ORDIN nr. 1.417 din 11 iulie 2016privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iulie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.442/ID din 4 iulie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, denumit în continuare Catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, ca instrument de evidenţă şi gestiune a pădurilor virgine şi cvasivirgine, aşa cum sunt definite în anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România. (2) Constituirea şi actualizarea permanentă a Catalogului se fac de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (3) Catalogul se publică pe pagina de internet a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (4) Pentru suprafeţele de pădure incluse în Catalog se vor respecta prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Pentru constituirea Catalogului structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmit autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură evidenţa suprafeţelor de pădure încadrate în categoriile funcţionale 1.5j - păduri virgine şi 1.5o - păduri cvasivirgine, potrivit amenajamentelor silvice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Suprafeţele de pădure încadrate în categoriile funcţionale prevăzute la alin. (1) se includ în Catalog de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza avizului favorabil al Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură include în Catalog şi suprafeţele de pădure care fac obiectul studiilor de fundamentare pentru includerea în Catalog, avizate de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură şi din amenajamentele silvice care se vor elabora. (2) Modelul studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog prevăzut la alin. (1) se realizează de către persoane fizice şi juridice. (4) În cazul persoanelor juridice elaboratoare ale studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog, acestea trebuie să aibă personal atestat ca şef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, precum şi personal care să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) să aibă studii superioare cu o vechime de minimum 5 ani în domeniul ştiinţelor naturii - silvicultură, ecologie, biologie şi să fie atestat în domeniul protecţiei mediului pentru evaluări de mediu; b) să fie cercetător ştiinţific cu minimum gradul III în domeniul ştiinţelor naturii - silvicultură, ecologie, biologie; c) să fie cadru didactic universitar cu specializări în domeniul silviculturii, ecologiei şi/sau biologiei. (5) În cazul persoanelor fizice elaboratoare ale studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog prevăzut la alin. (1), acestea trebuie să facă dovada că au studii superioare în domeniul silviculturii şi că îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) să fie atestate ca şef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert CTAP; b) să fie cercetător ştiinţific minimum gradul III; c) să fie cadru didactic universitar. (6) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pot solicita, pentru susţinerea în cadrul Comisiei de avizare a studiilor de fundamentare pentru includerea în Catalog, participarea unui expert CTAP.  +  Articolul 4 (1) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog se depun, în format original şi în format electronic, la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, anual, în perioada 1 martie - 30 septembrie, împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5), după caz. (2) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură notifică proprietarii şi administratorii/prestatorii de servicii silvice, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog. (3) În maximum 45 de zile de la înregistrarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică dacă studiul respectă Metodologia de lucru privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine prevăzută în anexa nr. 3, iar în urma verificărilor emite avizul pentru studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4. (4) Avizarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se face de către o comisie, cu următoarea componenţă: a) reprezentantul structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; b) reprezentantul persoanei juridice sau persoana fizică elaboratoare a studiului de fundamentare; c) administratorul sau, după caz, proprietarul fondului forestier care face obiectul studiului de fundamentare; d) administratorul ariei protejate, dacă suprafaţa fondului forestier este inclusă într-o arie protejată. (5) Verificarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se face cu participarea obligatorie a reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei fizice care a întocmit studiul de fundamentare. (6) Avizarea studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se va face în baza motivării comisiei prevăzute la alin. (4), prin procesul-verbal al acesteia. (7) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog întocmite fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5), care nu respectă structura prevăzută în anexa nr. 2 şi care nu sunt depuse în perioada prevăzută la art. 4 alin. (1), se resping de structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 5Până la includerea în Catalog, în suprafeţele de păduri care fac obiectul studiului de fundamentare pentru includerea în Catalog se interzice executarea lucrărilor silvotehnice, iar scoaterile definitive şi ocupările temporare din fondul forestier naţional se fac pentru obiective de interes naţional sau care vizează siguranţa sau securitatea naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog se depune la structura teritorială de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 15 zile de la data avizării. (2) Administratorul sau proprietarul este obligat să pună la dispoziţia elaboratorului studiului de fundamentare descrierile parcelare şi hărţile silvice din amenajamentele silvice pentru suprafaţa de pădure validată potrivit procesului-verbal al comisiei de avizare, persoanei/persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5).  +  Articolul 7 (1) În maximum 10 zile de la data depunerii, studiul de fundamentare pentru includerea în Catalog se transmite Comisiei tehnice de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) Studiul se avizează în Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii.  +  Articolul 8 (1) În pădurile care fac obiectul studiului "Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, lucrările silvotehnice se vor executa numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii aprobaţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, iar scoaterile definitive şi ocupările temporare din fondul forestier se fac pentru obiective de interes naţional sau care vizează siguranţa sau securitatea naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se emite aviz de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru lucrări de împăduriri şi lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (4) Studiile de fundamentare pentru includerea în Catalog se pot realiza şi pe suprafeţele de pădure care nu fac obiectul studiului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9Unităţile specializate atestate să elaboreze amenajamente silvice sunt obligate să consulte Catalogul şi să încadreze corespunzător în amenajament suprafeţele de pădure din Catalog, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 10 (1) Suprafeţele de pădure incluse în Catalog au regim strict de protecţie, potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Excluderea unor suprafeţe de pădure din Catalog se realizează numai din motive de siguranţă şi/sau securitate naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) În vederea conservării structurii genetice a pădurilor incluse în Catalog, în subparcelele limitrofe pădurii se realizează lucrări de regenerare numai cu materiale forestiere de reproducere cu provenienţă locală sau prin regenerare naturală. (4) În pădurile incluse în Catalog, executarea oricăror lucrări silvice şi/sau scoaterea definitivă şi ocuparea temporară din fondul forestier se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură asigură desemnarea şi instruirea personalului responsabil de aplicarea prevederilor prezentului ordin. (2) Instruirea personalului prevăzut la alin. (1) se realizează sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 12Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face publică, inclusiv pe site-ul propriu, baza de date cu atributele şi fişele de descriere din studiul "Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018", elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 24 septembrie 2012.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 11 iulie 2016.Nr. 1.417.  +  Anexa 1Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România*Font 7*┌────┬───────┬───────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Numele │Fundamentat în baza│Tipul │Latitu-│Longitu-│ Altitudine │ Localizare administrativă ││crt.│pădurii├────────┬──────────┤ de │dine N │dine E ├──────┬──────┼───────┬──────────┬──┬────┬──┬────┬──────────────────┤│ │virgine│Amenaja-│Studiul de│propri-│ │ │minimă│maximă│Judeţul│Deţinător,│UP│u.a.│TP│ S │din care suprafeţe││ │şi/sau │ment │fundamen- │etate │ │ │ │ │ │adminis- │ │ │ │(ha)│care nu corespund ││ │cvasi- │silvic, │tare, │ │ │ │ │ │ │trator, │ │ │ │ │criteriului de ││ │virgine│ediţia │ediţia │ │ │ │ │ │ │ OS/OSP │ │ │ │ │naturalitate ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ u.a. │ S (ha) │├────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──┼────┼──┼────┼────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11│ 12 │13│ 14 │ 15 │ 16 │├────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴──┴────┴──┴────┴────────┴─────────┤│A. Păduri virgine │├────┬───────┬────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┬──┬────┬──┬────┬────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──┼────┼──┼────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──┼────┼──┼────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴──┴────┴──┴────┴────────┴─────────┤│B. Păduri cvasivirgine │├────┬───────┬────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┬──┬────┬──┬────┬────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──┼────┼──┼────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──┼────┼──┼────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴──┴────┴──┴────┴────────┴─────────┘  +  Anexa 2Ministerul Mediului, Apelor şi PădurilorSTUDIU DE FUNDAMENTAREpentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şicvasivirgine din România a pădurii/pădurilor(.......................)denumirea                                                       Întocmit                                                   .................    Locul şi data    .................    .................  +  Capitolul I Denumire, proprietate, localizare1.1. Denumire trup de pădure*1)1.2. Proprietar*2)1.3. Administrator*3)1.4. Localizare1.4.1. Localitatea cea mai apropiată, judeţ1.4.2. Element geografic din vecinătate*4)1.5. Data finalizării evaluărilor pe teren Notă

