ACORD din 2 decembrie 2015suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016  Notă

  ──────────

  Ratificat de Legea nr. 126/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 19 iulie 2016.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Traducere.

  ──────────
      ARTICOLUL 1 Definiţii    ARTICOLUL 2 Prevederi generale    ARTICOLUL 3 Amplasarea şi schimbarea locaţiei permanente a unui Comandament Aliat    ARTICOLUL 4 Bazele    ARTICOLUL 5 Inviolabilitatea facilităţilor    ARTICOLUL 6 Imunitatea comandamentelor aliate    ARTICOLUL 7 Imunităţi şi privilegii ale personalului de rang înalt    ARTICOLUL 8 Statutul membrilor personalului desemnat de alte organizaţii    ARTICOLUL 9 Dimensiunea personalului comandamentelor aliate    ARTICOLUL 10 Intrarea, ieşirea din ţară, munca şi şederea    ARTICOLUL 11 Personalitatea juridică a comandamentelor aliate    ARTICOLUL 12 Pretenţii    ARTICOLUL 13 Personalul civil angajat de către un comandament aliat    ARTICOLUL 14 Contractanţi, experţi tehnici şi specialişti    ARTICOLUL 15 Certificate de securitate (certificatul de securitate NATO)    ARTICOLUL 16 Operaţiuni bancare şi valută    ARTICOLUL 17 Imunităţi fiscale şi facilităţi ale unui Comandament Aliat    ARTICOLUL 18 Cantine, autoserviri şi popote    ARTICOLUL 19 Imunităţi şi facilităţi fiscale pentru membrii personalului    ARTICOLUL 20 Evacuarea echipamentului, surplusului şi a deşeurilor    ARTICOLUL 21 Administrarea facilităţilor fiscale    ARTICOLUL 22 Protecţia mediului, sănătate şi securitate    ARTICOLUL 23 Igiena publică    ARTICOLUL 24 Evacuarea membrilor şi dependenţilor    ARTICOLUL 25 Corespondenţă şi comunicaţii    ARTICOLUL 26 Comunicaţii electronice    ARTICOLUL 27 Menţinerea ordinii în interiorul şi în afara incintelor    ARTICOLUL 28 Securitate şi protecţia forţei    ARTICOLUL 29 Arme    ARTICOLUL 30 Regulamente de trafic şi vehicule    ARTICOLUL 31 Permise de conducere    ARTICOLUL 32 Plăcuţe de înmatriculare    ARTICOLUL 33 Cluburi militare, facilităţi de călătorie şi baze sportive    ARTICOLUL 34 Servicii medicale şi stomatologice    ARTICOLUL 35 Servicii educaţionale    ARTICOLUL 36 Servicii de recreere    ARTICOLUL 37 Aplicarea şi soluţionarea disputelor    ARTICOLUL 38 Durată şi încetare a valabilităţii  +  PREAMBULAvând în vedere Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington D.C. la 4 aprilie 1949,având în vedere Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951,având în vedere Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995, precum şi orice protocoale adiţionale la acesta în vigoare pe teritoriul României,având în vedere Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, în recunoaşterea autorităţii Consiliului Atlanticului de Nord de a activa şi dezactiva structuri militare NATO cu statut internaţional,având în vedere că decizia de a înfiinţa comandamente aliate pe teritoriul României face obiectul aprobării de către autorităţile române, iar termenii înfiinţării şi sprijinului vor fi stabiliţi în înţelegeri subsecvente,dorind încheierea de acorduri şi aranjamente suplimentare pentru stabilirea şi operarea structurilor militare NATO şi condiţiile pentru personalul desemnat la acestea, care beneficiază de statutul instituit de Protocolul de la Paris pe teritoriul României,considerând că alte acorduri pot fi convenite cu state care sunt membre ale programelor NATO de parteneriat şi cooperare pentru a facilita capacitatea cetăţenilor acestor state de a opera sau funcţiona ca parte integrantă a Forţelor conduse de către NATO sau în cadrul Comandamentelor Internaţionale Militare ale NATO,recunoscând Consiliului Atlanticului de Nord posibilitatea de a lua o decizie de încheiere de acorduri cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană şi alte organizaţii internaţionale, organizaţii guvernamentale, organizaţii nonguvernamentale şi tribunale internaţionale, care pot participa la sau sprijini în orice alt mod facilităţile, sarcinile specifice şi activităţile NATO, care se bucură de statutul conferit de Protocolul de la Paris şi acest acord suplimentar,şi înţelegând că aranjamente viitoare de implementare pot fi necesare în aplicarea acestui acord şi pentru a adapta cerinţele de sprijin,Guvernul României, pe de o parte, şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, pe de altă parte, denumite în continuare părţile, în conformitate cu alin. 2 al art. 16 din Protocol, au convenit următoarele:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn acest acord (denumit în continuare Acord suplimentar), termenul:1. "Acord" înseamnă Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951;2. "Protocol" înseamnă Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;3. "PfP SOFA" înseamnă Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995, incluzând Protocolul adiţional la acest acord, încheiat la 19 decembrie 1997, şi orice protocoale ulterioare cu acest obiect de reglementare care intră în vigoare pe teritoriul României;4. "SHAPE" înseamnă Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa;5. "SACEUR" înseamnă comandantul suprem aliat din Europa;6. "HQ SACT" înseamnă Comandamentul Comandantului Suprem Aliat pentru Transformare;7. "SACT" înseamnă comandantul suprem aliat pentru transformare.8. "Comandament suprem" înseamnă SHAPE sau HQ SACT, după caz, şi, aşa cum este definit în articolul 1 din Protocol, orice viitor comandament suprem sau organizaţie succesoare;9. "Comandament aliat", pentru scopul acestui Acord suplimentar, precum şi al art. 1 din Protocol, va include orice structură militară NATO, căreia, în baza unei decizii a Consiliului Atlanticului de Nord şi după cum s-a prevăzut în Decizia adoptată de Consiliul Atlanticului de Nord din 19 mai 1969 cu privire la Procedurile pentru activarea şi reorganizarea pe timp de pace a structurilor militare NATO şi regulile pentru a le asigura acestora statutul internaţional şi finanţarea internaţională (C-M (69)22), îi este asigurat statutul reglementat de Protocol, în conformitate cu art. 14 din Protocol;10. Statutul deţinut de agenţiile NATO derivă din Acordul privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951. Totuşi, dacă prin carta unei agenţii NATO se decide că personalul acelei agenţii se bucură de statutul prevăzut de Protocolul de la Paris, independent de alin. 9 al acestui articol, acest acord se va aplica personalului desemnat la sau angajat de către acea agenţie sau elementelor sale subordonate din România;11. "programele NATO de parteneriat şi cooperare" înseamnă toate parteneriatele NATO şi iniţiativele de cooperare, fie bazate pe relaţii geografice, fie pe relaţii funcţionale, aprobate de către Consiliul Atlanticului de Nord;12. "organizaţii internaţionale guvernamentale, neguvernamentale şi tribunale internaţionale" înseamnă acele organizaţii care participă la activităţi NATO sub auspiciile sau în sprijinul unui Comandament Aliat, stabilit sau operând pe sau din teritoriul României, atunci când este aprobat de către Consiliul Atlanticului de Nord şi raportat astfel autorităţilor române, în mod corespunzător, de către Comandamentul Aliat interesat;13. "şeful unui Comandament Aliat" înseamnă persoana cu gradul cel mai mare, ofiţer sau civil, care, în orice moment dat, este numit sau desemnat să reprezinte un Comandament Aliat;14. "membri" înseamnă: a) membri ai "Forţei" aşa cum este definită în art. 3 alin. 1 lit. (a) din Protocol; b) personalul definit în art. I alin. 1 lit. (a) şi (b) din Acord, precum şi personalul care intră sub incidenţa prevederilor PfP SOFA şi a Protocolului adiţional suplimentar la PfP SOFA şi în serviciul unui Comandament Aliat, incluzând personalul unităţii/unităţilor de sprijin ale României; c) membri ai "Componentei civile", pe lângă persoanele definite în art. 3 alin. 1 lit. (b) din Protocol şi acele persoane care intră sub incidenţa Protocolului adiţional suplimentar la PfP SOFA, va include: (1) aceia care sunt cetăţeni ai unuia din statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord, desemnaţi la un Comandament Aliat, şi fie sunt:(i) angajaţi de către unul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord; sau(ii) aparţin uneia dintre categoriile de personal civil stabilite de Consiliul Atlanticului de Nord şi în serviciul unui Comandament Aliat (personal civil internaţional NATO); (2) aceia care sunt cetăţeni ai şi angajaţi de către un stat parte la Protocolul adiţional suplimentar la PfP SOFA şi desemnaţi la un Comandament Aliat de către partea angajatoare; d) personalul, atât militar cât şi civil, din statele participante la programele NATO de parteneriat şi cooperare şi care sunt desemnaţi la un Comandament Aliat, dar ale căror state nu sunt părţi la Acord, protocol sau PfP SOFA;15. "dependent", pe lângă persoanele definite în art. 3 alin. 1 lit. (c) din Protocol, art. I alin. 1 lit. (c) din Acord şi acelea cărora li se asigură acelaşi statut de către PfP SOFA, include orice persoană recunoscută de către statul trimiţător sau de către un Comandament Aliat, după caz, ca dependent al unui membru, aşa cum au fost definiţi în alin. (14).Dacă este aplicat membrilor de familie apropiaţi, alţii decât soţul/soţia, partenerul cu care locuieşte sau copilul, trebuie îndeplinite şi următoarele cerinţe:a. asemenea dependenţi se bazează sau sunt sprijiniţi financiar, juridic sau din raţiuni de sănătate de către un membru;b. dependentul locuieşte în totalitate cu membrul cât timp se află pe teritoriul României;c. dependentul este prezent pe teritoriul României cu consimţământul statului trimiţător sau al unui Comandament Aliat, după caz;16. "Elemente suplimentare", pentru scopurile acestui Acord suplimentar, înseamnă entităţile subordonate şi detaşamentele NATO şi non-NATO, incluzând comandamentele temporare sau unităţile, unităţile de sprijin naţionale sau internaţionale şi reprezentanţii militari naţionali şi birourile de legătură, agenţiile civile NATO, împreună cu echipele şi ofiţerii de legătură.  +  Articolul 2Prevederi generale1. Scopul acestui Acord suplimentar este acela de a facilita operarea Comandamentelor Aliate potrivit statutului acordat de către Consiliul Atlanticului de Nord şi potrivit prevederilor E Protocolului. Facilităţile acordate membrilor şi dependenţilor lor sunt acordate de România în interesul NATO şi în sprijinul unui Comandament Aliat, şi nu în interesul lor personal. Comandamentul Suprem şi Comandamentul Aliat rămân deţinătorii acestor facilităţi.2. Părţile vor înlesni îndeplinirea prevederilor Acordului, a Protocolului, a PfP SOFA şi a acestui Acord suplimentar şi se vor strădui să coopereze în modalitatea cea mai eficientă pentru implementarea efectivă a acordurilor sus-menţionate.3. Acest Acord suplimentar are menirea de a asigura conformitatea cu deciziile aprobate de Consiliul Atlanticului de Nord, precum şi cu politicile şi reglementările NATO. În conformitate cu acestea, se înţelege că activităţile oficiale includ atât pe cele desfăşurate pentru executarea misiunii şi sarcinilor acelui Comandament Aliat, cât şi pe cele desfăşurate în condiţiile nealocării de fonduri ale Comandamentelor Aliate.4. Independent de natura activităţilor, se înţelege că autorităţile române, incluzând şi orice autoritate locală a statului, nu vor încasa venituri din activităţile sau proprietăţile unui Comandament Aliat.5. Unui Comandament Aliat i se va permite să aibă propriul pavilion şi să arboreze acest steag alături de steagurile NATO, ale statelor NATO şi partenere, ale statelor participante în programele NATO de parteneriat şi cooperare, precum şi steaguri ale oricărei alte organizaţii, în conformitate cu reglementările în vigoare ale comandamentelor. Un Comandament Aliat poate, de asemenea, în conformitate cu reglementările NATO, să îşi proiecteze propriul însemn heraldic şi ştampila oficială. Aceste însemne ale Comandamentelor vor fi pe deplin protejate de legislaţia României şi ştampila oficială poate fi recunoscută de către autorităţile româneşti respective şi va fi comunicată departamentelor şi agenţiilor responsabile, la solicitarea unui Comandament Aliat.6. Cu excepţia situaţiei în care Comandamentului Aliat i-a fost asigurată finanţarea internaţională în conformitate cu C-M (69)22, procedurile convenite în art. 3, art. 4 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) nu vor fi aplicate unui asemenea Comandament Aliat care este înfiinţat pe baza aranjamentelor bilaterale sau multilaterale între statele NATO şi/sau partenere; finanţarea, administrarea şi amplasarea unui asemenea Comandament Aliat poate face obiectul reglementării prin aranjamente separate încheiate de către statele participante în asemenea aranjamente. În plus, prevederile art. 9 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) se vor aplica numai acelor Comandamente Aliate cărora Consiliul Atlanticului de Nord le-a autorizat compunerea pe timp de pace.7. Elementele suplimentare conexe unui Comandament Aliat şi care sprijină acel Comandament Aliat, personalul acestuia, precum şi dependenţii acestui personal vor beneficia, fără a prejudicia statutul acordat prin Acord sau prin alte acorduri încheiate subsecvent Acordului sau în alt mod, de acelaşi statut ca cel acordat unui Comandament Aliat, membrilor acestuia şi dependenţilor acestora prin prevederile art. 5, 6, 10, 12 şi art. 14-36 din acest Acord suplimentar, fără a prejudicia statutul unui Comandament Aliat.  +  Articolul 3Amplasarea şi schimbarea locaţiei permanente a unui Comandament Aliat1. Amplasarea pe timp de pace a Comandamentului Aliat pe teritoriul României va fi stabilită prin aranjamente separate. Orice schimbare a locaţiei permanente a unui Comandament Aliat în România pe timp de pace va face obiectul negocierilor între autorităţile române şi comandamentele supreme corespunzătoare.2. România va despăgubi Comandamentul Aliat pentru costurile datorate personalului civil prevăzut la alin. (1) şi (2) ale art. 13 la care asemenea personal este îndreptăţit conform reglementărilor aplicabile ale NATO şi României, respectiv, ca urmare a pierderii locului de muncă sau relocării ca rezultat al deciziilor unilaterale ale României care conduc la închiderea, reducerea sau relocarea oricărui Comandament Aliat înfiinţat în temeiul acestui Acord suplimentar, în valorile astfel stabilite între autorităţile competente din România şi Comandamentele Aliate.3. Nimic în acest articol nu va fi interpretat ca anticipând sau necesitând decizia autorităţii corespunzătoare din cadrul NATO de finanţare a costurilor privind mutarea Comandamentului Aliat şi a oricăror costuri directe asociate acesteia.  +  Articolul 4Bazele1. Subsecvent art. IX (3) al Acordului şi art. 4 şi art. 8 ale Protocolului şi acţionând la solicitarea unui Comandament Suprem, autorităţile române vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea terenurilor, construcţiilor şi instalaţiilor fixe necesare pentru folosinţa unui Comandament Aliat. Autorităţile române vor disponibiliza Comandamentului Aliat toate acele bunuri convenite, în mod gratuit şi liber de taxe şi impozite, potrivit prevederilor art. 17. Detaliile vor fi stabilite într-un aranjament separat specific unui anume Comandament Aliat.2. Cu toate acestea, un Comandament Aliat va avea dreptul să contracteze independent terenuri, clădiri, baze şi servicii, doar cu aprobarea autorităţilor române pentru locaţie şi în termeni nu mai puţin favorabili decât cei de care se bucură forţele armate ale României. La cererea unui Comandament Aliat, autorităţile române vor asigura asistenţa necesară exercitării acestui drept.3. În legătură cu utilizarea terenului, clădirilor şi bazelor, în România se va desemna o autoritate naţională, cu buget propriu alocat în scopul aplicării acestui alineat pentru a acţiona în calitate de agent executiv pentru obţinerea autorizaţiilor cerute de legea română, prin punerea la dispoziţie, cu promptitudine, la cerere, a tuturor datelor necesare, a documentaţiei şi a studiilor tehnice. Comandamentele Aliate nu vor fi obligate la plata oricăror costuri ale autorizaţiilor necesare.4. Fără o notificare ulterioară sau licenţieri, un Comandament Aliat poate opera, fie direct, fie prin concesionar, cantine, popote şi autoserviri şi, de asemenea, va fi autorizat să acorde în cadrul facilităţilor acestuia (care includ în continuare tabere, facilităţi şi clădiri) concesiuni referitoare la înfiinţarea unor funcţiuni de servicii, precum saloane de frizerie şi înfrumuseţare, curăţătorii, facilităţi bancare şi de călătorie, fără însă a se limita la acestea. În schimb, concesionarii se vor conforma reglementărilor României privind licenţele şi permisele.5. Activele dobândite din fonduri internaţionale şi proprietăţile (incluzând terenuri, clădiri şi instalaţii fixe) oferite de autorităţile române cu titlu gratuit (altele decât o sumă nominală) pentru uzul unui Comandament Aliat, atunci când nu mai sunt solicitate de către Comandamentele Aliate, vor face subiectul procedurilor descrise în art. 9 din Protocol.  +  Articolul 5Inviolabilitatea facilităţilor1. Facilităţile unui Comandament Aliat sunt inviolabile. Accesul la asemenea facilităţi de către oficialii României pentru îndeplinirea îndatoririlor oficiale va necesita aprobarea şefului Comandamentului Aliat sau a reprezentanţilor desemnaţi.2. Accesul la facilităţile Comandamentului Aliat ocupate de unităţile subordonate, agenţiile NATO, unităţile naţionale, altele decât unităţile române sau de către organizaţiile internaţionale guvernamentale, neguvernamentale şi tribunalele internaţionale stabilite în facilităţile Comandamentului Aliat cade, de asemenea, sub incidenţa prevederilor acestui Acord suplimentar. Alte condiţii decât accesul pot face obiectul unor aranjamente bilaterale cu autorităţile române.3. La cerere şi după cum se va stabili de către şeful Comandamentului Aliat, autorităţilor inspecţiei muncii din România li se poate acorda accesul în spaţiile Comandamentului Aliat în scopul inspecţiei (inclusiv pentru inspecţia referitoare la condiţiile de muncă şi timpul de odihnă) şi la intervale rezonabile, acolo unde persoanele angajate în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) (Salariul tarifar local al personalului) îşi desfăşoară activitatea.4. Nimic din acest articol nu va fi interpretat ca afectând inviolabilitatea arhivelor şi alte documente oficiale ale unui Comandament Aliat sau procedura de verificare prevăzută de art. 13 din Protocol. Nu se va constitui niciun drept pentru inspecţia muncii din România pentru îndeplinirea îndatoririlor referitoare la transferurile internaţionale sau angajarea personalului civil internaţional NATO sau cu privire la personalul angajat în alt mod de către un Comandament Aliat pentru activităţile sale în conformitate cu alin. (1) al art. 13 al acestui Acord suplimentar. Comandamentele Aliate vor sprijini aceste autorităţi în îndeplinirea sarcinilor. Inspectarea facilităţilor stipulată în acest articol va fi desfăşurată numai pe baza aprobării şefului unui Comandament Aliat şi în conformitate cu acordurile de securitate aplicabile şi reglementările de securitate NATO.  +  Articolul 6Imunitatea Comandamentelor AliateImunitatea la sechestru, poprire sau alte măsuri de impunere prevăzute în art. 11 alin. (2) din Protocol va fi acordată fără diferenţiere oricărei structuri, oricărui element sau oricăror fonduri proprii sau aflate în posesia unui Comandament Aliat sau oricui acţionează în numele unui Comandament Aliat. Această prevedere nu se va extinde la unităţile române destinate Comandamentului Aliat în România, dacă proprietatea care este subiect al impunerii este a României, afară de situaţia în care impunerea este îndreptată direct împotriva Comandamentelor Aliate.  +  Articolul 7Imunităţi şi privilegii ale personalului de rang înalt1. Următoarele imunităţi şi privilegii vor fi acordate generalilor şi amiralilor (gradul NATO OF-6 şi superior), precum şi oficialilor civili cu grade echivalente ai Comandamentului Aliat pe durata misiunii lor, având în vedere că aceste persoane îndeplinesc serviciul într-un post internaţional:a. imunitate pentru toate acţiunile juridice din România, arest sau reţinere;b. inviolabilitatea actelor personale şi a documentelor oficiale deţinute de acestea;c. facilităţi cu privire la monedă sau schimb, în acelaşi condiţii ca cele acordate personalului diplomatic străin cu statut echivalent;d. imunităţile şi facilităţile din România cu privire la bagajul personal, ca cele acordate personalului diplomatic străin cu rang echivalent; şie. imunitatea de la jurisdicţia României cu privire la opiniile exprimate şi faptele comise, incluzând opiniile scrise de către aceştia, atunci când aceştia sunt în capacitate oficială şi pe timpul când aceştia acţionează în cadrul domeniului autorităţii lor.2. În înţelesul prezentului articol, "post internaţional" înseamnă un post identificat ca atare într-o decizie a Consiliului Atlanticului de Nord sau într-un acord sau aranjament internaţional.3. Cu respectarea condiţiilor stipulate în acest articol şi dacă şeful unui Comandament Aliat deţine un grad sub gradul de general sau amiral sau un grad civil echivalent, imunităţile stabilite mai sus vor fi extinse şefului şi adjunctului. Altor funcţii ale personalului sub gradul de general sau gradul civil echivalent le va fi acordat statutul stabilit în acest articol la cererea Comandamentului Suprem.4. Dacă persoanele la care se face trimitere în acest articol sunt cetăţeni ai României, acestora le vor fi acordate doar imunităţile şi privilegiile stipulate la literele b şi e ale alineatului 1.5. Imunităţile stipulate în acest articol vor fi menţinute şi după ce încetează numirea în funcţie, în considerarea perioadei misiunii acestora.6. Pe timpul şederii în România în calitatea lor oficială, imunităţile stipulate în acest articol vor fi aplicate deopotrivă generalilor şi amiralilor (gradul NATO OF-6 şi superior), precum şi oficialilor civili cu grade echivalente aparţinând oricărui Comandament Aliat aflat în afara României.7. Comandamentele Supreme vor stabili personalul care beneficiază în totalitate sau parţial de imunităţi şi privilegii şi vor notifica Ministerul Afacerilor Externe din România, care va menţine o listă actualizată cu persoanele care beneficiază în totalitate sau parţial de imunităţile şi privilegiile stipulate în alin. 1-5 din prezentul articol. Un Comandament Aliat va coopera cu autorităţile române pentru facilitarea conformării cu legislaţia României şi prevenirea abuzului de imunităţi şi privilegii acordate, fiind înţeles că statutul este acordat nu pentru avantajul personal al celor care îl primesc, ci pentru a le permite îndeplinirea îndatoririlor în aplicarea Tratatului Atlanticului de Nord.8. Imunităţile pot fi retrase de către SACEUR sau SACT, după caz, pe baza solicitării autorităţilor române ori de câte ori imunitatea ar ţine în loc cursul normal al procesului juridic şi cu condiţia ca renunţarea să nu prejudicieze interesele comenzii acestora.  +  Articolul 8Statutul membrilor personalului desemnat de alte organizaţiiÎn afară de situaţia în care personalul desemnat de organizaţii internaţionale guvernamentale sau tribunale internaţionale se bucură deja de un statut stabilit prin acorduri sau aranjamente internaţionale la care România este parte, statutul acordat membrilor şi dependenţilor acestora prin acest Acord suplimentar va fi acordat, pe baza notificării unui Comandament Aliat adresate autorităţilor române şi în urma acceptului de către acestea, unor asemenea membri ai personalului desemnaţi la un Comandament Aliat sau acţionând în sprijinul acestuia şi dependenţilor acestora.  +  Articolul 9Dimensiunea personalului Comandamentelor Aliate1. Pe timp de pace, Comandamentul Suprem respectiv este autorizat să majoreze anual numărul personalului forţei fiecărui Comandament Aliat cu 10%. Comandamentele Aliate vor notifica autorităţilor române în prealabil cu privire la aceste majorări, orice alte majorări de personal ulterioare făcându-se cu aprobarea prealabilă a autorităţilor române. Această prevedere nu se va aplica în cazul în care o creştere este rezultatul unor decizii adoptate de Consiliul Atlanticului de Nord.2. Pe baza consultării prealabile între Comandamentele Aliate şi autorităţile române, Comandamentul Aliat este autorizat să majoreze numărul personalului autorizat al forţei cu mai mult de 10% peste nivelul existent la data intrării în vigoare a acestui Acord suplimentar (sau în limita creşterii efective aprobate în condiţiile alin. 1) pe durata planificării, pregătirilor şi desfăşurării antrenamentelor, exerciţiilor şi operaţiilor conduse de NATO.3. Comandamentul Aliat va informa anual autorităţile române cu privire la mărimea curentă a forţei Comandamentului şi, pentru facilitarea acordării de imunităţi şi beneficii, va oferi informaţii corespunzătoare cu privire la membrii desemnaţi ai forţei şi dependenţii acestora, incluzând prelungirea prezenţei în România a dependenţilor în conformitate cu prevederile art. 36 al acestui Acord suplimentar. Procedura detaliată va fi stabilită de Comandamentele Aliate şi autorităţile româneşti desemnate.4. Dacă instruirea sau exerciţiile de orice fel sunt desfăşurate de un Comandament Aliat sau de formaţiuni sub conducerea acelui Comandament, autorităţile române pot solicita Comandamentului Aliat notificarea prealabilă şi obţinerea aprobării unor asemenea activităţi.5. Elemente suplimentare (aşa cum sunt definite în art. 1 alin. 16), altele decât acelea deja planificate sau declarate a fi planificate până la data intrării în vigoare a acestui Acord suplimentar, nu vor fi planificate fără aprobarea prealabilă a Consiliului Atlanticului de Nord sau a autorităţilor române, după caz.  +  Articolul 10Intrarea, ieşirea din ţară, munca şi şederea1. Pe lângă exceptările prevăzute în art. III alin. (1) din Acord şi în art. 4 din Protocol, dar fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile stabilite în art. III alin. (4) şi (5) din Acord şi în art. 4 literele (b) şi (c) din Protocol, membrii şi dependenţii acestora care nu sunt cetăţeni români vor fi exceptaţi de la obligaţia obţinerii vizei şi a îndeplinirii cerinţelor legate de imigrare, de la obligaţiile asociate cu stabilirea reşedinţei şi înregistrării, precum şi de prevederile privind permisele de muncă potrivit legislaţiei româneşti.2. Autorităţile române vor permite practicarea tuturor profesiilor îndeplinite de membri exclusiv în legătură cu activităţile Comandamentului Aliat, fără solicitarea vreunui onorariu naţional sau judeţean, autorizaţii sau scrisori de acreditare, indiferent dacă acestea sunt de nivel naţional sau niveluri guvernamentale mai mici. Autorităţile române vor recunoaşte, de asemenea, acele autorizaţii deţinute de către dependenţi numai dacă aceştia sunt angajaţi în activităţi oficiale ale unui Comandament Aliat.3. România va include orice Comandament Aliat stabilit pe teritoriul său în registrul său de organizaţii internaţionale cu reprezentanţă în România şi va elibera, cu respectarea prevederilor art. III din Acord şi ale art. 5 din Protocol, tuturor membrilor şi dependenţilor acestora, care nu au cetăţenia română, aceleaşi carduri de identitate precum cele eliberate organizaţiilor internaţionale cu reprezentanţă în România, recunoscând pe deplin că această procedură nu permite niciun statut sau beneficii viitoare.4. Membrii care nu sunt cetăţeni români sau rezidenţi obişnuiţi în România împreună cu dependenţii acestora sunt în România în sprijinul unui Comandament Aliat şi prezenţa acestora este asociată exclusiv unui Comandament Aliat. În mod corespunzător, prezenţa acestora este de natura şederii temporare, fără a fi supusă regimului străinilor, în pofida oricărei durate a ordinului sau contractului. De aceea, termenii de rezident obişnuit şi rezidenţă obişnuită nu vor fi aplicaţi sau impuşi, în nicio privinţă, de către autorităţile române unor asemenea membri ai unui Comandament Aliat prezent în România sau dependenţilor acestora.  +  Articolul 11Personalitatea juridică a Comandamentelor Aliate1. Autorităţile române recunosc că un Comandament Aliat, subordonat unui Comandament Suprem, poate reprezenta sau exercita în special capacitatea de a încheia contracte şi achiziţiona, poseda şi înstrăina proprietăţi, precum şi de încheia acorduri internaţionale, în numele respectivului Comandament Suprem atunci când este autorizat să facă aceasta, cu respectare prevederilor art. 10 din Protocol.2. Atunci când se solicită de către un Comandament Suprem să acţioneze astfel, autorităţile române vor acţiona în numele unui asemenea Comandament în privinţa aspectelor juridice în care acesta sau un Comandament Aliat subordonat este parte interesată, astfel cum este prevăzut în art. 11 alin. 1 din Protocol. Comandamentul Suprem va rambursa României numai cheltuielile datorate de către România asupra cărora Comandamentul Suprem a consimţit anterior.3. Se înţelege că un Comandament Aliat care este stabilit prin aranjamente bi- sau multilaterale între statele membre NATO şi/sau state partenere îşi poate exercita capacitatea de a acţiona în numele său după cum este stipulat de către legislaţia românească şi de cadrul prin care este stabilit şi coordonat şi fără a afecta statutul, drepturile sau obligaţiile Comandamentului Suprem sau NATO.  +  Articolul 12Pretenţii1. Subiect al limitărilor prevăzute în art. XV al Acordului, art. 16 al Protocolului şi ţinând seama de art. 11 alin. 3 din acest acord, pretenţiile pentru prejudiciul sau vătămarea adusă persoanelor sau proprietăţii în România rezultând din orice activităţi ale unui Comandament Aliat sau alte operaţii sau exerciţii NATO în România şi coordonate cu autorităţile româneşti corespunzătoare vor fi pronunţate şi soluţionate, după caz, potrivit art. VIII al Acordului şi art. 6 din Protocol.2. Comandamentul Suprem va avea dreptul de a se asigura împotriva responsabilităţilor de despăgubire şi, astfel, va fi exceptat de la orice cerinţă de asigurare obligatorie cerută de legislaţia României.3. La cererea unui Comandament Aliat, pretenţiile decurgând din contracte vor fi analizate şi acordate potrivit legislaţiei României.4. Autorităţile române vor desemna punctele necesare de contact din administraţia lor pentru soluţionarea pretenţiilor.  +  Articolul 13Personalul civil angajat de către un Comandament Aliat1. Un Comandament Aliat poate face direct aranjamente pentru angajarea personalului civil internaţional NATO:a. Termenii şi condiţiile unei asemenea angajări vor fi guvernate exclusiv de către reglementările aplicabile NATO şi de contractul de angajare. Disputele legate de asemenea angajări vor fi gestionate doar în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de Consiliul Atlanticului de Nord. Recursul la instanţele judecătoreşti, agenţiile sau forurile similare româneşti nu va fi admis şi în situaţia în care personalul civil internaţional NATO ar încerca utilizarea organizaţiilor administrative sau judecătoreşti naţionale pentru a urmări orice conflict de muncă; autorităţile româneşti vor consilia organizaţiile administrative sau judecătoreşti respective cu privire la lipsa de competenţă jurisdicţională.b. În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Protocol, personalul civil internaţional NATO este exceptat de la plata oricăror taxe şi contribuţii sociale la sistemele de securitate sociale din România, aflate în vigoare sau care vor fi reglementate, pentru veniturile plătite acestora în capacitatea de personal civil internaţional NATO.2. După cum s-a prevăzut în art. IX alin. (4) din Acord, un Comandament Aliat poate angaja forţă de muncă civilă locală în aceleaşi condiţii ca un angajator potrivit legislaţiei României:a. Sistemul de administrare şi clasificare a posturilor va fi stabilit prin reglementările NATO sau, acolo unde sunt implicate unităţi de sprijin naţional, prin reglementările statului trimiţător, potrivit oricăror aranjamente bilaterale sau multilaterale în vigoare.b. Conflictele de muncă între un Comandament Aliat şi forţa de muncă civilă locală vor fi soluţionate în conformitate cu reglementările corespunzătoare NATO, fără a prejudicia totuşi dreptul acestui personal la protecţia jurisdicţională conferită de legislaţia României.c. Comandamentul Aliat va respecta legislaţia cu privire la declararea, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale la sistemele de securitate socială din România, aflate în vigoare sau care vor fi reglementate, pentru veniturile realizate din activitatea desfăşurată în cadrul Comandamentului Aliat de către persoanele care sunt cetăţeni sau rezidenţi în România, precum şi legislaţia cu privire la taxe aferente acestor venituri. Autorităţile române vor încheia înţelegerile necesare cu Comandamentul Aliat pentru colectarea contribuţiilor financiare menţionate mai sus. Unităţile naţionale de sprijin, organizaţiile internaţionale, multinaţionale, guvernamentale, neguvernamentale şi tribunalele internaţionale sunt responsabile pentru propriile lor înţelegeri privind forţa de muncă locală angajată în România.3. Angajarea forţei de muncă civile locale în conformitate cu alin. 2 de mai sus va respecta legislaţia românească având ca obiect dispoziţiile generale şi specifice, precum şi cele referitoare la controlul în domeniile relaţiilor de muncă, siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă şi supravegherii pieţei muncii.4. Personalul civil menţionat la alin. (1) al prezentului articol şi având cetăţenie română poate fi răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar. Autorităţile române vor asigura exceptările de la serviciul militar şi instruirea, mobilizarea, activarea, sarcinile de apărare civilă ale rezerviştilor din România şi alte servicii similare, la cererea unui Comandament Aliat.  +  Articolul 14Contractanţi, experţi tehnici şi specialişti1. Un Comandament Aliat poate, în mod independent şi subiect al reglementărilor NATO, să achiziţioneze bunuri şi servicii prin contracte încheiate potrivit dreptului obligaţiilor (contracte comerciale), fie individual, fie în baza unui contract încheiat cu o companie, firmă sau agent, care va include servicii specializate de către experţi tehnici şi specialişti.2. Contractanţii, înţelegând companii şi firme, vor fi exceptaţi de la legislaţia şi reglementările României privind termenii acordării de licenţe şi înregistrare, în următoarele condiţii:a. companii şi firme care nu sunt înregistrate în România; şib. nu sunt rezidenţi în România; şic. furnizează expertiză tehnică sau îndeplinesc alte funcţii specializate şi consultative; şid. să execute contractul exclusiv în România cu un Comandament Aliat sau în sprijinul acestuia.Termenii şi condiţiile folosirii forţei de muncă, obligaţiile de raportare şi de reţinere a taxelor şi a contribuţiilor sociale vor fi stabilite, cu excepţiile identificate mai jos, în conformitate cu legislaţia românească şi cu acordurile internaţionale, dacă este cazul.3. Angajaţilor unui contractant, astfel cum este definit în alin. 2, sau în temeiul unui contract cu un Comandament Aliat, aşa cum este prevăzut la alin. 1, prezenţi în România cu unicul scop de a executa un contract cu sau în sprijinul unui Comandament Aliat în România, excluzându-se cetăţenii români şi persoanele în mod obişnuit rezidente în România, le va fi acordat de autorităţile române următorul statut, pe durata contractului, obiect al aceloraşi limitări şi restricţii aplicabile membrilor îndreptăţiţi:a. exceptare de la viză, de la cerinţele referitoare la rezidenţă şi înregistrare, aşa cum este prevăzut în acest Acord suplimentar la art. 10 alin. 1. Exceptarea se va extinde în mod egal şi asupra dependenţilor lor;b. exceptare de la cerinţele cu privire la permisele de muncă, potrivit alin. 1 al art. 10 din acest Acord suplimentar;c. exceptare de la taxele vamale la importul bunurilor gospodăreşti în conformitate cu prevederile art. 19;d. recunoaşterea permiselor de conducere prevăzute la art. 31 din acest Acord suplimentar. Aceasta se va extinde în mod egal şi asupra dependenţilor lor;e. permisiunea de a sprijini şi a lua parte la activităţile Comandamentelor Aliate de recreere şi întreţinere a moralului. Aceasta se va extinde în mod egal şi dependenţilor;f. accesul la servicii educaţionale, cu respectarea prevederilor art. 35, şi la serviciile de recreere a dependenţilor, potrivit art. 36.4. Angajaţii contractantului nu sunt scutiţi de taxa pe venitul obţinut prin angajarea lor într-un Comandament Aliat, în baza acestui Acord suplimentar. În consecinţă, taxarea unui astfel de venit va fi determinată în conformitate cu acordurile internaţionale şi cu legislaţia românească aplicabile.5. Sub rezerva alin. 4, autorităţile române vor hotărî dacă angajaţii unui contractant şi dependenţii lor urmează a fi consideraţi a avea domiciliul în România sau sunt în mod obişnuit rezidenţi.6. Un Comandament Aliat va notifica înainte de sosirea acestora autorităţile române cu privire la contractanţii, angajaţii şi dependenţii acestora care se vor bucura de statutul prevăzut mai sus şi cu privire la încetarea contractelor cu privire la retragerea angajaţilor sau a statutului oferit de Comandamentele Aliate.  +  Articolul 15Certificate de securitate(Certificatul de securitate NATO)Tot personalul civil menţionat la art. 13, precum şi experţii tehnici şi specialiştii prevăzuţi la art. 14, indiferent de naţionalitatea lor, vor avea un certificat NATO de securitate a personalului în conformitate cu politicile şi regulamentele NATO. Certificatul de securitate NATO de securitate a personalului pentru cetăţenii români va fi asigurat de autorităţile române.  +  Articolul 16Operaţiuni bancare şi valută1. Subsecvent art. XIV al Acordului şi art. 12 al Protocolului, un Comandament Aliat poate deschide conturi bancare şi conturi poştale şi poate deţine şi opera conturi în orice valută. Aceste conturi, precum şi cele deţinute de un Comandament Aliat, finanţate internaţional potrivit prevederilor C-M (69)22, vor fi exceptate de la reglementările valutare naţionale, precum şi de la orice măsuri naţionale cu caracter de urgenţă, legi şi regulamente luate împotriva conturilor bancare şi poştale şi vor fi garantate de România în integralitatea lor. De asemenea, un Comandament Aliat poate deţine orice fel de bani sau valută fără niciun fel de restricţii în privinţa schimbului. În plus, un Comandament Aliat căruia îi este permisă finanţarea internaţională în conformitate cu C-M (69)22 şi orice conturi deţinute de acesta vor face obiectul procedurilor stabilite în regulamentele financiare NATO, managementului şi controlului inspectorului financiar relevant şi auditărilor realizate de auditorul numit pentru Comandamentele Forţelor Aliate şi de Comitetul Internaţional al Auditorilor NATO.2. În România nu vor exista niciun fel de restricţii în privinţa accesului membrilor şi dependenţilor la deschiderea şi deţinerea conturilor bancare şi a conturilor poştale. În timp ce conturile bancare personale şi conturile poştale personale fac în mod uzual obiectul reglementărilor corespunzătoare care guvernează astfel de conturi, totuşi membrilor care nu sunt cetăţeni români sau care nu sunt rezidenţi obişnuiţi şi dependenţilor lor li se vor permite transferuri nelimitate de fonduri în şi din conturi din România. Autorităţile române pot cere ca sumele de bani şi informaţiile referitoare la conturi să fie certificate de statul trimiţător.  +  Articolul 17Imunităţi fiscale şi facilităţi ale unui Comandament Aliat1. România nu va încasa venituri din activităţile sau proprietatea unui Comandament Aliat. În conformitate cu art. 8 al Protocolului şi cu art. XI al Acordului, Comandamentele Forţelor Aliate vor fi exceptate în România de la impozitele şi taxele pe care le implică toate cheltuielile realizate de către un Comandament Aliat în interesul apărării comune şi pentru folosul exclusiv şi oficial al acestuia. Excepţiile sunt detaliate în prezentul articol şi pot face obiectul aplicării detaliate viitoare prin intermediul înţelegerilor reciproce. Excepţia nu se va extinde şi asupra unităţii de sprijin româneşti, numai dacă nu se prevede altfel în acest articol şi pentru situaţia în care se acţionează din partea sau ca o parte a unui Comandament Aliat.2. Un Comandament Aliat va fi exceptat de la impozitele, taxele, onorariile şi costurile cu privire la licenţe şi autorizaţii, precum şi la utilizarea infrastructurii publice de drumuri, indiferent de nivelul la care acestea pot fi percepute, referitoare la toate activităţile sale oficiale, incluzând, dar nelimitându-se la: a) importul în România şi reexportul din România de orice bunuri şi de orice alte proprietăţi sau servicii obţinute printr-un contract comercial încheiat în afara României; b) achiziţia de bunuri, alte proprietăţi, precum şi de servicii în România, incluzând renovarea şi construcţia de clădiri în interiorul şi în exteriorul incintei unui Comandament Aliat, în sprijinul funcţiilor sale; c) exportarea din România de către un Comandament Aliat de bunuri, alte proprietăţi, precum şi de servicii achiziţionate în România potrivit prevederilor alin. b) de mai sus; d) orice profit, fonduri sau venit alocate sau returnate unui Comandament Aliat în urma activităţilor oficiale sub formă de onorarii, costuri sau donaţii sau dobândă generată de fonduri deţinute de acesta; e) achiziţionarea, proprietatea, înscrierea şi utilizarea vehiculelor sale oficiale şi a remorcilor, incluzând folosirea de către acestea a drumurilor publice, podurilor, tunelurilor, feriboturilor şi a infrastructurii similare; f) cu excepţia sumelor care nu sunt decât costuri pentru serviciile acordate, un Comandament Aliat va fi exceptat de la impozite, taxe, onorarii, costuri şi taxe de drum în România cu privire la:1. carburanţii şi lubrifianţii pentru funcţionarea avioanelor, navelor şi a oricăror vehicule şi remorci aflate în proprietatea unui Comandament Aliat sau folosite în sprijinul activităţilor oficiale ale acestuia;2. carburanţii şi lubrifianţii folosiţi pentru sistemele de încălzire/răcire ale generatoarelor electrice folosite în funcţionarea unui Comandament Aliat;3. folosirea porturilor, aeroporturilor şi a aerodromurilor, dacă statul român este acţionar majoritar;4. biletele pentru liniile aeriene, feroviare şi feriboturi achiziţionate de un Comandament Aliat pentru călătorii oficiale;5. activităţile reglementate de regulile şi programele de mediu, în mod special eliminarea şi reciclarea deşeurilor menajere proprii şi utilizarea infrastructurii;6. folosirea sau operarea aparatelor de radio, televiziune şi a altor echipamente şi dispozitive de comunicaţii electronice achiziţionate în scopuri militare, incluzând taxele de certificare şi costurile pentru acordarea licenţelor, precum şi folosirea spectrului de frecvenţă;7. expedierea şi primirea corespondenţei şi a coletelor din afara sau din România prin serviciile sale poştale, cu excepţia cheltuielilor impuse în concordanţă cu acordurile internaţionale;8. fondurile transferate către sau de un Comandament Aliat.3. Excepţiile prevăzute în prezentul articol se vor aplica de asemenea: a) importului sau furnizării de bunuri, altor proprietăţi şi servicii obţinute de NATO sau de Comandamentele Forţelor Aliate, atunci când România acţionează în numele şi pentru acestea în mod special; b) bunurilor, altor proprietăţi, precum şi serviciilor, importate sau obţinute în România direct sau printr-un agent economic care acţionează în mod special în numele şi pentru un Comandament Aliat, atunci când serviciile sunt solicitate de acesta printr-un contract comercial realizat în sau în afara României; c) activităţilor realizate în baza programelor cu caracter de consolidare a moralului şi recreere ale Comandamentelor Forţelor Aliate, care privesc bunuri, fonduri, alte proprietăţi, precum şi servicii, cu condiţia ca astfel de activităţi să fie aprobate în mod corespunzător de către Comandamentul Forţelor Aliate responsabil.  +  Articolul 18Cantine, autoserviri şi popote1. Exceptarea de la impozite acordată Comandamentelor Forţelor Aliate în Protocol, la art. 8 şi mai sus, include importul şi achiziţia în România, în cantităţi rezonabile, de provizii, echipamente, bunuri şi servicii necesare funcţionării cantinelor, autoservirilor, popotelor şi autoservirilor înfiinţate în scopul vânzării sau distribuirii unor astfel de provizii, bunuri sau servicii membrilor şi dependenţilor.2. Fără a încălca dreptul statelor trimiţătoare de a înfiinţa şi de a utiliza facilităţi asemănătoare în conformitate cu alin. 4 al art. XI din Acord, Comandamentele Forţelor Aliate pot să utilizeze, direct sau printr-un concesionar:a. cantine, înţelese ca magazine sau puncte de vânzare, facilitând furnizarea şi revânzarea bunurilor şi serviciilor scutite de impozite şi taxe membrilor, aşa cum sunt identificaţi în acest articol şi în anexă, precum şi dependenţilor lor;b. autoserviri, înţelese ca facilităţi de servire a mesei pentru persoanele prevăzute în acest articol;c. popote, înţelese ca facilităţi de servire a gustărilor, băuturilor şi promovarea socializării între persoanele prevăzute în acest articol.3. Un Comandament Aliat va fi exceptat de la impozitul pe venit decurgând din vânzările şi serviciile din cantine, popotele şi autoservirile lor sau din alte activităţi cu caracter de consolidare a moralului şi de întreţinere, indiferent dacă acestea sunt realizate direct sau printr-un concesionar. Excepţiile de la impozitele acordate unui Comandament Aliat nu se extind şi asupra venitului sau profitului câştigat de un concesionar care poate fi responsabil, potrivit legislaţiei româneşti, de depunerea declaraţiilor referitoare la impozite.4. Toate persoanele al căror acces este permis în incinta unui Comandament Aliat, incluzând personalul local angajat, tot personalul contractual şi vizitatorii, indiferent de cetăţenia lor, pot să cumpere sau li se poate furniza hrană şi băuturi care urmează să fie consumate în autoservirile sau popotele Comandamentului şi pot achiziţiona articole etichetate ale Comandamentului Forţelor Aliate pentru programe festive/ evenimente, pentru uzul lor personal. Aceasta nu va include accesul la cantinele Comandamentelor Aliate.5. Membrii şi dependenţii lor vor avea acces la cantine.6. Achiziţionarea de articole în cantine, autoserviri şi popote poate fi limitată din raţiuni legate de vârstă sau poate fi limitată de un Comandament Aliat sau în urma înţelegerilor cu autorităţile române, ca în modelul oferit de anexa la prezentul Acord suplimentar.7. Articolele a căror achiziţionare este limitată nu pot fi înstrăinate prin vânzare, schimb, cadou sau cedate în orice alt mod oricărei altei persoane.8. Membrilor şi dependenţilor lor li se va permite folosirea facilităţilor celui mai apropiat Comandament Aliat sau ale Forţelor Armate ale României, potrivit limitărilor prevăzute în acest articol, cu condiţia unor restricţii specifice cu privire la extinderea facilităţilor acordate, în ceea ce priveşte cantităţile permise şi modul de a dispune de ele, precum şi în situaţia în care un Comandament Aliat nu şi-a înfiinţat propriile cantine, popote sau autoserviri în România. De asemenea, membrii şi dependenţii lor vor avea dreptul de a folosi facilităţile forţelor lor naţionale, dacă acestea din urmă sunt de acord cu aceasta, cu condiţia respectării aceloraşi condiţii stabilite în acest articol.  +  Articolul 19Imunităţi şi facilităţi fiscale pentru membrii personalului1. Membrii unui Comandament Aliat, cu excepţia membrilor din România sau angajaţi de către un Comandament Aliat şi având cetăţenia română sau fiind în mod obişnuit rezidenţi în România, sunt membri care se bucură de facilităţile acordate. Suplimentar facilităţilor acordate în art. 8 alin. 2 şi 3 din Protocol, în alin. 4, 5, 6 ale art. XI din Acord şi celor prevăzute mai sus, aceşti membri şi dependenţii lor se bucură de drepturile prevăzute mai jos, care pot face obiectul aplicării viitoare prin încheierea de înţelegeri: a) importul şi achiziţia de bunuri personale şi mobilă în concordanţă cu anexa la acest acord suplimentar; b) importul şi achiziţia de vehicule proprietate personală, aşa cum sunt definite în anexa la acest Acord suplimentar. Vehiculele pot fi înlocuite de viitoare importuri şi achiziţii în România, fără taxe şi impozite, dacă sunt înstrăinate în conformitate cu art. 20 alin. 2 al Acordului suplimentar; c) exceptarea de la taxele de timbru şi de la taxele cu privire la orice aparat personal de radio, de televiziune, precum şi orice echipamente de comunicaţii electronice.2. Taxarea pe venit şi pe bunurile mobile ale membrilor se va realiza aşa cum este prevăzut la alin. 1 şi 2 ale art. X din Acord şi la art. 7 din Protocol şi va include, printre altele, exceptările la care sunt îndreptăţiţi membrii de la taxele anuale privind circulaţia pe drumurile publice şi de la taxele de drumuri.  +  Articolul 20Evacuarea echipamentului, surplusului şi a deşeurilor1. Suplimentar dreptului de export şi reexport şi fără a aduce atingere prevederilor art. 9 din Protocol şi suplimentar dreptului unui Comandament Aliat de a revinde articole în cantine, popote şi autoserviri, un Comandament Aliat va avea dreptul de a dispune de echipament, surplusuri şi deşeuri. Recunoscând că România are dreptul de preempţiune, de articole se poate dispune în alt mod, astfel: a) prin vânzare către persoane fizice sau persoane juridice care sunt pe deplin autorizate să comercializeze în România, cu condiţia plăţii impozitelor şi taxelor din România, având la bază valoarea de piaţă la momentul înstrăinării; b) fără plata în compensaţie de despăgubiri datorate distrugerii, furtului sau daunei, cu condiţia ca împrejurările şi înstrăinarea să fie certificate de autorităţile româneşti printr-un formular de casare, documente vamale sau alt document corespunzător; c) fără plata de taxe şi impozite, în cazul persoanelor juridice, asociaţii filantropice sau alte organizaţii similare, cu condiţia ca acestea să fie scutite de impozite în România pentru articolele donate.2. Cu limitările stabilite în art. 18 alin. 6 şi 7 de mai sus, articolele importate sau achiziţionate de membrii şi de către dependenţii lor fără plata de taxe, impozite, onorarii şi costuri, în condiţiile prevederilor acestui articol, nu vor fi înstrăinate în România prin vânzare, schimb sau donaţie, cu excepţia: a) exportului sau reexportului de către persoana care se bucură de acest privilegiu; b) înstrăinării între persoane care se bucură de aceleaşi privilegii; c) cadourilor de protocol cu valoare redusă; d) donaţiilor către persoanele juridice, asociaţii filantropice sau alte organizaţii similare, cu condiţia ca acestea să fie scutite de impozite în România în privinţa articolelor donate; e) înstrăinării prin distrugere, furt sau daună, cu condiţia ca împrejurările şi înstrăinarea să fie certificate de autorităţile Poliţiei Române printr-un formular de casare, documente vamale sau alt document corespunzător; f) situaţiei în care taxele şi/sau impozitele pretinse în România vor fi fost plătite.  +  Articolul 21Administrarea facilităţilor fiscale1. Facilităţile prevăzute mai sus sunt oferite Comandamentelor Forţelor Aliate în sprijinul misiunilor acestora, iar membrii şi dependenţii lor nu vor obţine niciun fel de drepturi individuale din acest Acord suplimentar. Modul de administrare a facilităţilor va face obiectul legilor din România şi conducerii Comandamentelor Forţelor Aliate care: a) vor lua măsurile corespunzătoare, în domeniul lor de competenţă, pentru a supraveghea aplicarea corectă a regulilor şi regulamentelor în privinţa scutirilor de impozite şi taxe şi pentru a preveni abuzul; b) pot cere asistenţă autorităţilor române pentru a urmări din punct de vedere legal orice abuz; c) vor solicita tuturor membrilor şi dependenţilor, la sosirea lor într-un Comandament Aliat, să semneze o declaraţie de luare la cunoştinţă a restricţiilor prevăzute în articolele de mai sus; d) în conformitate cu prevederile art. XII alin. 1 din Acord şi art. 4 din Protocol pot încheia înţelegeri cu autorităţile române cu privire la gestionarea şi managementul facilităţilor descrise în acest articol.2. În scopul verificării statutului unui Comandament Aliat şi a facilităţilor acordate membrilor săi, în conformitate cu acest Acord suplimentar, cu privire la formularele cerute pentru realizarea achiziţiilor fără taxe şi impozite în statele membre UE, precum şi cu privire la importul, exportul şi reexportul de bunuri, România va desemna o autoritate care să certifice formularele înaintate de Comandamentele Forţelor Aliate sau prin Comandamentele Forţelor Aliate.3. Un Comandament Aliat va furniza autorităţii desemnate din România o listă cu personalul care are aprobarea pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de acest Acord suplimentar. Din dorinţa de a se asigura acurateţea, această listă va fi furnizată lunar.4. Scutirile care vor fi acordate de la orice impozite şi onorarii vor putea fi aplicate în România după intrarea în vigoare a acestui Acord suplimentar.5. Prevederile prezentului articol nu vor înlocui procedurile referitoare la finanţarea proiectelor NATO de infrastructură şi implementarea pachetelor de capabilităţi, neintenţionându-se nici limitarea, nici înlocuirea unor astfel de facilităţi acordate unui singur stat sau organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi nonguvernamentale şi tribunalelor internaţionale de către România.6. Nimic din acest articol nu va fi înţeles ca limitând sau aducând prejudicii procedurilor şi drepturilor acordate României, în conformitate cu prevederile Acordului, în special ale art. IX alin. 2, art. XI alin. 1 şi art. XII alin. 2.7. Procedurile de implementare şi de aplicare a excepţiilor de la plata taxelor şi impozitelor se vor efectua potrivit legislaţiei româneşti.  +  Articolul 22Protecţia mediului, sănătate şi securitate1. Fără a aduce atingere art. II al Acordului şi având în vedere exceptările prevăzute în acest Acord suplimentar, legile şi reglementările din România referitoare la protecţia mediului, inclusiv cele referitoare la gospodărirea şi controlul calităţii apelor, vor fi utilizate ca standard minim pentru un Comandament Aliat, în acelaşi mod în care sunt aplicate Forţelor Armate Române. De asemenea vor fi aplicate şi toate acordurile NATO de standardizare relevante, precum şi liniile directoare.2. Comandamentele Forţelor Aliate, cu asistenţa autorităţilor române prevăzută în paragraful 6 de mai jos, vor analiza compatibilitatea activităţilor Comandamentelor Forţelor Aliate cu legile şi reglementările referitoare la protecţia mediului din România, inclusiv cele referitoare la gospodărirea şi controlul calităţii apelor. Astfel de analize vor include, dar nu se vor limita la identificarea şi evaluarea potenţialului impact şi efectelor asupra mediului, cu scopul de a minimaliza posibilele efecte adverse asupra mediului şi, acolo unde efectele dăunătoare sunt de neînlăturat, de a lua măsurile reparatorii necesare. În această privinţă, o atenţie specială va fi acordată activităţilor referitoare la folosirea şi depozitarea combustibililor, lubrifianţilor şi muniţiilor, precum şi la emisiile de gaze, nivelul zgomotului, zonele pentru antrenamente şi exerciţii şi eliminarea tuturor tipurilor de deşeuri.3. Transportul muniţiilor, bunurilor grele şi al materialelor periculoase se va realiza în conformitate cu standardele şi reglementările aplicabile Forţelor Armate Române şi cu luarea în considerare a acordurilor internaţionale în vigoare în România, precum şi a acordurilor NATO de standardizare şi liniilor directoare în domeniu.4. Pentru lucrările de construcţie şi inginereşti realizate de către un Comandament Aliat, comandamentele în cauză vor stabili standarde minime privind protecţia mediului, inclusiv cele referitoare la gospodărirea şi controlul calităţii apelor, construcţii şi lucrări inginereşti (cu luarea în considerare a sănătăţii şi securităţii), comparabile cu standardele, regulile şi regulamentele aplicabile Forţelor Armate Române, inclusiv cu cele referitoare la cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii. Fără a aduce atingere obligaţiilor referitoare la forţa de muncă locală, conform alin. 4 al art. IX din Acord, un Comandament Aliat va respecta reglementările româneşti referitoare la sănătate şi siguranţa forţei de muncă şi, acolo unde acest lucru este din punct de vedere legal, operaţional sau în alt mod imposibil tehnic, autorităţile româneşti şi Comandamentele Forţelor Aliate vor conveni fără întârziere asupra altor mijloace de a realiza protecţia dorită.5. Importul de bunuri şi provizii va face obiectul reglementărilor cu privire la sănătate din România, cu excepţia acelor importuri care urmează să fie folosite exclusiv de către un Comandament Aliat şi în incintele acestuia sau care sunt importate pentru distribuire de către cantine, popote şi autoserviri înfiinţate în sediile sale.6. Autorităţile responsabile din România vor acorda asistenţă în vederea examinării compatibilităţii activităţilor Comandamentelor Aliate cu legislaţia românească în domeniul protecţiei mediului, precum şi pentru îndrumare şi furnizarea de informaţii cu privire la reglementările, standardele etc. menţionate mai sus şi vor consilia un Comandament Aliat atunci când standardele din România le depăşesc pe cele stabilite prin convenţiile internaţionale aplicabile. Standardele din România menţionate mai sus vor fi furnizate unui Comandament Aliat de către autorităţile româneşti în cauză în limbile engleză sau franceză.7. Toate impozitele, taxele, onorariile şi costurile de mediu vor fi soluţionate aşa cum este prevăzut în art. 17-21 ale acestui Acord suplimentar.  +  Articolul 23Igiena publică1. Cu sprijinul autorităţilor române, un Comandament Aliat va aplica reglementările româneşti pentru prevenirea şi controlul bolilor infecţioase la oameni, animale şi plante şi pentru prevenirea şi controlul bolilor la plante.2. Autorităţile române vor furniza, în conformitate cu procedurile naţionale relevante, mijloace şi asistenţă unui Comandament Aliat, în cazul situaţiilor de urgenţă implicând boli infecţioase cu răspândire locală, naţională sau internaţională sau boli cu potenţial endemic. Comandamentele Forţelor Aliate vor asigura accesul în facilităţile lor în conformitate cu prevederile art. 5 al prezentului Acord suplimentar.3. Un Comandament Aliat şi autorităţile române se vor informa reciproc cu promptitudine cu privire la apariţia sau suspiciunea izbucnirii bolii, la transmiterea şi eliminarea oricărei boli infecţioase, precum şi cu privire la măsurile luate.4. Dacă un Comandament Aliat consideră necesar să ia măsuri de protecţie a sănătăţii în facilităţile şi incintele făcute disponibile pentru astfel de măsuri, va coordona aplicarea acestora cu autorităţile române în cauză.5. Reglementările din România referitoare la cele de mai sus, precum şi orice informaţii având legătură cu acestea vor fi furnizate unui Comandament Aliat de către autorităţile române în cauză în limbile engleză şi franceză.  +  Articolul 24Evacuarea membrilor şi dependenţilorObiect al unor înţelegeri separate cu respectivele state trimiţătoare, statelor având membri la posturile dintr-un Comandament Aliat le va fi acordat accesul în România, în cazul situaţiilor de urgenţă, în scopul evacuării personalului lor şi dependenţilor. Autorităţile române şi un Comandament Aliat vor coordona procedurile adecvate în vederea asigurării evacuării prompte a membrilor şi a dependenţilor acestora care nu fac obiectul evacuării realizate de către statul trimiţător.  +  Articolul 25Corespondenţă şi comunicaţii1. În scopurile realizării comunicaţiilor oficiale şi a corespondenţei, un Comandament Aliat va avea acces nerestricţionat la sistemele de telefonie fixă, mobilă şi satelitară, la serviciile de internet, comunicaţii electronice şi la orice alte servicii de comunicaţii şi informaţii publice, incluzând serviciile terestre şi satelitare de radio şi televiziune, precum şi serviciile poştale din România, indiferent dacă serviciul este operat în scopuri comerciale sau publice.2. Un Comandament Aliat va avea, ca standard minim, acces la comunicaţiile militare din România, servicii de curierat şi poştale, în termeni şi condiţii comparabile cu cele ale Forţelor Armate Române.3. În conformitate cu politicile aprobate ale Consiliului Nord-Atlantic, cu Acordul NATO de standardizare 2109 şi cu acordurile ulterioare, un Comandament Aliat şi o naţiune pot înfiinţa şi opera pe propria lor cheltuială sisteme de telefonie fixă, mobilă, precum şi sisteme de telefonie satelitară, servicii de internet, servicii poştale şi de curierat şi orice alte servicii de comunicaţii şi informaţii publice în România pentru utilizarea oficială şi privată a Comandamentelor Forţelor Aliate şi a membrilor acestora.4. Unui Comandament Aliat îi va fi permis să înfiinţeze, să opereze şi să utilizeze reţele de comunicaţii electronice, incluzând reţelele clasificate şi neclasificate, sisteme şi mijloace de securizare şi codare a comunicaţiilor în România, precum şi să conducă monitorizarea acestor sisteme pentru raţiuni de securitate sau în alte scopuri autorizate.5. Aşa cum este prevăzut la alin. 3 al art. XI din Acord, orice corespondenţă sau comunicaţii ale unui Comandament Aliat marcate sau în alt mod declarate oficiale nu vor face obiectul niciunui fel de restricţii, inspecţii, cenzură, întârziere sau altui control al autorităţilor din România, cu excepţia situaţiei în care Comandamentele Forţelor Aliate renunţă la această imunitate.6. Un Comandament Aliat va fi îndreptăţit să trimită şi să primească corespondenţă oficială şi colete, prin curier sau în saci sigilaţi, şi se va bucura de imunităţile şi privilegiile acordate curierelor şi coletelor diplomatice.7. Corespondenţa oficială şi coletele unui stat trimiţător, reprezentat la Comandamentele Forţelor Aliate, pot fi trimise prin intermediul canalelor naţionale, atunci când acestea sunt disponibile, fără efectuarea de plăţi în România şi fără niciun fel de restricţii, inspecţii, cenzură, întârziere sau alt control.  +  Articolul 26Comunicaţii electronice1. Obiect al înţelegerilor viitoare cu autorităţile responsabile din România referitor la locaţiile şi detaliile tehnice ale echipamentului, un Comandament Aliat poate să importe, să înfiinţeze, să acceseze, să opereze şi să întreţină, pe o bază permanentă sau temporară, în interiorul şi exteriorul incintelor pe care le ocupă, facilităţi de comunicaţii electronice şi staţii radio militare care pot fi necesare pentru funcţiile sale operaţionale, pregătire militară, experimentare, exerciţii, urgenţe sau pentru întreţinerea moralului şi recreere.2. Autorităţile române vor rămâne responsabile şi răspunzătoare pentru managementul spectrului electromagnetic. Frecvenţele care urmează să fie folosite de un Comandament Aliat, împreună cu parametrii acestora, vor fi stabilite de Comandamentul Aliat şi de autorităţile române responsabile de managementul spectrului electromagnetic, în conformitate cu procedurile stabilite de autoritatea NATO corespunzătoare. Un Comandament Aliat şi autorităţile române vor lua toate măsurile necesare pentru a evita şi elimina interferenţele dăunătoare cu orice alte servicii civile de comunicaţii electronice, precum şi cu centralele electrice. Potrivit coordonării prealabile cu autorităţile române responsabile, un Comandament Aliat poate să utilizeze măsurile de securitate necesare pentru a proteja comunicaţiile Comandamentelor Aliate în România pentru raţiuni de securitate şi protecţia forţei.3. Facilităţile de comunicaţii electronice şi staţiile radio militare vor fi utilizate exclusiv în scopuri oficiale, în conformitate cu alineatul de mai sus.4. Autorităţile române vor scuti de la orice plată Comandamentele Forţelor Aliate pentru utilizarea tuturor spectrelor de frecvenţă.5. Cererile referitoare la telefonia prin fir şi sistemele telegrafice/de date, precum şi cele cu privire la circuite vor fi înaintate în conformitate cu procedurile stabilite de autoritatea NATO echivalentă.6. Criteriile, regulile şi preţurile aplicabile muncii şi serviciilor operatorilor de comunicaţii electronice şi reglementatorilor nu vor fi mai puţin favorabile decât cele aplicate Forţelor Armate Române.7. În înfiinţarea şi operarea facilităţilor de comunicaţii electronice, un Comandament Aliat va aplica prevederile aprobate de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii, precum şi orice alte reguli internaţionale sau regionale cu privire la comunicaţii electronice, care obligă România, precum şi legile şi reglementările româneşti referitoare la comunicaţii electronice. Un Comandament Aliat va fi scutit de această prevedere, în măsura în care o asemenea exceptare este acordată Forţelor Armate Române.8. Toate Comandamentele Forţelor Aliate vor fi îndreptăţite să trimită şi să primească mesaje şi date criptate.  +  Articolul 27Menţinerea ordinii în interiorul şi în afara incintelor1. În conformitate cu alin. 10 al art. VII din Acord şi cu lit. b) al art. 4 din Protocol, un Comandament Aliat are dreptul de a păzi orice incintă pe care o ocupă. Personalul unui Comandament Aliat, însărcinat cu securitatea, poate lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura menţinerea ordinii, disciplinei şi securităţii în astfel de incinte. Autorităţile române vor asigura şefului unui Comandament Aliat sau unui reprezentant desemnat asistenţa poliţiei şi/sau poliţiei militare, atunci când este solicitată.2. Exercitarea autorităţii poliţiei pentru evenimente din exteriorul unui Comandament Aliat va fi responsabilitatea autorităţilor române. În afara incintelor unui Comandament Aliat, personalul de securitate al comandamentelor internaţionale va fi folosit în împrejurările şi în condiţiile prevăzute în Acord.3. Ca urmare a prevederilor alin. 5 (b) al art. VII din Acord şi ale art. 4 din Protocol, şeful unui Comandament Aliat sau reprezentantul desemnat va fi cu promptitudine notificat cu privire la arestul sau altă formă de detenţie a oricărui membru sau dependent.4. Hotărârile judecătoreşti, amenzile şi citaţiile emise împotriva membrilor unui Comandament Aliat pot fi înmânate prin intermediul şefului unui Comandament Aliat la care aceştia sunt alocaţi.  +  Articolul 28Securitate şi protecţia forţei1. În conformitate cu politica NATO de securitate şi cu politica NATO de protecţie a forţei, autorităţile române sunt responsabile pentru toate aspectele referitoare la protecţia forţei, incluzând evaluarea riscului, planificare, pregătire şi aplicare la standardele naţionale din România pentru o entitate echivalentă (comandamente, individ, grup etc.), în următoarele scenarii: a) protecţia perimetrului unui Comandament Aliat; b) protecţia reuniunilor organizate de către un Comandament Aliat, dar desfăşurate în afara incintelor şi facilităţilor acelui Comandament; c) protecţia persoanelor de rang, atât a celor din interiorul Comandamentelor Aliate, cât şi a celor aflate în vizită sau luând parte în alt mod la evenimente organizate de către un Comandament Aliat.2. Autorităţile române şi un Comandament Aliat vor schimba informaţii referitoare la protecţia forţei, precum şi la ameninţările la adresa securităţii.3. În lipsa unor înţelegeri încheiate cu autorităţile române responsabile, un Comandament Aliat nu poate desfăşura activităţile pe care le implică securitatea, precum şi pe cele referitoare la protecţia forţei în afara incintelor Comandamentului Aliat.  +  Articolul 29Arme1. În conformitate cu art. VI din Acord, un Comandament Aliat va realiza aranjamente cu autorităţile române responsabile referitoare la transportul şi depozitarea armelor şi muniţiilor. În conformitate cu astfel de înţelegeri, un Comandament Aliat va elabora reguli interne, luând în considerare reglementările statului trimiţător şi ale României, referitoare la posesia, protecţia, păstrarea şi transportul armelor şi muniţiilor, pentru a se asigura că niciun membru al unui Comandament nu va ajunge în posesia armelor şi nu le va transporta fără să fie autorizat.2. Legislaţia românească va fi aplicabilă posesiei, păstrării, transportului şi înstrăinării armelor şi muniţiilor persoanelor fizice, a căror deţinere are un caracter privat.  +  Articolul 30Regulamente de trafic şi vehicule1. Cu excepţia scutirilor prevăzute în acest Acord suplimentar, reglementările româneşti referitoare la trafic se vor aplica operării vehiculelor oficiale motorizate şi remorcilor aparţinând unui Comandament Aliat, precum şi operării vehiculelor, remorcilor şi ambarcaţiunilor proprietate personală ale membrilor şi dependenţilor acestora, indiferent de tip.2. Vehiculelor oficiale motorizate şi remorcilor aparţinând unui Comandament Aliat, indiferent de tip, le vor fi acordate aceleaşi exceptări de la regulamentele de trafic care sunt acordate Forţelor Armate Române.3. Cu privire la vehiculele oficiale şi remorci, în situaţia în care se consideră necesar de către Comandamentul Aliat şi acordând atenţia cuvenită ordinii şi siguranţei publice, precum şi protecţiei mediului, autorităţile române vor acorda excepţii de la regulamentele referitoare la specificaţiile de construcţie, design şi echipare ale unor astfel de vehicule motorizate şi remorci, indiferent de tip.4. Vehiculele de orice tip, proprietate personală, precum şi remorcile importate temporar în conformitate cu alin. 6 al art. XI din Acord şi alin. 3 al art. 8 din Protocol, pe perioada unui astfel de import, vor face numai obiectul regulilor minimale aplicabile în România vehiculelor înscrise provizoriu şi remorcilor referitoare la construcţie, design şi echipament, acordându-se în acelaşi timp atenţia cuvenită ordinii şi siguranţei publice.5. În privinţa inspecţiei tehnice periodice a tuturor tipurilor de vehicule şi remorci folosite în scop oficial sau proprietate personală, un Comandament Aliat poate folosi staţii operate de Forţele Armate Române sau obiect al unei înţelegeri separate, poate înfiinţa propriile staţii de inspecţie tehnică. În ultima situaţie, România va furniza tot echipamentul de bază necesar şi va asigura operatori disponibili în vederea emiterii de certificate tehnice de inspecţie.  +  Articolul 31Permise de conducere1. Prevederile art. IV lit. a) al Acordului vor fi extinse şi asupra tuturor membrilor şi dependenţilor lor, cu condiţia ca aceştia să îndeplinească cerinţele privind vârsta legală pentru conducerea unui autovehicul din România. La solicitarea autorităţilor române, Comandamentul Aliat în cauză va furniza un document care să confirme faptul că o persoană este membră a Comandamentului Aliat sau dependent.2. Pe durata prezenţei lor în România, membrilor şi dependenţilor care îndeplinesc vârsta legală în vederea conducerii unui autovehicul li se va permite să obţină un permis de conducere după ce se vor supune prevederilor regulamentelor româneşti corespunzătoare.3. Obiect al înţelegerilor viitoare, autorităţile române vor asista un Comandament Aliat în stabilirea şi acreditarea instructorilor auto, obţinerea şi eliberarea permiselor în România.  +  Articolul 32Plăcuţe de înmatriculare/înregistrare1. Autorităţile române vor înregistra vehiculele şi vor elibera plăcuţe de înregistrare pentru vehiculele şi remorcile oficiale ale unui Comandament Aliat, precum şi pentru vehiculele şi remorcile proprietate personală ale membrilor şi dependenţilor acestora, indiferent de tip, în conformitate cu termenii prevăzuţi în acest Acord suplimentar.2. Fără a aduce atingere alin. 1 sau art. XI din Acord, un Comandament Aliat, prin înţelegeri viitoare cu autorităţile române, va fi îndreptăţit să îşi înregistreze vehiculele şi remorcile oficiale, indiferent de tip.3. În situaţia în care Comandamentul Suprem Aliat consideră acest lucru drept un element esenţial pentru raţiuni de securitate, precum şi ca o măsură pentru protecţia forţei, autorităţile române vor elibera plăcuţe de înmatriculare de natură să nu dezvăluie apartenenţa la un Comandament, pentru vehicule şi remorci oficiale, precum şi pentru cele proprietate personală, la solicitarea unui Comandament Aliat. Folosirea unor astfel de plăcuţe de înmatriculare nu va fi înţeleasă ca o renunţare voluntară la exceptările şi imunităţile prevăzute la art. 7 şi 17-21 din acest Acord suplimentar.4. Înregistrarea şi plăcuţele de înregistrare vor fi eliberate gratuit pentru vehiculele şi remorcile oficiale, în timp ce înmatricularea şi eliberarea plăcuţelor de înmatriculare pentru vehiculele şi remorcile proprietate personală, precum şi a plăcuţelor de înmatriculare care acoperă apartenenţa la un Comandament vor fi asigurate numai la preţul curent.5. Nicio prevedere a acestui articol nu va fi înţeleasă ca venind în contradicţie cu drepturile acordate unui Comandament Aliat sau de natură a împiedica exercitarea acestora, în conformitate cu art. 4, 8 şi 13 din Protocol, sau unui stat trimiţător, conform art. XI al Acordului, de a importa temporar şi reexporta vehicule în condiţiile şi potrivit documentaţiei stipulate în Acord.  +  Articolul 33Cluburi militare, facilităţi de călătorie şi baze sportiveAutorităţile române vor acorda membrilor şi dependenţilor accesul la dotări şi cluburi militare, la facilităţi şi reduceri de călătorie şi la baze sportive la aceleaşi preţuri şi în aceleaşi proporţii ca cele disponibile pentru membrii Forţelor Armate Române şi dependenţii acestora.  +  Articolul 34Servicii medicale şi stomatologiceÎn conformitate cu alin. 5 al art. IX din Acord, autorităţile române vor permite membrilor şi dependenţilor acestora să primească îngrijire medicală şi stomatologică, incluzând spitalizarea, în termenii stabiliţi sau care urmează să fie conveniţi între autorităţile române şi Comandamentele Aliate sau statul trimiţător, după caz. Autorităţile române vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura existenţa prevederilor procedurale în vederea prevenirii întârzierii sau refuzului acordării unei astfel de îngrijiri din motive care ţin de lipsa personalului în România, codul numeric personal, înregistrarea şi alte dovezi ale statutului care sunt folosite în mod uzual de către cetăţenii români.  +  Articolul 35Servicii educaţionale1. Membrilor şi dependenţilor acestora le va fi acordat accesul la educaţie şi la grădiniţe, incluzând instruirea în limba română, acces care va fi furnizat de autorităţile române (incluzând autorităţile regionale, municipale şi asemănătoare), în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi cheltuieli de şcolarizare ca cele aplicabile, comparabil, cetăţenilor români.2. Autorităţile române vor consilia şi vor sprijini înfiinţarea de şcoli în apropierea unui Comandament Aliat, dar care funcţionează într-un alt sistem educaţional (şcoli internaţionale sau şcoli naţionale, altele decât cele româneşti), şi va asigura pentru astfel de şcoli aceleaşi facilităţi şi condiţii ca cele acordate şcolilor particulare din România. Acest sprijin include asistenţă în realizarea acreditării (autorizării) unor astfel de şcoli de către agenţia naţională corespunzătoare; cu toate acestea şcolile rămân responsabile pentru plata oricăror taxe pe care le implică procesul acreditării (autorizării).3. Un Comandament Aliat în România este autorizat să înfiinţeze şi să administreze şcoli suplimentare care funcţionează într-un sistem educaţional diferit de sistemul educaţional românesc, în conformitate cu procedurile şi condiţiile stabilite ulterior şi avizate corespunzător de către autorităţile române în drept. Astfel de şcoli vor avea propriile lor reguli şi regulamente cu privire la toate procedurile operaţionale şi administrative, incluzând, dar nelimitându-se la curriculum şi atestările didactice. Astfel de şcoli vor fi eligibile cu privire la solicitările de sprijin şi facilităţi, în conformitate cu alin. 2 de mai sus.4. Autorităţile române vor recunoaşte, valida şi certifica, în conformitate cu legile româneşti aplicabile, diplomele eliberate de şcolile menţionate la alin. 2 şi 3 de mai sus, cu condiţia deţinerii de către astfel de şcoli a autorizaţiilor şi/sau acreditărilor, conform legislaţiei româneşti aplicabile. Autorităţile române vor permite transferul cursanţilor de la astfel de şcoli în sistemul educaţional românesc la toate nivelurile de educaţie. Absolvenţii unor astfel de licee vor fi acceptaţi în învăţământul superior/universitar în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.  +  Articolul 36Servicii de recreere1. Programele vizând recreerea şi întreţinerea moralului, stabilite de Comandamentele Aliate în conformitate cu regulamentele NATO şi de unităţile naţionale de sprijin ale statului trimiţător, sunt autorizate să angajeze membrii şi dependenţii Comandamentelor în sprijinul unor astfel de programe, sub rezerva rambursării costurilor asociate acestora şi în schimbul unui onorariu. Angajamentul menţionat nu echivalează cu o slujbă sau nu corespunde unei ocupaţii şi nu va fi, indiferent de naţionalitatea persoanelor astfel angajate, supus legilor româneşti referitoare la muncă, profesie, contribuţii sociale etc., iar rambursările şi/sau onorariul vor fi scutite de plata impozitelor în România.2. În cazul în care un membru moare sau părăseşte România definitiv, dependenţii unui astfel de membru vor continua să fie consideraţi dependenţi, în conformitate cu acest Acord suplimentar, pentru o perioadă de până la 90 de zile după moartea membrului sau transferul acestuia, cu condiţia ca dependenţii să fie prezenţi în România. La cererea unui Comandament Aliat, autorităţile române vor lua, cu înţelegere, în considerare extinderea celor 90 de zile până la un an, în scopul de a permite dependenţilor terminarea anului şcolar sau datorită altor împrejurări obiective, care urmează să fie determinate de la caz la caz.3. În situaţia în care serviciile educaţionale şi sociale din România devin implicate în cazuri care privesc membrii şi dependenţii, fără solicitarea prealabilă a statului lor trimiţător, Unităţile de Sprijin Naţional sau Comandamentele Aliate, după caz, vor fi informate.  +  Articolul 37Aplicarea şi soluţionarea disputelor1. Părţile convin să ia măsurile necesare pentru facilitarea aplicării prezentului Acord suplimentar.2. Toate schimburile de informaţii şi orice înţelegeri încheiate, subsecvente acestui Acord suplimentar, vor fi realizate în limbile engleză şi franceză, numai acestea fiind recunoscute ca limbi oficiale NATO.3. Orice dispute decurgând din interpretarea şi aplicarea acestui Acord suplimentar între un Comandament al Forţelor Aliate şi autorităţile române vor fi soluţionate prin negocieri între părţi.Părţile convin ca împreună să rezolve orice diferenţe între ele referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui Acord suplimentar fără a se recurge la nicio procedură legală, administrativă sau la o jurisdicţie externă.  +  Articolul 38Durată şi încetare a valabilităţii1. Părţile se vor notifica în scris atunci când toate procedurile cerute pentru intrarea în vigoare a acestui Acord suplimentar au fost îndeplinite. Acest Acord suplimentar va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări.2. Acest Acord suplimentar este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi va rămâne în vigoare indiferent de prezenţa permanentă a unui Comandament Aliat în România.3. Acest Acord suplimentar poate fi oricând amendat prin consimţământul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. 1 al prezentului articol. Anexa la acest acord poate face separat obiectul unei modificări; aceste modificări vor fi încheiate prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Comandamentul Suprem Aliat şi vor intra în vigoare la data ultimei semnături.4. Acest Acord suplimentar poate fi denunţat de oricare dintre părţi după ce a fost în vigoare o perioadă de 2 ani şi va rămâne în vigoare 2 ani după ce notificarea cu privire la intenţia de denunţare este primită de oricare dintre părţi.5. Indiferent de cele de mai sus, Acordul suplimentar va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2 ani de la denunţarea efectivă şi de la retragerea României din Protocol.6. Fără a aduce atingere prevederilor art. XV din Acord şi art. 16 al Protocolului şi făcând obiectul prevederilor alin. 5 de mai sus, acest Acord suplimentar va rămâne în vigoare în cazul desfăşurării unor ostilităţi care intră sub incidenţa Tratatului Nord-Atlantic. Cu toate acestea, în eventualitatea unor astfel de ostilităţi, prevederile referitoare la locaţie şi numărul personalului unui Comandament Aliat vor face imediat obiectul examinării de către Comandamentul Suprem Aliat corespunzător şi autorităţile române, astfel încât orice schimbări dorite să poată fi făcute în aplicarea acestui Acord suplimentar. Pe lângă acestea, alin. 2 al art. 3 din acest Acord suplimentar nu va fi aplicabil relocărilor considerate a fi necesare de către autorităţile române în cazul unor astfel de împrejurări.7. În eventualitatea ostilităţilor menţionate mai sus, fiecare parte va fi îndreptăţită, după 60 de zile de la notificarea celeilalte părţi, să suspende aplicarea oricărei prevederi din acest Acord suplimentar în măsura în care poate fi necesar, cu excepţia art. 37. Dacă acest drept este exercitat, părţile se vor consulta de îndată astfel încât să se poată ajunge la înţelegeri corespunzătoare care să le înlocuiască pe acelea în privinţa cărora aplicarea a fost suspendată.Drept mărturie, subsemnaţii pe deplin autorizaţi au semnat acest Acord suplimentar.Semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, în patru exemplare, în limba engleză.

  Pentru Guvernul României

  Lazăr Comănescu,

  ministrul afacerilor externe

  Pentru Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

  General Philip M. Breedlove,

  comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa

  Pentru Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare

  General Denis Mercier,

  comandantul suprem aliat pentru transformare
   +  Anexăla Acordul suplimentar la Protocolul de laParis dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al ForţelorAliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat Pentru Transformare1. În condiţiile controlului, folosirii şi dispoziţiei prevăzute în acest Acord suplimentar şi fără a aduce atingere drepturilor acordate în baza art. 8 alin. 2 şi 3 din Protocolul de la Paris şi prevederilor Acordului, în special art. XI alin. 5 şi 6, membrii care au dreptul şi dependenţii lor se bucură de următoarele facilităţi în aplicarea art. 17-21: a) Importul de bunuri personale, mobilă şi vehicule proprietate personală, în conformitate cu scopurile prevăzute la art. XI din Acord, alin. 5 şi 6, după cum urmează:1. bunuri personale şi mobilă: în următoarele şase luni după sosirea acestora sau dacă sosesc neînsoţiţi în următoarele şase luni după sosirea ultimului dependent, membrii şi dependenţii îndreptăţiţi pot să importe bunuri personale şi mobilă pentru folosinţă proprie în interes de serviciu, fără impozite şi taxe. După expirarea perioadei de şase luni, ei pot, de asemenea, importa, fără plata de impozite şi taxe, o cantitate suplimentară de bunuri personale şi mobilă. Oricând şi în orice situaţie, membrii îndreptăţiţi pot să înlocuiască, prin importul scutit de impozite şi taxe, efectele personale şi mobila distruse sau pierdute şi care în prealabil fuseseră importate fără plata de impozite şi taxe. Astfel de articole incluzând alte bunuri personale dobândite pe timpul serviciului în cadrul NATO pot fi, de asemenea, reexportate cu scutirea de la plata impozitelor şi taxelor;2. vehiculele proprietate personală (incluzând motocicletele, rulote): membrii îndreptăţiţi pot importa în interesul serviciului vehicule, indiferent de tip, proprietate personală, pentru folosinţa acestora şi a dependenţilor lor, fără plata de impozite şi taxe. Definiţia motocicletelor va fi supusă legislaţiei româneşti;3. vase de agrement (aşa cum sunt definite de legislaţia românească), remorci şi rulote echipate pentru camping: membrii îndreptăţiţi pot importa fără plata de impozite şi taxe, în interes de serviciu, rulote echipate pentru camping, indiferent de denumirea acestora, ca parte a efectelor personale şi a mobilei, pentru folosinţa acestora şi a dependenţilor lor;4. membrii îndreptăţiţi pot primi pachete din statul trimiţător al acestora prin intermediul sistemului poştal al statului trimiţător, al Comandamentelor Aliate şi prin cel românesc fără plata niciunui impozit, asigurată pentru conţinuturi destinate uzului personal al membrilor şi dependenţilor, pentru situaţiile în care valoarea totală a pachetului nu depăşeşte 100 euro; b) Membrii îndreptăţiţi şi dependenţii acestora pot să achiziţioneze fără plata de impozite şi taxe articolele identificate mai jos. Impozitele şi taxele pentru astfel de achiziţii vor fi fie exceptate, fie rambursate printr-o procedură care urmează a fi stabilită de către autorităţile române:1. bunuri personale necesare întreţinerii zilnice a gospodăriei, atunci când valoarea totală a bunurilor depăşeşte 64 euro, conform facturii. O listă detaliată a bunurilor va fi stabilită între Comandamentul Suprem şi Ministerul Apărării Naţionale din România;2. benzină şi alţi combustibili. Excepţiile de la plata impozitelor pentru petrol şi combustibili în cazul vehiculelor proprietate personală şi al motocicletelor sunt limitate la 100-400 litri pe lună, depinzând de mărimea motorului vehiculului sau motocicletei înmatriculate/înregistrate şi de distanţa dintre casă şi locul de muncă al persoanei îndreptăţite;3. vehicule proprietate personală: un vehicul de persoană pentru familie, numai o singură dată, cu îndeplinirea vârstei cerute de legislaţia românească pentru conducerea unui vehicul;4. rulote echipate pentru camping şi recreere: o rulotă echipată pentru camping pentru membrul îndreptăţit, numai o singură dată;5. rulote: o rulotă pentru membrul îndreptăţit, numai o singură dată;6. remorci: o remorcă pentru un membru îndreptăţit, numai o singură dată;7. motociclete (aşa cum sunt definite în legislaţia românească): o motocicletă de persoană pentru familie, numai o singură dată, cu îndeplinirea vârstei cerute de legislaţia românească pentru conducere;8. vase de agrement (aşa cum sunt definite în legislaţia românească): un vas de agrement pentru un membru îndreptăţit, numai o singură dată.2. În cantinele Comandamentelor Aliate pot fi achiziţionate limitat articole în cantităţi care urmează să fie convenite între Comandamentul Suprem şi Ministerul Apărării Naţionale din România.3. Scutirea de impozite la importul sau achiziţia vehiculelor proprietate personală, rulotelor echipate pentru camping şi recreere, rulotelor, remorcilor, motocicletelor şi vaselor de agrement este acordată cu până la trei luni înainte de intrarea membrului îndreptăţit în România. Astfel de scutiri, pe perioada ultimelor şase luni ale misiunii, vor fi permise numai cu aprobarea motivată a statului trimiţător sau a Comandamentelor Aliate, după caz.4. Un Comandament Aliat va asigura regulamente interne cu privire la administrarea achiziţiilor făcute de cantinele Comandamentelor Aliate pentru funcţiile oficiale ale Comandamentelor.5. Nimic din această anexă nu este interpretat a veni în conflict cu taxele vamale pentru trecerea frontierelor internaţionale şi este o responsabilitate individuală respectarea regulamentelor vamale în vigoare.6. Cantităţile prevăzute mai sus vor fi revizuite anual de la data intrării în vigoare a acestui Acord suplimentar şi adaptate în conformitate cu Indexul preţului consumatorului din România şi vor fi schimbate separat de Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Suprem Aliat.-----