HOTĂRÂRE nr. 711 din 26 august 2015 (*actualizată*)privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare(actualizată până la data de 13 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Domeniu de aplicare (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de măsurare în scopul punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii lor în funcţiune în România pentru efectuarea măsurărilor prevăzute la art. 2. (2) Prezenta hotărâre se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12, denumite în continuare anexe specifice mijloacelor de măsurare, care privesc contoarele de apă - anexa nr. 3 (MI-001), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie a volumului - anexa nr. 4 (MI-002), contoarele de energie electrică activă - anexa nr. 5 (MI-003), contoarele de energie termică - anexa nr. 6 (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decât apa - anexa nr. 7 (MI-005), aparatele de cântărit cu funcţionare automată - anexa nr. 8 (MI-006), taximetrele - anexa nr. 9 (MI-007), măsurile materializate - anexa nr. 10 (MI-008), mijloace de măsurare a dimensiunilor - anexa nr. 11 (MI-009) şi analizatoarele pentru gaze de eşapament - anexa nr. 12 (MI-010). (3) Prezenta hotărâre este o reglementare specifică în ceea ce priveşte cerinţele de imunitate electromagnetică în sensul prevederilor art. 2 alin. (3) din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Pentru cerinţele referitoare la emisie se aplică prevederile Directivei 2014/30/UE.  +  Articolul 2OpţionalitateMijloacele de măsurare prevăzute la art. 1 alin. (1) se utilizează pentru realizarea măsurărilor care răspund unor raţiuni de interes public, de sănătate publică, de siguranţă publică şi de ordine publică, de protecţie a mediului şi a consumatorilor, de percepere a taxelor şi obligaţiilor şi de corectitudine a tranzacţiilor comerciale.  +  Articolul 3DefiniţiiÎn sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. mijloc de măsurare - orice dispozitiv sau sistem cu funcţie de măsurare reglementat conform prevederilor art. 1 alin. (2);2. subansamblu - un dispozitiv material menţionat ca atare în anexele specifice mijloacelor de măsurare, care funcţionează independent şi care alcătuieşte un mijloc de măsurare împreună cu:(i) alte subansambluri cu care este compatibil; sau(ii) un mijloc de măsurare cu care este compatibil;3. control metrologic legal - controlul funcţiilor de măsurare prevăzute pentru domeniul de aplicare a mijlocului de măsurare, pentru raţiuni de interes public, de sănătate publică, de siguranţă publică şi de ordine publică, de protecţie a mediului şi a consumatorilor, de percepere a taxelor şi obligaţiilor şi de corectitudine a tranzacţiilor comerciale;4. document normativ - document care conţine cerinţele tehnice adoptate de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală;5. punere la dispoziţie pe piaţă - orice furnizare a unui mijloc de măsurare pentru distribuţie sau uz pe piaţa din România ori din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;6. introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui mijloc de măsurare pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;7. punere în funcţiune - prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;8. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un mijloc de măsurare ori pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de mijloc de măsurare şi care comercializează mijlocul de măsurare în cauză sub denumirea sau marca sa ori îl pune în funcţiune în scop propriu;9. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene şi care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;10. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce dintr-o ţară terţă un mijloc de măsurare pe piaţa din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene;11. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul ori importatorul, care pune un mijloc de măsurare la dispoziţie pe piaţă;12. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;13. specificaţie tehnică - document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare;14. standard armonizat - astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;15. acreditare - astfel cum este definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;16. organism naţional de acreditare - organism naţional de acreditare astfel cum este definit la art. 2 pct. (11) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;17. evaluare a conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă, pentru un mijloc de măsurare, au fost îndeplinite cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre;18. organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;19. rechemare - orice măsură cu scopul de a returna un mijloc de măsurare care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;20. retragere - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui mijloc de măsurare aflat în lanţul de furnizare;21. legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;22. marcaj CE - marcajul prin care producătorul indică faptul că mijlocul de măsurare este în conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.  +  Articolul 4Aplicabilitate la subansambluri (1) În cazul în care în anexele specifice mijloacelor de măsurare se stabilesc cerinţele esenţiale pentru subansambluri, prezenta hotărâre se aplică mutatis mutandis respectivelor subansambluri. (2) Subansamblurile şi mijloacele de măsurare pot fi evaluate independent şi separat în vederea stabilirii conformităţii.  +  Articolul 5Cerinţe esenţiale (1) Un mijloc de măsurare trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexa specifică referitoare la mijlocul de măsurare respectiv. (2) Pentru corecta utilizare a mijloacelor de măsurare introduse pe piaţa din România, informaţiile prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1 sau în anexa specifică mijlocului de măsurare sunt furnizate în limba română.  +  Articolul 6Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune (1) Punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele prezentei hotărâri nu pot/nu poate fi restricţionate/restricţionată din motive care decurg din prezenta hotărâre. (2) Mijloacele de măsurare pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele din prezenta hotărâre. (3) În cazul în care condiţiile climatice locale impun, la propunerea Biroului Român de Metrologie Legală sau a unei autorităţi a administraţiei publice centrale ori a unei autorităţi de reglementare, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului se stabilesc prevederi specifice referitoare la punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare în astfel de zone. În aceste cazuri se stabilesc limitele superioare şi inferioare ale temperaturii, avându-se în vedere valorile-limită stabilite în tabelul 1 din anexa nr. 1, şi se pot specifica condiţiile de umiditate, cu sau fără condensare, precum şi dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării în spaţiu deschis ori în spaţiu închis. (4) În cazul în care pentru un mijloc de măsurare sunt definite mai multe clase de exactitate: a) clasa/clasele de exactitate care se utilizează pentru aplicaţiile specifice poate/pot fi indicată/indicate în anexele specifice mijloacelor de măsurare la capitolul "Punerea în funcţiune"; b) în toate celelalte cazuri, la propunerea Biroului Român de Metrologie Legală sau a unei autorităţi a administraţiei publice centrale ori a unei autorităţi de reglementare, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului se pot indica, după caz, clasele de exactitate care se pot utiliza pentru aplicaţii specifice în cadrul claselor definite, cu condiţia să se permită utilizarea tuturor claselor de exactitate pe teritoriul României; c) în oricare dintre cazurile prevăzute la lit. a) şi b), dacă proprietarul doreşte, se pot utiliza mijloacele de măsurare care fac parte dintr-o clasă de exactitate superioară. (5) Cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor sau a evenimentelor similare este permisă prezentarea mijloacelor de măsurare neconforme cu prezenta hotărâre, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar absenţa conformităţii lor, precum şi faptul că nu pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau puse în funcţiune dacă nu sunt aduse în stare de conformitate.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 7Obligaţiile producătorilor (1) Atunci când introduc mijloace de măsurare pe piaţă şi/sau le pun în funcţiune, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare respective. (2) Producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 14 sau dispun efectuarea acestei proceduri. (3) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre prin procedura de evaluare a conformităţii, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar. (4) Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. (5) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prezenta hotărâre. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile mijlocului de măsurare şi modificările standardelor armonizate, ale documentelor normative ori ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui mijloc de măsurare, se iau în considerare în mod corespunzător. (6) Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere funcţionarea unui mijloc de măsurare, producătorii testează prin eşantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziţie pe piaţă, investighează plângerile, mijloacele de măsurare neconforme şi rechemările de mijloace de măsurare şi, după caz, ţin un registru de plângeri şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare. (7) Producătorii se asigură că pe mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piaţă apare tipul, lotul sau seria de fabricaţie ori alt element care permite identificarea acestor mijloace de măsurare sau, dacă dimensiunea ori natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informaţia solicitată este prevăzută într-un document care însoţeşte mijlocul de măsurare şi pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu pct. 9.2 din anexa nr. 1. (8) Producătorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi ori, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoţeşte mijlocul de măsurare şi pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu pct. 9.2 din anexa nr. 1. Adresa conţine un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sunt comunicate în limba română. (9) Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare pe care l-au introdus pe piaţă este însoţit de o copie a declaraţiei UE de conformitate şi de instrucţiuni şi informaţii în limba română, în conformitate cu pct. 9.3 din anexa nr. 1. Astfel de instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile. (10) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc şi a fost pus la dispoziţie pe piaţă în România, producătorii informează de îndată autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective care au fost luate. (11) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia, în limba română, toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta hotărâre. Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 8Reprezentanţi autorizaţi (1) Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat. (2) Obligaţiile stabilite la art. 7 alin. (1) şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la art. 7 alin. (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (3) Un reprezentant autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele: a) să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare; b) la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, să îi furnizeze toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare; c) să coopereze cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare vizate de mandatul reprezentantului autorizat.  +  Articolul 9Obligaţiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piaţă numai mijloace de măsurare conforme. (2) Înainte de introducerea unui mijloc de măsurare pe piaţă şi/sau înainte de punerea lui în funcţiune, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că mijlocul de măsurare poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar şi este însoţit de o copie a declaraţiei UE de conformitate şi de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (7) şi (8). (3) În situaţia în care importatorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare, acesta nu introduce mijlocul de măsurare pe piaţă ori nu îl pune în funcţiune înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, atunci când mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei. (4) Importatorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi ori, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoţeşte mijlocul de măsurare şi pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu pct. 9.2 din anexa nr. 1. Datele de contact sunt comunicate în limba română. (5) Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoţit de instrucţiuni şi informaţii redactate în limba română, în conformitate cu pct. 9.3 din anexa nr. 1. (6) Importatorii se asigură că, atât timp cât un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare. (7) În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu funcţionarea unui mijloc de măsurare, importatorii testează prin eşantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziţie pe piaţă, investighează plângerile, mijloacele de măsurare neconforme şi rechemările de mijloace de măsurare şi, după caz, ţin un registru în această privinţă şi informează distribuitorii privind orice astfel de activitate de supraveghere. (8) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta hotărâre iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care mijlocul de măsurare pus la dispoziţie pe piaţă în România prezintă un risc, importatorii informează de îndată în acest sens autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (9) Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere. (10) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, redactate în limba română, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare. Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 10Obligaţiile distribuitorilor (1) În cazul în care pun la dispoziţie pe piaţă şi/sau pun în funcţiune un mijloc de măsurare, distribuitorii îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. (2) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un mijloc de măsurare şi/sau înainte de a pune în funcţiune un mijloc de măsurare în România, distribuitorii verifică dacă mijlocul de măsurare poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoţit de declaraţia UE de conformitate, de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii în conformitate cu pct. 9.3 din anexa nr. 1, redactate în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (7) şi (8) şi, respectiv, la art. 9 alin. (4). (3) În situaţia în care distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare, acesta nu pune la dispoziţie mijlocul de măsurare pe piaţă ori nu îl pune în funcţiune înainte de a fi adus în conformitate. Atunci când mijlocul de măsurare prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei. (4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare. (5) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă ori l-au pus în funcţiune nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, distribuitorii informează de îndată autoritatea de supraveghere a pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate. (6) Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare. Distribuitorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 11Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilorUn importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul art. 7 atunci când introduce pe piaţă un mijloc de măsurare sub denumirea ori marca sa sau modifică un mijloc de măsurare deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Identificarea operatorilor economici (1) Operatorii economici transmit, la cerere, autorităţii de supraveghere a pieţei datele de identificare ale: a) oricărui operator economic care le-a furnizat un mijloc de măsurare; b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un mijloc de măsurare. (2) Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare şi timp de 10 ani după ce au furnizat mijlocul de măsurare.  +  Capitolul III Conformitatea mijloacelor de măsurare  +  Articolul 13Prezumţia de conformitate (1) Mijloacele de măsurare care sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau ale standardelor naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ori cu părţi ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare vizate de acele standarde sau părţi ale acestora. (2) Lista standardelor române care adoptă standardele armonizate, prevăzute la alin. (1), ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Mijloacele de măsurare care sunt conforme cu părţi ale documentelor normative a căror listă a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare vizate de acele părţi ale documentelor normative. (4) Un producător poate alege să utilizeze orice soluţie tehnică ce respectă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare. În plus, pentru a beneficia de prezumţia de conformitate, producătorul trebuie să aplice corect soluţiile specificate în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ori în documentele normative prevăzute la alin. (1) şi (3). (5) Se consideră că mijloacele de măsurare corespund încercărilor adecvate prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. i) dacă programul de încercări corespunzător a fost realizat în conformitate cu documentele relevante prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) şi dacă rezultatele încercărilor demonstrează conformitatea cu cerinţele esenţiale.  +  Articolul 14Proceduri de evaluare a conformităţii (1) Evaluarea conformităţii unui mijloc de măsurare cu cerinţele esenţiale aplicabile se realizează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia din procedurile de evaluare a conformităţii prezentate în anexa specifică mijlocului de măsurare. (2) Procedurile de evaluare a conformităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Înregistrările şi corespondenţa privind procedurile de evaluare a conformităţii se redactează în limba română sau în limba oficială acceptată de organismul notificat conform art. 23 alin. (1) din Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.  +  Articolul 15Documentaţia tehnică (1) Documentaţia tehnică descrie într-o manieră inteligibilă concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare şi permite evaluarea conformităţii acestuia cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. (2) Documentaţia tehnică este suficient de detaliată pentru a asigura respectarea următoarelor cerinţe: a) definirea caracteristicilor metrologice; b) reproductibilitatea performanţelor metrologice ale mijloacelor de măsurare produse, în condiţiile în care acestea sunt corect reglate cu ajutorul mijloacelor adecvate; şi c) integritatea mijlocului de măsurare. (3) Documentaţia tehnică, în măsura în care este relevant pentru evaluarea şi identificarea tipului şi/sau mijlocului de măsurare, trebuie să includă următoarele informaţii: a) o descriere generală a mijlocului de măsurare; b) desenele de concepţie şi execuţie, precum şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; c) procedurile de producţie care garantează omogenitatea fabricaţiei; d) dacă este cazul, o descriere a dispozitivelor electronice cu desene, diagrame, scheme logice şi informaţii generale cu privire la caracteristicile şi funcţionarea programelor informatice; e) descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii documentelor prevăzute la lit. b), c) şi d), inclusiv a funcţionării mijlocului de măsurare; f) lista standardelor armonizate şi/sau a documentelor normative prevăzute la art. 13, care se aplică integral ori parţial; g) descrierile soluţiilor adoptate în vederea respectării cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, în cazul în care nu s-au aplicat standardele şi/sau documentele normative menţionate la art. 13, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate; h) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; i) rezultatele încercărilor corespunzătoare, atunci când este necesar, pentru a demonstra că tipul şi/sau mijlocul de măsurare sunt/este în conformitate cu:(i1) cerinţele prezentei hotărâri, în condiţiile nominale de funcţionare declarate şi în condiţiile expunerii la perturbaţiile de mediu specificate;(i2) specificaţiile referitoare la criteriile de durabilitate pentru contoarele de apă, de gaz, de energie termică şi pentru lichide, altele decât apa;j)certificatele de examinare UE de tip sau certificatele de examinare UE de proiect, pentru mijloacele de măsurare care conţin părţi identice cu cele din proiect. (4) Producătorul precizează locurile unde s-au aplicat sigilii şi marcaje. (5) Producătorul indică cerinţele de compatibilitate cu interfeţele şi subansamblurile, acolo unde este relevant.  +  Articolul 16Declaraţia UE de conformitate (1) Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare a fost demonstrată. (2) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 13, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr. 2 şi se actualizează continuu. Aceasta, în cazul mijloacelor de măsurare introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în România, se redactează ori se traduce, după caz, în limba română. (3) În cazul în care un mijloc de măsurare intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se redactează o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii Europene. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză ale Uniunii Europene, inclusiv referinţele de publicare ale acestora. (4) Prin întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Marcajul de conformitateConformitatea unui mijloc de măsurare cu toate prevederile prezentei hotărâri este indicată prin prezenţa marcajului european de conformitate "CE", denumit în continuare marcaj CE, şi a marcajului metrologic suplimentar prevăzute la art. 18.  +  Articolul 18Principii generale ale marcajului CE şi ale marcajului metrologic suplimentar (1) Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (2) Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula "M" urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este egală cu înălţimea marcajului CE. (3) Principiile generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică, mutatis mutandis, marcajului metrologic suplimentar.  +  Articolul 19Cerinţe pentru aplicarea marcajului CE şi a marcajului metrologic suplimentar (1) Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil şi de neşters pe mijlocul de măsurare sau pe plăcuţa cu date a acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinând de natura mijlocului de măsurare, marcajele se aplică pe documentele de însoţire şi, dacă există, pe ambalaj. (2) Dacă un mijloc de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, nu de subansambluri, care funcţionează împreună, marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare. (3) Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca mijlocul de măsurare să fie introdus pe piaţă. (4) Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar pot fi aplicate pe mijlocul de măsurare în timpul procesului de fabricare, dacă acest lucru este justificat. (5) Marcajul metrologic suplimentar urmează imediat după marcajul CE. (6) Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar sunt urmate de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producţiei, aşa cum prevede anexa nr. 2. (7) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de organismul respectiv sau, conform instrucţiunilor acestuia, de producător ori reprezentantul său autorizat. (8) Numărul de identificare al organismului notificat implicat trebuie să nu poată fi şters sau să nu poată fi îndepărtat fără a fi distrus. (9) Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar şi, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.  +  Capitolul IV Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii  +  Articolul 20NotificareaMinisterul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre UE organismele notificate să îndeplinească procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14.  +  Articolul 21Autoritatea de notificare (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv privind conformitatea cu prevederile art. 26. (2) Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) sunt efectuate de organismul naţional de acreditare, denumit în continuare RENAR, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 22Cerinţe privind autoritatea de notificare (1) Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii. (2) Autoritatea de notificare este organizată şi funcţionează astfel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale. (3) Autoritatea de notificare este organizată astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. (4) Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale. (5) Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute. (6) Autoritatea de notificare dispune de personal competent şi suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.  +  Articolul 23Obligaţia de informare a autorităţii de notificareMinisterul Economiei, Comerţului şi Turismului informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate şi în legătură cu orice modificări ale acestora.  +  Articolul 24Cerinţe privind organismele notificate (1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (2)-(18). (2) Organismul de evaluare a conformităţii este înfiinţat în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ori al Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi are personalitate juridică. (3) Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de mijlocul de măsurare pe care îl evaluează. (4) Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea ori întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese. (5) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a mijloacelor de măsurare pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea mijloacelor de măsurare evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de mijloace de măsurare în scopuri personale. (6) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea ori întreţinerea mijloacelor de măsurare respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă. (7) Cu toate acestea, alin. (6) nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producător şi organism, în vederea evaluării conformităţii. (8) Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea ori imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii. (9) Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor ori a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi. (10) Organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite potrivit anexei nr. 2 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. (11) De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie:(i) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;(ii) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;(iii) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea care ţin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru mijloacele de măsurare în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (12) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare. (13) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele: a) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; b) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare, a standardelor armonizate aplicabile, a documentelor normative şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională; d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. (14) Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere al acestora şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. (15) Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. (16) Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă. (17) Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei nr. 2 sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcând relaţia cu autoritatea competentă şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate. (18) Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante şi cu activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate, înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii Europene, şi pun în aplicare, ca orientare generală, deciziile şi documentele administrative rezultate în urma activităţii acestui grup.  +  Articolul 25Prezumţia de conformitate a organismelor notificateÎn cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele române şi/sau în standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele armonizate sau părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24, în măsura în care respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.  +  Articolul 26Filiale ale organismelor notificate şi subcontractarea de către organismele notificate (1) În cazul în care subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul ori filiala îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24 şi informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în acest sens. (2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite. (3) Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului organismului notificat. (4) Organismele notificate pun la dispoziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în temeiul anexei nr. 2.  +  Articolul 27Organisme interne acreditate (1) Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfăşura activităţi de evaluare a conformităţii pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din anexa nr. 2. Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată şi distinctă a întreprinderii şi să nu fie implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează.----------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 486 din 6 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016. (2) Organismul intern acreditat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) este acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008; b) organismul şi personalul acestuia sunt identificabile din punctul de vedere al organizării şi aplică metode de raportare în cadrul întreprinderii din care fac parte, ceea ce asigură imparţialitatea acestora, care trebuie demonstrată faţă de RENAR; c) nici organismul, nici personalul acestuia nu trebuie să fie responsabil cu proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, exploatarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează şi nu trebuie să se angajeze în vreo activitate care ar putea veni în conflict cu independenţa de apreciere ori integritatea lor în legătură cu activităţile de evaluare; d) organismul prestează servicii exclusive pentru întreprinderea din care face parte. (3) Organismele interne acreditate nu se notifică statelor membre sau Comisiei Europene, însă întreprinderea din care fac parte sau RENAR furnizează Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, la cererea acestuia, informaţiile cu privire la acreditarea acestora.  +  Articolul 28Cererea de notificare (1) Pentru a fi notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să depună o cerere de desemnare în vederea notificării la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de documentele prevăzute în ordinul ministrului autorităţii competente pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate. (3) Certificatul de acreditare prevăzut în ordinul ministrului autorităţii competente prevăzut la alin. (2) atestă că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24.  +  Articolul 29Procedura de notificare (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit cerinţele prevăzute la art. 24. (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului desemnează prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 20 care se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar. (3) Desemnarea prevăzută la alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului autorităţii competente prevăzut la art. 28 alin. (2). (4) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre folosind aplicaţia de notificare electronică dezvoltată şi gestionată de Comisia Europeană. (5) Notificarea include informaţii privind tipul/tipurile de mijloace de măsurare pentru care a fost desemnat fiecare organism şi, în plus, dacă este cazul, clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare şi orice altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării. Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale mijlocului ori mijloacelor de măsurare în cauză şi atestarea relevantă a competenţei. (6) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării. (7) Organismele prevăzute la alin. (1) pot îndeplini activităţile unui organism notificat, numai dacă Comisia Europeană sau celelalte state membre nu au ridicat obiecţii în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei hotărâri.  +  Articolul 30Modificări ale notificărilor (1) În cazul în care Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerinţele prevăzute la art. 24 ori că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor ori a neîndeplinirii obligaţiilor. Acesta informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre, în consecinţă. (2) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării ori în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziţia sa şi a autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.  +  Articolul 31Contestarea competenţei organismelor notificate (1) În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea ori menţinerea competenţei organismului în cauză. (2) În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat, Comisia Europeană adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.  +  Articolul 32Obligaţii operaţionale în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii în conformitate cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Evaluările de conformitate sunt realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea întreprinderii, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei mijlocului de măsurare, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. (3) În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii respectă gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru asigurarea conformităţii mijlocului de măsurare cu prevederile prezentei hotărâri. (4) În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare sau în standardele armonizate, documente normative ori alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate. (5) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, după eliberarea certificatului, un organism notificat constată că un mijloc de măsurare nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar. (6) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă ori retrage certificatul, după caz.  +  Articolul 33Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificateRENAR se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.  +  Articolul 34Obligaţii de informare în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate informează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în legătură cu: a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor; b) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării; c) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la autoritatea de supraveghere a pieţei; d) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi de subcontractare. (2) Organismele notificate în conformitate cu prezenta hotărâre oferă celorlalte organisme notificate la nivelul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva 2014/32/UE, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii vizând aceleaşi mijloace de măsurare, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.  +  Articolul 35Schimbul de experienţă (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului participă la schimbul de experienţă dintre autorităţile naţionale ale statelor membre referitor la politica privind notificarea, organizat de Comisia Europeană. (2) Organismele notificate în temeiul prezentei hotărâri participă la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale al/ale organismelor de evaluare a conformităţii notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi.  +  Capitolul V Supravegherea pieţei şi procedura de salvgardare  +  Articolul 36Prevederile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică mijloacelor de măsurare reglementate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 37 (1) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că un mijloc de măsurare care intră sub incidenţa prezentei hotărâri prezintă un risc referitor la aspectele de protecţie a interesului public, aceasta efectuează o evaluare cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta hotărâre. Operatorii economici în cauză cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei în acest scop, dacă este necesar. (2) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că mijlocul de măsurare nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta hotărâre, aceasta solicită de îndată operatorului economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce mijlocul de măsurare în conformitate cu respectivele cerinţe, pentru a-l retrage de pe piaţă sau pentru a-l rechema, într-un interval de timp rezonabil, proporţional cu riscul stabilit de respectiva autoritate. (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organismul notificat relevant în legătură cu măsurile luate. (4) Prevederile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2). (5) În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic. (6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene. (7) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsuri corective adecvate în termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie a mijlocului de măsurare pe piaţa naţională, pentru a-l retrage ori pentru a-l rechema de pe piaţă. (8) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate conform prevederilor alin. (7). (9) Informaţiile prevăzute la alin. (8) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica mijlocul de măsurare neconform, originea mijlocului de măsurare, natura neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic în cauză. (10) Autoritatea de supraveghere a pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii:(i) mijlocul de măsurare nu respectă cerinţele referitoare la aspectele de protecţie a interesului public prevăzute în prezenta hotărâre; sau(ii) există deficienţe ale standardelor armonizate sau ale documentelor normative prevăzute la art. 13 care conferă prezumţia de conformitate. (11) Atunci când autoritatea din alt stat membru al Uniunii Europene iniţiază procedura, autoritatea de supraveghere a pieţei din România informează fără întârziere Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea mijlocului de măsurare în cauză şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de acel stat membru, îşi prezintă obiecţiile. (12) În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), niciun stat membru sau Comisia Europeană nu ridică obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea de supraveghere a pieţei, măsura este considerată justificată. (13) Autoritatea de supraveghere a pieţei ia de îndată măsurile restrictive adecvate în legătură cu mijlocul de măsurare în cauză, cum ar fi retragerea mijlocului de măsurare de pe piaţă.  +  Articolul 38 (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 37 alin. (6) şi (8), se ridică obiecţii la adresa unei măsuri luate de un alt stat membru sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, la iniţiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevant/relevanţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura naţională este justificată. Statelor membre şi operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoştinţă de către Comisia Europeană decizia acesteia. (2) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, autoritatea de supraveghere a pieţei adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţă a mijlocului de măsurare neconform şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului retrage această măsură. (3) În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, iar neconformitatea mijlocului de măsurare este atribuită unor deficienţe ale standardelor armonizate prevăzute la art. 37 alin. (10) pct. (ii), Comisia Europeană aplică procedura prevăzută la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012.  +  Articolul 39 (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu art. 37 alin. (1), autoritatea de supraveghere a pieţei constată că, deşi un mijloc de măsurare este în conformitate cu prezenta hotărâre, acesta prezintă un risc în ceea ce priveşte anumite aspecte de protecţie a intereselor publice, aceasta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că mijlocul de măsurare în cauză, atunci când este introdus pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piaţă sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de respectiva autoritate. (2) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul Uniunii Europene. (3) Autoritatea de supraveghere a pieţei informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare respectiv, originea şi lanţul de distribuţie al mijlocului de măsurare, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor luate la nivel naţional. (4) La iniţiativa Comisiei Europene, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului şi/sau autoritatea de supraveghere a pieţei participă la consultările cu statele membre şi cu operatorul ori operatorii economici relevant/relevanţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura naţională este justificată şi, după caz, propune măsuri adecvate.  +  Articolul 40 (1) Fără a aduce atingere art. 37, autoritatea de supraveghere a pieţei solicită operatorului economic vizat să elimine neconformitatea identificată, în cazul în care a constatat una din situaţiile următoare: a) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 ori a art. 19 din prezenta hotărâre; b) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat; c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producţiei, a fost aplicat prin încălcarea art. 19 sau nu a fost aplicat; d) declaraţia UE de conformitate nu însoţeşte mijlocul de măsurare; e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; f) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; g) informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (8) sau la art. 9 alin. (4) lipsesc, sunt false ori incomplete; h) nu sunt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la art. 7 sau la art. 9. (2) În cazul în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a mijlocului de măsurare ori pentru a se asigura că acesta este retras de pe piaţă sau rechemat.  +  Capitolul VI Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 41 (1) Autoritatea competentă în sensul prezentei hotărâri este Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei pentru mijloacele de măsurare este Biroul Român de Metrologie Legală, prin Serviciul inspecţii şi supraveghere a pieţei.  +  Articolul 42 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) expunerea mijloacelor de măsurare la târguri, expoziţii, demonstraţii şi evenimente similare, fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (5), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), (2) şi (10), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme, aflate în utilizare; c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3), (7), (8) şi (9), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme, aflate în utilizare; e) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (11), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; g) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), (3), (8) şi art. 10 alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme, aflate în utilizare; h) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (4), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme aflate în utilizare; i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) şi (9), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (6) şi (10), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; k) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme aflate în utilizare; l) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme aflate în utilizare; m) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4) şi (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; n) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; o) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; p) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme aflate în utilizare; q) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2), (5) şi (6), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme aflate în utilizare; r) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, precum şi rechemarea mijloacelor de măsurare neconforme aflate în utilizare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit, prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală, din cadrul autorităţii de supraveghere a pieţei, cu respectarea prevederilor art. 37. (3) Contravenientul poate achita, de îndată sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (4) Orice decizie luată pe baza prezentei hotărâri de către autoritatea de supraveghere a pieţei, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, va menţiona: a) temeiul legal al deciziei, în condiţiile prezentei hotărâri; b) căile de atac împotriva deciziei autorităţii de supraveghere a pieţei; c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul de control care a aplicat sancţiunea se va indica şi termenul în care acesta trebuie să se pronunţe. (5) Decizia prevăzută la alin. (4) este adusă imediat la cunoştinţă persoanelor interesate şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 43Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexele nr. 3-12 se face prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de Comisia Europeană conform art. 47 din Directiva 2014/32/UE.  +  Articolul 44 (1) Mijloacele de măsurare introduse pe piaţă înainte de 20 aprilie 2016, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi în continuare puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau puse în funcţiune. (2) Certificatele eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 264/2006, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile în temeiul prezentei hotărâri până la momentul expirării valabilităţii acestora.  +  Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, cu excepţia prevederilor art. 24, care îşi menţin efectele până la data de 30 octombrie 2016.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 47Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 aprilie 2016.