  ──────────

  *1) Denumirea poate fi a unui reper geografic apropiat (de exemplu, o vale, un vârf, o localitate etc.).În cazul în care studiul se întocmeşte pentru mai multe trupuri de pădure, fiecare dintre acestea se vor regăsi separat, în fiecare dintre subcapitolele studiului.

  *2) Va/Vor fi menţionat/menţionaţi proprietarul/proprietarii trupului/trupurilor de pădure care fac obiectul studiului.

  *3) Persoana juridică responsabilă de administrarea trupului/trupurilor de pădure, obiect al studiului.

  *4) Cel mai apropiat reper geografic existent pe hărţile turistice.

  ──────────
   +  Capitolul II Naturalitate şi mărime*5) Notă

  ──────────

  *5) Îndeplinirea fiecărui criteriu din cele de mai sus va fi punctată cu un "X", urmând ca la pct. 2 să fie menţionată decizia finală (tot cu un "X").

  ──────────
  2.1. Evidenţa aplicării amenajamentului*6) Notă

  ──────────

  *6) Lucrările vor fi codificate, de exemplu: Ac - produse accidentale, Ig - produse de igienă, Dob - produse din doborâturi, Im - împăduriri, Cp - completări, Dsa - descopleşiri, Rc - rărituri, Rs - rezinaj.

  ──────────
  ┌────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────┐│Parcelă (ultimul│ │ │ ││amenajament) │ 1929 │ 1950 │ 2000 │├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤│1a │Ac, Dob │Rc │Cp │├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤│ │ │ │ │└────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘2.2. Verificarea îndeplinirii criteriilor de identificare din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pădure virgină Pădure cvasivirgină─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Naturalitatea 2 Mărime, limite 1 Naturalitatea 2 Mărime, limite─────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────── 1.1 │ 2.1 │ 1.1 │ 2.1 │─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────── 1.2 │ 2.2 │ 1.2 │ 2.2 │─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────── 1.3 │ 2.3 │ 1.3 │ 2.3 │─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────── 1.4 │ 2.4 │ 1.4 │ 2.4 │─────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼───────────── 1.5 │ 2.5 │ 1.5 │ 2.5 │─────┼──────────────────┴───────────────────┼────────────────────┴───────────── 1.6 │ 1.6 │─────┼───────────── ────────┼──────── 1.7 │ 1.7 │─────┼───────────── ────────┼──────── 1.8 │ 1.8 │─────┼───────────── ────────┼──────── 1.9 │ │─────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┌─────────────────┬──────────┬──────┬────┬────┬─────────┬─────────────────────┐│Trup de pădure*7)│ │ Ocol │ │ │Suprafaţa│Ponderea suprafeţelor││ (denumirea) │Proprietar│silvic│ UP │u.a.│ u.a. │ care nu corespund ││ │ │ │ │ │ │ criteriului de ││ │ │ │ │ │ │ naturalitate ││ │ │ │ │ ├─────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │ │ S (ha) │ % │├─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──────┼────┼────┼─────────┼─────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────┴──────┴────┴────┴─────────┴─────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *7) Evaluarea estimativă a suprafeţelor care nu corespund criteriului de naturalitate se va raporta într-o hartă tematică distinctă.

  ──────────
  2.3. Verdict final Pădure virgină─────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pădure cvasivirgină
   +  Capitolul III Hartă şi elemente cartografice3.1. Tipul de fişier GIS utilizat*8)    .shp .kmz3.2. Baza de date geospaţială*9) Notă

  ──────────

  *8) Se va bifa după extensie formatul utilizat cu un "X". Sistemul de proiecţie utilizat la realizarea hărţilor va fi Stereo70. Harta se va realiza (digitiza) la nivel de parcelă unitate amenajistică, pe baza hărţii amenajistice (a unităţii de producţie).

