REGULAMENT din 21 iunie 2016privind Registrul ajutoarelor de stat*)
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENȚEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 18 iulie 2016    Notă
    *) Aprobat de Ordinul nr. 437 din 21 iunie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 18 iulie 2016.
    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, precum și al art. 29 alin. (3) și art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În scopul realizării unei evidențe integrate a ajutoarelor acordate în România și al asigurării transparenței inițierii, acordării și plății acestora, Consiliul Concurenței înființează și organizează Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS.(2) RegAS reprezintă un sistem de evidență electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, instrumentul utilizat, categoria de fonduri implicate și de tipul sau natura furnizorului.  +  Articolul 2(1) RegAS conține componente funcționale specifice care facilitează accesul la datele și informațiile încărcate în baza de date prin intermediul unui portal web.(2) Accesul la RegAS se va realiza din pagina de internet a Consiliului Concurenței dedicată ajutorului de stat - www.ajutordestat.ro, care a fost definită ca punct național de informare în acest domeniu, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) act de acordare a ajutorului - orice tip de act prin care beneficiarului i se conferă dreptul de a primi un ajutor. În anumite cazuri, actul de acordare a ajutorului este subsidiar actului de acordare a finanțării;b) act de acordare a finanțării - orice tip de act prin care beneficiarul primește dreptul de a accesa o finanțare;c) administratorul RegAS - persoana din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale sau al Direcției ajutor de stat a Consiliului Concurenței desemnată să administreze baza de date și sistemul informatic RegAS. În sensul prezentului regulament, orice referire la administrator va fi înțeleasă ca o referire la administratorul din cadrul Direcției ajutor de stat a Consiliului Concurenței;d) bază de date - colecție de date organizate care să faciliteze căutarea și regăsirea rapidă a acestora, în vederea procesării cu ajutorul calculatorului;e) drept de acces - categorie de drepturi alocate utilizatorilor instituționali și individuali de către Administratorul RegAS, pe baza solicitării transmise de către utilizatorul instituțional și în conformitate cu politica de acces stabilită prin prezentul regulament;f) drepturi de scriere în baza de date RegAS - totalitatea drepturilor acordate utilizatorilor individuali de către administratorul RegAS, care permit acestora încărcarea în baza de date a măsurilor de ajutor, actelor de acordare a finanțării și a actelor de acordare a ajutoarelor, plăților, obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și a rambursărilor efective ale respectivelor obligații, precum și modificarea acestora, în caz de necesitate;g) finalizare - operațiune derulată de un utilizator individual după încărcarea în baza de date RegAS a tuturor datelor și informațiilor referitoare la o măsură de ajutor, la un act de acordare a finanțării sau un act de acordare a ajutorului. Finalizarea încărcării unui formular declanșează verificarea automată a acestuia de către sistemul informatic. După finalizare, sistemul nu mai permite intervenția utilizatorului asupra acestuia;h) măsură de ajutor - expresie generică ce desemnează o schemă de ajutor sau un ajutor ad-hoc;i) măsură de ajutor istorică - măsură de ajutor intrată în vigoare înainte de finalul anului 2015, a cărei încărcare în RegAS este considerată de Consiliul Concurenței a fi relevantă din perspectiva verificării regulilor de cumul din domeniul ajutorului de stat/de minimis sau a îndeplinirii obligațiilor de raportare a ajutoarelor de stat pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;j) sistem informatic - sistem care permite introducerea de informații într-o bază de date, prin procedee manuale sau automat, prin transfer sau culegere automată de pe diverse suporturi de stocare, prelucrarea lor și extragerea informației sub diverse forme;k) subadministrator - entitate nominalizată de către furnizorul sau administratorul unei măsuri de ajutor în vederea derulării unor operațiuni specifice în cadrul RegAS, operațiuni care, în mod curent, intră în sarcina primilor;l) utilizator individual al RegAS - utilizatorul care primește drept individual de acces la RegAS, din partea administratorului, în baza unei solicitări formale transmise instituției de către utilizatorul instituțional din care acesta face parte;m) utilizatori instituționali ai RegAS - entitățile care primesc drepturi de acces la RegAS, din partea administratorului, din oficiu sau ca urmare a unei solicitări exprese adresate acestuia;n) validare - operațiune derulată de un validator, prin care este verificată exactitatea înregistrării în baza