REGULAMENT din 30 septembrie 2010 (*actualizat*)privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri(actualizat până la data de 19 iulie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat de ORDINUL nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 683 din 8 octombrie 2010.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  Pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 prevede:

  "În tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor - persoane fizice - cu activitate în construcţii, ca auditor energetic pentru clădiri. (2) În înţelesul prezentului regulament, specialişti pot fi cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi care doresc să acceadă la profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri şi să o exercite în România în mod independent sau ca angajaţi ai unor persoane juridice. (3) Prevederile prezentului regulament se aplică şi specialiştilor cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obţinute pe teritoriul unui stat terţ, dacă aceştia au o experienţă profesională de 3 ani în profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificării profesionale şi doresc să o exercite în România.  +  Articolul 2 (1) Pentru profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri în România, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4), coroborate cu cele ale lit. A i) din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare autoritatea competentă, organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor - persoane fizice - cu activitate în construcţii ca auditor energetic pentru clădiri, conform prevederilor art. 5 pct. IV lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 4 (1) Persoanele fizice atestate, în condiţiile legii, ca auditori energetici pentru clădiri îşi desfăşoară activitatea în baza certificatului de atestare şi a legitimaţiei în termen de valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum şi a ştampilei de auditor energetic pentru clădiri. (2) Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile. (3) Modelele certificatului de atestare, legitimaţiei şi ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 1a, 1b şi 1c.  +  Articolul 5Auditorii energetici pentru clădiri: a) desfăşoară activităţi intelectuale specifice domeniului şi potrivit competenţelor pentru care au fost atestaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, a actelor normative subsecvente acesteia, a reglementărilor tehnice în domeniu, precum şi a prevederilor prezentului regulament; b) răspund pentru realitatea, corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor înscrise în documentele întocmite, semnate şi ştampilate.  +  Capitolul II Grade profesionale, competenţe, cerinţe  +  Articolul 6Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi promovează examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru clădiri, pe grade profesionale, specialităţile construcţii şi instalaţii, după cum urmează: a) auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii - simbol AE Ici; b) auditor energetic pentru clădiri, grad profesional II, specialităţile construcţii şi instalaţii - simbol AE IIci.  +  Articolul 7 (1) Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional I, au următoarele competenţe: a) elaborează certificatul de performanţă energetică pentru toate categoriile de clădiri prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se construiesc, se reabilitează termic, sunt vândute sau închiriate inclusiv pentru clădirile care se încadrează în prevederile art. 14 din lege; b) realizează auditul energetic pentru toate categoriile de clădiri existente, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se reabilitează termic. (2) Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional II, elaborează certificatul de performanţă energetică pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi blocurile de locuinţe care se construiesc, precum şi pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi apartamentele din blocurile de locuinţe care se vând sau se închiriază.  +  Articolul 8Specialistul - persoana fizică care solicită atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, denumită în continuare solicitant, este eligibilă în vederea susţinerii examenului de atestare în situaţia în care îndeplineşte, cumulativ, următoarele cerinţe: a) capacitatea deplină de exerciţiu; b) starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare; c) lipsa antecedentelor penale; d) nivelul de pregătire, reprezentând atât pregătirea profesională generală, cât şi pregătirea specifică în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente; e) experienţa profesională.  +  Articolul 9Starea de sănătate fizică şi psihică prevăzută la art. 8 lit. b) se atestă pe bază de examen de specialitate şi se dovedeşte prin adeverinţă medicală semnată şi parafată, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Lipsa antecedentelor penale prevăzută la art. 8 lit. c) se confirmă cu certificat de cazier judiciar pentru solicitanţii cetăţeni români sau document echivalent, emis în condiţiile legii, pentru solicitanţii cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.  +  Articolul 11 (1) Pregătirea profesională generală a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedeşte cu diplomă de inginer/arhitect - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi absolvite: instalaţii pentru construcţii, construcţii civile, industriale şi agricole, arhitectură, alte profiluri/specialităţi cu conotaţie energetică aplicabilă în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii. (2) Conotaţia energetică prevăzută la alin. (1) se demonstrează prin existenţa în foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, care însoţeşte diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate în domeniul eficienţei energetice a clădirilor a uneia ori mai multor discipline de învăţământ, cu o durată de minimum un semestru, promovată/promovate în anii de studiu, după cum urmează: higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, termodinamică, termotehnică, transfer de căldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri.  +  Articolul 12 (1) Pregătirea specifică a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedeşte cu certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, cu o durată de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzător gradului profesional pentru care solicitantul va susţine examenul de atestare. (2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) se bazează pe deţinerea de către cursanţi a unui nivel de cunoştinţe generale teoretice/practice în domeniul construcţiilor şi al instalaţiilor aferente acestora şi are drept scop aprofundarea şi sintetizarea cunoştinţelor necesare aplicării legislaţiei şi metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, în vigoare la data organizării cursului. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), specialiştii, absolvenţi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în domeniul eficienţei energetice a clădirilor/confort şi eficienţă în clădiri/performanţa energetică a clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort şi dezvoltare durabilă sau care deţin titlul ştiinţific de doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură/inginerie energetică - specializarea termoenergetică, dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoţită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă.