STATUTUL din 26 iulie 2006 (*actualizat*)Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate(actualizat până la data de 22 iulie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 972/2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 august 2006.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar, în coordonarea Ministerului Sănătăţii. (2) CNAS are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, sectorul 3, şi funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie şi aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, şi are siglă proprie, conform anexei la prezentul statut. (3) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 2 (1) Casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări, sunt instituţii publice cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea CNAS. (2) Casele de asigurări se organizează şi funcţionează pe baza statutelor proprii, care trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, aprobat în condiţiile legii. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare a caselor de asigurări din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activităţii. (3) Casele de asigurări gestionează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casele de asigurări pot derula şi activităţi pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv închirieri, proiecte, studii, manifestări ştiinţifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum şi alte activităţi în acest sens, potrivit actelor normative în vigoare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 3 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi, sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar. (2) În scopul exercitării controlului asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate de către Ministerul Sănătăţii, CNAS va transmite Ministerului Sănătăţii, trimestrial şi anual, informaţii cu privire la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenţă medicală, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora. Informaţiile şi metodologia de raportare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul II Relaţiile CNAS cu asiguraţii  +  Articolul 4 (1) Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi şi casele de asigurări au la bază următoarele principii: a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări; b) solidaritatea şi subsidiaritatea în constituirea şi utilizarea fondurilor; c) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare Fond; d) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, conform legii; e) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate; f) confidenţialitatea datelor, în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul. (2) Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt stabilite prin lege. (3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, prin afişare pe site-urile proprii ale acestora şi/sau prin afişare la sediul caselor de asigurări şi al furnizorilor cu care acestea se află în relaţie contractuală, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (5) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (3) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Capitolul III Atribuţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  +  Articolul 5 (1) CNAS are următoarele atribuţii:1. gestionează Fondul în condiţiile legii, prin preşedintele CNAS, împreună cu casele de asigurări;----------Pct. 1 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.2. propune, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate şi acordă aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenţă asupra Fondului;----------Pct. 2 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.3. elaborează, implementează şi gestionează procedurile şi formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătăţii, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;----------Pct. 3 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.4. elaborează şi actualizează Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor;5. elaborează şi publică raportul de activitate anual şi planul de activitate pentru anul următor cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii, precum şi execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole;----------Pct. 5 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.6. asigură organizarea şi administrarea platformei informatice din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS, care cuprinde sistemul informatic unic integrat, sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul naţional de prescriere electronică şi sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului;----------Pct. 6 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.7. răspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în faţa Guvernului, a ministrului sănătăţii şi a asiguraţilor;----------Pct. 7 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.8. abrogat;----------Pct. 8 al alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.9. participă la elaborarea programelor naţionale de sănătate, în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, potrivit legii;----------Pct. 9 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.10. elaborează şi stabileşte, împreună cu Ministerul Sănătăţii, prin comisiile organizate la nivel naţional, metodologia şi nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi medicamente;----------Pct. 10 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.11. elaborează proiectul contractului-cadru, conform prevederilor art. 229 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se prezintă de către Ministerul Sănătăţii spre aprobare Guvernului;----------Pct. 11 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, conform prevederilor art. 229 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;----------Pct. 12 