de date RegAS a unei măsuri de ajutor, prin confruntarea informației electronice cu formatul scris al respectivei măsuri, transmis oficial de furnizor sau inițiator Consiliului Concurenței conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;o) validator - utilizator individual din cadrul Consiliului Concurenței, căruia administratorul i-a acordat drept de validare a măsurilor de ajutor încărcate în RegAS;p) versionare - operațiune derulată de un utilizator individual asupra unei măsuri de ajutor, unui act de acordare a finanțării sau asupra unui act de acordare a ajutorului, care modifică o înregistrare finalizată sau validată, de la caz la caz, fără a afecta însă încadrarea acestora din punctul de vedere al regulilor din domeniul ajutorului de stat, respectiv fără a modifica, de exemplu, reglementările Uniunii Europene aplicabile, obiectivele de acordare a ajutoarelor, categoriile și subcategoriile de ajutoare acordate. Versionarea implică, în general, modificări de bugete, perioade, categorii de cheltuieli eligibile.(2) Trimiterile la noțiunile de "ajutor" sau "ajutor de stat" includ referiri la ajutoarele de stat și de minimis, ajutoarele notificate sau exceptate de la obligația notificării, inclusiv compensările pentru prestarea obligațiilor de serviciu de interes economic general sau serviciu public.(3) Cuvintele la singular includ pluralul și pluralul include singularul.  +  Articolul 4Alți termeni și alte expresii utilizate în cadrul prezentului regulament vor fi înțelese în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, sau al reglementărilor Uniunii Europene aplicabile în domeniul ajutorului de stat.  +  Capitolul II Informațiile încărcate în baza de date RegAS  +  Articolul 5În RegAS se înregistrează următoarele categorii de informații:a) referitoare la măsurile de ajutor;b) referitoare la actele de acordare a finanțărilor;c) referitoare la actele de acordare a ajutoarelor;d) referitoare la plățile efectuate de către furnizorii sau administratorii măsurilor de ajutor;e) referitoare la obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, impuse beneficiarilor de către Comisia Europeană sau de către furnizori;f) referitoare la eventualele acțiuni demarate în instanță de către beneficiari, în vederea contestării obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv impuse de către furnizori;g) referitoare la soluțiile emise de instanțele naționale ca urmare a acțiunilor demarate de către beneficiari împotriva deciziilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv;h) referitoare la plățile efectuate de către beneficiari în contul obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, instituite de către Comisia Europeană sau de către furnizorii măsurilor de ajutor.  +  Articolul 6Pentru a permite verificarea ex-ante a eligibilității beneficiarilor și completarea raportărilor solicitate României de către Comisia Europeană, începând cu luna iulie 2016, RegAS va include și informații istorice referitoare la ajutoarele acordate și cele plătite beneficiarilor în perioada 2012-2015.  +  Articolul 7RegAS nu va conține informații referitoare la facilitățile sau finanțările acordate de diverse autorități sau instituții din România care nu reprezintă ajutoare de stat.  +  Capitolul III Administrarea RegAS  +  Articolul 8Administrarea RegAS este realizată, în comun, de către Consiliul Concurenței și Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 9Serviciul de Telecomunicații Speciale are următoarele atribuții:a) găzduirea, întreținerea, administrarea, protejarea și securizarea RegAS;b) modificarea ulterioară a RegAS, pe întreaga durată de existență a acestuia, în colaborare cu experții Consiliului Concurenței, de fiecare dată când modificările legislației naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat vor impune acest lucru;c) asigurarea interoperabilității RegAS cu baze de date conținând date și informații referitoare la ajutoare acordate de diverși furnizori, precum și cu alte categorii de sisteme informatice sau baze de date care se pot dovedi necesare pentru funcționarea optimă a RegAS, în măsura posibilităților tehnice și a disponibilității efective a informațiilor;d) transferul și importul de date;e) stabilirea și stocarea copiilor de rezervă ale datelor;f) asigurarea canalelor de comunicație aferente sistemului.  +  Articolul 10(1) Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:a) acordarea drepturilor de acces în sistem utilizatorilor instituționali și individuali;b) administrarea și actualizarea nomenclatoarelor utilizate de RegAS, precum și a procedurilor asociate funcționării acestuia, din perspectiva reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat;c) modificarea ulterioară a RegAS, pe întreaga durată de existență a acestuia, în colaborare cu experții Serviciului de Telecomunicații Speciale, de fiecare dată când modificările legislației naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat vor impune acest lucru;d) validarea informațiilor referitoare la măsurile de ajutor încărcate de utilizatorii individuali în RegAS;e) gestionarea alertelor generate de sistem referitoare la aspecte privind nerespectarea reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.