  *9) Tabelul cu atribute ataşat poligoanelor parcelelor va conţine informaţiile din tabelul de la pct. 3.2.

  ──────────
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Proprietarul Trupul Judeţul Ocolul Unitatea de Unitatea Suprafaţa Tipul             (nume) silvic protecţie amenajistică de                                                                         pădure───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.3. Cartuş hartă┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele │Ocolul Silvic ... ││(persoana care a realizat│UP... ││ harta) │Judeţul │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │Suprafaţă trup (1): ... ha │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │... │├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ │Data ... │└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘3.4. Caracteristici ale bornelor silvice*10) Notă

  ──────────

  *10) În cazul în care harta detaliată nu este disponibilă, se vor indica minimum 3 borne silvice pentru fiecare trup identificat, cu detaliile aferente.

  ──────────
  ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│Nr. bornei │Detalii │├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│1. │ │├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│2. │ │├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│3. │ │└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
   +  Capitolul IV Alte caracteristici ale trupurilor de pădure4.1. Date amenajament*11) Notă

  ──────────

  *11) Se vor anexa în fotocopie datele din amenajament corespunzătoare (descrierea parcelară, datele arboret).

  ──────────
  4.2. Elemente deosebite observate/cunoscute*12) Notă

  ──────────

  *12) Specii rare, arbori cu diametre/înălţimi impresionante.

  ──────────
  4.3. Arhivă foto*13) Notă

  ──────────

  *13) Minimum 4 fotografii pentru fiecare trup de pădure.

  ──────────
  1. Imagine 1 - Titlu 1*14) Notă

  ──────────

  *14) Titlul va descrie ceea ce reprezintă fotografia.