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.13. abrogat;----------Pct. 13 al alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.14. elaborează condiţiile privind acordarea asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România şi a Colegiului Medicilor Dentişti din România;15. participă, împreună cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea listei de medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;----------Pct. 15 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.16. administrează şi întreţine bunurile imobile şi baza materială din patrimoniu, în condiţiile legii;17. analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări propuse de acestea;18. elaborează caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi modalităţile de elaborare şi implementare a acestuia;19. îndeplineşte funcţia de organism de legătură, care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;20. abrogat;----------Pct. 20 al alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.21. realizează prognoze, strategii, studii şi analize privind dezvoltarea, funcţionarea, eficacitatea şi performanţele sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în vederea perfecţionării acestuia;22. îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări;23. negociază şi contractează cu instituţii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraţilor, în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări;24. acordă gratuit informaţii, consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;25. asigură continuitatea tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative;----------Pct. 25 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.26. derulează programele naţionale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii;----------Pct. 26 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.27. monitorizează şi controlează modalitatea de prescriere şi eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală;----------Pct. 27 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.28. organizează Comisia centrală de arbitraj împreună cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi Colegiul Medicilor Dentişti din România;----------Pct. 28 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.29. aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări, în condiţiile legii;30. asigură evidenţa statistică necesară în activitatea specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate şi colaborează cu instituţii care au atribuţii în domeniul statisticii;31. efectuează, direct sau prin intermediari specializaţi, sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacţie a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;----------Pct. 31 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.31^1. asigură realizarea controlului cu privire la gestionarea fondurilor pentru realizarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate într-un mod coerent şi unitar;----------Pct. 31^1 al alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.32. iniţiază, negociază şi încheie cu instituţii similare documente de cooperare internaţională în domeniul său de activitate şi derulează programe finanţate de organisme internaţionale având ca specific asigurările de sănătate;33. cooperează cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civilă) şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în asigurarea şi promovarea sănătăţii;34. abrogat;----------Pct. 34 al alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.35. monitorizează şi controlează modul de încheiere şi executare a contractelor încheiate între casele de asigurări şi furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale;36. monitorizează funcţionarea organelor de conducere ale caselor de asigurări şi stabileşte atribuţiile acestora, în condiţiile legii;37. asigură logistica funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate;38. foloseşte mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;39. organizează şi efectuează, prin structura de specialitate proprie sau împreună cu casele de asigurări, controlul modului în care furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi sau care s-au aflat în relaţii contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurări respectă clauzele contractuale, furnizorii având obligaţia să permită accesul la evidenţele referitoare la derularea contractelor. În cadrul controalelor efectuate pot fi cooptaţi şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;----------Pct. 39 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.40. asigură aplicarea unitară a modalităţilor de acordare a asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri;41. asigură logistica şi baza materială necesare activităţii de pregătire şi formare profesională a personalului, din cheltuielile de administrare a Fondului;42. prezintă un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurări sociale de sănătate;43. prezintă rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;44. derulează programele naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului, potrivit legii;----------Pct. 44 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.45. răspunde de asigurarea, urmărirea şi controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate curative, precum şi de monitorizarea şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă, prin intermediul caselor de asigurări;----------Pct. 45 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.46. abrogat;----------Pct. 46 al alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.47. aprobă, împreună cu Ministerul Sănătăţii, protocoalele terapeutice pentru prescrierea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni;----------Pct. 47 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.47^1. încheie şi derulează contracte cost volum/cost volum rezultat, în condiţiile