LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 22 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie"2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) În cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici se repartizează de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare.»"3. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 27 se abrogă.4. La articolul I punctul 3, alineatul (1^1) al articolului 27 se abrogă.5. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 27 se abrogă.6. La articolul I punctul 5, alineatul (4^1) al articolului 27 se abrogă.7. La articolul I punctul 6, alineatul (5) al articolului 27 se abrogă.8. La articolul I punctul 7, alineatul (1^1) al articolului 28 se abrogă.9. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 28 se abrogă.10. La articolul I punctul 9, articolele 29^1 şi 29^2 se abrogă.11. La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 10 şi 11, cu următorul cuprins:"10. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau de la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din bugetul propriu al Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor.»11. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 66. - (1) Agenţia suportă din bugetul propriu costurile aferente exploatării, întreţinerii şi reparării amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. (2) Până la aplicarea abonamentului de irigaţii şi desecare, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare percepe tarife pentru desecare, la solicitarea beneficiarilor. (3) Prin hotărâre a Guvernului se stabileşte termenul de punere în aplicare a abonamentului de irigaţii şi desecare prevăzut la alin. (2).»"12. Partea introductivă a articolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:".13. La articolul II, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:"Litera l) a alineatului (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:«l) pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice;»".14. La articolul II, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. La articolul 4, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(1^1) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. l), precum şi costurile maxime generate de aceste activităţi se stabilesc de o comisie formată din reprezentanţii prefecturii, ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai Ministerului Finanţelor Publice. Costurile maxime generate de activităţile de la alin. (1) lit. l), precum şi sursa de finanţare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice.»"15. La articolul II, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. La articolul 5, după litera ş) se introduc două noi litere, literele t) şi ţ), cu următorul cuprins:«t) efectuează activităţi de furnizare a energiei electrice către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în administrarea furnizorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţ) în calitate de lider de asociere, Agenţia poate reprezenta organizaţiile şi federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, membre ale Ligii utilizatorilor de apă, la procedura de achiziţie publică a energiei electrice necesară, tranzacţionată pe piaţa liberă.»"16. La articolul II, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 şi 6, cu următorul cuprins:"5. La articolul 12, litera c^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c^2) lucrările de întreţinere şi de reparaţii la bunurile din amenajările de irigaţii, definite în anexa nr. 2 la Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la prizele de apă pentru irigaţii, dragarea/decolmatarea şenalelor, andocarea şi reparaţiile specifice staţiilor de pompare de bază plutitoare, reparaţiile specifice staţiilor de pompare de bază fixe, inclusiv cele reversibile, a staţiilor de repompare, precum şi a canalelor şi conductelor de aducţiune şi distribuţie a apei până la staţiile de pompare de punere sub presiune;».6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:«Art. 12^1. - Cheltuielile cu lucrările prevăzute la art. 12 lit. c^2) se suportă de către Agenţie, în limita prevederilor bugetare alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.»"17. La articolul III se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Terenurile şi zonele de protecţie aferente, care nu au fost transmise în proprietate odată cu infrastructura de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de irigaţii preluată anterior în proprietate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se transmit la cerere, în folosinţă gratuită prin hotărâre a Guvernului, pe o perioadă de 49 de ani, cu drept de prelungire."18. După articolul IV se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:"Art. V. - Alineatul (1) al art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. III. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub condiţia asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fondurile alocate să crească anual cu circa 17%, astfel încât să se atingă plafonul aprobat aferent programului de investiţii multianual.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 19 iulie 2016.Nr. 158.-----