(2) Administrarea RegAS este asigurată de persoane cărora li s-au acordat drepturi de administrator.  +  Capitolul IV Utilizatorii sistemului informatic RegAS  +  Articolul 11Utilizatorii instituționali ai RegAS sunt:a) Consiliul Concurenței, inclusiv structurile sale teritoriale;b) furnizorii și inițiatorii măsurilor de ajutor;c) administratorii și subadministratorii măsurilor de ajutor;d) instituțiile cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor, inclusiv a celor acordate din fonduri ale Uniunii Europene.  +  Articolul 12Pot fi utilizatori instituționali ai RegAS și instituțiile implicate în definirea, implementarea și monitorizarea implementării politicilor și strategiilor la nivel național, la solicitarea acestora.  +  Articolul 13În funcție de drepturile de acces atribuite, utilizatorii instituționali ai RegAS pot vizualiza, prin utilizatorii lor individuali, următoarele categorii de informații:a) înregistrările introduse în baza de date de către proprii utilizatori individuali - este cazul tuturor utilizatorilor instituționali cu rol de furnizor, administrator sau subadministrator;b) înregistrările introduse în baza de date atât de proprii utilizatori individuali, cât și de utilizatorii individuali provenind din entitățile furnizoare, administratoare sau subadministratoare ale măsurilor de ajutor care sunt coordonate sau subordonate respectivei entități;c) toate înregistrările din baza de date - este cazul Consiliului Concurenței și al instituțiilor cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor.  +  Articolul 14(1) Utilizatorii individuali ai RegAS au dreptul să vizualizeze informații complete referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar, identificat, în mod unic, prin codul unic de înregistrare fiscală - CUI/CIF, codul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor - RAF sau prin altă modalitate unică de identificare acceptată de sistemul informatic.(2) Dreptul de acces la informațiile referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar nu este limitat în funcție de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanțare a acestuia sau de alte considerente.  +  Articolul 15Utilizatorii individuali din cadrul entităților furnizoare, administratoare sau subadministratoare ale măsurilor de ajutor pot primi din partea administratorului RegAS, suplimentar, la solicitarea utilizatorilor instituționali din care aceștia provin, unul sau mai multe din următoarele drepturi:a) drept de încărcare și versionare în baza de date a măsurilor de ajutor;b) drept de încărcare și versionare în baza de date a actelor de acordare a finanțării și a actelor de acordare a ajutoarelor, precum și drept de încărcare a plăților, obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și ale rambursărilor efective ale respectivelor obligații;c) drept de vizualizare a rapoartelor sintetice generate de RegAS în baza informațiilor la care utilizatorul instituțional și cel individual au acces.  +  Articolul 16Utilizatorii individuali din cadrul Consiliului Concurenței pot primi, suplimentar dreptului de vizualizare general asupra informațiilor încărcate în baza de date RegAS, unul sau mai multe dintre următoarele drepturi:a) drept de validare a măsurilor de ajutor finalizate de utilizatorii individuali prevăzuți la art. 15;b) drept de alocare a măsurilor primite spre validare persoanelor din cadrul Consiliului Concurenței deținătoare ale dreptului de validare;c) drept de administrare a RegAS.  +  Capitolul V Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS  +  Articolul 17(1) Beneficiarii de ajutoare pot vizualiza doar informațiile corespunzătoare ajutoarelor de care au beneficiat.(2) Dreptul de acces al beneficiarului la informațiile referitoare la ajutoarele acordate acestuia nu este limitat în funcție de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanțare a acestuia sau de alte considerente.(3) Pentru accesarea informațiilor prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale beneficiarilor trebuie încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali, la momentul încărcării informațiilor referitoare la actele de acordare a finanțărilor.(4) Generarea drepturilor de acces ale beneficiarilor și transmiterea automată către aceștia a informațiilor care permit conectarea la RegAS este condiționată de încărcarea în baza de date, de către utilizatorii individuali, a unei adrese de e-mail valide asociate beneficiarului de ajutor.  +  Articolul 18Acordarea accesului utilizatorilor instituționali și individuali la RegAS se realizează de către administrator, în baza informațiilor puse la dispoziția Consiliului Concurenței, în condițiile prevăzute la art. 19.  +  Articolul 19(1) Solicitarea dreptului de acces al unui utilizator instituțional la RegAS se realizează o singură dată. Excepție face cazul în care, din diverse motive, au survenit modificări privind structura entității solicitante, de natură a invalida dreptul de acces anterior dobândit.(2) Solicitarea dreptului de acces al unui utilizator instituțional la RegAS va fi transmisă Consiliului Concurenței în etapa de solicitare a avizului pentru prima măsură de ajutor care va fi încărcată în baza de date. Cererea va fi însoțită de solicitarea de creare a utilizatorilor individuali, elaborată potrivit prevederilor art. 22 și a art. 23 alin. (1) din prezentul regulament.(3) În cazul entităților care au în implementare măsuri de ajutor istorice, care urmează a fi importate automat în baza de date RegAS, dreptul de acces se acordă de către administrator, în mod automat, în baza informațiilor transmise anterior de acestea Consiliului Concurenței. Pentru crearea utilizatorilor individuali, utilizatorii instituționali vor urma procedura descrisă la art. 22 și art. 23 alin. (1) din prezentul regulament.(4) Acordarea dreptului de acces al utilizatorului instituțional la RegAS presupune emiterea, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, la solicitarea Consiliului Concurenței, a unui certificat digital care va fi folosit de către utilizatorii individuali în procesul de autorizare și autentificare în aplicația RegAS.(5) Certificatul digital se va transmite către utilizatorul instituțional utilizând adresa de e-mail specificată de acesta, conform prevederilor alin. (7) lit. g).(6) Parolele de acces la cheile criptografice asociate certificatului digital vor fi comunicate utilizatorului instituțional, prin SMS, la numărul de telefon mobil specificat de acesta, conform prevederilor alin. (7) lit. g).(7) În vederea acordării accesului utilizatorilor instituționali la RegAS, aceștia vor transmite Consiliului Concurenței o solicitare scrisă, care va include următoarele informații:a) denumirea actuală a utilizatorului instituțional;b) eventualele denumiri pe care utilizatorul instituțional le-a avut în ultimii 3 ani calendaristici, cu menționarea perioadelor de timp între care a fost utilizată fiecare denumire;c) nivelul la care este organizat utilizatorul instituțional - central/regional/local;d) tipul de entitate - furnizoare/administratoare/ subadministratoare a unei măsuri de ajutor;e) adresa poștală a utilizatorului instituțional;f) adresa web a utilizatorului instituțional;g) adresa de e-mail și un număr de telefon mobil pentru transmiterea către utilizatorul instituțional a certificatului digital și a parolelor de acces asociate acestora;h) denumirea departamentului, indiferent de forma sa de organizare, care este responsabil cu acordarea ajutoarelor - se specifică inclusiv un număr de telefon și/sau fax și o adresă de e-mail;i) denumirea departamentului, indiferent de forma sa de organizare, care este responsabil cu monitorizarea ajutoarelor acordate - se specifică inclusiv un număr de telefon și/sau fax și o adresă de e-mail;j) denumirea departamentului, indiferent de forma sa de organizare, care este responsabil cu raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor acordate - se specifică inclusiv un număr de telefon și/sau fax și o adresă de e-mail;k) eventualele entități de nivel central/regional/local aflate în coordonarea sau subordonarea acesteia - entități cu rol în administrarea măsurilor de ajutor;l) drepturi de acces solicitate pentru respectivul utilizator instituțional.  +  Articolul 20În cazul în care un utilizator instituțional menționează în cererea de acordare a accesului alte entități, aflate în coordonarea sau subordonarea sa, pentru care dorește, de asemenea, acordarea de drepturi de acces, acesta va completa o fișă identică de prezentare pentru fiecare dintre entitățile menționate.  +  Articolul 21În cazul în care survin modificări în informațiile referitoare la un utilizator instituțional al RegAS, acesta are obligația de a informa Consiliul Concurenței, în scris, în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.  +  Articolul 22În vederea acordării accesului utilizatorilor individuali la RegAS, utilizatorii instituționali vor transmite Consiliului Concurenței o solicitare scrisă, care va include, pentru fiecare dintre aceștia, următoarele informații:a) numele și prenumele utilizatorului individual;b) numărul de telefon fix și, eventual, mobil;c) numărul de fax;d) adresa de e-mail;e) drepturile de scriere solicitate administratorului pentru utilizatorul individual.  +  Articolul 23(1) RegAS permite înregistrarea unui număr nelimitat de utilizatori individuali pentru fiecare utilizator instituțional. Din considerente practice, se recomandă crearea încă de la început a minimum 2 utilizatori individuali pentru fiecare utilizator instituțional înregistrat în RegAS.