legii, cu deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau, după caz, cu reprezentanţii legali ai acestora pentru medicamentele care au primit decizie de includere condiţionată în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului;----------Pct. 47^1 al alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;----------Pct. 47^2 al alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.47^3. asigură evidenţa statistică necesară în activitatea specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate şi colaborează cu instituţii care au atribuţii în domeniul statisticii;----------Pct. 47^3 al alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.48. alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. (2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNAS, potrivit legii, este supusă controlului organelor competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Organele de conducere ale CNAS împreună cu structurile de specialitate asigură realizarea atribuţiilor generale ale CNAS, potrivit legii, prezentului statut, Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNAS, precum şi prin delegare de competenţă sau mandat, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6CNAS şi casele de asigurări utilizează, în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, Platforma informatică din asigurările de sănătate.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 8Pe lângă CNAS funcţionează experţi pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, finanţate din Fond, precum şi alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.  +  Articolul 8^1 (1) CNAS şi casele de asigurări au în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, autoturismele din parcurile auto proprii ale CNAS şi caselor de asigurări pot fi conduse de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin acte administrative ale conducătorilor instituţiilor.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Capitolul IV Organele de conducere ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  +  Articolul 9Organele de conducere ale CNAS, potrivit Legii nr. 95/2006, sunt: a) adunarea reprezentanţilor; b) consiliul de administraţie; c) preşedintele; d) comitetul director; e) un vicepreşedinte;----------Lit. e) a art. 9 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. f) directorul general.  +  Secţiunea 1 Atribuţiile şi funcţionarea adunării reprezentanţilor  +  Articolul 10Adunarea reprezentanţilor CNAS are următoarele atribuţii:1. abrogat;----------Pct. 1 al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.2. analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului principal de credite luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condiţiile legii;3. analizează modul de utilizare a Fondului, costurile din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor;4. aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, la propunerea preşedintelui CNAS.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului statut, Adunarea reprezentanţilor adoptă hotărâri.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (2) Hotărârile se pot adopta în prezenţa a două treimi din numărul membrilor, cu votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile şi funcţionarea consiliului de administraţie  +  Articolul 12 (1) Principalul rol al consiliului de administraţie este strategico-tactic, urmărind, în principal, aspectele majore referitoare la elaborarea şi implementarea strategiei naţionale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.--------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.586 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008. (2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:1. elaborează şi realizează strategia naţională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;2. avizează statutul propriu al CNAS, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, şi aprobă statutul-cadru al caselor de asigurări, la propunerea comitetului director;3. aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare;4. aprobă şi alte atribuţii decât cele prevăzute la art. 24 pentru vicepreşedintele CNAS, la propunerea preşedintelui;----------Pct. 4 al alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.5. aprobă strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate;----------Pct. 5 al alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.6. aprobă proiectul bugetului Fondului şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;7. avizează, în condiţiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului Fondului;8. avizează utilizarea fondului de rezervă;9. aprobă programul de investiţii;10. aprobă încheierea de convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale;11. analizează semestrial stadiul derulării contractelor şi împrumuturilor;12. avizează rapoartele de gestiune anuale, prezentate de preşedintele CNAS, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi raportul anual de activitate;13. aprobă, în baza raportului Curţii de Conturi, bilanţul contabil şi descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări;14. avizează proiectul contractului-cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia;15. avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală;16. abrogat;----------Pct. 16 al alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.17. aprobă criteriile de recrutare şi modalităţile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate;18. aprobă planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate;19. avizează organigrama CNAS şi organigrama-cadru a caselor de asigurări, la propunerea comitetului director; organigramele se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS;20. analizează structura şi modul de funcţionare ale caselor de asigurări;21. avizează normele privind desfăşurarea activităţii de executare silită a creanţelor datorate Fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, precum şi modelul contractului de asigurare socială de sănătate;22. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare şi standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;----------Pct. 22 al alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.23. avizează atribuţiile Comitetului director al CNAS;24. avizează organizarea la nivel regional a activităţii de audit intern, exercitată în condiţiile legii;25. alte atribuţii prevăzute în acte normative în vigoare. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de administraţie al CNAS adoptă hotărâri.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie al CNAS se întruneşte lunar şi ia hotărâri valabile în prezenţa a cel puţin 5 membri şi cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (2) În condiţiile în care la prima convocare a unei şedinţe a consiliului de administraţie nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (1), preşedintele CNAS, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, are dreptul să convoace o nouă şedinţă în termen de maximum 7 zile, în cadrul căreia hotărârile sunt luate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie al CNAS se întruneşte în şedinţe ordinare, iar convocarea acestuia se face de către preşedintele CNAS. (2) Consiliul de administraţie se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia. (3) Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice, cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Problemele legate de buget se vor discuta întotdeauna în şedinţe publice. (4) La şedinţele consiliului de administraţie preşedintele CNAS poate invita persoane care au legătură cu subiectele supuse dezbaterii. (5) La fiecare întrunire a consiliului de administraţie se întocmeşte un proces-verbal semnat de toţi participanţii cu drept de vot.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie are un vicepreşedinte ales de consiliul de administraţie prin vot secret. (2) Vicepreşedintele consiliului de administraţie este şi vicepreşedintele CNAS.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 16 (1) Membrii consiliului de administraţie al CNAS, cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie lunară în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (2) Indemnizaţia membrilor Consiliului de administraţie al CNAS se stabileşte potrivit legii.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) pentru membrii consiliului de administraţie se acordă proporţional, în funcţie de numărul şedinţelor care au loc în cadrul unei luni şi de numărul şedinţelor la care aceştia participă efectiv. (4) În cazul în care în timpul şedinţelor unii membri se retrag fără avizul consiliului de administraţie, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de şedinţă. (5) Atunci când, în decursul a 12 luni, unii membrii se retrag fără avizul consiliului de administraţie de două ori din şedinţe sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult două şedinţe în decurs de 6 luni, preşedintele CNAS va informa instituţiile sau organizaţiile din care provin pentru a fi luate măsurile necesare în vederea asigurării prezenţei la şedinţele consiliului de administraţie şi a bunei funcţionări a acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile preşedintelui  +  Articolul 17 (1) Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele CNAS şi are rang de secretar de stat. (2) Preşedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS şi în limita numărului de posturi prevăzut de lege pentru funcţia de secretar de stat. (3) Preşedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administraţie, la propunerea ministrului sănătăţii.----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Preşedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea bugetului Fondului. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie, preşedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Preşedintelui CNAS îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Atribuţiile principale ale preşedintelui CNAS sunt următoarele:1. prezidează şedinţele Adunării reprezentanţilor CNAS;2. asigură supravegherea şi controlul funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate;3. organizează, coordonează şi conduce activitatea CNAS;----------Pct. 3 al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.4. asigură coerenţa şi eficienţa gestiunii financiare a Fondului;5. aprobă bugetele proprii de venituri şi cheltuieli ale CNAS şi ale caselor de asigurări, în condiţiile legii;6. repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu al CNAS şi pentru bugetele caselor de asigurări, potrivit legii;7. exercită atribuţiile prevăzute de lege, în calitate de ordonator principal de credite, pentru administrarea şi gestionarea bugetului Fondului;8. conduce şi coordonează organizarea şi administrarea Platformei informatice din asigurările de sănătate;----------Pct. 8 al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.9. aprobă normele, regulamentele şi procedurile administrative specifice îndeplinirii atribuţiilor CNAS;10. organizează şi coordonează activitatea de audit şi control în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuţiilor specifice ale CNAS şi ale caselor de asigurări; activitatea de audit se poate desfăşura la nivel regional, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie al CNAS;11. numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul CNAS;12. numeşte în funcţie, prin ordin, preşedinţii-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, pe bază de concurs sau cu delegare, îi sancţionează şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile legii;----------Pct. 12 al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.13. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie al CNAS;14. reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii;15. numeşte arbitrii şi arbitrii supleanţi din partea CNAS în Comisia centrală de arbitraj, precum şi asistenţii arbitrali şi membrii secretariatului tehnic;----------Pct. 15 al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.16. abrogat;----------Pct. 16 al art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.17. aprobă prin ordin activităţile pentru care pe lângă CNAS funcţionează comisii de experţi, precum şi pentru alte activităţi specifice;----------Pct. 17 al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.18. promovează imaginea CNAS şi a sistemului de asigurări sociale de sănătate;19. stabileşte organizarea concursului şi criteriile de selecţie pentru ocuparea postului de director general al CNAS, cu avizul consiliului de administraţie;20. aprobă modelul contractului de management al preşedinţilor - directori generali ai caselor de asigurări şi încheie cu aceştia contractul de management;21. aprobă criteriile de performanţă pentru preşedintele director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local;22. aprobă salariul de bază al preşedinţilor-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate pe baza indicatorilor de performanţă generali şi specifici şi a punctajului obţinut în urma evaluării acestora, stabilit în condiţiile legii;----------Pct. 22 al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.23. aprobă statele de funcţii ale CNAS şi ale caselor de asigurări în urma definitivării bugetului Fondului şi în baza organigramelor aprobate, în condiţiile legii, şi aprobă normele specifice de personal pentru CNAS şi casele de asigurări;24. aprobă prin ordin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale CNAS;25. aprobă numărul maxim de posturi pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual şi redistribuirea numărului de posturi pentru CNAS şi casele de asigurări, conform organigramelor aprobate, în condiţiile legii;26. abrogat;----------Pct. 26 al art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.27. abrogat;----------Pct. 27 al art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.28. abrogat;----------Pct. 28 al art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.29. aprobă structurile organizatorice ale CNAS şi ale caselor de asigurări, conform organigramei-cadru a acestora;30. aprobă necesarul de fonduri şi programele de perfecţionare profesională pentru personalul CNAS şi al caselor de asigurări;31. aprobă organigrama CNAS şi organigrama-cadru a caselor de asigurări;32. coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul CNAS şi al caselor de asigurări, conform actelor normative în materie;33. aprobă fişa postului pentru personalul din cadrul CNAS, conform actelor normative în materie;34. analizează periodic activitatea CNAS şi a caselor de asigurări, modul de realizare a sarcinilor şi obiectivelor şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, conform actelor normative în materie;35. aprobă caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi modalităţile de elaborare şi implementare a acestuia;36. abrogat;----------Pct. 36 al art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.37. participă ca invitat la şedinţele Guvernului în care sunt dezbătute aspecte referitoare la sănătatea populaţiei;38. aprobă atribuţiile Comitetului director al CNAS, cu avizul consiliului de administraţie;39. asigură relaţia cu organizaţiile sindicale, negociază şi încheie contractul colectiv de muncă sau, după caz, acordul privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în condiţiile legii;40. abrogat;----------Pct. 40 al art. 18 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.40^1. solicită avizul Ministerului Sănătăţii înaintea depunerii proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanţelor Publice;----------Pct. 40^1 al art. 18 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.40^2. prezintă Ministerului Sănătăţii, trimestrial şi anual, precum şi în cadrul unor analize funcţionale, activităţile realizate de CNAS cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale furnizate asiguraţilor, inclusiv cele din cadrul programelor naţionale de sănătate, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi execuţia bugetului;----------Pct. 40^2 al art. 18 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.40^3. aprobă proiectul şi planul anual al achiziţiilor publice al CNAS.----------Pct. 40^3 al art. 18 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.41. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 19Pe perioada absenţei sale, preşedintele CNAS îl poate mandata, prin ordin, pe vicepreşedintele CNAS pentru a prelua atribuţiile preşedintelui în cadrul Consiliului de administraţie al CNAS.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 20Preşedintele CNAS poate delega prin ordin şi alte atribuţii, inclusiv de reprezentare, vicepreşedintelui, directorului general, membrilor consiliului de administraţie sau oricărei altei persoane din cadrul CNAS.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 21Mandatul preşedintelui CNAS încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către primul-ministru direct sau la propunerea ministrului sănătăţii ori prin deces.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 4-a Atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Director al CNAS  +  Articolul 22Conducerea operativă a CNAS este asigurată de un comitet director alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte, director general şi directorii generali adjuncţi. Atribuţiile Comitetului director al CNAS se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Secţiunea a 5-a Atribuţiile vicepreşedinţilor  +  Articolul 23Vicepreşedintele Consiliului de administraţie al CNAS este ales de consiliul de administraţie prin vot secret. Vicepreşedintele consiliului de administraţie este şi vicepreşedintele CNAS.