----------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 13 (1) Cursul de specialitate precizat la art. 12 alin. (1) se organizează de către instituţiile de învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre de construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii, de către institutele acreditate de cercetare-dezvoltare în construcţii şi instalaţii pentru construcţii, în cadrul cărora funcţionează departamente/ laboratoare de construcţii şi instalaţii pentru construcţii, precum şi de către asociaţiile profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în domeniul construcţiilor şi arhitecturii, instalaţiilor pentru construcţii, eficienţei energetice a clădirilor, cu avizul autorităţii competente privind programa de desfăşurare a cursului. (2) Predarea cursurilor de specialitate se asigură, de regulă, de către cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior precizate la alin. (1). În scopul predării cursurilor pot fi cooptaţi: a) cercetători ştiinţifici gradul I/II care deţin titlul ştiinţific de doctor din cadrul institutelor acreditate de cercetare-dezvoltare în construcţii şi instalaţii pentru construcţii precizate la alin. (1); b) specialişti atestaţi ca auditori energetici pentru clădiri grad profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii, din cadrul structurilor tehnice de reglementare în construcţii ale autorităţii competente; c) alte cadre didactice universitare, atestate ca auditori energetici pentru clădiri, cu activitate recunoscută în domeniul eficienţei energetice a clădirilor. (3) Cursurile de specialitate cuprind minimum două module, finalizate cu examen - probă scrisă şi, respectiv, interviu pentru prezentarea şi susţinerea proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate -, astfel:----------Partea introductivă a alin. (3) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. b) modulul de aplicaţie, cuprinzând elaborarea de către fiecare cursant a unei documentaţii, diferenţiate în funcţie de opţiunea cursantului privind atestarea prin examen în gradul profesional I sau II. (4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), pentru gradul profesional I, cursantul va elabora certificatul de performanţă energetică şi va realiza auditul energetic ale unei clădiri nerezidenţiale dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)-g) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare. (5) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), pentru gradul profesional II, cursantul va elabora certificatul de performanţă energetică a unui bloc de locuinţe şi a unui apartament din blocul de locuinţe.  +  Articolul 14 (1) Experienţa profesională a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. e) se referă la activităţi desfăşurate în profilul/specialitatea absolvită. (2) Experienţa profesională prevăzută la alin. (1), în funcţie de gradul profesional pentru care persoana fizică solicită atestarea, este de: a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I; b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, în grad profesional II, cu respectarea nivelului de pregătire profesională generală prevăzut la art. 11 alin. (1). (3) Experienţa profesională minimă prevăzută la alin. (2) se dovedeşte prin cumularea perioadelor de activitate desfăşurată şi se atestă prin adeverinţe emise de către persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară aceste activităţi pe bază contractuală.  +  Capitolul III Documente necesare înscrierii la examenul de atestare  +  Articolul 15Solicitantul, cetăţean român, în vederea înscrierii la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, înregistrează cererea la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a, însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente: a) act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie; b) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri; c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar; d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copii legalizate, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, în cazul absolvenţilor români cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1), obţinută în străinătate; e) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cuprinzând detaliat pregătirea profesională şi experienţa profesională dobândită în activităţi corespunzătoare profilului şi specialităţii absolvite; f) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară activităţi pe bază contractuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, din care să rezulte experienţa profesională în profilul şi specialitatea absolvită; g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/ doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie;g^1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru această clădire;(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv, însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;----------Lit. g^1) a art. 15 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. h) abrogată;----------Lit. h) a art. 15 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. i) două poze color, format 5/4 cm.  +  Articolul 16Solicitantul, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în vederea înscrierii la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, înregistrează cererea la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2b şi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente redactate în limba română sau în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel: a) dovada naţionalităţii; b) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române, necesară exercitării atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri pe teritoriul României; c) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri; d) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; e) diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate şi foaia matricolă, însoţite de documentul de recunoaştere/echivalare a acestora emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată; f) document de atestare a experienţei profesionale privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; g) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu prezentarea detaliată a pregătirii profesionale şi experienţei profesionale dobândite; h) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, în copie;h^1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru aceasta;(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanţă energetică pentru un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv, însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;----------Lit. h^1) a art. 16 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. i) abrogată;----------Lit. i) a art. 16 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. j) două poze color, format 5/4 cm.  +  Articolul 16^1Prin excepţie de la prevederile art. 15 lit. g), respectiv art. 16 lit. h), solicitantul precizat la art. 12 alin. (3) nu depune certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, dar este obligat să depună, la autoritatea competentă, documentaţia elaborată de acesta corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, verificată şi însuşită de organizatorul unui curs prin emiterea documentului de avizare a acesteia.----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea competentă confirmă primirea dosarului solicitantului, cuprinzând cererea şi documentele prevăzute la art. 15 sau 16, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, şi informează solicitantul în scris, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, cu privire la: a) documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului regulament; b) obligaţia solicitantului de a înregistra la autoritatea competentă completările solicitate în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. Neprezentarea completărilor în termenul precizat conduce la restituirea dosarului. (2) Procedura de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia se finalizează prin comunicarea, în scris, a solicitantului, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, a deciziei, motivate, de admitere sau respingere a cererii, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant. (3) În cazul aplicării regimului general de recunoaştere a titlurilor de calificare şi al recunoaşterii experienţei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii şi a documentelor anexate acesteia poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice. (4) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 15, autoritatea competentă poate cere solicitantului completări/clarificări, iar atunci când există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 16, autoritatea competentă română poate cere autorităţii competente din statul membru emitent confirmarea autenticităţii acestora. (5) Autoritatea competentă poate decide, după caz, anterior susţinerii examenului de atestare, parcurgerea de către solicitant, cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, a unui stagiu de adaptare, în condiţiile art. 25 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an. (6) Informarea scrisă prevăzută la alin. (1) şi decizia prevăzută la alin. (2) se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente în termen de 15 zile de la data emiterii acestora şi produc efecte de la data comunicării. (7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absenţa acesteia, după caz, poate fi atacată în faţa instanţelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Sub sancţiunea nulităţii, decizia de respingere prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată.  +  Capitolul IV Comisiile de examinare  +  Articolul 18 (1) Comisia de examinare pentru atestarea specialiştilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumită în continuare comisie de examinare, se constituie din 7 membri atestaţi auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii, astfel: a) 2 membri din cadrul autorităţii competente; b) 5 membri selectaţi dintre propunerile transmise, la solicitarea scrisă a autorităţii competente, de către instituţii de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate şi asociaţii profesionale reprezentative în domeniu. (2) Comisia de examinare se organizează şi funcţionează la sediul autorităţii competente. (3) Comisia de examinare îşi desfăşoară activitatea cu minimum 2/3 din membrii săi, în care se regăseşte cel puţin un membru din cadrul autorităţii competente, şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (4) Membrii comisiei de examinare prevăzuţi la alin. (1) lit. b), precum şi membrii comisiei pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor prevăzuţi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract de voluntariat, încheiat cu autoritatea competentă.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 19Componenţa nominală a comisiei de examinare, desemnarea preşedintelui şi a secretarului acesteia se aprobă şi se modifică, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 20Abrogat.----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 21 (1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuţii: a) propune bibliografia pentru examinarea candidaţilor; b) elaborează, având în vedere propunerile de subiecte transmise conform prevederilor alin. (2), chestionarele pentru examenul de atestare şi stabileşte baremul de evaluare şi notare, distinct pentru fiecare grad profesional, cu asigurarea confidenţialităţii chestionarelor propuse, din momentul elaborării acestora până la data susţinerii examenului de atestare; c) corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat; d) completează şi semnează fişele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare. (2) În scopul elaborării chestionarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cadrele didactice universitare, atestate ca auditori energetici pentru clădiri din instituţiile de învăţământ superior de profil arhitectură/construcţii/instalaţii pentru construcţii acreditate, precum şi asociaţiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalaţii pentru construcţii şi ale auditorilor energetici pentru clădiri formulează propuneri de subiecte în concordanţă cu structura metodologiei de calcul, diferenţiate pe grade profesionale. (3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit autorităţii competente până cel târziu la data-limită prevăzută la art. 24 alin. (3), cu indicarea sursei bibliografice pentru fiecare subiect propus. (4) Odată cu transmiterea în scris a propunerilor de subiecte, elaboratorii transmit şi răspunsul corect aferent fiecărui subiect, în conformitate cu sursa bibliografică indicată, cu asumarea răspunderii privind nivelul ştiinţific al propunerilor şi corectitudinea răspunsurilor la acestea. (5) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al comisiei. (6) Conţinutul-cadru al fişei individuale de evaluare a candidatului şi, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexele nr. 5a şi, respectiv, 5b.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Capitolul V Procedura de atestare  +  Secţiunea 1 Înregistrarea cererilor şi verificarea documentelor  +  Articolul 22Cererile, însoţite de documentele prevăzute la art. 15, respectiv 16, constituind dosarul solicitantului, se înregistrează de către solicitant la registratura generală a autorităţii competente.  +  Articolul 23 (1) În vederea respectării termenelor prevăzute la art. 17, compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente: a) constată completitudinea documentelor din dosarul solicitanţilor şi, după caz, solicită, în scris, completări/clarificări; b) verifică documentele anexate fiecărei cereri pentru atestare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, şi întocmeşte decizia prevăzută la art. 17 alin. (2); c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (2) Dosarele complete ale solicitanţilor care nu se încadrează în prevederile prezentului regulament, însoţite de motivarea restituirii, precum şi dosarele solicitanţilor care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 17 alin. (1) se restituie solicitanţilor de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente.  +  Secţiunea a 2-a Planificarea şi organizarea examenelor de atestare  +  Articolul 24 (1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului şi, după caz, trimestrial, în ultima decadă a trimestrului. (2) Data, locul şi ora desfăşurării examenului de atestare, precum şi lista candidaţilor cu dosare înregistrate la registratura generală a autorităţii competente şi bibliografia specifică se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu minimum 30 de zile înainte de data desfăşurării examenului. (3) Lista candidaţilor cu documentele complete, înregistrate la registratura generală a autorităţii competente până la data anunţată pentru desfăşurarea examenului de atestare şi care întrunesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, se afişează pe pagina web a autorităţii competente cu 15 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea examenului de atestare.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 25 (1) Secretariatul comisiei de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorităţii competente, care realizează, în principal, următoarele acţiuni: a) întocmeşte fişele individuale de examinare a candidaţilor, cuprinzând datele de identificare ale acestora; b) afişează pe pagina web a autorităţii competente informările scrise şi deciziile prevăzute la art. 17, datele şi informaţiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum şi bibliografia specifică; c) afişează pe pagina web a autorităţii competente rezultatele obţinute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum şi rezultatele finale după soluţionarea eventualelor contestaţii; d) întocmeşte procesul-verbal al examenului de atestare; e) completează şi editează certificatele de atestare şi legitimaţiile pentru candidaţii care au promovat, în condiţiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare; f) ţine evidenţa candidaţilor atestaţi şi actualizează baza de date cu specialiştii - persoanele fizice atestate; g) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fişa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum şi matca certificatului de atestare însoţită de o copie «conform cu originalul» a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic. (2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea documentelor întocmite, precum şi pentru documentele arhivate.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Secţiunea a 3-a Examinarea candidaţilor  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 28 (1) Procedura de examinare a candidaţilor este unitară, se desfăşoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, şi constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoştinţelor referitoare la evaluarea performanţei energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar condiţia de promovare a examenului de atestare este obţinerea a minimum 16 puncte. (2) În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sala de examen pe baza actului de identitate. (3) Intrarea candidaţilor în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului. (4) Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării chestionarului. (5) Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de atestare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen. (6) Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de atestare şi se consemnează în procesul-verbal.