măsuri corespunzătoare de natură să conducă la evitarea perturbaţiilor electromagnetice, în condiţiile stabilite de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.  +  Articolul 4Punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea echipamentelor care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, de către ANCOM, din considerente privind compatibilitatea electromagnetică.  +  Articolul 5 (1) ANCOM poate aplica, prin decizie, măsuri speciale referitoare la punerea în funcţiune sau utilizarea echipamentelor, respectiv: a) măsuri destinate soluţionării unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente sau previzibile într-un amplasament; b) măsuri luate din motive de siguranţă, destinate protecţiei reţelelor publice de comunicaţii electronice, a staţiilor de emisie sau de recepţie, atunci când sunt utilizate din raţiuni de siguranţă în situaţii bine definite cu privire la utilizarea frecvenţelor radio. (2) ANCOM informează Comisia Europeană şi autorităţile similare pentru domeniul relevant din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile speciale prevăzute la alin. (1) dispuse. (3) Informarea prevăzută alin. (2) se realizează distinct de schimbul de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice efectuat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 6Producătorii au următoarele obligaţii: a) să se asigure că aparatele pe care le introduc pe piaţă sunt proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1; b) să întocmească documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 şi să efectueze procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 ori să delege reprezentantului autorizat efectuarea acesteia; c) să întocmească declaraţia UE de conformitate potrivit prevederilor art. 14 şi să aplice marcajul CE, în cazul în care s-a demonstrat conformitatea aparatului cu cerinţele aplicabile prin procedura relevantă de evaluare a conformităţii menţionată la art. 13; d) să păstreze documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului; e) să se asigure că există proceduri care să asigure conformitatea continuă a producţiei în serie cu prevederile prezentei hotărâri; f) să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului şi modificările standardelor armonizate sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, sunt luate în considerare în mod corespunzător; g) să se asigure că pe aparatele pe care le introduc pe piaţă este marcat tipul, lotul ori numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura aparatului nu permite acest lucru, să se asigure că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul; h) să indice pe aparat numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul; adresa menţionată de producător va indica un singur punct de contact, iar datele de contact vor fi clare, accesibile, inteligibile, relevante şi prezentate în limba română; i) să se asigure că aparatul este însoţit de instrucţiunile şi de informaţiile menţionate la art. 16, redactate în limba română; instrucţiunile şi informaţiile, precum şi orice texte imprimate pe etichete trebuie să fie clare, accesibile, inteligibile şi relevante; j) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri; k) să informeze imediat autorităţile ce deţin competenţe din statele membre în care au pus aparatul la dispoziţie pe piaţă, în cazul în care constată că aparatul respectiv prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor echipamente ori din raţiuni de siguranţă, menţionând detaliile, în special, cu privire la neconformitate şi orice măsuri corective luate; l) să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control, pe suport hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, redactate în limba română; m) să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le-au introdus pe piaţă; n) să informeze organismul notificat ce deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot afecta conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv.  +  Articolul 7 (1) Un producător poate decide numirea unui reprezentant autorizat printr-un mandat scris. (2) Obligaţiile prevăzute la art. 6 lit. a) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 6 lit. b) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (3) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini:1. păstrarea declaraţiei UE de conformitate şi a documentaţiei tehnice la dispoziţia autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei timp de 10 ani după ce aparatul a fost introdus pe piaţă;2. furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea unei autorităţi de supraveghere şi control, pe suport hârtie sau în format electronic, a informaţiilor şi/sau a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului;3. cooperarea cu autorităţile de supraveghere şi control, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de obligaţiile mandatului reprezentantului autorizat.  +  Articolul 8Importatorii au următoarele obligaţii:1. să introducă pe piaţă numai aparate conforme;2. să se asigure, înainte de introducerea unui aparat pe piaţă, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 13 a fost îndeplinită de către producător;3. să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele necesare, precum şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 6 lit. g) şi h);4. să nu introducă aparatul pe piaţă în cazul în care deţin indicii sau informaţii că acesta nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate şi, din raţiuni de siguranţă, să informeze producătorul şi autorităţile de supraveghere şi control al pieţei;5. să indice pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul; datele de contact vor fi clare, accesibile, inteligibile, relevante şi prezentate în limba română;6. să se asigure că aparatul este însoţit de instrucţiunile şi de informaţiile menţionate la art. 16; instrucţiunile şi informaţiile vor fi redactate în limba română şi vor fi accesibile, inteligibile, corecte şi complete;7. să se asigure că, atât timp cât un aparat se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1;8. să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;9. să informeze imediat autorităţile competente din state membre în care au pus aparatul la dispoziţie pe piaţă, în cazul în care constată că acesta prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor echipamente ori din raţiuni de siguranţă, menţionând detaliile, în special, cu privire la neconformitate şi orice măsuri corective luate;10. să păstreze o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului şi să se asigure că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere;11. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului; informaţiile vor fi clare, accesibile, inteligibile, relevante şi prezentate în limba română;12. să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 9Distribuitorii au următoarele obligaţii:1. să se asigure că modul în care pun la dispoziţie aparate pe piaţă nu este de natură să afecteze cerinţele esenţiale stabilite prin prezenta hotărâre;2. să se asigure, înainte de a pune la dispoziţie un aparat pe piaţă, că aparatul poartă marcajul CE, că este însoţit de documentele necesare, instrucţiunile şi informaţiile menţionate la art. 16, redactate în limba română;3. să se asigure că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 6 lit. g) şi h) şi, respectiv, la art. 8 pct. 5;4. să nu pună la dispoziţie pe piaţă aparatul, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că aparatul nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte ca acesta să fie adus în conformitate şi, din raţiuni de siguranţă, să informeze producătorul sau importatorul, precum şi autorităţile de supraveghere şi control al pieţei;5. să se asigure că, atât timp cât un aparat se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1;6. să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un aparat pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;7. să informeze imediat autorităţile de supraveghere şi control din statele membre în care au pus aparatul la dispoziţie pe piaţă, în cazul în care constată că acesta prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor echipamente ori din raţiuni de siguranţă, menţionând detaliile, în special, cu privire la neconformitate şi orice măsuri corective luate;8. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului; informaţiile vor fi clare, accesibile, inteligibile şi relevante şi prezentate în limba română;9. să coopereze cu autorităţile de supraveghere şi control al pieţei, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 10Importatorul sau distribuitorul este considerat producător, în sensul prezentei hotărâri, şi este supus obligaţiilor ce revin acestuia conform art. 6, atunci când introduce pe piaţă un aparat sub denumirea sau marca sa sau modifică un aparat deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 11 (1) Operatorii economici au obligaţia să furnizeze, la solicitarea autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, datele de identificare ale: a) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat; b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat. (2) Operatorii economici au obligaţia de a păstra şi prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul sau după ce au furnizat aparatul.  +  Capitolul III Conformitatea echipamentelor  +  Articolul 12 (1) Echipamentele conforme cu prevederile standardelor armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt prezumate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, acoperite de standardele respective sau părţi ale acestora. (2) Standardele armonizate prevăzute la alin. (1) nu au caracter obligatoriu, fiind permise şi alte mijloace de demonstrare a conformităţii. (3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, ANCOM va informa Comitetul permanent prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ANCOM va preciza, în cadrul informării sale, argumentat, şi motivele pe care se bazează.  +  Articolul 13 (1) Conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 se demonstrează folosind oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii: a) controlul intern al producţiei, prevăzut în anexa nr. 2; b) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Producătorul poate decide limitarea aplicării procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru unele aspecte ale cerinţelor esenţiale, cu condiţia ca, pentru celelalte aspecte ale cerinţelor esenţiale, să fie aplicată procedura prevăzută la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 14 (1) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte de producător numai după demonstrarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (2) Declaraţia UE de conformitate se redactează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, conţine elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 şi se actualizează în permanenţă. (3) Declaraţia UE de conformitate se redactează în limba română. (4) În cazul în care aparatul intră sub incidenţa mai multor acte normative ale Uniunii Europene, prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, producătorul întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate. Această declaraţie va avea menţiuni cu privire la identificarea tuturor actelor normative respective, inclusiv referinţele de publicare ale acestora. (5) Prin întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Marcajului CE îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (2) Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul să fie introdus pe piaţă. (3) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil, lizibil şi într-o formă care nu poate fi ştearsă, pe aparat sau pe plăcuţa sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ţinând de natura aparatului, marcajul CE se aplică pe ambalaj şi pe documentele însoţitoare.  +  Articolul 16 (1) Aparatele sunt însoţite, la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă, de informaţii despre orice precauţii specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau folosirea lor pentru a asigura, la punerea în funcţiune, conformitatea aparatelor cu cerinţele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1. (2) Aparatele pentru care conformitatea cu cerinţele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 nu este asigurată în zone rezidenţiale sunt însoţite de o indicaţie clară referitoare la o astfel de restricţie de folosire. Indicaţiile referitoare la asemenea restricţii sunt menţionate inclusiv pe ambalaj. (3) Informaţiile necesare pentru a permite folosirea aparatelor în conformitate cu destinaţia lor sunt incluse în instrucţiunile care le însoţesc. (4) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română oferit pe hârtie. Informaţiile pot fi furnizate şi în format electronic, însă numai după acceptul exprimat de utilizatorul final.  +  Articolul 17 (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi aparatelor puse la dispoziţie pe piaţă care pot fi încorporate într-o instalaţie fixă. (2) Prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 6-11 şi ale art. 13-16 nu sunt obligatorii în cazul aparatelor destinate încorporării într-o anumită instalaţie fixă şi care nu sunt puse la dispoziţie pe piaţă sub altă formă. (3) În cazul aparatelor prevăzute la alin. (2), documentaţia însoţitoare trebuie: a) să identifice instalaţia fixă şi caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică; b) să indice precauţiile care trebuie luate pentru încorporarea aparatelor în instalaţia fixă astfel încât să nu fie compromisă conformitatea acesteia; c) să cuprindă şi informaţiile prevăzute la art. 6 lit. g) şi h) şi art. 8 pct. 5. (4) Persoana sau persoanele care au în responsabilitate instalaţia fixă trebuie să păstreze documentaţia, care conţine bunele practici inginereşti prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1, la dispoziţia autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, pentru inspecţie, pe toată durata de funcţionare a instalaţiei fixe. (5) În cazul în care există indicii ce arată neconformitatea instalaţiei fixe ori în cazul în care există plângeri privind perturbaţii generate de instalaţie, autorităţile de supraveghere şi control al pieţei pot: a) solicita orice documente şi/sau informaţii legate de conformitatea instalaţiei fixe; b) iniţia o procedură de evaluare a conformităţii; c) dispune măsuri de aducere în conformitate a instalaţiei fixe, în cazul în care se stabileşte că aceasta este neconformă. (6) În situaţia în care se constată neconformitatea instalaţiei fixe, autorităţile de supraveghere şi control al pieţei impun măsuri pentru aducerea instalaţiei fixe în conformitate cu cerinţele esenţiale stabilite în anexa nr. 1, într-un termen determinat, după caz. (7) Autorităţile de supraveghere şi control al pieţei dispun măsurile necesare pentru identificarea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru stabilirea conformităţii unei instalaţii fixe cu cerinţele esenţiale relevante, pe baza unor scenarii care ţin cont de natura instalaţiilor fixe şi de amplasamentul acestora. (8) În situaţia în care instalaţia fixă nu este adusă în conformitate în condiţiile prevăzute la alin. (6), autorităţile de supraveghere şi control al pieţei dispun aplicarea sancţiunii contravenţionale principale corespunzătoare şi sancţiunea complementară prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. d).  +  Capitolul IV Organismele de evaluare a conformităţii  +  Articolul 18 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare MCSI, are calitatea de autoritate de notificare şi îi revine răspunderea pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate în domeniul compatibilităţii electromagnetice. (2) MCSI notifică Comisiei Europene şi celorlalte autorităţi competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene organismele autorizate să efectueze activităţi de evaluare a conformităţii. (3) MCSI informează Comisia Europeană cu privire la procedura de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi cu privire la orice modificări, dacă este cazul.  +  Articolul 19 (1) MCSI, în vederea îndeplinirii rolului său de autoritate de notificare, are obligaţia de a se asigura: a) că nu se află în conflict de interese cu organismele de evaluare a conformităţii; b) de obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale privind evaluarea, desemnarea, notificarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii; c) că orice decizie a sa cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii este luată pe baza propunerilor sau a rezultatelor analizelor persoanelor ce deţin pregătirea profesională ori calificările necesare în domeniul comunicaţiilor electronice, electronicii sau echivalente ale acestora. d) că nu oferă şi nu prestează activităţi de natura celor prestate de organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale; e) de confidenţialitatea informaţiilor obţinute în cursul procesului de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a acestora; f) că deţine personal competent ce deţine pregătirea profesională ori calificările necesare pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 20, precum şi un număr corespunzător de persoane în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. (2) Prevederilor alin. (1) lit. a) li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20 (1) În vederea notificării, organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte următoarele cerinţe:1. este înfiinţat conform legii şi are personalitate juridică;2. este un organism terţ, independent de organizaţia sau de aparatul pe care îl evaluează; un organism ce aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat un organism de evaluare a conformităţii, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu se află în conflict de interese;3. nu acţionează ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a aparatelor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părţi; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului cu funcţii de conducere şi a personalului responsabil cu îndeplinirea procedurilor de evaluare a conformităţii; acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale;4. nu este direct implicat în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor pe care le evaluează şi nu reprezintă părţile angajate în aceste activităţi; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului cu funcţii de conducere şi personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii şi se aplică în special serviciilor de consultanţă;5. nu se implică în nicio activitate care să le afecteze imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificate; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului cu funcţii de conducere şi personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii şi se aplică în special serviciilor de consultanţă;6. activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor, dacă este cazul, nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii;7. efectuează activităţile de evaluare a conformităţii cu integritate profesională şi competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi este în afara oricăror presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane ce au un interes pentru rezultatele acelor activităţi; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului responsabil cu îndeplinirea activităţilor de evaluare a conformităţii;8. deţine capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite conform anexei nr. 3 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acestea sunt efectuate chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia;9. are la dispoziţie, de câte ori este cazul şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, următoarele: a) personal necesar ce deţine cunoştinţe tehnice şi experienţă corespunzătoare şi suficientă pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformităţii; b) descrieri necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; organismul de evaluare a conformităţii dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat şi celelalte/alte activităţi; c) proceduri necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinându-se cont de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.10. deţine mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare;11. participă la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene sau să se asigure că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu aceste activităţi şi să pună în aplicare, ca orientare generală, deciziile şi documentele administrative realizate ca rezultat al activităţii acelui grup;12. personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii respectă cerinţele prevăzute la alin. (2);13. garantează imparţialitatea personalului de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii, iar remuneraţia acestora să nu depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări;14. încheie o asigurare de răspundere civilă pentru activităţile desfăşurate. (2) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie: a) să posede o pregătire tehnică şi profesională solidă care să acopere toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; b) să posede o cunoaştere satisfăcătoare a cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi o autoritate corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; c) să posede cunoaştere şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile, prevăzute la art. 12 alin. (1), şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională; d) să posede abilitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost efectuate; e) să păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute ca urmare a îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexei nr. 3 sau a oricărei dispoziţii legale naţionale de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcând relaţia cu autorităţile competente; drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate.  +  Articolul 21Cerinţele prevăzute la art. 20 sunt considerate a fi respectate în situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii îşi demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părţi ale acestora, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă numai în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerinţe.  +  Articolul 22 (1) Organismul de evaluare a conformităţii poate decide, cu acordul clientului său, subcontractarea anumitor sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau poate apela la o filială. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), organismul de evaluare a conformităţii se asigură de următoarele: a) că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele art. 20 şi informează MCSI în acest sens; b) să preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite; c) să pună la dispoziţia MCSI documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în temeiul anexei nr. 3.  +  Articolul 23 (1) Cererea de notificare a organismului de evaluare a conformităţii, depusă la MCSI, va fi însoţită de: a) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a aparatului pentru care organismul se consideră a fi competent; b) de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de organismul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele art. 20. (2) În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii nu poate prezenta certificatul de acreditare, acesta va transmite MCSI toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoaşterea şi monitorizarea periodică a conformităţii sale cu cerinţele art. 20.  +  Articolul 24 (1) MCSI poate notifica numai organismele de evaluare a conformităţii ce au îndeplinit toate cerinţele prevăzute la art. 20. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite Comisiei Europene şi celorlalte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene prin intermediul platformei electronice de notificare realizate şi gestionate de Comisia Europeană. (3) Notificarea va include: a) detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale aparatului în cauză, precum şi atestarea relevantă a competenţei organismului de evaluare a conformităţii; b) documentele justificative ce atestă competenţa organismului de evaluare a conformităţii şi măsurile adoptate ce demonstrează că organismul va fi monitorizat periodic şi că acesta va îndeplini cerinţele prevăzute la art. 20, în situaţia în care notificarea autorităţii nu se bazează pe un certificat de acreditare. (4) Organismul este considerat notificat şi poate îndeplini activităţile pentru care a fost notificat, dacă Comisia Europeană şi celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de: a) două săptămâni, în cazul utilizării unui certificat de acreditare; b) două luni, pentru situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b). (5) MCSI notifică Comisia Europeană şi celelalte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării realizate în condiţiile alin. (1)-(4).  +  Articolul 25 (1) În situaţia în care MCSI constată, ca urmare a monitorizării periodice, sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 20 ori că nu îşi îndeplineşte obligaţiile, acesta restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. (2) În situaţia dispunerii vreunei măsuri dintre cele prevăzute la alin. (1), MCSI informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene. (3) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, MCSI ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt: a) fie prelucrate de un alt organism notificat; b) fie sunt puse la dispoziţia MCSI, ANCOM şi/sau Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, la cererea acestora. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) se dispun prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ce va stabili, totodată, tipul măsurii dintre cele prevăzute la alin. (1) şi durata acesteia/acestora. Ordinul poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26În cazul unei investigaţii a Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică, în ceea ce priveşte competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către acesta a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, MCSI va transmite, la cerere, toate informaţiile referitoare la temeiul notificării sau la menţinerea competenţei organismului notificat în cauză.  +  Articolul 27 (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii potrivit procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 3, în mod proporţional, ţinând cont de criteriile prevăzute la alin. (2). (2) Organismele de evaluare a conformităţii: a) îşi desfăşoară activitatea ţinând seama de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie; b) trebuie să respecte gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri; c) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite niciun certificat în cazul în care constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, în standardele armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1), sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către acesta; d) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar, în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, constată că un aparat nu mai este conform. (3) În cazul în care nu se iau măsuri corective, conform alin. (2) lit. d), sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz. În această situaţie, organismul notificat informează MCSI, ANCOM şi/sau ANPC, după caz.  +  Articolul 28Deciziile organismelor de evaluare a conformităţii pot fi contestate la tribunal în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29 (1) Organismele de evaluare a conformităţii notificate au obligaţia de a informa MCSI în legătură cu: a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor de evaluare a conformităţii; b) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării; c) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la autorităţile de supraveghere şi control al pieţei; d) activităţile de evaluare a conformităţii realizate în cadrul notificării primite şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi şi subcontractări transfrontaliere. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt puse la dispoziţie la cererea MCSI. (3) Organismele de evaluare a conformităţii notificate au obligaţia de a transmite celorlalte organisme notificate la nivelul Uniunii Europene, ce îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii aceloraşi aparate, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative şi, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.  +  Articolul 30Organismele de evaluare a conformităţii notificate au obligaţia de a participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la grupul sectorial al organismelor notificate coordonat de Comisia Europeană.  +  Capitolul V Supravegherea pieţei  +  Articolul 31 (1) Activitatea de supraveghere şi control al pieţei în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a obligaţiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele Uniunii Europene, precum şi în vederea identificării trasabilităţii echipamentelor în cadrul lanţului de distribuţie se exercită de către ANCOM şi ANPC, denumite în continuare autorităţi de supraveghere şi control al pieţei, care acţionează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop. (2) Activitatea de supraveghere şi control a ANPC priveşte conformitatea echipamentelor aparţinând consumatorului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) şi art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (4) ANCOM şi ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea îmbunătăţirii măsurilor de identificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor necesare în vederea eliminării acestora.  +  Articolul 32Utilizatorul final, persoană fizică sau juridică, are obligaţia de a comunica, la solicitarea motivată autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, numele importatorului ori al distribuitorului de la care a achiziţionat aparatul, după caz.  +  Articolul 33 (1) ANCOM sau ANPC, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, pot să hotărască, în orice moment, efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, pe baza standardelor sau a specificaţiilor tehnice relevante precizate în declaraţia UE de conformitate. În cazul în care, în declaraţia UE de conformitate, standardele sau specificaţiile tehnice respective sunt menţionate în mod inadecvat sau lipsesc ori declaraţia UE de conformitate nu există, ANCOM efectuează încercările tehnice pe baza standardelor armonizate prevăzute la art. 12 alin. (1). (2) În vederea efectuării încercărilor în conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligaţia de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr reprezentativ de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi dispusă şi asupra aparatului/aparatelor aflate la utilizatorul final persoană fizică sau juridică în cazul în care există suficiente indicii că acel(e) aparat/aparate produce/ produc perturbaţii electromagnetice. (3) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de ANCOM sau ANPC, din bugetul anual aprobat cu această destinaţie. (4) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate, integral, de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul naţional, cheltuielile sunt suportate, integral, de către importator sau distribuitor, după caz. (5) În situaţia în care importatorul nu poate fi identificat ori operatorul economic controlat nu furnizează informaţii de natură a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suportă de către operatorul economic controlat. (6) În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperată în conformitate cu prevederile alin. (4) sau (5) se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (7) În cazul în care încercările prevăzute la alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, pentru acţiunile de supraveghere şi control desfăşurate de personalul de specialitate al ANCOM, prevederile alin. (4) şi (5) nu se aplică.  +  Articolul 34 (1) Ulterior efectuării încercărilor tehnice în condiţiile art. 33, aparatul se restituie persoanei de la care a fost prelevat. (2) În situaţia în care, ca urmare a încercărilor tehnice la care aparatul a fost supus, acesta devine inutilizabil ori este distrus din motive care ţin exclusiv de culpa personalului care a realizat încercările tehnice, contravaloarea aparatului este suportată de autoritatea de supraveghere şi control al pieţei ce a realizat acţiunea de control.  +  Articolul 35 (1) În cazul în care ANCOM sau ANPC, după caz, consideră că un aparat prezintă un risc ce poate afecta interesul public protejat de prevederile prezentei hotărâri, acestea efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) priveşte toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre. (3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acţiuni de control în contextul alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să coopereze, la solicitarea autorităţilor de supraveghere şi control, dacă este necesar.  +  Articolul 36 (1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 35, ANCOM sau ANPC, după caz, constată că aparatul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, operatorului economic relevant i se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate cu cerinţele respective ori să retragă aparatul de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil stabilit proporţional cu natura riscului de către ANCOM sau ANPC, după caz. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM sau ANPC, după caz, va informa organismul notificat relevant cu privire la măsurile luate. (3) Măsurilor dispuse în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (4) Măsurile corective stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie, respectiv prin ordin, după caz.  +  Articolul 37În cazul în care ANCOM sau ANPC, după caz, consideră că neconformitatea aparatelor afectează produse ce au fost ori pot fi livrate şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, acestea informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-au impus operatorului economic.  +  Articolul 38Operatorul economic împotriva căruia au fost dispuse măsurile prevăzute de art. 36 are obligaţia aplicării măsurilor corective necesare pentru toate aparatele în cauză puse la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective stabilite conform art. 36 alin. (1) şi (4), ANCOM sau ANPC, după caz, iau orice măsură provizorie corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatului ori pentru a retrage aparatul de pe piaţă şi/sau a-l rechema. Măsurile se dispun prin decizie, respectiv prin ordin, după caz. (2) Autoritatea de supraveghere şi control ce a dispus măsurile va informa, de îndată, Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la măsurile dispuse. (3) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde cel puţin următoarele: a) datele necesare pentru a identifica aparatul neconform; b) originea aparatului; c) natura neconformităţii constatate şi riscul implicat; d) natura şi durata măsurilor naţionale luate; e) argumentele prezentate de operatorul economic relevant; f) dacă neconformitatea se datorează nerespectării cerinţelor referitoare la protecţia interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri; g) dacă neconformitatea se datorează existenţei unor deficienţe cu privire la standardele armonizate prevăzute la art. 12 alin. (1), care conferă prezumţia de conformitate. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt considerate justificate în cazul în care niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu au ridicat obiecţii, în termen de trei luni, cu privire la măsurile respective luate. (5) În cazul în care Comisia Europeană adoptă un act prin care stabileşte că măsura ori măsurile provizorii nu sunt justificate, autorităţile de supraveghere şi control al pieţei retrag măsurile dispuse. (6) În situaţia în care măsurile sunt considerate justificate, autorităţile de supraveghere şi control al pieţei dispun ca măsurile prevăzute la alin. (1) să fie aplicate cu caracter permanent.  +  Articolul 40Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 35-39, ANCOM sau ANPC poate solicita operatorului economic relevant aducerea aparatului în conformitate, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată următoarele: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 15 din prezenta hotărâre; b) nu a fost aplicat marcajul CE; c) nu a fost întocmită declaraţia UE de conformitate; d) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; e) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; f) informaţiile menţionate la art. 6 lit. h) sau la art. 8 pct. 5 lipsesc, sunt false sau incomplete; g) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 6 sau la art. 8, după caz.  +  Articolul 41 (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau oricărui utilizator final - persoană fizică sau juridică - orice informaţie necesară în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea pieţei. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să pună informaţiile la dispoziţia ANCOM sau ANPC, după caz, în termenul şi condiţiile indicate de acestea.  +  Articolul 42Personalul ANCOM sau ANPC, după caz, poate decide aplicarea de sigilii asupra aparatelor sau loturilor de aparate asupra cărora au fost dispuse măsuri în temeiul prezentei hotărâri.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 43 (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:1. fapta producătorului sau importatorului de a introduce pe piaţă aparate fără ca acestea să respecte cerinţele esenţiale stabilite în anexa nr. 1;2. neîntocmirea de către producător a documentaţiei tehnice menţionate în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, conform art. 6 lit. b), a declaraţiei UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform art. 6 lit. c);3. nerespectarea de către producător a obligaţiei stabilite la art. 6 lit. c) privind neefectuarea procedurii relevante de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 13;4. fapta producătorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului de a nu păstra documentaţia tehnică şi/sau declaraţia UE de conformitate, după caz, conform art. 6 lit. d), art. 7 alin. (3) pct. 1 sau art. 8 pct. 10;5. fapta producătorului de a nu elabora proceduri ce asigură conformitatea continuă a producţiei în serie cu prevederile prezentei hotărâri, respectiv conform art. 6 lit. e);6. nerespectarea de către producător sau de către reprezentantului autorizat a obligaţiei prevăzute la art. 6 lit. f);7. fapta producătorului sau a reprezentantului autorizat de a introduce pe piaţă aparate fără ca acestea să aibă aplicate elementele sau să fie însoţite de informaţiile prevăzute la art. 6 lit. g);8. fapta producătorului sau a reprezentantului autorizat de a nu indica pe aparat numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa poştală în condiţiile art. 6 lit. h);9. nerespectarea de către producător, reprezentantul autorizat sau importator a obligaţiei de asigurare a existenţei instrucţiunilor de utilizare şi a informaţiilor stabilite conform art. 16, în forma şi condiţiile stabilite potrivit art. 6 lit. i), respectiv art. 8 pct. 6;10. fapta operatorului economic de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deţine indicii sau informaţii că un aparat pe care l-a introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform art. 6 lit. j), art. 8 pct. 8 sau art. 9 pct. 6, după caz;11. omisiunea informării ANCOM sau ANPC, după caz, potrivit art. 6 lit. k), art. 8 pct. 9 şi art. 9 pct. 7, în cazul în care operatorul economic constată că aparatul introdus sau pus la dispoziţie pe piaţă prezintă un risc;12. nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiei de furnizare a informaţiilor şi a documentaţiei solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condiţiile art. 6 lit. l), art. 7 alin. (3) pct. 2, art. 8 pct. 11 sau art. 9 pct. 8;13. refuzul operatorului economic de a coopera cu ANCOM sau ANPC, după caz, cu privire la orice acţiune întreprinsă de acestea pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în condiţiile art. 6 lit. m), art. 7 alin. (3) pct. 3, art. 8 pct. 12 sau art. 9 pct. 9;14. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 8 pct. 2;15. fapta importatorului de a omite verificarea stabilită în art. 8 pct. 3 privind întocmirea de către producător a documentaţiei tehnice, a faptului că aparatul poartă marcajul CE, a faptului că aparatul este însoţit de documentele necesare ori a faptului că producătorul a respectat cerinţele art. 6 lit. g) şi h);16. nerespectarea de către importator a obligaţiei de informare a producătorului în cazul în care aparatul introdus pe piaţă prezintă un risc potrivit art. 8 pct. 4;17. fapta importatorului de a nu indica pe aparat numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa poştală în condiţiile art. 8 pct. 5;18. fapta importatorului sau a distribuitorului de a periclita conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 ca urmare a condiţiilor de depozitare sau transport necorespunzătoare, conform art. 8 pct. 7 sau art. 9 pct. 5;19. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiilor prevăzute la art. 9 pct. 1;20. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiilor prevăzute la art. 9 pct. 2 şi 3;21. fapta importatorului ori a distribuitorului de a introduce pe piaţă, respectiv de a pune la dispoziţie pe piaţă un echipament în cazul în care deţine indicii sau informaţii că acesta nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate, conform obligaţiei prevăzute la art. 8 pct. 4, respectiv art. 9 pct. 4, şi de a informa producătorul, respectiv importatorul, după caz, şi autorităţile de supraveghere şi control al pieţei în cazul în care aparatul prezintă un risc;22. nerespectarea de către organismul de evaluare a conformităţii a obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (2);23. nerespectarea de către organismul de evaluare a conformităţii a obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (3);24. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziţia autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei conform prevederilor art. 32 datele şi/sau informaţiile necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;25. nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la art. 11 sau art. 40;26. nerespectarea de către persoana sau persoanele ce au în responsabilitate o instalaţie fixă a obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (4);27. fapta operatorului economic sau a utilizatorului final de a refuza ori de a zădărnici prelevarea aparatelor conform art. 33 alin. (2);28. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile stabilite conform art. 39 alin. (1), în condiţiile art. 39 alin. (6);29. fapta producătorului sau a reprezentantului său autorizat de a aplica marcajul CE cu nerespectarea dispoziţiilor art. 15;30. fapta importatorului sau a distribuitorului de a introduce pe piaţă, respectiv de a pune la dispoziţie pe piaţă un echipament în cazul în care marcajul CE nu respectă dispoziţiile art. 15;31. fapta producătorului de a nu informa organismul notificat conform art. 6 lit. n);32. fapta utilizatorului final de a pune în funcţiune şi/sau utiliza echipamente ce nu sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:1. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-3, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;2. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 4, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;3. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 5 şi 6, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei;4. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 7 şi 8, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;5. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 9 şi pct. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;6. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;7. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 11-13, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;8. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 14, cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;9. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 15 şi 19, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;10. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 16, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;11. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 17, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;12. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 18, cu amendă de la 2.500 lei la 20.000 lei;13. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 20, cu amendă de la 2.500 lei la 15.000 lei;14. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 21 şi 30, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;15. în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) pct. 22 şi 23, cu amendă de la 2.500 la 10.000 lei;16. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 24, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;17. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 25, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;18. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 26 şi pct. 32, cu amendă de la 500 lei la 3.500 lei;19. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 27, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;20. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 28, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;21. în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) pct. 29, cu amendă de la 7.000 lei la 50.000 lei.  +  Articolul 44 (1) Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată de către personalul de control din cadrul autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică astfel: a) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul de specialitate din cadrul autorităţilor de supraveghere şi control al pieţei, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21-24, 28 şi 31; b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANCOM, în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29,30 şi 32 în cazul utilizatorului final persoană juridică; c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANPC, în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1, 21, 24 şi 32 în cazul utilizatorului final persoană fizică; d) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul împuternicit al MCSI, în situaţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 22 şi 23.  +  Articolul 45 (1) În cazul faptelor prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29, 30 şi 32, ANCOM sau ANPC, după caz, poate dispune, cu titlu de sancţiune complementară, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, şi una dintre următoarele: a) restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă; b) restricţionarea sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă; c) retragerea de pe piaţă şi/sau rechemarea, după caz; d) interzicerea utilizării. (2) Sancţiunea complementară se aplică de către persoanele indicate conform art. 44 alin. (2) lit. b)-c).  +  Articolul 46În situaţia aplicării unora dintre sancţiunile prevăzute de prezenta hotărâre, ANCOM şi ANPC se informează reciproc în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.  +  Articolul 47Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 48Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 49Echipamentele introduse pe piaţă anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, ce respectă cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau în funcţiune.  +  Articolul 50 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 16 februarie 2015, se abrogă. (3) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (2), trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 96 din 29 martie 2014.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 487.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALE1. Cerinţe generaleEchipamentele sunt proiectate şi fabricate ţinându-se seama de stadiul de dezvoltare tehnică, astfel încât să se asigure că: a) perturbaţiile electromagnetice generate nu depăşesc nivelul peste care echipamentele radio, echipamentele de comunicaţii electronice sau alte echipamente nu pot să funcţioneze conform destinaţiei; b) au un nivel de imunitate la perturbaţii electromagnetice previzibil pentru utilizare conform destinaţiei, care le permite să funcţioneze fără o degradare inacceptabilă a utilizării conform destinaţiei.2. Cerinţe specifice pentru instalaţii fixe - instalarea şi utilizarea conform destinaţiei a componentelorPentru a satisface cerinţele generale prevăzute la pct. 1, o instalaţie fixă se montează conform bunelor practici de inginerie şi cu respectarea informaţiilor privind utilizarea conform destinaţiei a componentelor sale.  +  Anexa 2MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI1. Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2-5 din prezenta anexă, asigură şi declară, pe propria răspundere, că aparatul în cauză satisface cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta hotărâre.2. Evaluarea compatibilităţii electromagneticeProducătorul efectuează o evaluare a compatibilităţii electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante, în vederea îndeplinirii cerinţelor generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.Evaluarea compatibilităţii electromagnetice ţine seama de toate condiţiile normale de funcţionare conform destinaţiei. În cazul în care un aparat poate avea diferite configuraţii, evaluarea compatibilităţii electromagnetice confirmă dacă acest aparat îndeplineşte cerinţele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre în toate configuraţiile posibile pe care producătorul le identifică ca fiind reprezentative pentru utilizarea sa conform destinaţiei.3. Documentaţia tehnicăProducătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscurilor.Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi include, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului.Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) o descriere generală a aparatului; b) desenele de proiectare şi de fabricare, precum şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor şi altele asemenea; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea respectivelor desene şi scheme, precum şi a funcţionării aparatului; d) o listă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, aplicate integral sau parţial, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care standardele armonizate respective nu au fost aplicate, descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul în care standardele armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile respective care au fost aplicate; e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea; f) rapoartele de încercări.4. Fabricaţia/FabricareaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie/fabricare şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la pct. 3 din prezenta anexă şi cu cerinţele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.5.2. Producătorul întocmeşte, în scris, o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare model de aparat şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate identifică aparatul pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere.6. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului stabilite la pct. 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.  +  Anexa 3Partea AModulul B - Examinarea UE de tip1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al aparatului îndeplineşte cerinţele generale prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor prevăzute la pct. 3, fără examinarea vreunui eşantion (tip de proiect). Examinarea poate fi limitată la unele aspecte ale cerinţelor esenţiale, astfel cum se specifică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.3. Producătorul depune o cerere pentru examinarea UE de tip la un singur organism notificat, la alegerea sa.Cererea precizează aspectele cerinţelor esenţiale pentru care se solicită examinarea respectivă şi cuprinde următoarele: a) numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia din urmă; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată niciunui alt organism notificat; c) documentaţia tehnică;Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi include o analiză şi o evaluare adecvată a riscurilor. Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi cuprinde, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:(i) o descriere generală a aparatului;(ii) desenele de proiectare şi de fabricare, precum şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor şi altele asemenea;(iii) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme, precum şi a funcţionării aparatului;(iv) o listă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, aplicate integral sau parţial, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care standardele armonizate respective nu au fost aplicate, descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul în care standardele armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din hotărâre, au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile respective care au fost aplicate;(v) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;(vi) rapoartele de încercări.4. Organismul notificat examinează documentaţia tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului în legătură cu aspectele cerinţelor esenţiale pentru care se solicită examinarea.5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Separat de obligaţiile sale faţă de autorităţile de notificare, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial. Divulgarea raportului se poate realiza doar cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul îndeplineşte cerinţele prezentei hotărâri care se aplică aparatului în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Acest certificat cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerinţelor esenţiale legate de examinare, condiţiile, în cazul în care există, pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşate una sau mai multe anexe.Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii aparatelor fabricate cu tipul examinat şi care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivându-şi refuzul în mod detaliat.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei, general recunoscut, care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot afecta conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobarea suplimentară sub forma unei completări a certificatului iniţial de examinare UE de tip.8. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completări la acestea pe care le-a emis.Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi completărilor acestuia, precum şi dosarul tehnic, incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.Organismul notificat oferă, la cererea Comisiei Europene, a statelor membre şi a altor organisme notificate, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor acestora. De asemenea, organismul notificat oferă, la cererea Comisiei Europene şi a statelor membre, o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de acesta. De asemenea, organismul notificat poate primi, la cerere, o copie a acestor documente.9. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 7 şi 9, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Partea BModulul C - Conformitate cu tipul bazată pecontrolul intern al producţiei1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 din prezentul modul şi asigură şi declară că aparatele în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. FabricaţiaProducătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate3.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3.2. Producătorul întocmeşte, în scris, o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare model de aparat şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere.4. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului stabilite la pct. 3 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.  +  Anexa 4Declaraţia UE de conformitate nr. (YYYY)*1) Notă

  ──────────

  *1) Atribuirea unui număr la declaraţia UE de conformitate este opţională pentru producător.

  ──────────
  1. Modelul aparatului/Produsul (produs, tip, lot sau număr de serie): ...2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: ...3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.4. Obiectul declaraţiei (identificarea aparatului permiţând trasabilitatea; poate include o imagine color, suficient de clară pentru a permite, dacă acest lucru este necesar, identificarea aparatului): ...........5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene: ........... .6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, datate, sau trimiteri la alte specificaţii tehnice, datate, în legătură cu care se declară conformitatea: ...........7. După caz, organismul notificat ........... (denumire, număr) a efectuat ........... (descrierea intervenţiei) şi a emis certificatul: ........... .8. Informaţii suplimentare: ...Semnat pentru şi în numele: ........... locul şi data emiterii: ........... numele, funcţia, semnătura: ...........
  ------