HOTĂRÂRE nr. 1.705 din 29 noiembrie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului(actualizată până la data de 25 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-46*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, actualizate la data de 4 decembrie 2006. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-3 şi 5-46**) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  Anexa nr. 4 nu se publică, fiind informaţie clasificată.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.*) (2) Operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin sistemul securizat al Ministerului Finanţelor Publice de către instituţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1). (3) Operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru bunurile aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se face de către acestea, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1). (4) Accesarea sistemului informatic privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin personal de specialitate agreat în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice. (5) Anual, până la data de 15 martie, instituţiile prevăzute la alin. (2) vor supune spre adoptare actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în patrimoniul acestora sau al instituţiilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea lor, precum şi pentru bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a constatării unor diferenţe cu ocazia inventarierilor anuale efectuate.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011.  +  Articolul 3Inventarul actualizat în condiţiile art. 2 va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului vor fi însoţite de o anexă care va cuprinde pe lângă datele de identificare şi codurile unice de identificare (CUI) atribuite administratorilor, numerele atribuite bunurilor respective de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi numărul cărţii funciare, după caz.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011.  +  Articolul 5 (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţii neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză şi se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (2) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse bugetare şi care, potrivit legii, aparţin domeniului public al statului, acestea vor fi cuprinse în inventar cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, în baza unui act normativ adoptat în acest sens. (3) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse proprii de finanţare, acestea vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului după recuperarea amortizării investiţiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, potrivit prevederilor legale în vigoare, în baza unui act normativ adoptat în acest sens.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice poate emite precizări pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 8Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2006.Nr. 1.705.________