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Secţiunea a 4-a Comunicarea rezultatelor şi emiterea documentelor de atestare  +  Articolul 29 (1) Rezultatul examenului de atestare se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului. (2) Fişa individuală de examinare şi procesul-verbal al examenului de atestare se completează şi semnează de către membrii comisiei de examinare. (3) Fişa individuală de examinare şi o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului. (4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorităţii competente, respectiv de la data afişării rezultatului contestaţiei, după caz. (5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4) se distrug.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 30Abrogat.----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 31 (1) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorităţii competente, ştampilat, cu timbrul sec şi sigiliul de securizare aplicate, însoţit de legitimaţia aferentă şi de adeverinţa privind formatul ştampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 60 de zile de la data promovării examenului de atestare şi poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială. (2) Auditorul energetic pentru clădiri atestat va achiziţiona ştampila realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c, pe care vor fi înscrise datele şi informaţiile corespunzătoare gradului profesional şi specialităţii înscrise în certificatul de atestare. (3) Eliberarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente. (4) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligaţia de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Secţiunea a 5-a Contestaţii  +  Articolul 32 (1) Candidaţii care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestaţie, motivată, în termen de 5 zile de la data afişării pe pagina web a autorităţii competente a rezultatelor examenului de atestare. (2) Contestaţia se înregistrează la registratura generală a autorităţii competente. (3) Contestaţiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare. (4) Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către o comisie numită de autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a contestaţiilor. Rezultatele procedurii de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, se semnează de toţi membrii comisiei şi se înaintează compartimentului de specialitate. (5) Rezultatele finale se afişează pe pagina web a autorităţii competente, în termen de 72 de ore, de la primirea rezultatelor la contestaţiile depuse. (6) Deciziei de soluţionare a contestaţiei îi sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (8).----------Art. 32 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care au fost formulate contestaţii, autoritatea competentă constituie o comisie pentru analiza şi soluţionarea acestora, alcătuită din 3 membri, auditori energetici pentru clădiri gradul I, care nu au făcut parte din comisia de examinare a candidatului care a formulat contestaţia. (2) Comisia prevăzută la alin. (1), numită prin ordin al autorităţii competente, are următoarea componenţă: a) un membru desemnat de autoritatea competentă; b) un membru desemnat de Comisia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din cadrul Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România; c) un membru desemnat de Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri.  +  Capitolul VI Prelungirea valabilităţii dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri  +  Articolul 34Auditorul energetic pentru clădiri îşi desfăşoară activitatea ca expert independent, persoană fizică autorizată sau ca angajat al unei persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare şi are obligaţia de a se conforma prevederilor codului de conduită a auditorului energetic pentru clădiri, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 35 (1) Calitatea de auditor energetic pentru clădiri se dovedeşte prin certificatul de atestare emis de autoritatea competentă. (2) Dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de autoritatea competentă odată cu certificatul de atestare prevăzut la alin. (1). (3) Valabilitatea legitimaţiei este de 5 ani de la data emiterii certificatului de atestare, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în condiţiile prezentului regulament, prin emiterea unei noi legitimaţii cu acelaşi termen de valabilitate.  +  Articolul 36 (1) Pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, auditorul energetic pentru clădiri înregistrează la autoritatea competentă o cerere cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, în vederea emiterii unei noi legitimaţii. (2) La cererea de prelungire a dreptului de practică, auditorul energetic pentru clădiri anexează următoarele documente: a) actul de identitate, în copie; b) certificatul de atestare, în copie; c) registrul auditorului completat la zi, în copie, sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că, în perioada de valabilitate a legitimaţiei, nu a desfăşurat activitate ca auditor energetic pentru clădiri; d) dovada că a promovat examenul de atestare pentru specialitatea complementară, după caz; e) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a auditorului energetic pentru clădiri, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării cererii la autoritatea competentă; f) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că auditorul energetic pentru clădiri nu este înscris în cazierul judiciar; g) memoriu de activitate pentru perioada de valabilitate a legitimaţiei, din care să rezulte, explicit:(i) abrogată;----------Lit. (i) a alin. (2) al art. 36 a fost abrogată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.(ii) activităţile/acţiunile întreprinse privind pregătirea continuă în domeniul atestat, după caz, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, participarea la manifestări ştiinţifice în domeniu, organizate în ţară şi/sau străinătate, publicarea de articole/comunicări ştiinţifice în domeniu, participarea în calitate de cadru didactic la cursuri de pregătire postuniversitară; h) o recomandare din partea asociaţiei profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în domeniul construcţiilor şi arhitecturii, instalaţiilor pentru construcţii, eficienţei energetice a clădirilor privind activitatea desfăşurată în ultima perioadă de valabilitate a legitimaţiei de auditor energetic pentru clădiri; i) document de plată a tarifului în contul INCD URBANINCERC, pentru prelungirea dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri; j) o poză color, format 5/4 cm. (3) Modelul cererii de solicitare a prelungirii dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri este prevăzut în anexa nr. 7. (4) În vederea emiterii legitimaţiei pentru prelungirea dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri, compartimentul de specialitate al autorităţii competente analizează cererea şi verifică documentele prevăzute la alin. (2).----------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorităţii competente vizează legitimaţia de prelungire a dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la alin. (2). Înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea neavizată a legitimaţiei.----------Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (6) Cererea de prelungire a dreptului de practică şi documentele anexate acesteia se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente.----------Alin. (6) al art. 36 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (7) Abrogat.---------Alin. (7) al art. 36 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (7) Abrogat.---------Alin. (8) al art. 36 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Dosarele solicitanţilor, înregistrate la autoritatea competentă până la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi nesoluţionate prin programarea la examenul de atestare sau prin respingerea motivată a dosarului, după caz, se vor soluţiona astfel: a) solicitanţii cu dosarele complete, care îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, vor fi programaţi la examenul de atestare în termen de cel mult 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament; b) dosarele solicitanţilor, care nu îndeplinesc condiţiile de atestare potrivit actelor normative în vigoare la data înregistrării cererilor la autoritatea competentă, se restituie acestora.  +  Articolul 38Abrogat.---------Art. 38 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 39Abrogat.---------Art. 39 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 40Abrogat.---------Art. 40 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 41Abrogat.---------Art. 41 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 42 (1) În situaţia pierderii/deteriorării certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorităţii competente cu o cerere motivată, însoţită de copia actului de identitate, dovada şi copia publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare şi/sau a legitimaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorităţii competente în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării solicitării.----------Art. 42 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 43Abrogat.---------Art. 43 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 44 (1) Datele referitoare la auditorii energetici pentru clădiri atestaţi sunt informaţii de interes public, se afişează pe pagina web a autorităţii competente şi se actualizează periodic cu date şi informaţii comunicate de către specialiştii atestaţi.----------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se referă la: datele de identificare şi de contact - numele şi prenumele, adresa de corespondenţă poştală şi electronică, gradul profesional şi specialitatea în care a fost atestat, seria şi numărul certificatului de atestare şi a legitimaţiei, data emiterii documentelor de atestare, data-limită a dreptului de practică, observaţii privind dreptul de practică, după caz.  +  Articolul 44^1Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital necesare desfăşurării activităţilor specifice de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare.----------Art. 44^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 44^2Modelul registrului auditorului precizat la art. 36 alin. (2) lit. c) este prevăzut în anexa nr. 8.----------Art. 44^2 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Articolul 45Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016.  +  Anexa 1ala regulament----------Anexa 1a a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 conform pct. 27 al art. I din ordinul mai sus menţionat.  +  Anexa 1bla regulament----------Anexa 1b a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 conform pct. 27 al art. I din ordinul mai sus menţionat.  +  Anexa 1cla regulament  +  Anexa 2ala regulament                                  ┌────────────────────────────────┐                                  │ ......................... │                                  │ (autoritatea competentă) │                                  │Nr. înregistrare ..... data ....│                                  └────────────────────────────────┘                              CERERE          - model pentru solicitanţi cetăţeni români -    1. Subsemnatul(a), ........., CNP [][][][][][][][][][][][][],    de profesie ....../(inginer/arhitect)...., născut(ă) la data de    [][][][][][][][] ţara ......, judeţul ......., localitatea .......,    z z l l a a a a    domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ........., localitatea ...........,    str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., posesor    al/posesoare a documentului de identitate ...../(paşaport/BI/CI)......    seria ..... nr. ......, eliberat la data de .........., cu valabilitate    până la data de ......., solicit înscrierea la examenul de atestare ca    auditor energetic pentru clădiri, gradul profesional |___|, specialitatea                                                        (I/II)    (Construcţii şi instalaţii).2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente: a) act de identitate, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie; b) adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea fizică şi psihică pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri; c) certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate la data înregistrării cererii; d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă, în copii legalizate; e) adeverinţă/adeverinţe emisă/e de persoane juridice, din care rezultă vechimea în profesie şi, respectiv, experienţa profesională; f) curriculum vitae cu prezentarea detaliată a pregătirii şi experienţei; g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie; h) document de plată a tarifului în contul organizatorului examenului de atestare, în original; i) două poze color, format 5/4 cm.3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ......., unde am funcţia de ......, cu sediul în ţara ......., judeţul/sectorul ......., localitatea ......, str. .... nr. ...., telefon /fax ......., e-mail .......... .4. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.5. Adresă de corespondenţă: codul poştal ......., ţara ......, judeţul/sectorul ......., localitatea ......., telefon ........, fax .........., e-mail ............. .6. Tariful se virează în contul ....., cod IBAN ........, deschis la ...../(datele de identificare ale instituţiei bancare a solicitantului) ........ [în condiţiile art. 44 alin. (2) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010].Data..............Semnătura..................  +  Anexa 2bla regulament                                  ┌────────────────────────────────┐                                  │ ......................... │                                  │ (autoritatea competentă) │                                  │Nr. înregistrare ..... data ....│                                  └────────────────────────────────┘                                 CERERE        - model pentru solicitanţi cetăţeni ai altui stat membru al Uniunii           Europene ori al Spaţiului Economic European -    1. Subsemnatul(a), ........., CNP [][][][][][][][][][][][][],    de profesie ....../(inginer/arhitect)...., născut(ă) la data de    [][][][][][][][], ţara ......, judeţul ......., localitatea .......,    z z l l a a a a    domiciliat(ă) în judeţul/sectorul ........., localitatea ...........,    str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., posesor    al/posesoare a documentului de identitate ...../(paşaport/BI/CI)......    seria ..... nr. ......, eliberat la data de .........., cu valabilitate    până la data de ......., solicit înscrierea la examenul de atestare ca    auditor energetic pentru clădiri, gradul profesional |___|, specialitatea                                                        (I/II)    (Construcţii şi instalaţii).2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente: a) dovada naţionalităţii; b) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoaşterii limbii române; c) adeverinţă medicală din care să rezulte capacitatea fizică şi psihică pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri; d) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaraţie; e) diploma de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată şi foaia matricolă -, însoţite de documentul de recunoaştere/echivalare a acestora, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată; f) document de atestare a experienţei profesionale privind natura şi durata activităţii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă; g) curriculum vitae, cu prezentarea detaliată a pregătirii profesionale şi experienţei dobândite; h) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, în copie; i) document de plată a tarifului în contul organizatorului examenului de atestare, în original; j) două poze color, format 5/4 cm.3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ........, unde am funcţia de ....., cu sediul în ţara ......, judeţul/sectorul ...., localitatea ........, str. .... nr. ....., telefon /fax ............, e-mail ................. .4. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor legale şi înţeleg să le respect întocmai.5. Adresă de corespondenţă: codul poştal ....., ţara ......, judeţul ....., localitatea ....., telefon ....., fax ......., e-mail ............. .6. Tariful se virează în contul ......, cod IBAN .........., deschis la ....../(datele de identificare ale instituţiei bancare a solicitantului) ........ [în condiţiile art. 44 alin. (2) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010].Data..........Semnătura................  +  Anexa 3la regulament*Font 8*                                               ┌──────────────────────┐                                               │ │                                               │ │                                               │ │                                               │ Fotografie color │                                               │ 5/4 cm │                    CURRICULUM VITAE │ │                        - model - │ │                                               │ │                                               └──────────────────────┘    1. DATELE DE IDENTIFICARE    Numele, prenumele .....................................................    CNP [][][][][][][][][][][][][]    Adresa de domiciliu Ţara, localitatea, judeţul/sectorul, str., nr. imobil, bl.,                            sc., ap., codul poştal    Adresa de corespondenţă Ţara, localitatea, judeţul/sectorul, str., nr. imobil, bl.,                            sc., ap., codul poştal    Telefon(oane) Fix: Mobil:    Fax(uri)    E-mail(uri)    Cetăţenia    Data naşterii/locul naşterii    Starea civilă    2. DATELE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ GENERALĂ    Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ superior absolvită.    Perioada    Denumirea instituţiei    de învăţământ superior/    denumirea facultăţii    Diploma obţinută/    seria/nr./anul absolvirii    Profilul/specializarea    Disciplinele cu conotaţie    energetică studiate    (denumirea disciplinei/anul,    semestrul/nota obţinută)    3. DATELE PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ ÎN       DOMENIUL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR    Menţionaţi separat fiecare curs absolvit: master/studii aprofundate/curs de specialitate.    Perioada    Denumirea organizatorului    Tipul/Diploma/certificatul obţinut/    seria/nr./anul absolvirii    Denumirea cursului    Alte atestări tehnico-profesionale obţinute    (seria şi nr. certificat/data emiterii)    4. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ RELEVANTĂ    În domeniile: Construcţii/Arhitectură/Instalaţii pentru construcţii/Eficienţă energetică a    clădirilor/Alte domenii cu conotaţie energetică în domeniul construcţiilor    Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă.    Perioada De la ......... până la ........, totalizând ........ ani ...... şi ........ luni    Numele şi adresa angajatorului    Tipul activităţii sau sectorul    de activitate    Profesia; ocupaţia    Activităţi şi responsabilităţi    relevante în domeniu    5. PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR SAU ÎN ALTE DOMENII CU       CONOTAŢIE ENERGETICĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR    Comunicări ştiinţifice    Participări la manifestări    ştiinţifice în ţară sau străinătate    Publicaţii în domeniu    Alte activităţi relevante în    domeniu pentru care se solicită    atestarea    6. APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE     Limba maternăLimba(i) străină(e)       cunoscută(e) Înţelegere Vorbire Scriere                    Ascultare Citire Participare Discurs oral Exprimare scrisă                                                    la                                                 conversaţie               Limba               LimbaCompetenţe şi aptitudini              tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Competenţe şi aptitudinide utilizare acalculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.    7. RECOMANDĂRI (se anexează)    Din partea unor persoane juridice/asociaţii profesionale privind pregătirea profesională şi    capacitatea de exerciţiu în profesia pentru care solicită atestarea   Persoana juridică/Asociaţia                  profesională                        Adresa               Reprezentată de:    Numele şi prenumele/Funcţia                 Nr. de telefon    Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile (relevante),                                care nu au fost menţionate anterior.                     Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.                Data: Semnătura:               ....... .............  +  Anexa 4la regulament                                             ┌────────────────────────────────┐    Denumirea ...................... │ Nr. ieşire ....... data ..... │               (persoana juridică) └────────────────────────────────┘    Sediul:    Ţara .........., judeţul/sectorul ............,    localitatea ..........., str. .....................    nr. ........., codul poştal ................    Telefon ...............................    Fax ....................................    Cod unic de înregistrare (CUI) ........................                                       ADEVERINŢĂ                                        - model -    ........................................................., reprezentată                (denumirea persoanei juridice)prin ........................................................., având               (numele şi prenumele)funcţia de ..................................., adevereşte prin prezenta cădl/dna .................................................., identificat(ă)prin CNP [][][][][][][][][][][][][], de profesie*) .........................,                                                      (inginer/arhitect)a fost angajat(ă) pe o perioadă de ...................................... sau                                             (în ani şi luni)este angajat(ă) de la data de ..........................., perioadă în care adesfăşurat activitate de .....................................................     [Se specifică activitatea desfăşurată ca angajat al persoanei juridice.*)].............................................................................. .    Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru înscrierea dlui/dnei ..............la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri.                                 Reprezentant legal,                               ......................                                      (semnătura)                                        L.S.───────────*) Activitatea desfăşurată în concordanţă cu domeniul şi/sau specialitatea absolvită precizată în diploma de studii universitare, conform prevederilor Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.  +  Anexa 5ala regulament    COMISIA DE EXAMINARE .......................                                                            Anexa nr. ..........                                                          la procesul-verbal al                                                          şedinţei de examinare                                                        din data de ............                         FIŞA INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE                     pentru atestarea persoanelor fizice ca                       auditori energetici pentru clădiri    1. Datele personale ale candidatului┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ 1.│Numele şi prenumele: │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2.│CNP: │[][][][][][][][][][][][][]│├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3.│Locul de muncă: │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4.│Nr. înregistrare cerere la registratura │ ││ │generală a Ministerului Dezvoltării Regionale │ ││ │şi Administraţiei Publice │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5.│Pregătirea profesională generală │ ││ │Titlul/profilul/specialitatea │ ││ │Absolvent al/diplomă nr./serie/an │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6.│Pregătirea profesională specifică în domeniul │ ││ │performanţei energetice a clădirilor şi a │ ││ │instalaţiilor aferente │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7.│Alte atestări ca: │ ││ │- verificator; │ ││ │- expert; │ ││ │- responsabil tehnic cu execuţia; │ ││ │- auditor energetic; │ ││ │- altele. │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8.│Vechimea în profilul/specialitatea absolvit/ă: │ .... ani, ........ luni │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9.│Specialitatea solicitată: │ │├───┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│10.