(2) Suplimentarea numărului de utilizatori individuali înregistrați pentru un utilizator instituțional urmează procedura prevăzută la art. 22.(3) În cazul în care, din diverse motive, un utilizator individual părăsește entitatea care a solicitat Consiliului Concurenței acordarea drepturilor de acces și de scriere sau în cazul în care aceasta decide să îi retragă sau să îi modifice utilizatorului individual drepturile anterior acordate, utilizatorul instituțional are obligația de a notifica Consiliul Concurenței, în acest sens, în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului care a generat modificarea drepturilor de acces și de scriere.  +  Articolul 24(1) Ca urmare a acordării drepturilor de acces și de scriere utilizatorilor individuali, administratorul RegAS generează un cont de utilizator și o parolă unice, care vor fi transmise automat, prin e-mail, respectivului utilizator. Parola de acces este cunoscută doar de utilizatorul individual.(2) Utilizatorul individual are posibilitatea modificării parolei de acces.  +  Capitolul VI Politica de acces și confidențialitate  +  Articolul 25(1) Utilizatorii individuali vor accesa datele și informațiile corespunzător drepturilor acordate lor de către administratorul RegAS.(2) Utilizatorii individuali au obligația să nu aducă la cunoștința terților informațiile referitoare la contul de utilizator și parola de acces și să se asigure că acestea nu sunt disponibile terților.  +  Articolul 26Utilizatorii individuali vor păstra confidențialitatea datelor și informațiilor la care au acces, inclusiv a celor cu caracter personal. Încălcarea regulilor privind confidențialitatea se pedepsește conform legislației naționale în domeniu.  +  Capitolul VII Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS  +  Articolul 27(1) Fac obiectul încărcării în RegAS categoriile de informații precizate la art. 5.(2) Ajutoarele de stat acordate în sectoarele agricultură, forestier, pescuit și acvacultură nu se încarcă în RegAS dacă li se aplică normele Uniunii Europene specifice domeniilor anterior menționate, gestionate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(3) Ajutoarele de stat acordate în sectoarele agricultură și forestier, în baza normelor generale de ajutor de stat, se încarcă în RegAS.(4) Ajutoarele de minimis acordate în sectoarele agricultură, pescuit și acvacultură, în conformitate cu normele Uniunii Europene specifice domeniilor prevăzute la alin. (2), se încarcă în RegAS.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), ajutoarele de minimis acordate persoanelor fizice care nu pot fi identificate prin CUI sau cod RAF nu se înregistrează în RegAS.  +  Articolul 28(1) Măsurile de ajutor, actele de acordare a finanțărilor, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă manual în RegAS de către utilizatorii individuali cărora li s-au acordat drepturi de scriere în baza de date, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Utilizatorii individuali vor putea încărca în RegAS doar măsuri de ajutor în care entitatea pe care o reprezintă are fie calitatea de furnizor, fie cea de administrator.(3) Utilizatorii individuali vor putea încărca în RegAS doar acte de acordare a finanțării și acte de acordare a ajutoarelor corespunzătoare unor măsuri de ajutor încărcate în RegAS și validate anterior de către Consiliul Concurenței.(4) Actele de acordare a ajutoarelor se încărcă în RegAS ulterior încărcării actelor de acordare a finanțării cărora acestea le corespund.(5) Plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încărcă în RegAS ulterior încărcării actelor de acordare a ajutoarelor cărora acestea le corespund.  +  Articolul 29Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, se instituie următoarele termene de încărcare a datelor și informațiilor în RegAS:a) măsurile de ajutor se încarcă în RegAS în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în vigoare, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. În cazul modificării prevederii relevante din respectivul act normativ, termenul de încărcare a informațiilor referitoare la măsurile de ajutor intrate în vigoare se modifică în consecință, fără a mai fi necesară amendarea prezentului regulament;b) informațiile referitoare la actele de acordare a finanțării se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul;c) actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare;d) plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data plății sau a instituirii obligației de recuperare;e) în mod excepțional și pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la lit. b)-d) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenței, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul ajutorului și este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanțare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăților efectuate în contul acestora din urmă este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul prevăzut la lit. b)-d).  +  Articolul 30(1) RegAS nu exclude posibilitatea interconectării bazei de date proprii cu alte baze de date deținute și administrate de furnizorii de ajutoare. Interconectarea se realizează în baza unei solicitări formale transmise Consiliului Concurenței de către entitatea în cauză, după analizarea oportunității, a posibilităților tehnice de interconectare și a existenței informațiilor necesare în baza de date donatoare.(2) Interconectarea între RegAS și o bază de date externă se realizează în baza unui protocol de colaborare încheiat între Consiliul Concurenței, Serviciul de Telecomunicații Speciale și entitatea solicitantă. Protocolul va face referire la aspectele tehnice ale interconectării, obligațiile părților, termenele și condițiile de realizare ale transferului de date, datele care vor fi preluate, eventuala necesitate a completării informațiilor preluate automat în baza de date RegAS prin introducere manuală de date de către entitatea furnizoare, direct sau prin interpuși desemnați de aceasta, persoanele de contact, valabilitatea actului, modalitățile de prelungire și de amendare.(3) În cazul interconectării cu alte baze de date deținute de furnizorii de ajutoare, RegAS va prelua din acestea informații, în funcție de disponibilitate, referitoare la actele de acordare ale finanțărilor, actele de acordare ale ajutoarelor, plăți, obligațiile de recuperare al ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective al respectivelor obligații. Măsurile de ajutor nu se vor prelua în RegAS prin transfer automat de date.  +  Capitolul VIII Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS  +  Articolul 31(1) Utilizatorii individuali sunt responsabili pentru informațiile încărcate în RegAS folosind contul de utilizator acordat acestora de către administratorul sistemului informatic.(2) Utilizatorii instituționali sunt responsabili pentru datele și informațiile încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali din cadrul acestora.(3) Furnizorii măsurilor de ajutor sunt responsabili pentru datele și informațiile încărcate în RegAS de entitățile cărora le-au acordat drept de administrator sau subadministratori ai respectivelor măsuri. Răspunderea extinsă a furnizorilor vizează și respectarea termenelor de încărcare a datelor și informațiilor în RegAS, potrivit prevederilor art. 29 din prezentul regulament.  +  Articolul 32(1) Consiliul Concurenței nu este responsabil pentru completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) informațiile referitoare la măsurile de ajutor a căror încărcare corectă în RegAS este verificată de experții Consiliului Concurenței, în cadrul mecanismului de validare.(3) Rapoartele generate de către RegAS nu exonerează furnizorii, administratorii și subadministratorii măsurilor de ajutor de obligația verificării eligibilității beneficiarilor, atât din punctul de vedere al respectării condițiilor asociate ajutorului de stat, cât și din perspectiva verificării oricăror altor condiții de eligibilitate care trebuie îndeplinite de aceștia pentru accesarea finanțării.(4) Rapoartele generate de RegAS nu conferă certitudine juridică.  +  Articolul 33(1) Procedura de validare a măsurilor de ajutor presupune transmiterea automată de către sistem a măsurilor de ajutor finalizate de către utilizatorii individuali, către Consiliul Concurenței.(2) Măsurile de ajutor validate sunt încărcate automat în baza de date RegAS, iar sistemul informează utilizatorul individual, automat, prin e-mail, despre validarea măsurii de ajutor. Măsura validată permite încărcarea ulterioară de acte de acordare a finanțării și acte de acordare a ajutorului în baza ei.(3) Refuzul validării unei măsuri de ajutor presupune retransmiterea automată a măsurii utilizatorului individual, în vederea completării/modificării, însoțită de comentariile validatorului.  +  Capitolul IX Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS  +  Articolul 34RegAS permite modificarea informațiilor referitoare la măsurile de ajutor, actele de acordare a finanțărilor și actele de acordare a ajutoarelor.  +  Articolul 35(1) Versionarea înregistrărilor încărcate inițial în baza de date RegAS, referitoare la măsurile de ajutor, presupune modificarea informațiilor privind măsurile de ajutor deja validate și corespunde modificării actului normativ sau administrativ care stă la baza instituirii respectivei măsuri.(2) Actele de acordare a finanțărilor și actele de acordare a ajutoarelor încărcate în RegAS ulterior datei modificării măsurii de ajutor vor fi asociate, automat, noii versiuni a acesteia. Încărcarea noilor acte este condiționată de validarea anterioară a noii versiuni a măsurii de ajutor.