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 24Vicepreşedinţii CNAS au următoarele atribuţii:1. urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie repartizate de către preşedinte;2. preiau atribuţiile preşedintelui în condiţiile prevăzute la art. 19 şi 20;3. participă la elaborarea şi avizarea documentelor şi reglementărilor care contribuie la funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu atribuţiile aprobate de consiliul de administraţie, la propunerea preşedintelui CNAS;4. asigură comunicarea cu confederaţiile patronale şi cu confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi cu Adunarea reprezentanţilor CNAS;5. asigură îndeplinirea condiţiilor legale şi ale prezentului statut cu privire la constituirea şi funcţionarea consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări;6. îndrumă şi coordonează activitatea consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări sub aspectul legalităţii activităţii şi al respectării prevederilor prezentului statut şi informează periodic preşedintele CNAS şi Consiliul de administraţie al CNAS asupra celor constatate;7. coordonează unitar relaţiile cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai confederaţiilor patronale de la nivelul consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări;8. abrogat;----------Pct. 8 al art. 24 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.9. participă la efectuarea de analize privind funcţionarea şi performanţele CNAS;10. participă la promovarea imaginii CNAS;11. participă la elaborarea strategiilor şi politicilor CNAS.  +  Articolul 25Mandatul vicepreşedintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legislaţia muncii.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Secţiunea a 6-a Atribuţiile directorului generalConducerea executivă a CNAS---------------Titlul Secţiunii a 6-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.586 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008.  +  Articolul 26Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general. Între CNAS şi directorul general se încheie un contract de management ale cărui obiective sunt stabilite de preşedintele CNAS. Contractul conţine indicatori de performanţă, are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.586 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008.  +  Articolul 26^1 (1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs şi acesta se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani. (2) Mandatul directorului general încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de management, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces. (3) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază şi un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS. (4) Condiţiile şi criteriile de selecţie pentru ocuparea postului de director general sunt stabilite de preşedintele CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.---------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.586 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008.  +  Capitolul V Modul de rezolvare a divergenţelor dintre preşedintele CNAS şi consiliul de administraţie  +  Articolul 27 (1) Reprezintă divergenţe dezacordul de opinii dintre preşedintele CNAS şi majoritatea membrilor consiliului de administraţie, astfel încât nu pot fi îndeplinite atribuţiile stabilite prin lege, cât şi prin prezentul statut. (2) Starea de divergenţă se constată de către preşedintele CNAS în timpul şedinţelor consiliului de administraţie şi se soluţionează după cum urmează: a) În momentul constatării divergenţelor, preşedintele CNAS solicită membrilor consiliului de administraţie cu care se găseşte în divergenţă motivarea documentată a susţinerilor, iar aceştia pot solicita preşedintelui CNAS date, rapoarte, informaţii suplimentare sau termen de consultare cu partenerii sociali.Aspectele care fac obiectul divergenţelor vor fi consemnate într-o minută, care va cuprinde în mod obligatoriu, dar fără a se limita la acestea: problema care a făcut obiectul divergenţelor; justificarea opiniei fiecărui membru al consiliului de administraţie, susţinută în timpul şedinţei, care va fi asumată de către acesta prin semnătură; precizarea, în mod distinct, a opiniilor pro, contra şi a abţinerilor.Modelul minutei va fi aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS.În vederea soluţionării şi eliminării divergenţelor, respectiv în vederea aprobării proiectelor de hotărâri propuse de preşedinte, acesta poate convoca consiliul de administraţie ori de câte ori este nevoie, în şedinţe ordinare sau extraordinare, după caz, la termenele stabilite de preşedinte. b) În cazul în care soluţionarea şi eliminarea divergenţelor nu are loc în condiţiile prevăzute la lit. a), preşedintele CNAS va invita, în scris, la sediul CNAS, reprezentanţi ai ministerelor sau ai altor organe de specialitate competente în problema care a făcut obiectul divergenţelor, pentru elucidarea argumentelor care au stat la baza divergenţelor. (3) Proiectele de hotărâri se aprobă în urma dezbaterilor, avându-se în vedere argumentele şi propunerile formulate în condiţiile alin. (2).  +  Capitolul VI Atribuţiile organelor de conducere ale caselor de asigurări  +  Articolul 28Consiliile de administraţie ale caselor de asigurări au următoarele atribuţii generale: a) aprobă proiectul statutului propriu, cu respectarea statutului-cadru; b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului; c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele - director general; d) avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;----------Lit. d) a art. 28 a fost modificată de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită, potrivit prevederilor legale în vigoare; f) alte atribuţii prevăzute de lege sau prin statutul propriu.  +  Articolul 29 (1) Atribuţiile preşedintelui - director general al casei de asigurări sunt stabilite prin statutul-cadru şi contractul de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. (2) Preşedintele - director general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management. (3) Atribuţiile principale ale preşedintelui - director general, manager al sistemului la nivel local, sunt: a) aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare; b) organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale; c) organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la Fond; d) propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii; e) stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;----------Lit. e) a alin. (3) al art. 29 a fost modificată de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. f) organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora; g) supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii; h) numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări.  +  Capitolul VII Relaţiile CNAS cu casele de asigurări  +  Articolul 30 (1) Sistemul de asigurări sociale de sănătate este un sistem naţional unitar, coordonat de CNAS în calitatea sa de gestionar al Fondului. (2) Sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate este organizat prin casele de asigurări aflate în subordinea CNAS, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în baza unui plan de management realizat de preşedintele - director general al casei de asigurări.  +  Articolul 31 (1) În calitate de ordonator principal de credite, preşedintele CNAS aprobă bugetele proprii de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări, la propunerea conducătorilor acestora. (2) Bugetul Fondului se aprobă de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexă la legea bugetului de stat.  +  Capitolul VIII Managementul raporturilor de muncă şi al raporturilor de serviciu  +  Articolul 32 (1) Personalul CNAS şi al caselor de asigurări este constituit din funcţionari publici şi personal contractual, în condiţiile legii, şi nu poate desfăşura activităţi la furnizorii de servicii medicale. (2) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile celor două categorii de personal. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (4) Evaluarea şi promovarea personalului numit în funcţii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru personalul contractual evaluarea şi promovarea se realizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile acestei categorii de angajaţi ai CNAS şi ai caselor de asigurări.  +  Articolul 33 (1) Funcţia de preşedinte-director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări care funcţionează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se exercită ca urmare a ocupării postului prin concurs sau cu delegare. Preşedintele-director general este numit prin act administrativ al preşedintelui CNAS şi încheie contract de management cu acesta, potrivit legii. (2) Între CNAS şi preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani. Contractul conţine indicatori de performanţă generali şi specifici, are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar modelul acestuia se avizează de Consiliul de administraţie al CNAS. (3) Indicatorii de performanţă generali şi specifici şi cerinţele specifice postului de preşedinte-director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de Consiliul de administraţie al CNAS şi se aprobă prin ordin de preşedintele CNAS. (4) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de preşedinte-director general în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii managerilor sistemului la nivel local se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS. (5) De la momentul punerii în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite în legătură cu exercitarea mandatului, preşedintele CNAS are obligaţia de a suspenda contractul de management al preşedintelui-director general pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în cadrul unui mandat. (6) Mandatul preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul evaluării mandatarului preşedinte-director general cu calificativul «nesatisfăcător» sau în cazul obţinerii de către acesta a punctajului zero la unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa la contractul de management, în condiţiile legii; c) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în condiţiile art. 2.030 lit. a) şi art. 2.031 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare; d) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, în cazul în care se menţine şi după 60 de zile calendaristice situaţia care a impus suspendarea contractului de management potrivit alin. (5); e) prin revocarea mandatului, la iniţiativa preşedintelui CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii prezentului contract; f) prin renunţarea de către mandatarul preşedinte-director general la mandatul încredinţat; g) prin acordul părţilor; h) prin decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului preşedinte-director general; i) prin desfiinţarea sau reorganizarea casei de asigurări de sănătate; j) prin modificarea legislaţiei specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte statutul preşedintelui-director general, manager al sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local; k) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II. (7) În cazul în care preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate este numit cu delegare să exercite mandatul, acesta poate înceta atât în condiţiile prevăzute la alin. (6), precum şi la data numirii de către preşedintele CNAS a unei alte persoane care să exercite cu delegare mandatul de preşedinte-director general sau ca urmare a ocupării postului prin concurs, în condiţiile legii. (8) Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, are obligaţia de a depune declaraţia de interese şi declaraţia de avere la numirea în funcţie (primirea mandatului) şi anual, în condiţiile legii. (9) Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate poate delega atribuţiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi sau oricărei altei persoane din cadrul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situaţii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Capitolul IX Incompatibilităţi şi conflicte de interese  +  Articolul 34 (1) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România sau funcţii în cadrul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură medicală.