REGULAMENT din 21 septembrie 2006 privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006    Notă
    Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 621 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 6 octombrie 2006.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Promovarea judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție, efectivă sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curți de apel, parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se face numai prin concurs, organizat la nivel național, în limita posturilor vacante existente, respectiv a numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc. Posturile vacante de conducere de președinte și vicepreședinte la curțile de apel, tribunale și tribunale specializate, de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal și prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie și de adjuncți ai acestora, precum și cele prevăzute la art. 54 și 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se ocupă prin concursul de promovare în funcții de execuție, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege și regulament. (la 21-07-2016, Art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 897 din 14 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 21 iulie 2016. )  +  Articolul 2Concursul de promovare în funcții de execuție se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor profesionale ale judecătorilor și procurorilor.  +  Articolul 3Concursul de promovare prevăzut la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii.  +  Articolul 4(1) Promovarea judecătorilor și procurorilor în funcții de execuție, efectivă sau pe loc, se face în gradul imediat superior celui pe care îl deține judecătorul ori procurorul, până la nivelul curții de apel, pentru judecători, respectiv până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru procurori.(2) Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă, respectiv locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii, în mod distinct. (la 08-01-2016, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. ) (2^1) La promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare instanță și fiecare parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar pentru tribunale și curți de apel, pe secții și specializări, în urma consultării instanțelor și parchetelor, în funcție de necesarul de resurse umane. (la 08-01-2016, Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. ) (2^2) La promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel național, corespunzător gradelor instanțelor sau parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul; în interiorul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Numărul de locuri scoase la concurs se stabilește cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de credite, iar alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Consiliul Superior al Magistraturii ținând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicție pentru care se scot locurile la concurs și de necesitățile sistemului. (la 08-01-2016, Alin. (2^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. ) (3) Judecătorii și procurorii pot candida pentru promovare efectivă, cu respectarea dispozițiilor alin. (2), la oricare dintre instanțele și, respectiv, parchetele pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanța sau de parchetul la care funcționează.(4) În cazul promovării pe loc, opțiunea candidatului se poate face numai pentru obținerea gradului corespunzător instanței ierarhic superioare, respectiv parchetului ierarhic superior. (la 26-08-2013, Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 832 din 20 august 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 26 august 2013. ) (la 21-01-2010, Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Capitolul II Condiții pentru înscrierea la concurs  +  Articolul 5(1) Pot participa la concursul de promovare în funcții de execuție vacante sau pe loc judecătorii și procurorii care îndeplinesc la data susținerii probelor scrise condițiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul «foarte bine» și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani. (la 11-10-2012, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 799 din 18 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 11 octombrie 2012. ) (2) Persoanele numite în magistratură în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot participa la concursul de promovare în funcții de execuție vacante sau pe loc timp de cel puțin 3 ani de la numirea în funcție. (la 15-11-2011, Art. 5 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 750 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 15 noiembrie 2011. )  +  Articolul 6(1) Data și locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (2^1) și (2^2), modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, precum și tematica și bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În același termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instanțelor și parchetelor din circumscripția lor, pentru a fi afișate la sediile acestora și aduse la cunoștința tuturor judecătorilor și procurorilor.(2) Data și locul organizării concursului, posturile, respectiv locurile stabilite pentru concurs, precum și modul de desfășurare a concursului se publică și în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) În cuprinsul anunțului privind organizarea concursului de promovare se precizează materiile la care se susține concursul. Pentru promovarea efectivă, materiile la care se susține concursul se stabilesc în funcție de secția și specializarea posturilor scoase la concurs.(4) În termen de 15 zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1), cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menționează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanța ori parchetul la care se solicită promovarea, respectiv gradul profesional în care se dorește promovarea pe loc, specializarea și secția pentru care optează sau, în cazul promovării pe loc, materia de concurs aferentă locului pentru care se optează.(5) Fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la felul promovării, instanța ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv secția și specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs. În cazul promovării pe loc, opțiunea candidatului poate privi un singur loc.(6) În cazul promovării efective, pentru tribunale și curți de apel, candidații sunt obligați să aleagă una dintre specializările secției pentru care au optat. Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul acelor instanțe în cadrul cărora funcționează mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, candidații care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secții, indicându-le în ordinea preferințelor.(7) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opțiunii formulate sau asupra ordinii de preferință a opțiunilor multiple prevăzute la alin. (6) teza a II-a până la data expirării termenului de înscriere. (la 08-01-2016, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. )  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea concursului  +  Secţiunea 1 Comisiile de concurs  +  Articolul 7(1) Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a Institutului Național al Magistraturii, după caz. (la 27-01-2016, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (2) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor completează declarații în acest sens. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 8Comisia de organizare a concursului se compune din:– președinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Direcției resurse umane și organizare;– vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii și/sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;– membri: directori, șefi de servicii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experți ai Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.