│Gradul solicitat: │ │└───┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘----------Pct. 1 al anexei 5a a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".2. Concluziile comisiei de examinare:2.1. Comisia constată îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor impuse candidatului prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri"2.2. Rezultatul examinării┌──────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┬─────────┐│Numele şi │Proba scrisă*)│Interviul**)│Gradul şi │ ││prenumele │(nr. de puncte│ │specialitatea***)│ ││membrului │ obţinute) │ │acordate │ ││în comisie│ │ │candidatului │Semnătura│├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │└──────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┴─────────┘─────────*) Conform art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.**) Conform art. 28 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010.***) Legendă: A - admis; R - respins2.3. Comisia, în urma examinării, propune:..............................................................................................................................................................................................................................Drept care s-a încheiat prezenta fişă individuală de examinare.               Preşedinte comisie, Secretar comisie,             ...................... ...................Secretariatul tehnic şi secretarul comisiei de examinare răspund pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor din prezenta fişă de examinare.  +  Anexa 5bla regulament    COMISIA DE EXAMINARE ...........................                                PROCES - VERBAL,              încheiat astăzi ................. cu ocazia şedinţei                de examinare pentru atestarea persoanelor fizice                     ca auditori energetici pentru clădiri┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────┐│Nr. │Numele şi │Gradul şi │ │Rezultatul │Gradul şi ││crt.│prenumele │specialitatea│Fişa de examinare│în urma │specialitatea││ │candidatului│solicitate │ │examinării*)│acordate │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 1. │ │ │Anexa nr. 1 │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│ 2. │ │ │Anexa nr. 2 │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│... │ │ │................ │ │ │├────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│ n. │ │ │Anexa nr. n │ │ │└────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┘    Anexele nr. 1-n fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.─────────    *) ADMIS sau RESPINS.    Drept care se semnează prezentul proces-verbal:┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Numele şi prenumele membrului în comisie │ Semnătura │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘                       Secretar comisie,                 ..............................Secretariatul tehnic şi secretarul comisiei de examinare răspund pentru legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor din prezentul proces-verbal.  +  Anexa 6la regulamentCOD DE CONDUITĂa auditorului energetic pentru clădiriPREAMBUL● Codul de conduită a auditorului energetic pentru clădiri defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu clienţii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii auditorului energetic pentru clădiri.● Principiile detaliate în cadrul acestui cod de conduită nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică.● Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniu.  +  Capitolul I Prevederi cu caracter general  +  Articolul 1 (1) Codul de conduită al profesiei reglementate de auditor energetic pentru clădiri, denumit în continuare cod, cuprinde norme de conduită profesională a auditorilor energetici pentru clădiri. (2) Codul are ca scop stabilirea unor principii şi reguli de conduită a auditorilor energetici pentru clădiri în scopul prevenirii apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia şi buna practică a acestora în relaţiile cu beneficiarii şi/sau cu alte categorii profesionale.  +  Articolul 2 (1) Respectarea prevederilor prezentului cod constituie o obligaţie profesională pentru fiecare auditor energetic pentru clădiri. (2) Desfăşurarea activităţilor de elaborare a certificatului de performanţă energetică şi a auditului energetic al clădirilor se realizează în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, precum şi ale prezentului cod.  +  Articolul 3Principiile care guvernează conduita profesională a auditorului energetic pentru clădiri sunt: a) profesionalismul - principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri are obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate, prin aplicarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la performanţa energetică a clădirilor; b) imparţialitatea - principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:- să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor;- să efectueze un audit energetic cu strictă independenţă, obiectivitate şi imparţialitate şi fără a considera interesele personale;- să nu se bazeze pe informaţiile esenţiale furnizate de un client sau de orice altă parte, fără o verificare adecvată a acestor informaţii ori fără o confirmare a veridicităţii informaţiilor din partea unei surse independente, cu excepţia cazului în care natura şi importanţa gradului de încredere în informaţiile primite sunt specificate ca o condiţie limitativă;- să nu accepte o misiune de evaluare energetică a unei clădiri care presupune raportarea unor opinii şi concluzii predeterminate; c) integritatea morală - principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:- să nu redacteze şi să comunice în mod conştient un raport de audit energetic care conţine opinii şi analize false, inexacte sau părtinitoare;- să nu prezinte denaturat/neadevărat calificările sale profesionale sau să sugereze o astfel de prezentare;- să nu folosească în mod conştient pretenţii sau reclame false, eronate ori exagerate, cu intenţia de a-şi asigura efectuarea auditurilor energetice;- să răspundă ca salariaţii sau colaboratorii subordonaţi, care iau parte la efectuarea auditului energetic, să respecte acest cod; d) libertatea gândirii şi a exprimării - principii conform cărora auditorul energetic pentru clădiri poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; e) cinstea şi corectitudinea - principii conform cărora, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor sale, auditorul energetic pentru clădiri trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor; f) confidenţialitatea - principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:- să trateze întotdeauna problemele clientului cu discreţia şi confidenţialitatea corespunzătoare;- să nu divulge informaţiile obţinute de la un client sau rezultatele unei lucrări elaborate pentru un client altor persoane decât celor autorizate de client, cu excepţia cazului în care se solicită acest lucru în condiţiile legii; g) conflictul de interese - principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri va acţiona în sensul evitării/eliminării conflictului de interese ce se poate crea în cadrul activităţii desfăşurate; h) competenţa profesională - principiu conform căruia auditorul energetic pentru clădiri trebuie:- să posede cunoştinţele, competenţa şi experienţa necesare pentru a-şi îndeplini în mod eficient activitatea;- să informeze clientul asupra stadiilor lucrărilor pentru care a fost angajat;- să îşi îmbogăţească permanent cunoştinţele profesionale.  +  Articolul 4Auditorul energetic pentru clădiri trebuie să promoveze şi să respecte valorile profesiei, precum şi metodologia exercitării profesiei.  +  Capitolul II Independenţa profesională şi responsabilitatea auditorului energetic pentru clădiri  +  Articolul 5 (1) Auditorul energetic pentru clădiri îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului independenţei profesionale, care îi conferă dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia. (2) Independenţa auditorului energetic pentru clădiri nu poate prejudicia în niciun fel interesele beneficiarului serviciului profesional.  +  Articolul 6Auditorul energetic pentru clădiri îşi exercită profesiunea cu responsabilitate, în conformitate cu competenţele corespunzătoare specialităţii şi gradului profesional dobândit.  +  Articolul 7Actul profesional al auditorului energetic pentru clădiri se exercită în mod obligatoriu prin semnarea şi aplicarea ştampilei profesionale individuale.  +  Articolul 8Pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale stabilite cu beneficiarul acestora, auditorul energetic pentru clădiri beneficiază de un salariu sau onorariu negociat în mod liber cu beneficiarii serviciilor prestate ori cu altă entitate angajatoare în cadrul căreia activează, după caz.  +  Capitolul III Obligaţiile auditorului energetic pentru clădiri  +  Articolul 9Auditorul energetic pentru clădiri contribuie la promovarea profesiei reglementate de auditor energetic pentru clădiri, precum şi la susţinerea spiritului de breaslă.  +  Articolul 10În spiritul promovării demnităţii profesiei, auditorul energetic pentru clădiri se va preocupa permanent ca partenerii, asociaţii şi/sau angajaţii săi să nu lezeze drepturile persoanelor cu care interacţionează în actul profesional, să nu diminueze încrederea publică în profesionalismul, onestitatea şi responsabilitatea breslei.  +  Articolul 11 (1) Relaţiile auditorului energetic pentru clădiri cu beneficiarii serviciilor sale profesionale se bazează pe onestitate şi confidenţialitate, acesta având obligaţia de a informa beneficiarii asupra problemelor specifice şi cheltuielilor probabile pe care le implică prestarea serviciilor. (2) Auditorul energetic pentru clădiri are obligaţia de a informa beneficiarul - persoana fizică sau persoană juridică - în timp util asupra oricăror modificări intervenite în legătură cu prestaţia sa, care ar putea influenţa calitatea, costurile sau termenele de prestare a serviciilor.  +  Articolul 12 (1) Respectarea principiului autodeterminării obligă auditorul energetic pentru clădiri să nu decidă în numele beneficiarului. (2) Auditorul energetic pentru clădiri sprijină beneficiarii pentru identificarea şi dezvoltarea resurselor în vederea alegerii celei mai bune opţiuni. (3) La elaborarea auditului energetic şi a certificatului energetic, auditorul energetic nu va accepta aplicarea unor date privind valorile, soluţiile sau elementele dimensionale impuse de factori externi, diferite de cele constatate ori determinate pe baza analizelor proprii.  +  Articolul 13Auditorul energetic pentru clădiri va furniza serviciile sale profesionale beneficiarilor numai în contextul unei relaţii profesionale contractuale.  +  Articolul 14Auditorul energetic pentru clădiri utilizează un limbaj clar şi adecvat pentru a informa beneficiarii despre scopul şi limitele serviciilor, costurile legate de serviciul respectiv, alternativele existente, dreptul beneficiarilor de a refuza sau de a rezilia relaţiile contractuale stabilite.  +  Articolul 15 (1) Auditorul energetic pentru clădiri va evita/va elimina conflictele de interese în exercitarea profesiei. (2) Auditorul energetic pentru clădiri nu foloseşte relaţia profesională cu beneficiarii serviciilor sale profesionale pentru obţinerea de avantaje sau alte beneficii de orice natură, necuvenite.  +  Articolul 16Auditorul energetic pentru clădiri se bazează în activitatea profesională pe principiile respectării intimităţii beneficiarului şi a confidenţialităţii.  +  Articolul 17Accesul la documentele beneficiarilor se realizează astfel încât să se asigure protecţia deplină a informaţiilor confidenţiale conţinute.  +  Articolul 18 (1) Relaţiile dintre auditorii energetici pentru clădiri se bazează pe respect profesional reciproc. (2) Auditorul energetic pentru clădiri îşi construieşte reputaţia profesională pe baza competenţei sale profesionale.  +  Articolul 19 (1) Concurenţa profesională între auditorii energetici pentru clădiri se bazează numai pe competenţa şi calitatea serviciilor profesionale oferite beneficiarilor. (2) Sunt interzise şi sunt considerate acte de concurenţă profesională neloială următoarele acţiuni: a) tentativa sau acţiunea de denigrare ori de discreditare a auditorilor energetici pentru clădiri în scopul atragerii beneficiarilor de servicii; b) utilizarea unor mijloace de presiune în vederea atragerii beneficiarilor serviciilor.  +  Anexa 7la regulament                                         ┌────────────────────────────────┐                                         │ ........................... │                                         │ (autoritatea competentă) │                                         │Nr. înregistrare ..... data ....│                                         └────────────────────────────────┘                                     CERERE                        pentru prelungirea dreptului de                  practică ca auditor energetic pentru clădiri                                   - model -    1. Subsemnatul(a), ......................., CNP [][][][][][][][][][][][][],de profesie ......................., născut(ă) la data de [][][][][][][][].,               (inginer/arhitect) z z l l a a a aţara ............................, judeţul.............................,localitatea .............................................., domiciliat(ă) înjudeţul/sectorul ........................................,localitatea ......................................, str. .....................nr. ............, bl. ............, sc. ......., et. ......, ap. .......,posesor al/posesoare a documentului de identitate ..........................                                                   (paşaport/BI/CI)seria ......... nr. .............., eliberat la data de .....................,cu valabilitate până la data de .............................., solicitprelungirea valabilităţii legitimaţiei de auditor energetic pentru clădiri,gradul profesional [ ], specialitatea (Construcţii şi instalaţii).                    (I/II)    2. În susţinerea cererii anexez următoarele documente:    a) act de identitate, în copie;    b) certificat de atestare, în copie;    c) registrul auditorului energetic pentru clădiri, în copie;    d) adeverinţă medicală, în original;    e) certificat de cazier judiciar, în original;    f) memoriu de activitate pentru perioada de valabilitate a legitimaţiei(sau declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate înperioada de valabilitate a legitimaţiei);    g) recomandare din partea asociaţiei profesionale privind activitateadesfăşurată pe ultima perioadă de valabilitate a legitimaţiei ca auditorenergetic pentru clădiri, în original;    h) document de plată a tarifului pentru prelungirea dreptului de practicăca auditor energetic pentru clădiri, în original;    i) o poză color, format 5/4 cm.    3. În prezent îmi desfăşor activitatea în cadrul ................., unde amfuncţia de .............................., cu sediul în ţara .................,judeţul/sectorul ......................, localitatea .........................,str. ...............................nr. ......, telefon/fax ..................,e-mail .............................................    4. Adresă de corespondenţă: codul poştal .................................,ţara ................................., judeţul/sectorul .....................,localitatea ......................, telefon ..................../fax .........,e-mail ............................................. .              Data Semnătura            ........... ...............  +  Anexa 8Auditor energetic pentru clădiriNumele şi prenumele ........................................Specialitatea .........................., gradul profesional .................Certificat atestare ................. seria ............. nr. ..............REGISTRU DE EVIDENŢĂa activităţii auditorului energetic pentru clădiri*Font 7*┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐│Nr. │Date privind identificarea│ Beneficiarul/ │Numărul şi data│Date privind clădirea/unitatea de clădire│ Data │OBSERVAŢII││crt.│ clădirii/unităţii de │Proprietarul clădirii/│ elaborării ├───────┬────────┬──────┬─────────────────┤transmiterii│ ││ │clădire (Adresa clădirii/ │ unităţii de clădire │certificatului │Anul │ Regim │Supra-│ Consum anual │ datelor în │ ││ │ unităţii de clădire) │ │de performanţă │constr-│înălţime│faţa │ specific │ baza de │ ││ │ │ │ energetică │irii │ │utilă ├──────┬──────────┤ date │ ││ │ │ │ │ │ │ │termic│ electric │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┴──────────┼────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┬──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────────┴────────────┴──────────┘----------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 996 din 11 iulie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016 având conţinutul anexei 3 la ordinul mai sus menţionat.-------