----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (2) Personalului din cadrul CNAS şi caselor de asigurări, cu statut de funcţionar public, îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, precum şi de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaţii contractuale cu casele de asigurări. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni ori interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză. (4) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări, care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie, nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor. (5) Persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 se află în una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre funcţiile ocupate în termen de 30 de zile.  +  Articolul 35 (1) Pe timpul executării mandatului preşedintele, vicepreşedintele şi directorul general ai CNAS nu pot exercita nicio altă funcţie sau demnitate publică, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (2) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS, pe perioada exercitării mandatului, nu sunt salariaţi ai CNAS, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, şi nu pot ocupa funcţii în structurile executive ale caselor de asigurări.----------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (3) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS nu pot exercita activităţi la societăţi comerciale sau la alte unităţi care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări.  +  Articolul 36Persoanele care prin activitatea desfăşurată au produs CNAS sau caselor de asigurări prejudicii constatate şi dovedite potrivit actelor normative în vigoare nu pot fi membri ai Consiliului de administraţie al CNAS, ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări ori angajaţi ai acestor instituţii şi nu pot intra în relaţii contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurări.  +  Articolul 37 (1) Pe lângă CNAS şi casele de asigurări de sănătate funcţionează comisii de experţi pentru implementarea programelor naţionale de sănătate, finanţate din fond, precum şi alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS. (2) Membrii comisiilor de experţi prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, respectiv din salariul funcţiei de preşedinte-director general al casei de asigurări de sănătate, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Indemnizaţiile şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experţi sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia funcţionează comisia de experţi.----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de specialitate se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS.---------------Art. 37 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.586 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008.  +  Capitolul X Serviciul medical. Controlul furnizării serviciilor  +  Articolul 38 (1) În cadrul CNAS funcţionează serviciul medical, care este condus de un medic-şef. (2) La nivelul caselor de asigurări funcţionează un serviciu medical, dimensionat în raport cu numărul asiguraţilor, care este condus de un medic-şef.  +  Articolul 39Serviciul medical al CNAS urmăreşte interesele asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări.  +  Articolul 40Atribuţiile principale ale serviciului medical sunt următoarele:1. primeşte, verifică şi soluţionează reclamaţiile şi sesizările asiguraţilor referitoare la calitatea serviciilor medicale furnizate;2. participă la analiza privind completarea şi modificarea actelor normative pe domeniul specific de competenţă;3. participă la acţiunile de control în cadrul echipelor constituite prin ordin al preşedintelui CNAS;4. elaborează metodologia şi efectuează raportul semestrial privitor la evaluarea satisfacţiei asiguratului faţă de calitatea serviciilor medicale furnizate;5. elaborează rapoarte periodice privind activitatea proprie;6. analizează, din punct de vedere medical, solicitările de acordare a prevederilor bugetare întocmite de casele de asigurări de sănătate pentru rambursarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată asiguraţilor în ţările membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană şi suportată de aceştia din resurse proprii;7. participă la verificarea concordanţei dintre rapoartele transmise de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituţie;8. analizează, în vederea aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, protocoalele terapeutice pentru prescrierea şi decontarea tratamentului în cazul unor afecţiuni;9. îndrumă metodologic activitatea serviciilor medicale ale caselor de asigurări, pe domeniul specific de competenţă.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  Articolul 41 (1) CNAS şi casele de asigurări organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor pe baza contractelor de furnizare de servicii încheiate, potrivit legii. (2) În cadrul controalelor efectuate potrivit alin. (1) pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Abrogat.----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 22 iulie 2016.  +  AnexăSigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate------