LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 25 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. (2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice industriale."2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii, universităţile tehnice şi institutele de cercetare în domeniul construcţiilor şi asociaţiile profesionale de profil."3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Perioada de garanţie se prevede în contractele încheiate între părţi, în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii, şi va avea o durată minimă, după cum urmează:- 5 ani pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă A şi B;- 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă C;- 1 an pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţă D.Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă."4. La articolul 9, după litera l) se introduc trei noi litere, literele m) - o), cu următorul cuprins:"m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii; n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcţii; o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor."5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei."6. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., care răspunde din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor."7. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează atestarea tehnico-profesională a specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii - verificatori de proiecte, experţi tehnici, auditori energetici pentru clădiri - pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), corespunzător cerinţelor fundamentale, precum şi confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora."8. La articolul 22, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;"9. La articolul 27, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) darea în folosinţă a construcţiei după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia şi obţinerea autorizaţiilor potrivit legii."10. La articolul 28, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) sesizarea proprietarului în cazul apariţiei defectelor calitative în perioada de garanţie stabilită potrivit legii."11. La articolul 36, partea introductivă a punctului I se modifică şi va avea următorul cuprins:"I. de la 20.000 lei la 40.000 lei:"12. La articolul 36 punctul I, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) executarea unei construcţii noi, a unei intervenţii la o construcţie existentă, precum şi desfiinţarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;"13. La articolul 36 punctul I, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. f) şi art. 27 lit. g);"14. La articolul 36, partea introductivă a punctului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"II. de la 10.000 lei la 20.000 lei:"15. La articolul 36 punctul II, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. h) şi art. 28 lit. a) şi c);"16. La articolul 36, partea introductivă a punctului III se modifică şi va avea următorul cuprins:"III. de la 3.000 lei la 10.000 lei:"17. La articolul 36 punctul III, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 22 lit. e)."18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Odată cu aplicarea amenzii de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 36, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate dispune, prin ordin al ministrului, ca sancţiuni complementare, suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acestuia. (2) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. poate dispune ca sancţiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 36, suspendarea autorizaţiei specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii pentru o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni sau, după caz, anularea acesteia. (3) Atunci când faptele săvârşite de către specialiştii atestaţi/autorizaţi care desfăşoară activitate în construcţii constituie infracţiuni potrivit art. 35, la cererea organelor de urmărire penală, se suspendă dreptul de practică până la finalizarea urmăririi penale sau, după caz, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive."19. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile prezentei legi, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale."20. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea contravenţională «avertisment»"21. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. IV din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, se prorogă cu 5 luni.  +  Articolul IVLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul V (1) Construcţiile executate cu autorizaţiile şi avizele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cele realizate în regim cutumiar, care nu sunt monumente istorice, situate în interiorul zonelor declarate potrivit legii zone cu statut de cetate medievală, sunt exceptate de la prevederile art. 611-615 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare. (2) Prin Regulamentul general de urbanism, aprobat în condiţiile legii, se vor reglementa detaliile cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 21 iulie 2016.Nr. 163.-----