– responsabili de sală și supraveghetori, precum și alte persoane care desfășoară activitate pentru buna organizare a concursului. Prin excepție de la dispozițiile art. 7 alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui comisiei de organizare a concursului, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei. (la 19-11-2015, Ultima liniuță a art. 8 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.050 din 13 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015. ) (la 21-01-2010, Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 9Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și afișează lista finală a candidaților;2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare și masă pentru membrii comisiilor;3. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul său și în timpul transportului acestora, precum și păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare;4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, numerotate;5. instruiește, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, respectiv responsabilii de sală și supraveghetorii, numite prin hotărâre a președintelui comisiei;6. repartizează candidații pe săli pentru probele scrise tip grilă, în ordine alfabetică, și dispune afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor;7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru testele-grilă și baremele de evaluare și notare, în plicuri sigilate;8. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;9. distribuie candidaților materialele pentru susținerea testelor-grilă;10. afișează baremele de evaluare și notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestora, precum și a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora;12. ia măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile de corectare sau de soluționare a contestațiilor ori în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;13. asigură respectarea procedurii de evaluare și notare;14. asigură transmiterea către curțile de apel, tribunale, judecătorii și către parchete, în vederea afișării, precum și publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;15. calculează mediile generale și întocmește listele finale;16. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;17. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;18. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;19. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului. (la 21-01-2010, Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 10(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 9.(2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședinți și membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor, respectiv parchetelor, în vederea bunei desfășurări a concursului. (la 19-11-2015, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.050 din 13 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 19 noiembrie 2015. ) (3) Președinții instanțelor, precum și procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor răspund de ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea președintelui comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 11(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Prin aceeași hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs. Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite distinct pentru judecători, respectiv procurori, cu excepția comisiilor prevăzute la alin. (4). (la 27-01-2016, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din judecători de la înalta Curte de Casație și Justiție, judecători de la curțile de apel și formatori de la Institutul Național al Magistraturii.(3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel și formatori de la Institutul Național al Magistraturii.(4) Pentru jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, se numește câte o comisie de elaborare a subiectelor și, respectiv, de soluționare a contestațiilor, comune pentru judecători și procurori, din care fac parte judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție sau de la curțile de apel, procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau de la parchetele de pe lângă curțile de apel și formatori de la Institutul Național al Magistraturii. (la 21-01-2010, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (5) În componența comisiilor sunt numiți și membri supleanți care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor, pentru judecători sau procurori, după caz. (la 21-01-2010, Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (6) Numărul membrilor comisiilor se stabilește de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților și de materiile pentru care aceștia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor și subcomisia de soluționare a contestațiilor au același număr de membri, dar nu mai puțin de 3 membri. (la 27-01-2016, Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (7) Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de mediere este formată din membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor, membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și un alt membru. (la 27-01-2016, Alin. (7) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. )  +  Articolul 12(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de soluționare a contestațiilor și de mediere sunt conduse de câte un președinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 11 alin. (1). Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 13 pct. 1, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei. Președinții comisiilor de soluționare a contestațiilor și de mediere coordonează activitatea acestora. (la 27-01-2016, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (2) Cu excepția situației prevăzute la art. 11 alin. (7), o persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru același concurs. (la 27-01-2016, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior.(4) Membrii comisiilor sunt numiți, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Național al Magistraturii și au urmat cursurile acestuia privind metodele și tehnicile de evaluare.(5) Numirea membrilor comisiilor are loc cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a concursului.(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor, prin care se stabilesc modalitățile de plată și atribuțiile ce le revin, se încheie între aceștia și un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozițiilor prezentului regulament. (la 08-07-2008, Alin. (6) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 659 din 3 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008. ) (7) Declarațiile și contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.  +  Articolul 13Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor pentru testele-grilă, cu respectarea următoarelor reguli:a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;c) să fie diferențiate, în funcție de gradul instanței și, respectiv, al parchetului, cu excepția subiectelor de la următoarele materii: jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene; (la 21-01-2010, Litera c) a pct. 1 al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;d^1) să nu conțină probleme controversate în doctrină sau practică; (la 21-01-2010, Litera d^1) a art. 13 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) e) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte intre variantele de răspuns;f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;g) abrogată; (la 21-01-2010, Litera g) a art. 13 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) 2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise, a subiectelor și baremelor de evaluare și notare, în plicuri sigilate.  +  Articolul 14(1) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs examinează, sub coordonarea președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor și cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, contestațiile la bareme.(2) În cazul în care subcomisia de soluționare a contestațiilor respinge toate contestațiile, baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive.(3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, subcomisia de soluționare a contestațiilor adoptă baremele definitive. (la 13-07-2016, Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 16 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016. ) (4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare și notare definitive se stabilesc de către subcomisia de mediere pentru materia respectivă. Subcomisia de mediere hotărăște cu votul majorității membrilor săi.