  ──────────
  2. Imagine 2 - Titlu 23. Imagine 3 - Titlu 34. Imagine 4 - Titlu 4AnexeAnexa 1. Curriculum vitae specialist (incl. diploma doveditoare)Anexa 2. Dovada notificării proprietaruluiAnexa 3. Răspunsul primit de la proprietarAnexa 4. Dovada notificării administratoruluiAnexa 5. Răspunsul primit de la administratorAnexa 6. Date amenajistice (descriere parcelară, date arboret)
   +  Anexa 3METODOLOGIE DE LUCRUprivind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgineEtapa 1. Constituirea trupurilor de pădure distincte a) Pădurile supuse evaluării se vor constitui şi delimita în trupuri compacte ale căror limite să respecte prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România. b) Limitele naturale nu trebuie să se suprapună în mod obligatoriu cu limitele parcelare, fiind considerate de asemenea: culmi, văi şi pâraie secundare, linii de rupere a pantei, respectiv limite artificiale precum: drumuri permanente, culoare pentru linii de înaltă tensiune sau alte utilităţi; limite parcelare deschise; căi ferate etc. c) În cadrul fiecărui trup de pădure se identifică fiecare parcelă şi subparcelă în cadrul unităţilor de producţie/ocoale silvice. d) Trupurile de pădure care nu respectă cerinţele minime privind mărimea suprafeţei se exclud (indicatorul 2.1). e) În aplicarea indicatorilor 2.2 şi 2.3 se includ şi părţi de unităţi amenajistice delimitate prin limite artificiale doar dacă distanţa minimă dintre două puncte opuse de limită a trupului de pădure, din care cel puţin unul este pe limita artificială, nu scade sub 200 m. Această regulă nu se aplică parcelelor amenajistice considerate ca întreg, respectiv ecosistemelor rare şi de mare interes ecologic. (Această regulă se aplică numai dacă şi acolo unde delimitarea se face prin limite artificiale.) f) Pădurile care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă nu se includ în următoarea etapă de identificare.Etapa 2. Analiza preliminară a) În această etapă se urmăreşte identificarea, prin metode specifice de birou, a suprafeţelor afectate de intervenţii antropice şi care nu îndeplinesc criteriile de naturalitate şi în consecinţă excluderea documentată a acestora din etapa următoare. Trupurile constituite în etapa 1 se analizează utilizând imagini satelitare sau ortofotoplanuri puse la dispoziţie de către executantul studiului. (e.g. Google Maps, Bing Maps etc.). b) Pentru evaluarea indicatorilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, respectiv 1.6, se analizează descrierile parcelare, respectiv evidenţa aplicării amenajamentelor în vigoare şi a amenajamentelor precedente (în funcţie de datele disponibile). c) În aplicarea indicatorului 1.4, numărul arborilor recoltaţi se raportează la suprafaţa parcursă efectiv cu lucrări, incluzându-se şi părţi de unităţi amenajistice. d) Suprafeţele care nu au îndeplinit condiţiile de naturalitate (criteriul 1) din cauza activităţilor antropice se exclud din următoarea etapă de identificare cu luarea în considerare a condiţiilor prevăzute în indicatorul 2.4. e) Pentru indicatorul 2.4, evaluarea se va realiza luând în considerare suprafeţele efectiv afectate de activităţi antropice cumulate şi raportate la suprafaţa trupului evaluat şi nu pe unităţi amenajistice ca întreg.Etapa 3. Reconfigurarea trupurilor a) Pădurile care, în urma analizei preliminare rezultă că îndeplinesc potenţial criteriul de naturaleţe se vor reconfigura în trupuri compacte cu respectarea criteriului 2 (i.e. mărimea suprafeţei şi limite). b) Trupurile de pădure care nu îndeplinesc condiţiile de structură şi mărime (criteriul 2) vor fi eliminate din următoarea etapă de identificare. c) Pentru trupurile reconfigurate se va evalua respectarea indicatorului 2.2 - în acest sens se vor considera prevederile etapei 1 lit. e).Etapa 4. Evaluarea finală pe terenEvaluarea în teren presupune analiza îndeplinirii criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012. a) Se vor parcurge integral trupurile potenţial rezultate în urma evaluărilor parcurse în etapele 1-3, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor şi indicatorilor ce definesc pădurile virgine şi cvasivirgine. b) Pentru evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.3 este necesară prezenţa arborilor ce prezintă semne de declin fiziologic determinat de vârsta înaintată. Se pot efectua, după caz, măsurători privind elementele taxatorice corelate cu informaţii dendrocronologice, ţinând cont de condiţiile staţionale şi compoziţia speciilor. c) În evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.5 este necesară existenţa lemnului mort la sol cu dimensiuni maximale corelate cu caracteristicile structurale, respectiv dimensionale a arboretelor, inclusiv în stadii finale de descompunere. d) Faze lemn mort:1. lemn proaspăt (celulele cambiale pot fi încă vii);2. lemn mort tare;3. degradare incipientă (cuţitul pătrunde uşor > 1 cm când este înfipt paralel cu fibra lemnoasă);4. degradare avansată, lemn moale (cuţitul pătrunde uşor > 1 cm, chiar şi atunci când este înfipt perpendicular cu fibra lemnoasă);5. putregăios (tot lemnul este foarte moale). e) Unităţile amenajistice/părţile de unităţi amenajistice care nu au îndeplinit criteriul 1 (naturalitatea) vor fi excluse din trup. f) Evaluarea criteriilor şi indicatorilor va conţine inclusiv o documentaţie foto care să susţină deciziile; g) Se vor indica, după caz, elementele de biodiversitate excepţionale, precum prezenţa unor habitate rare, specii rare ameninţate periclitate sau exemplare cu dimensiuni excepţionale, prin coordonare, descriere, documentaţie foto etc.).Etapa 5. Raportarea finală a trupurilor validate a) Trupurile validate în urma evaluărilor pe teren se vor reconfigura şi se vor descrie cu respectarea criteriului 2: Mărimea suprafeţei şi limite. b) Studiul final se va întocmi potrivit anexei nr. 2 la ordin.  +  Anexa 4AprobatInspector-şef,.....................AVIZpentru studiul de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional alpădurilor virgine şi cvasivirgine din România - Faza teren a fonduluiforestier proprietate publică/privată a ........, localitatea ........,judeţul .........., administrat de O.S. ........, judeţul ........(UP ..............., ua .................)Încheiat astăzi, .........................SE AVIZEAZĂSTUDIUL DE FUNDAMENTARE PENTRU INCLUDEREA ÎN CATALOGUL NAŢIONAL AL PĂDURILOR VIRGINE ŞI CVASIVIRGINE DIN ROMÂNIA A PĂDURII/PĂDURILOR ................... (denumire trup, .... UP ....., O.S. ........., ua .......), judeţul ............................Participanţii:Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ..........., ing. .................Reprezentantul persoanei juridice/fizice ............ (expertul studiului)Administratorul fondului forestier sau proprietarul/prestatorul de servicii silvice .............Reprezentantul custodelui/structurii de administrare a ariei protejate ...................,în urma verificării în teren a suprafeţelor de fond forestier şi verificării studiului, a stabilit următoarele:1. Identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, proprietate publică/privată aparţinând .........., localitatea ............, judeţul .............., s-a executat de către ........ . Ultimul amenajament pentru suprafaţa studiată a fost întocmit în anul ......., având valabilitatea de 10/5 ani. Se fac următoarele menţiuni (dacă este cazul):...............................................................................................................................................................................................................2. Suprafeţele parcurse cu ocazia culegerii datelor de teren, sondajele efectuate şi procentele realizate pentru constatarea calităţii lucrărilor, precum şi numele celor ce au cules datele de teren sunt prevăzute în anexă.3. Lucrările de descriere a naturalităţii şi mărimii suprafeţei studiate, realizările şi elementele de verificare sunt defalcate pe proprietar şi unităţi de producţie - în anexă.4. Se constată că lucrările de descriere a naturalităţii şi mărimii suprafeţei studiate corespund din punct de vedere calitativ şi sunt executate potrivit Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România şi Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.417/2016 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.  +  Anexăla Avizul nr. ....................SITUAŢIAcantităţilor fizice realizate şi sondajele efectuate la lucrările dedescrieri a naturalităţii şi mărimii suprafeţei studiate┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ PROPRIETAR │ DESCRIERI u.a. ││OCOLUL SILVIC├───────────┬────────────┬─────────────────────┬───────────────┤│UNITATEA DE │Nr. parcele│ Suprafaţa │Suprafaţa verificată,│ ││PRODUCŢIE │ │ totală, ha │ ha │ ││ ├───────────┼────────────┼─────────────────────┤ Executant ││ │ Nr. u.a. │ Grupa I │ Minimum 10% │ ││ ├───────────┴────────────┴─────────────────────┤ ││ │ u.a. verificate │ │├─────────────┼───────────┬────────────┬─────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ ├───────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ ├───────────┴────────────┴─────────────────────┼───────────────┤│ │u.a.-uri verificate: │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │CONCLUZII*): │ │├─────────────┼───────────┬────────────┬─────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ ├───────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ ├───────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ │u.a.-uri │ │ │ ││ │verificate:│ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │CONCLUZII*)│ │ │ │├─────────────┼───────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┤│TOTAL GENERAL│ │ │ │ ││ ├───────────┼────────────┼─────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────┴───────────────┘                                                      Proprietar,                                                Structura teritorială    Reprezentant expert, Reprezentant,    O.S. ..............    ...................    ................... ............. ...................... Notă

  ──────────

  *) - Se vor înscrie u.a.-urile necorespunzătoare (motivat) din punctul de vedere al criteriilor din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012.

  ──────────
  CUSTODE/STRUCTURĂ DE ADMINISTRARE AP....................................NOTĂ:În situaţia în care reprezentantul O.S., proprietarul, expertul şi/sau custodele/structura de administrare a AP refuză semnarea recepţiei sau nu sunt prezenţi, reprezentantul Gărzii Forestiere va menţiona în scris această situaţie.
  ---