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 96 din 29 martie 2014, şi Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 de modificare a anexei III la Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte domeniul de valori pentru debit al contoarelor de apă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 7 ianuarie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 26 august 2015.Nr. 711.  +  Anexa 1Cerinţe esenţialeUn mijloc de măsurare trebuie să asigure un nivel înalt de protecţie metrologică, astfel încât toate părţile interesate să poată avea încredere în rezultatul măsurării şi trebuie să fie proiectat şi fabricat la un nivel înalt al calităţii în ceea ce priveşte atât tehnologia măsurării, cât şi siguranţa rezultatelor măsurărilor.Cerinţele esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de măsurare sunt stabilite în continuare şi sunt completate, acolo unde se impune acest lucru, în conformitate cu cerinţele specifice fiecărui mijloc de măsurare, prevăzute în anexele nr. 3-13 la hotărâre, anexe în care sunt descrise, în detaliu, anumite aspecte cu privire la cerinţele generale.Soluţiile adoptate în vederea respectării acestor cerinţe esenţiale trebuie să ţină seama de modul în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare şi de orice utilizare eronată previzibilă a acestuia.DEFINIŢII ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Măsurand: │mărime particulară supusă măsurării │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Mărime de │mărime care nu este măsurand, dar care afectează │ │influenţă: │rezultatul măsurării │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Condiţii nominale │valori ale măsurandului şi mărimilor de influenţă care │ │de funcţionare: │stabilesc condiţiile normale de lucru ale unui mijloc de │ │ │măsurare │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Perturbaţie: │mărime de influenţă care are o valoare ce se încadrează │ │ │în limitele specificate în cerinţa aplicabilă, dar în │ │ │afara condiţiilor nominale de funcţionare specificate │ │ │pentru mijlocul de măsurare respectiv. O mărime de │ │ │influenţă este o perturbaţie dacă pentru acea mărime de │ │ │influenţă nu sunt specificate condiţiile nominale de │ │ │funcţionare │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Valoarea variaţiei│valoare de la care variaţia rezultatului măsurării este │ │critice: │considerată inacceptabilă │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Măsură │dispozitiv care reproduce sau furnizează în mod permanent│ │materializată: │în timpul utilizării una ori mai multe valori cunoscute │ │ │ale unei mărimi date │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Vânzare directă: │o tranzacţie comercială în cadrul căreia: │ │ │- rezultatul măsurării serveşte ca bază pentru suma de │ │ │plată şi │ │ │- cel puţin una dintre părţile implicate în tranzacţia │ │ │legată de măsurarea respectivă este consumatorul sau │ │ │orice altă parte care necesită acelaşi nivel de │ │ │protecţie; şi │ │ │- toate părţile implicate în tranzacţie acceptă │ │ │rezultatul măsurării în momentul şi în locul respectiv. │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Condiţii de mediu │condiţiile în care poate fi folosit un mijloc de │ │climatic: │măsurare; în scopul adaptării la diferenţele climatice │ │ │dintre statele membre a fost stabilit un interval al │ │ │limitelor de temperatură │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Întreprindere de │furnizor de energie electrică, gaz, energie termică sau │ │utilitate publică:│apă │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE ESENŢIALE1. Erori tolerate1.1. În condiţii nominale de funcţionare şi în absenţa unei perturbaţii, eroarea de măsurare nu trebuie să depăşească eroarea maximă tolerată (EMT) prevăzută în cerinţele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare respectiv.Dacă nu există alte specificaţii în anexele specifice mijlocului de măsurare, EMT se exprimă ca o valoare bilaterală a abaterii de la valoarea convenţional adevărată a măsurandului.1.2. În condiţii nominale de funcţionare şi în prezenţa unei perturbaţii, cerinţa de funcţionare trebuie să fie cea prevăzută în cerinţele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare.Dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării într-un câmp electromagnetic continuu permanent determinat, parametrii de funcţionare admişi în timpul încercărilor în câmp electromagnetic radiat, modulat în amplitudine, trebuie să se încadreze în limitele EMT.1.3. Producătorul trebuie să precizeze condiţiile climatice, mecanice şi electromagnetice ale mediului în care mijlocul de măsurare urmează să fie utilizat, sursa de alimentare cu energie şi alte mărimi care influenţează măsurarea şi îi pot afecta exactitatea, ţinând seama de cerinţele prevăzute în anexele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare.1.3.1. Condiţii climaticeProducătorul trebuie să specifice limita superioară de temperatură şi limita inferioară de temperatură pentru oricare din valorile prezentate în tabelul 1, dacă nu se specifică altfel în anexele nr. 3-12 la hotărâre, şi precizează dacă mijlocul de măsurare este proiectat pentru condiţii de umiditate cu sau fără condensare, precum şi dacă acesta urmează să fie amplasat într-un spaţiu deschis sau închis.                                                                   Tabelul 1 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ │ Limite de temperatură │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┤ │ Limita superioară de temperatură │ 30°C │ 40°C │ 55°C │ 70°C │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ Limita inferioară de temperatură │ 5°C │-10°C │-25°C │-40°C │ └────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘1.3.2. a) Condiţiile mecanice de mediu sunt clasificate în clase de la M1 la M3, conform prezentării de mai jos. ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ M1 │Această clasă se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu │ │ │vibraţii şi şocuri având un nivel redus ca intensitate, de exemplu │ │ │instrumente fixate pe structuri de sprijin uşoare supuse unor vibraţii │ │ │şi şocuri neglijabile, transmise ca urmare a lucrărilor de percuţie sau│ │ │sablărilor locale, uşi trântite etc. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ M2 │Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în │ │ │spaţii cu vibraţii şi şocuri având un nivel semnificativ sau ridicat ca│ │ │intensitate, de exemplu cele transmise de maşini şi vehicule care │ │ │rulează în apropiere sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate │ │ │în apropiere etc. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ M3 │Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în │ │ │spaţii în care nivelul de vibraţii şi şocuri are un nivel ridicat sau │ │ │foarte ridicat ca intensitate, de exemplu mijloacele de măsurare │ │ │montate direct pe utilaje, benzi transportoare etc. │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ b) Următoarele mărimi de influenţă trebuie să fie considerate în raport cu condiţiile mecanice de mediu:- vibraţia;- şocul mecanic.1.3.3. a) Condiţiile electromagnetice de mediu sunt clasificate în clasele E1, E2 sau E3 conform prezentării de mai jos, dacă nu există dispoziţii contrare în anexele specifice mijlocului de măsurare respectiv. ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ E1 │Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în │ │ │spaţii în care nivelul perturbaţiilor electromagnetice este │ │ │corespunzător celui care se poate manifesta în clădirile rezidenţiale, │ │ │comerciale, precum şi în clădirile în care se execută lucrări din │ │ │domeniul industriei uşoare. │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E2 │Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în │ │ │spaţii în care nivelul perturbaţiilor electromagnetice este │ │ │corespunzător celui care se poate manifesta în alte clădiri industriale│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ E3 │Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare alimentate de │ │ │la bateria unui vehicul. Mijloacele de măsurare respective trebuie să │ │ │respecte cerinţele clasei E2 şi următoarele cerinţe suplimentare: │ │ │- reducerea tensiunii de alimentare cauzată de alimentarea circuitelor │ │ │electromotorului de pornire a motoarelor cu combustie internă; │ │ │- fenomene tranzitorii de întrerupere a alimentării, care se produc │ │ │când o baterie descărcată este deconectată în timpul funcţionării │ │ │motorului. │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ b) Următoarele mărimi de influenţă sunt luate în considerare în raport cu condiţiile electromagnetice de mediu:- întreruperi de tensiune;- scăderi de tensiune de scurtă durată;- fenomene tranzitorii ale tensiunii pe liniile de alimentare şi/sau pe liniile de semnal;- descărcări electrostatice;- câmpuri electromagnetice la frecvenţe radio;- câmpuri electromagnetice la frecvenţe radio care induc perturbaţii conduse pe liniile de alimentare şi/sau pe liniile de semnal;- supratensiuni tranzitorii pe liniile de alimentare şi/sau pe liniile de semnal.1.3.4. Alte mărimi de influenţă care trebuie luate în considerare, când este cazul, sunt:- variaţiile tensiunii;- variaţia frecvenţei reţelei de alimentare;- câmpurile magnetice de frecvenţă industrială;- orice altă mărime care poate influenţa semnificativ exactitatea mijlocului de măsurare.1.4. La efectuarea încercărilor prevăzute în prezenta hotărâre se aplică următoarele puncte:1.4.1. Reguli de bază pentru efectuarea încercărilor şi determinarea erorilorCerinţele esenţiale specificate la pct. 1.1 şi 1.2 trebuie să fie verificate pentru fiecare mărime de influenţă relevantă. În cazul în care nu se prevede altfel, specifică aplicabilă mijlocului de măsurare, aceste cerinţe esenţiale se aplică individual pentru fiecare mărime de influenţă, iar efectul acesteia este evaluat separat, în timp ce toate celelalte mărimi de influenţă sunt menţinute relativ constante la valoarea lor de referinţă.Încercările metrologice trebuie să fie efectuate pe durata aplicării mărimii de influenţă sau după aplicarea acesteia, în funcţie de condiţia care corespunde stării normale de funcţionare a mijlocului de măsurare în momentul în care poate apărea mărimea de influenţă.1.4.2. Umiditatea mediului ambiant a) În funcţie de condiţiile climatice în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, poate fi adecvată încercarea în regim staţionar în condiţii de căldură umedă (fără condensare) sau încercarea ciclică în condiţii de căldură umedă (cu condensare). b) Încercarea ciclică în condiţii de căldură umedă este adecvată în cazul în care condensarea este importantă sau dacă pătrunderea vaporilor este accelerată de efectul respiraţiei. În cazul umidităţii fără condensare, este adecvată încercarea în regim staţionar în condiţii de căldură umedă.2. Caracter reproductibilÎn cazul aplicării aceluiaşi măsurand într-un alt loc sau de către un alt utilizator, toate celelalte condiţii fiind identice, măsurările succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate între ele. Diferenţa dintre rezultatele măsurărilor trebuie să fie mică în comparaţie cu EMT.3. RepetabilitateÎn cazul aplicării aceluiaşi măsurand, în condiţii identice de măsurare, măsurările succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate între ele. Diferenţa dintre rezultatele măsurărilor trebuie să fie mică în comparaţie cu EMT.4. Mobilitate şi sensibilitateUn mijloc de măsurare trebuie să fie suficient de sensibil, iar pragul de mobilitate trebuie să fie suficient de scăzut pentru măsurarea care urmează să fie efectuată.5. DurabilitateaUn mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să menţină o stabilitate corespunzătoare a caracteristicilor sale metrologice de-a lungul unei perioade estimate de producător, cu condiţia ca mijlocul de măsurare să fie corect instalat, întreţinut şi utilizat conform instrucţiunilor producătorului când se află în condiţiile de mediu pentru care a fost proiectat.6. FiabilitateUn mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să se reducă cât mai mult posibil efectul unui defect care ar putea duce la un rezultat inexact al măsurării, cu excepţia cazurilor când prezenţa unui astfel de defect este evidentă.7. Adecvare7.1. Un mijloc de măsurare nu trebuie să prezinte caracteristici care ar putea facilita utilizarea frauduloasă a acestuia, iar posibilităţile de utilizare eronată neintenţionată trebuie să fie reduse la minimum.7.2. Un mijloc de măsurare trebuie să corespundă utilizării pentru care a fost proiectat, ţinând seama de condiţiile practice de funcţionare, şi nu trebuie să solicite eforturi deosebite din partea utilizatorului pentru obţinerea unui rezultat corect al măsurării.7.3. Erorile unui mijloc de măsurare, utilizat în cadrul serviciilor de utilitate publică, nu trebuie să fie influenţate în mod excesiv, atunci când debitele sau curenţii se află în afara domeniului controlat.7.4. Dacă un mijloc de măsurare este proiectat pentru măsurarea valorilor unei mărimi constante în timp, mijlocul de măsurare trebuie să fie insensibil la variaţii mici ale valorii măsurandului sau trebuie să se ia măsurile corespunzătoare.7.5. Un mijloc de măsurare trebuie să fie robust, iar materialele din care este fabricat trebuie să corespundă condiţiilor în care urmează să fie utilizat.7.6. Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită controlul măsurărilor după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare şi punerea sa în funcţiune. Dacă este necesar, în componenţa mijlocului de măsurare trebuie să intre un echipament special sau un software pentru realizarea acestui control. Procedura de încercare trebuie să fie descrisă în manualul de utilizare.Dacă un mijloc de măsurare are asociate programe software care au şi altă funcţie în afară de cea de măsurare, programele software care sunt esenţiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificabile şi să nu fie influenţate într-o manieră inadmisibilă de programele software asociate.----------Pct. 7.6. al anexei 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 486 din 6 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016.8. Protecţia datelor măsurării8.1. Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de măsurare nu trebuie să fie influenţate în mod inadmisibil de conectarea altui dispozitiv, de nicio caracteristică a dispozitivului conectat sau de niciun dispozitiv aflat la distanţă şi care comunică cu mijlocul de măsurare.8.2. O componentă hardware care este esenţială pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie proiectată astfel încât să se poată asigura inviolabilitatea acesteia. Măsurile de siguranţă prevăzute trebuie să pună în evidenţă orice intervenţie asupra mijlocului de măsurare.8.3. Programele software care sunt esenţiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificate ca atare şi să fie inviolabile. Identificarea programelor software trebuie să fie uşor realizată de mijlocul de măsurare. Dovada unei intervenţii trebuie să fie disponibilă o perioadă de timp rezonabilă.8.4. Datele măsurărilor, programele software care sunt esenţiale pentru caracteristicile măsurărilor şi parametrii importanţi din punct de vedere metrologic, stocaţi sau transmişi, trebuie să fie protejaţi corespunzător împotriva degradării lor accidentale ori intenţionate.8.5. În cazul mijloacelor de măsurare utilizate în cadrul serviciilor de utilitate publică, la afişarea cantităţii totale furnizate sau la valorile afişate care permit calculul cantităţii totale furnizate, la care se face referire, integral ori parţial, pentru stabilirea plăţii, nu trebuie să existe posibilitatea de resetare pe durata utilizării.9. Informaţii care trebuie să se găsească pe mijlocul de măsurare şi să îl însoţească9.1. Un mijloc de măsurare trebuie să poarte următoarele inscripţii: a) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului; b) informaţii referitoare la exactitatea mijlocului de măsurare şi, dacă este cazul: c) informaţii referitoare la condiţiile de utilizare; d) capacitatea de măsurare; e) domeniul de măsurare; f) marcajul de identificare; g) numărul certificatului de examinare UE de tip sau al certificatului de examinare UE de proiect; h) informaţii care să precizeze dacă dispozitivele suplimentare care furnizează rezultate metrologice îndeplinesc cerinţele din prezenta hotărâre cu privire la controlul metrologic legal.9.2. În cazul în care un mijloc de măsurare este de dimensiuni prea mici sau are o componenţă prea sensibilă pentru a purta informaţiile relevante, acestea trebuie să fie marcate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, pe documentele însoţitoare şi, în cazul în care este necesar, pe ambalajul acestuia.9.3. Mijlocul de măsurare trebuie să fie însoţit de informaţii referitoare la utilizarea sa, exceptând cazul în care acesta este prea simplu pentru a fi necesare astfel de informaţii. Informaţiile trebuie să fie uşor de înţeles şi să includă, dacă este relevant: a) condiţiile nominale de funcţionare; b) clasele de mediu mecanic şi electromagnetic; c) limita inferioară şi superioară de temperatură, precizări privind posibilitatea prezenţei fenomenului de condensare şi tipului locaţiei: spaţiu deschis sau închis; d) instrucţiuni privind instalarea, întreţinerea, reparaţiile, reglajele admise; e) instrucţiuni referitoare la funcţionarea corectă şi la orice condiţii speciale de utilizare; f) condiţiile de compatibilitate cu interfeţele, subansamblurile sau mijloacele de măsurare.9.4. În cazul grupurilor de mijloace de măsurare identice utilizate în aceeaşi locaţie sau utilizate în cadrul serviciilor de utilitate publică, manuale de utilizare, individuale, nu sunt neapărat necesare.9.5. În cazul în care nu există alte specificaţii, în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv, valoarea diviziunii trebuie să fie de forma 1x10^n, 2x10^n sau 5x10^n, unde n este orice număr întreg sau zero. Unitatea de măsură sau simbolul acesteia trebuie să fie indicată/indicat lângă valoarea numerică.9.6. O măsură materializată trebuie să fie marcată cu o valoare nominală sau cu o scală, însoţită de unitatea de măsură utilizată.9.7. Unităţile de măsură utilizate şi simbolurile acestora trebuie să fie în conformitate cu prevederile referitoare la unităţile de măsură şi simbolurile acestora din reglementările armonizate în vigoare.9.8. Toate marcajele şi inscripţiile impuse de oricare dintre cerinţe trebuie să fie clare, de neşters, lipsite de ambiguitate şi netransferabile.10. Indicarea rezultatului10.1. Indicarea rezultatului se face prin intermediul unui afişaj sau al unui document tipărit.10.2. Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate şi însoţită de marcajele şi inscripţiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificaţia rezultatului. În condiţii normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu uşurinţă. De asemenea pot fi prezentate şi alte indicaţii suplimentare, cu condiţia ca acestea să nu poată fi confundate cu indicaţiile supuse controlului metrologic legal.10.3. În cazul rezultatelor tipărite, documentul tipărit sau înregistrarea trebuie să fie uşor de citit şi să nu poată fi şters/ştearsă.10.4. Un mijloc de măsurare destinat a fi utilizat în cadrul vânzărilor directe trebuie să fie proiectat astfel încât, în condiţiile unei instalări corespunzătoare, acesta să indice rezultatul măsurării pentru ambele părţi implicate în tranzacţie.Când este esenţial, în cadrul vânzărilor directe, orice bon furnizat consumatorului, de un dispozitiv auxiliar care nu este în conformitate cu cerinţele din prezenta hotărâre, trebuie să conţină toate informaţiile restrictive corespunzătoare.10.5. Indiferent dacă un mijloc de măsurare, destinat a fi utilizat în cadrul serviciilor de utilitate publică, poate sau nu poate fi citit de la distanţă, acesta trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de afişare controlat metrologic, la care consumatorul are acces direct. Informaţiile citite pe acest dispozitiv de afişare reprezintă rezultatul măsurării care serveşte ca bază pentru determinarea sumei de plată.11. Prelucrarea ulterioară a datelor în vederea încheierii tranzacţiei comerciale11.1. Un mijloc de măsurare, altul decât un mijloc de măsurare destinat a fi utilizat în cadrul serviciilor de utilitate publică trebuie să înregistreze pe suport durabil rezultatul măsurării, însoţit de informaţiile care permit identificarea tranzacţiei respective, atunci când: a) măsurarea este irepetabilă; şi b) mijlocul de măsurare este, în mod normal, destinat utilizării în absenţa uneia dintre părţile implicate în tranzacţie.11.2. În plus, o dovadă durabilă a rezultatului măsurării şi informaţiile care permit identificarea tranzacţiei trebuie să fie disponibile, la cerere, în momentul finalizării măsurării.12. Evaluarea conformităţiiUn mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită evaluarea promptă a conformităţii acestuia cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.  +  Anexa 2Modulul A: Controlul intern al producţiei1. Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3, 4 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre şi să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscurilor. Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.3. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.4. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate4.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin hotărâre pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.4.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de măsurare şi să o păstreze împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.5. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul A2: Controlul intern al producţiei şi verificări supravegheate ale mijloacelor de măsurare la intervale aleatorii1. Controlul intern al producţiei şi verificările supravegheate ale mijloacelor de măsurare la intervale aleatorii reprezintă procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3, 4 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care este acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.3. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.4. Controlul mijloacelor de măsurareLa alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat, ales de către producător, realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calităţii controlului intern al mijloacelor de măsurare, ţinând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat de mijloace de măsurare finite, prelevate la faţa locului de către organism înainte de a fi introduse pe piaţă, şi se efectuează încercările corespunzătoare, aşa cum sunt menţionate în părţile relevante ale standardelor armonizate şi/sau ale documentului normativ, şi/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, având ca scop verificarea conformităţii mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din hotărâre. În absenţa unui standard armonizat sau a unui document normativ relevant, organismul intern acreditat ori organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.În cazurile în care un număr semnificativ de mijloace de măsurare din eşantion nu sunt la un nivel calitativ acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat trebuie să ia măsurile care se impun.În cazul în care încercările sunt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în cursul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.5. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta hotărâre, pe fiecare mijloc de măsurare, care îndeplineşte cerinţele aplicabile din hotărâre.5.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de măsurare şi să o păstreze împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.6. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul B: Examinarea UE de tip1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui mijloc de măsurare şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al mijlocului de măsurare îndeplineşte cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Examinarea UE de tip poate fi realizată prin una din următoarele metode: a) examinarea unui eşantion de mijloc de măsurare complet, reprezentativ pentru producţia preconizată (tip de producţie); b) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, precum şi prin examinarea unor eşantioane reprezentative pentru producţia avută în vedere ale uneia sau mai multor părţi importante ale mijlocului de măsurare (combinaţie între tipul de producţie şi tipul proiectat). c) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui eşantion (tipul proiectat).Organismul notificat decide metoda corespunzătoare şi eşantioanele necesare.3. Producătorul trebuie să înainteze o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat, ales de către acesta.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.De asemenea, cererea trebuie să cuprindă, dacă este cazul: d) modelele, reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercare; e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative trebuie să menţioneze orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative trebuie să includă, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul propriu al producătorului sau de un alt laborator de încercare, în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.4. Organismul notificat trebuieÎn cazul mijlocului de măsurare:4.1. să examineze documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare.Pentru model(e):4.2. să verifice dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat (fabricate) în conformitate cu documentaţia tehnică şi să identifice elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor armonizate şi/sau ale documentelor normative relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;4.3. să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare sau să dispună efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile din standardele armonizate şi documentele normative relevante, acestea au fost aplicate corect;4.4. să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare sau să dispună efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele armonizate şi/sau din documentele normative, dacă soluţiile adoptate de către producător, aplicând alte specificaţii tehnice relevante, satisfac cerinţele esenţiale corespunzătoare din hotărâre;4.5. să stabilească împreună cu producătorul locul în care se vor efectua examinările şi încercările.În cazul celorlalte componente ale mijlocului de măsurare:4.6. să examineze documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al celorlalte componente ale mijlocului de măsurare.5. Organismul notificat trebuie să întocmească un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autoritatea de notificare, organismul notificat nu trebuie să divulge conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, fără acordul producătorului.6. Atunci când tipul este conform cu cerinţele din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să îi elibereze producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul trebuie să cuprindă denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale trebuie să conţină toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate şi care permit controlul în utilizare. În special, pentru a permite evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul examinat, din punctul de vedere al caracterului reproductibil al performanţelor lor metrologice, când acestea sunt reglate corect utilizând mijloacele corespunzătoare, certificatul trebuie să includă:- caracteristicile metrologice ale tipului de mijloc de măsurare;- măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii mijlocului de măsurare (sigilarea, identificarea programelor de calculator etc.);- informaţii referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare şi pentru verificarea conformităţii aspectului lui exterior cu tipul respectiv;- dacă este cazul, orice informaţii specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate;- în cazul unui subansamblu, toate informaţiile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare.Certificatul de examinare UE de tip are o valabilitate de 10 ani de la data eliberării sale şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte 10 ani.În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile din hotărâre, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod detaliat.7. Organismul notificat trebuie să se informeze permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul certificat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre şi să stabilească dacă aceste modificări necesită examinări ulterioare. În acest caz, organismul notificat trebuie să informeze în consecinţă producătorul.8. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influenţa conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip.9. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis ori retras şi trebuie să pună la dispoziţia acesteia, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate ori restricţionate în alt mod.Comisia, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de către organismul notificat.Organismul notificat trebuie să păstreze un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi completărilor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.10. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.11. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la pct. 8 şi 10, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul C: Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 şi asigură şi declară că mijloacele de măsurare în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.3. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate3.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin hotărâre pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.3.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.4. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul C2: Conformitate cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale mijlocului de măsurare la intervale aleatorii1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale mijlocului de măsurare la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 4, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.3. Controlul mijloacelor de măsurareLa alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze controlul mijloacelor de măsurare sau să dispună efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, cu scopul verificării calităţii controlului intern al mijloacelor de măsurare, ţinând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare şi de volumul producţiei. Un eşantion adecvat al mijlocului de măsurare finit, prelevat la faţa locului, trebuie să fie examinat de către organismul intern acreditat sau organismul notificat înainte de introducerea pe piaţă a mijloacelor de măsurare şi trebuie să fie încercat corespunzător, aşa cum se menţionează în părţile relevante ale standardelor armonizate şi/sau ale documentelor normative şi/sau supus încercărilor echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, cu scopul verificării conformităţii mijlocului de măsurare cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele relevante din hotărâre.Atunci când un eşantion nu este conform cu un nivel al calităţii acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat trebuie să ia măsurile care se impun.Procedura de eşantionare necesară pentru aprobare este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a mijlocului de măsurare respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea asigurării conformităţii mijlocului de măsurare.În cazul în care încercările sunt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în cursul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, trebuie să aplice numărul de identificare al organismului notificat.4. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate4.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta hotărâre pe fiecare mijloc de măsurare care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.4.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.5. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţia produsului finit şi încercarea mijloacelor de măsurare în cauză aşa cum se prevede la pct. 3 şi este supus supravegherii aşa cum se prevede la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de către el, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă şi la un alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; d) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; e) documentaţia tehnică a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure faptul că mijloacele de măsurare sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a înregistrărilor din domeniul calităţii.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor privind calitatea şi structurii organizatorice, precum şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; c) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi frecvenţei efectuării acestora; d) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi etc.; e) mijloacelor de monitorizare a procesului de fabricaţie în scopul atingerii nivelului de calitate cerut pentru mijlocul de măsurare fabricat, precum şi funcţionării eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea domeniului relevant al mijlocului de măsurare şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărâre. Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la producător.Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e) având ca scop verificarea capabilităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante din hotărâre şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele respective.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.3.5. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze orice modificare propusă şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o reevaluare.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii, şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind mijloacele de măsurare, cu scopul de a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii.Ca rezultat al acestei vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare.5. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.5.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.6. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1; b) modificările prevăzute la pct. 3.5, în forma în care au fost aprobate; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, trebuie să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prezentate la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul D1: Asigurarea calităţii procesului de producţie1. Asigurarea calităţii procesului de producţie este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 7, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică descrisă la art. 15 din hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.4. FabricaţiaProducătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţia produsului finit şi încercarea mijloacelor de măsurare în cauză aşa cum se prevede la pct. 5 şi trebuie să fie supus supravegherii aşa cum se prevede la pct. 6.5. Sistemul calităţii5.