(5) Baremele definitive stabilite potrivit alin. (2)-(4) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(6) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare definitive. (la 27-01-2016, Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. )  +  Secţiunea a 2-a Desfășurarea concursului  +  Articolul 15(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor și procurorilor și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.(2) Cu cel puțin 25 de zile înainte de data desfășurării concursului, comisia de organizare a concursului întocmește lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și o transmite în vederea afișării la sediile curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor și ale parchetelor. Lista candidaților se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție.(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la afișarea listelor prevăzute la alin. (2).(4) Contestațiile se depun la sediile curților de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă curțile de apel, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de organizare a concursului.(5) Contestațiile vor fi soluționate de Secția pentru judecători, respectiv Secția pentru procurori, a Consiliului Superior al Magistraturii.(6) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare.(7) Comisia de organizare a concursului întocmește, de îndată după pronunțarea hotărârii Plenului, lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, care se afișează la sediile curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor și la sediile parchetelor și se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. (la 21-01-2010, Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 16(1) Concursul constă în susținerea unor probe scrise cu caracter teoretic și practic.(2) Probele scrise cu caracter teoretic și practic se susțin la:a) una dintre următoarele materii, în funcție de secția și specializarea sau, după caz, de locul pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internațional privat; (la 08-01-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. ) b) drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei și drept internațional privat sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal;c) jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și jurisprudența Curții Constituționale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene, indiferent de specializare.  +  Articolul 17(1) Probele scrise se desfășoară în două etape și constau în:1. susținerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice;2. susținerea unei probe scrise tip grilă pentru verificarea cunoștințelor practice.(2) Testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:a) 20 de întrebări din următoarele materii, în funcție de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept internațional privat;b) 20 de întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal;c) 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene. (la 21-01-2010, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (3) La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice fiecare răspuns corect primește 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10. (la 21-01-2010, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (4) Testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor practice cuprinde 20 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:– 10 întrebări din următoarele materii, în funcție de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei sau drept internațional privat;– 8 întrebări din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal;– o întrebare din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și o întrebare din jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene. (la 21-01-2010, Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (5) La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor practice fiecare răspuns corect primește 0,5 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10. (la 21-01-2010, Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (6) Întrebările teoretice și practice la materiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) și b) cuprind și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale. (la 21-01-2010, Alin. (6) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (7) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.(8) Testele-grilă se susțin în aceeași zi, cu o pauză de o oră intre acestea.  +  Articolul 18(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidații pe săli, în ordine alfabetică, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, precum și afișarea acestora pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul. (la 21-01-2010, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (2) Accesul candidaților în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. în mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu și după deschiderea plicului cu subiecte.(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoștința candidaților modul de desfășurare a probelor și modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.  +  Articolul 19(1) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.(2) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Candidații primesc teze de concurs tipizate pe care își scriu cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date de pe colțul paginii ce urmează să fie lipit, precum și coli obișnuite pentru ciorne, marcate cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Colțul tezei de concurs tipizate se lipește și se ștampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porțiunii din pagină care urmează să fie sigilată.(4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă și încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (4). în aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate și măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului și candidatului respectiv.  +  Articolul 20(1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs și nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.(2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la președinte, vicepreședinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid și distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.(3) Pe parcursul desfășurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului și supraveghetorii de săli nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.(4) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii candidații pot face contestații la bareme, care se depun la Institutul Național al Magistraturii și se soluționează potrivit art. 14 alin. (1)-(5). (la 27-01-2016, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (4^1) În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și (3), contestațiile la barem se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, iar în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (4), în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. (la 27-01-2016, Alin. (4^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 27 ianuarie 2016. ) (5) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. (la 21-01-2010, Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (6) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect indicat în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre cele două variante de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. (la 21-01-2010, Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (7) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților. (la 21-01-2010, Alin. (7) al art. 20 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (8) Plenul Consiliul Superior al Magistraturii poate să dispună sancționarea, cu reducerea drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată, membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor, care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, din rea-credință sau gravă neglijență. (la 21-01-2010, Alin. (8) al art. 20 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 21(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține probele scrise.(2) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor, se socotește din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.(4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se folosește altă hârtie decât cea distribuită candidaților de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluțiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.(5) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele "anulat", se semnează de cei 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru documentele de concurs.(6) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.  +  Articolul 22(1) Pe măsură ce își încheie lucrările candidații le predau supraveghetorilor.(2) La expirarea timpului acordat candidații predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(3) Toți candidații semnează în momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(4) Pentru fiecare sală se întocmește un proces-verbal.(5) Ciornele și lucrările anulate se strâng separat și se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, președintelui și unui membru al comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 23Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se transmit în vederea afișării la sediile curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor și ale parchetelor. (la 21-01-2010, Art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 24(1) Candidații pot contesta notele obținute la probele scrise tip grilă.(2) Contestațiile se depun la sediile curților de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă acestea ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, și se trimit de îndată, prin fax, la Institutul Național al Magistraturii. (la 21-01-2010, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările scrise se renumerotează și se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.(4) Lucrările se predau comisiilor de soluționare a contestațiilor, însoțite de un borderou de predare-primire în care se menționează numărul de ordine al lucrărilor.  +  Articolul 25(1) Nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.(2) Abrogat. (la 24-02-2010, Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 129 din 18 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 24 februarie 2010. ) (3) După primirea rezultatelor de la comisiile de soluționare a contestațiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidaților.(4) Afișarea rezultatelor probelor de concurs, cu excepția clasamentului final, se realizează pentru fiecare instanță sau parchet, separat, pentru fiecare post scos la concurs, prin folosirea unor coduri atribuite candidaților. (la 21-01-2010, Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 26(1) În urma calculării mediilor generale ale candidaților, comisia de organizare a concursului întocmește listele finale.(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se transmit în vederea afișării la sediile curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor și ale parchetelor. (la 21-01-2010, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 27(1) Nota obținută la concurs este suma notelor obținute la proba teoretică și proba practică, în raport cu următoarea pondere: 75% proba practică și 25% proba teoretică.(2) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obțină cel puțin media generală 7 și nu mai puțin de 5 la fiecare dintre cele două probe de concurs menționate la art. 17. (la 21-01-2010, Art. 27 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 28(1) Rezultatele finale se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea validării. (la 21-01-2010, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (1^1) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârșirii unei fraude. (la 21-01-2010, Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. ) (2) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor și a procurorilor declarați admiși.(3) Abrogat. (la 08-01-2016, Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. ) (4) Promovarea efectivă se face în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opțiunea candidatului. În cazul în care candidații au optat pentru mai multe secții pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puțin o specializare comună, în condițiile art. 6 alin. (6) teza a II-a, la promovarea efectivă se va ține seama de ordinea de preferință indicată de candidați. (la 08-01-2016, Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. ) (5) În cazul promovării pe loc, ocuparea locurilor se realizează în ordinea mediilor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional și materiei pentru care s-a optat. (la 08-01-2016, Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. )  +  Articolul 29La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au titlul științific de doctor în drept, cei care au vechime mai mare în funcția de judecător sau de procuror, cei care au calitatea de doctorand, candidații care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidații care au activitate publicistică în specialitate, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestor criterii vor fi avute în vedere în următoarea ordine: nota obținută la proba scrisă tip grilă pentru verificarea cunoștințelor practice, vechimea la instanța/parchetul al cărei/cărui grad profesional îl deține judecătorul/procurorul, media obținută la ultima evaluare, media obținută la examenul de capacitate. (la 11-10-2012, Art. 29 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 799 din 18 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 11 octombrie 2012. )  +  Articolul 30(1) Judecătorii și procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 27, dar care nu au fost promovați ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovați în posturile ce se vacantează la instanțele și parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 3 luni de la data validării concursului. (la 11-10-2012, Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 799 din 18 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 11 octombrie 2012. ) (2) Dispozițiile art. 28 alin. (4) și ale art. 29 se aplică în mod corespunzător. (la 08-01-2016, Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.378 din 17 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 8 ianuarie 2016. )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 31Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 și următoarele din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 32(1) Pentru cazurile în care în prezentul regulament se prevede afișarea la sediile curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor și ale parchetelor, anunțul respectiv se afișează de îndată pe sau lângă ușa de intrare a instanței ori parchetului.(2) Președinții instanțelor, precum și procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor transmit documentele primului-grefier sau, după caz, grefierului-șef ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afișate, indicând perioada pentru care vor fi afișate. în momentul afișării, precum și al retragerii documentului, grefierul notează ora și data afișării sau a retragerii pe document, sub semnătura sa, transmițând de îndată documentul retras președintelui sau procurorului general ori, după caz, prim-procurorului.(3) Pentru cazurile în care în prezentul regulament se prevede afișarea la sediile curților de apel, tribunalelor, judecătoriilor și ale parchetelor, anunțul respectiv se afișează de îndată pe sau lângă ușa de intrare a instanței sau parchetului, iar procesul-verbal de afișare va fi înaintat de îndată comisiei de organizare a concursului. (la 21-01-2010, Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.150 din 10 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 21 ianuarie 2010. )  +  Articolul 33(1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare.(2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaților.(3) Originalele documentelor în privința cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax către Direcția resurse umane și organizare se transmit în cel mai scurt timp de către curțile de apel, tribunale și judecătorii și de către parchete, prin grija președinților instanțelor și a procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, și se arhivează la mapele de concurs.  +  Articolul 34Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor și procurorilor militari.------