LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 3, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:«26. clădire frecvent vizitată de public - clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp în care se desfăşoară activităţi cotidiene sau periodice de interes general şi/sau comunitar, social, cultural, comercial şi altele asemenea şi care are spaţiu/spaţii cu funcţiunea/funcţiuni destinată/destinate accesului şi prezenţei publicului temporar sau permanent în acesta/acestea.»2^2. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 9. - (1) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1), prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.»"2. La articolul I punctul 5, după alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Pentru încadrarea în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) privind realizarea clădirilor noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero, prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale competente în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, se va solicita încadrarea necesarului de energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice."3. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(6) Certificatul cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu estimarea economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, inclusiv precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum: rentabilitatea recomandărilor formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor, stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare.»"4. La articolul I, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. La articolul 30 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«a) verificarea afişării certificatului la clădirile cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp, prevăzute la art. 22 alin. (4), care sunt frecvent vizitate de public; b) verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele şi rapoartele de audit energetic, precum şi din rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice.»"5. La articolul I, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. La articolul 32 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«b) nerespectarea obligaţiei auditorului energetic pentru clădiri şi a expertului tehnic atestat de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2); c) nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului de către proprietarii/administratorii clădirilor cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp, prevăzute la art. 22 alin. (4), care sunt frecvent vizitate de public;»".6. La articolul I punctul 14, litera i) a alineatului (1) al articolului 32 se abrogă.7. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:"14^1. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Emiterea certificatului de urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) şi ale art. 14 alin. (3^1), se consideră certificat de urbanism incomplet, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»"8. La articolul I punctul 15, litera b) a alineatului (3) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cele prevăzute la lit. b^1), d), f), g) şi h), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;"9. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:«Art. 33^1. - În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b^1) şi e) şi aplicării sancţiunilor corespunzătoare de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (3), poate dispune, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ca sancţiune complementară, suspendarea dreptului de practică al auditorilor energetici pentru clădiri şi/sau al experţilor tehnici sancţionaţi contravenţional, pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni, proporţional cu nivelul amenzilor aplicate şi în funcţie de natura şi gravitatea faptei.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 15 iulie 2016.Nr. 156.--------