HOTĂRÂRE nr. 304 din 15 aprilie 1999pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 28 aprilie 1999  În temeiul art. 4 alin. (3) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 249/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru instituţiile publice normele de perisabilitate maxime admise se aproba de către ordonatorul principal de credite. În acest scop ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, iar pentru consiliile locale şi judeţene - Departamentul pentru Administraţie Publică Locală - vor elabora norme proprii care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------p. Ministrul industriei şi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statOficiul pentru Protecţia ConsumatorilorCorneliu Eliade Mihailescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,Sorin FrunzaverdeDepartamentul pentru ReformaAdministraţiei Publice CentralePetrica Diaconu,secretar de stat  +  AnexăNORMEprivind limitele legale de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare1. Prin perisabilitati, în sensul prezentelor norme, se înţelege scazamintele care se produc în timpul transportului, depozitarii şi desfacerii mărfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare.2. Nu fac obiectul prezentelor norme pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum şi cele produse prin neglijenţa, sustrageri, alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta majoră.3. Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate la mărfuri potrivit prevederilor pct. 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.4. Pierderile şi scazamintele produse în condiţiile menţionate la pct. 1 se aproba de către managerul persoanei juridice, la nivelul cantităţilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii mărfurilor transportate, a inventarierii sau a predării gestiunii, până la limitele prevăzute în anexa la prezentele norme.5. Pentru mărfurile la care perisabilitatea se produce prin spargere sau prin faramitare, acordarea de perisabilitati este condiţionată de prezentarea părţilor componente care să insumeze cel puţin 75% din produs şi a procesului-verbal de constatare a acestora, avizat de manager.6. Limitele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipiente din sticlă se aplică şi pentru ambalajele respective.7. Perisabilitatile pot fi acordate numai după o verificare faptica a cantităţilor de produse existente în gestiune, stabilite prin cantarire, numărare, măsurare şi prin alte asemenea procedee, şi după efectuarea compensărilor conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.8. Contribuabilii pot stabili cote de perisabilitati diferenţiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, scăzăminte admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrării în limitele maxime de perisabilitate prevăzute în anexa pentru grupa respectiva de mărfuri.9. Pierderile sau scaderile cantitative care depăşesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.10. Normele de perisabilitate maxime admise la depozitare şi desfacere se stabilesc pe total societate, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mărfuri la preţul de înregistrare al mărfurilor intrate sau vândute în perioada cuprinsă între doua inventarieri. Aceleaşi norme de perisabilitate se acordă şi pentru mărfurile existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentelor norme.11. Perisabilitatile la transport sunt luate în calcul şi se aplică o singură dată pentru cantităţile de marfa efectiv intrate sau, după caz, livrate între doua inventarieri succesive, în funcţie de condiţia franco stabilită între furnizor şi beneficiar.Lipsurile care se produc în timpul transportului şi care provin din vina furnizorului/cărăuşului sau a altor persoane nu sunt considerate perisabilitati şi se recuperează de la cei răspunzători.12. Comisiile de inventariere vor determina perisabilitatile pe baza situaţiilor întocmite privind cantitatea sau valoarea mărfurilor intrate în perioada cuprinsă între inventarieri, asupra cărora se aplică coeficientul "limite egale".Situaţiile se întocmesc pentru transport, depozitare şi desfacere, pe baza formularelor tipizate comune pentru activitatea financiar-contabila, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor (nota de intrare-recepţie şi constatare diferenţe, liste de inventar etc.).13. Cheltuielile cu perisabilitatile se vor inregistra în contul 671 "Cheltuieli excepţionale privind operaţiunile de gestiune" cu analitice distincte 6718.1 "Alte cheltuieli excepţionale privind operaţiuni de gestiune pentru perisabilitati admise" şi 6718.2 "Alte cheltuieli excepţionale privind operaţiuni de gestiune pentru perisabilitatile peste limitele legale".14. Perisabilitatile acordate se calculează pentru perioada cuprinsă între doua inventarieri, iar pentru regularizarea diferenţelor, precum şi în cazul predării unei gestiuni de la un gestionar la altul se va proceda conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a legii contabilităţii, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.15. Normele privind limitele legale de perisabilitate sunt valabile numai pentru persoanele juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, în limita cărora cheltuielile cu perisabilitatile sunt deductibile din veniturile realizate (Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994).  +  Anexa 1-------la norme---------LIMITELE MAXIME DE PERISABILITATE care pot fi acordate la mărfuri în procesul de comercializare
    Nr. crt.Denumirea grupei, subgrupei sau produsuluiFelul ambalajuluiNorma maximă de perisabilitate (%)
    TransportDepozitareDesfacere cu amănuntul sau în alimentaţia publică
                       I. Mărfuri alimentare        
    1.Carne, slănină, organe şi subproduse comestibile (de ovine, porcine, bovine, păsări, vânat), proaspete şi refrigerate (exclusiv carnea preambalată în gramaj fix şi carnea de miel)vrac, tăvi, navete, pungi0,150,25 _0,20
    2.Carne de miel proaspătă şi refrigeratăvrac, tăvi, navete, pungi0,050,250,45
    3.Carne congelatăvrac, tăvi, navete, pungi-0,251,20
    4.Preparate din carne (inclusiv crude, uscate), exclusiv porţionate la gramaj fix sau ambalate sub vidnavete, tăvi, cutii din carton0,100,150,75
    5.Brânzeturi şi produse lactate proaspete (exclusiv unt şi produse porţionate la gramaj fix sau ambalate sub vid)navete, putini, butoaie, bidoane, lăzi, cutii din carton0,200,200,60
    6.Lapte de consumsticle, bidoane, pungi din plastic0,100,200,35
    7.Peşte: - viu, proaspăt şi refrigeratcisterne, lăzi, butoaie, cutii0,600,300,50
      - congelatdin carton0,200,300,50
    8.Peşte afumat, sărat şi subproduse din peşte (exclusiv porţionat în gramaj fix sau ambalat sub vid)lăzi, cutii din carton, butoaie, borcane0,100,200,30
    9.Ouălăzi, cofraje0,300,301,00
    10.Ulei comestibil, în vracbutoaie, cisterne0,10-0,10
    11.Produse de morărit în vrac (făină, griş, mălai)saci0,05-0,05
    12.Zahăr, în vracsaci0,05-0,05
    13.Ape mineralesticle1,000,500,10
    14.Băuturi răcoritoaresticle0,501,00-
    15.Vin, ţuică, rachiuri şi alte băuturi alcoolice îmbuteliate în recipiente din sticlănavete, cartoane   0,050,10*)
    16.Vinuri, în vracbutoaie0,0750,05-
    17.Beresticle0,05-0,30
        butoaie--0,30
    18.Conserve din legume şi fructeborcane0,10--
    19.Legume (cu excepţia celor uscate şi deshidratate)lăzi, lădiţe, navete, cutii din carton-0,500,80
    20.Fructe (cu excepţia celor uscate şi deshidratate)lăzi, lădiţe, navete, cutii din carton-0,600,80
    21.Alte produse alimentare:        
      - sare bulgări şi măcinatăvrac, saci, pungi0,100,25-
      - oţetsticle0,050,05-
      - mierebidoane, borcane--0,30
                    II. Mărfuri nealimentare        
    1.Produse de uz casnic şi decorative din sticlă, cristal, sticlă termorezistentă:        
      - produse pentru menaj şi decorativecutii din carton0,150,050,10
      - borcane, baloane, sticlă pentru uz casnicvrac, palete, cutii1,200,500,50
      - geamurivrac, palete, stelaje1,500,250,50
      - oglinzivrac, palete, cutii0,400,050,25
      - becuri şi abajururicutii din carton0,100,050,50
      - globuri şi ornamente pentru pomul de iarnăcutii din carton0,300,200,90
    2.Produse din porţelan, faianţă, ceramică, vitrus, ceroterm, majolică, alabastru şi şamotă:        
      - produse pentru menaj şi decorativecutii0,150,050,20
      - produse sanitarevrac, cutii0,150,050,10
      - plăci din faianţă, gresie, ceramicăcutii0,100,05-
    3.Produse din lut:        
      - produse de menaj şi decorativevrac, cutii0,800,050,20
      - ţigle, coame, olanevrac0,300,050,10
      - cărămizi şi materiale de zidărie asimilabilevrac0,20-0,10
    4.Produse chimice lichide, ambalate în recipiente din sticlă şi din plasticsticle, flacoane0,200,050,05
    5.Produse cosmetice şi de toaletă, exclusiv cele din casete şi seturicutii, sticle, flacoane0,08-0,10
    6.Ciment, ipsos, varvrac, saci0,05-0,10
    7.Humăvrac, saci-0,400,60
                III. Combustibili solizi        
    1.Lemn de focvrac0,404,003,00
    2.Cărbuni (lignit, cărbune brun, huilă, brichete), exclusiv subgranulatvrac0,301,000,50
    * ) Se aplică pentru vin, ţuică, rachiuri, băuturi alcoolice îmbuteliate şi comercializate la pahar.
  -----------