(3) Versionarea înregistrărilor încărcate inițial în baza de date RegAS, referitoare la actele de acordare a finanțărilor și actele de acordare a ajutoarelor, presupune modificarea informațiilor privind actele finalizate, ca urmare a amendării acestora prin acte adiționale sau orice alt tip de acte asimilate acestora.(4) Actele de acordare a ajutoarelor încărcate în RegAS ulterior datei modificării actului de acordare a finanțării vor fi asociate, automat, noii versiuni a acesteia. Încărcarea noilor acte este condiționată de finalizarea anterioară a noii versiuni a actului de acordare a finanțării.(5) Plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații vor fi asociate, automat, ultimelor versiuni ale actelor de acordare a ajutoarelor încărcate în RegAS.  +  Articolul 36Sistemul va păstra în memorie toate versiunile măsurilor de ajutor, ale actelor de acordare a finanțărilor și ale actelor de acordare a ajutoarelor.  +  Capitolul X Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS  +  Articolul 37În vederea elaborării raportărilor impuse României prin legislația Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și în vederea verificării eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, este necesară popularea bazei de date RegAS cu informații istorice privind ajutoarele acordate și plătite beneficiarilor de către toți furnizorii de ajutor, din toate categoriile de fonduri, în perioada 2012-2015.  +  Articolul 38(1) Pentru asigurarea încărcării datelor și informațiilor istorice, Consiliul Concurenței transmite furnizorilor solicitări de informații în format scris și electronic. Solicitările de informații includ detalii referitoare, printre altele, la datele și informațiile necesare, termenele de transmitere, formatul de raportare.(2) Solicitărilor de informații istorice li se aplică prevederile art. 27-29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 39Transmiterea informațiilor solicitate conform prevederilor prezentului articol nu exonerează furnizorii de obligația de raportare a ajutoarelor acordate potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 40(1) RegAS devine funcțional la data intrării în vigoare a prezentului regulament.(2) Încărcarea efectivă în RegAS a datelor și informațiilor referitoare la noile măsuri de ajutor instituite în cursul anului 2016 devine obligatorie la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentului regulament.(3) Prin excepție de la prevederile art. 29, datele și informațiile referitoare la măsurile de ajutor aprobate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și data prevăzută la alin. (1) se va realiza în termen de o lună de la data prevăzută la alin. (2). Același termen se aplică și în cazul actelor de acordare a finanțărilor, actelor de acordare a ajutoarelor, plăților, obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursărilor efective ale respectivelor obligații.(4) Informațiile istorice referitoare la ajutoarele acordate în perioada 2012-2015, transmise de către furnizorii măsurilor de ajutor Consiliului Concurenței în formatul și termenele solicitate, se încarcă în RegAS de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și Consiliul Concurenței, până la data de 31 decembrie 2016.(5) Completarea informațiilor aferente ajutoarelor prevăzute la alin. (4) cu datele referitoare la actele de acordare a finanțărilor, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații asociate ajutoarelor istorice emise, efectuate sau impuse în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, se va realiza de către furnizorii de ajutor, administratorii sau subadministratorii desemnați de către aceștia, până la data de 31 decembrie 2016.(6) Perioada de tranziție instituită pentru demararea funcționării efective și eficiente a RegAS se încheie la data de 31 decembrie 2016.  +  Articolul 41Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 21, 23, 29 și 40 alin. (2), (3) și (5) atrage răspunderea potrivit prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42(1) În cazul repetării faptelor sau al refuzului repetat de a se conforma termenelor stabilite prin prezentul regulament, furnizorilor, administratorilor sau subadministratorilor măsurilor de ajutor li se poate aplica măsura retragerii dreptului de vizualizare a informațiilor încărcate în RegAS pentru perioade care pot varia între 1 și 3 luni.(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoștința entităților vizate, de către administratorul RegAS, prin adresă scrisă și e-mail adresat utilizatorilor individuali ai entităților, cu 5 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 43Următoarele fapte ale utilizatorilor individuali atrag retragerea dreptului de acces al acestora la RegAS:a) nerespectarea regulilor privind confidențialitatea informațiilor încărcate în baza de date RegAS prevăzute la art. 25 și 26;b) tentativa de a afecta sau afectarea integrității ori securității bazei de date sau a sistemului informatic RegAS;c) transmiterea către terți a informațiilor privind contul de utilizator și parola de acces la RegAS.-----