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de el, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; d) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; e) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2.5.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre. Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor privind calitatea şi structurii organizatorice, precum şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; c) examinărilor şi a încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora; d) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi; e) mijloacelor de monitorizare a procesului de fabricaţie în scopul atingerii nivelului corespunzător al calităţii produsului şi funcţionării eficiente a sistemului calităţii.5.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 5.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al mijlocului de măsurare şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărâre. Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la producător.Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 având ca scop verificarea capabilităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante din hotărâre şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele respective.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.5.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.5.5. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze orice modificări propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 5.2 sau este necesară o reevaluare.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.6. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat6.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii aprobat.6.2. Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2; c) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi.6.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii, şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.6.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind mijloacele de măsurare, cu scopul de a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii.Ca rezultat al acestei vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare.7. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate7.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar prevăzut în hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 5.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.7.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.8. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare: a) documentaţia prevăzută la pct. 5.1; b) modificările prevăzute la pct. 5.5, în forma în care au fost aprobate; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 5.5, 6.3 şi 6.4.9. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, trebuie să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.10. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3, 5.1, 5.5, 7 şi 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii mijlocului de măsurare1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii mijlocului de măsurare este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia produsului finit şi încercarea mijloacelor de măsurare în cauză aşa cum se prevede la pct. 3 şi trebuie să fie supus supravegherii aşa cum se prevede la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; d) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; e) documentaţia tehnică a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip.3.2. Sistemul calităţii asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi a înregistrărilor din domeniul calităţii.Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) controalelor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricare; c) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat; d) mijloacelor de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al mijlocului de măsurare şi al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărâre.Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la producător.Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. e), având ca scop verificarea capabilităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante din hotărâre şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele respective.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.3.5. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze orice modificări propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o reevaluare.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentele din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind mijloacele de măsurare pentru a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii.Ca rezultat al acestor vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare.5. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.5.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.6. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1; b) modificările prevăzute la pct. 3.5, în forma în care au fost aprobate; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul E1: Asigurarea calităţii inspecţiei şi încercării mijlocului de măsurare finit1. Asigurarea calităţii inspecţiei şi încercării mijlocului de măsurare finit este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 7, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.4. FabricaţiaProducătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia produsului finit şi încercarea mijloacelor de măsurare în cauză aşa cum se prevede la pct. 5 şi trebuie să fie supus supravegherii aşa cum se prevede la pct. 6.5. Sistemul calităţii5.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; d) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; e) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2.5.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricare; c) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi; d) mijloacelor de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.5.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 5.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al mijlocului de măsurare şi al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărâre.Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la producător.Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2, având ca scop verificarea capabilităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante din hotărâre şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele respective.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.5.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.5.5. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze orice modificări propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 5.2 sau este necesară o reevaluare.Organismul notificat trebuie să comunice decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.6. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat6.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii aprobat.6.2. Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2; c) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi.6.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.6.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind mijloacele de măsurare, cu scopul de a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii.Ca rezultat al acestei vizite organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare.7. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate7.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar stabilit în hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 5.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.7.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.8. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare: a) documentaţia prevăzută la pct. 5.1; b) modificările prevăzute la pct. 5.5, în forma în care au fost aprobate; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 5.5, 6.3 şi 6.4.9. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.10. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3, 5.1, 5.5, 7 şi 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul F: Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 5.1 şi 6, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză, care au făcut obiectul dispoziţiilor de la pct. 3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.3. VerificareaUn organism notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare sau să dispună efectuarea acestora pentru a verifica conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii mijloacelor de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre se efectuează, în funcţie de decizia producătorului, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare în conformitate cu prevederile pct. 4, fie prin examinarea şi încercarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică în conformitate cu prevederile pct. 5.4. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare4.1. Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual şi trebuie să fie încercate corespunzător în conformitate cu standardul (standardele) armonizat(e) şi/sau documentul (documentele) normativ (normative) relevant(e) şi/sau să fie supuse încercărilor echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, cu scopul de a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din hotărâre.În absenţa unui standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.4.2. Organismul notificat trebuie să emită un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi încercările efectuate şi trebuie să aplice numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau să dispună aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, în vederea inspectării, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.5. Verificarea statistică a conformităţii5.1. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi trebuie să prezinte mijloacele de măsurare fabricate, pentru verificare, sub formă de loturi omogene.5.2. Din fiecare lot trebuie să se preleve aleatoriu un eşantion, conform cerinţelor de la pct. 5.3. Toate mijloacele de măsurare dintr-un eşantion trebuie să fie examinate individual şi încercate corespunzător în conformitate cu standardul (standardele) armonizat(e) şi/sau documentul (documentele) normativ(e) şi/sau să fie supuse încercărilor echivalente stabilite în alte specificaţii tehnice relevante, cu scopul de a verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre şi de a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absenţa unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.5.3. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerinţele următoare:Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eşantionare trebuie să asigure: a) un nivel al calităţii corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95%, cu neconformitate sub 1%; b) o limită a calităţii corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5%, cu neconformitate sub 7%.5.4. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sunt considerate ca fiind aprobate, cu excepţia mijloacelor de măsurare din eşantion care, în urma încercărilor, au fost declarate nesatisfăcătoare.Organismul notificat trebuie să emită un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi încercările efectuate şi trebuie să aplice numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau să dispună aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.5.5. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare cu scopul de a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică şi trebuie să ia măsurile necesare.6. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate6.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este în conformitate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile din hotărâre.6.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstrează la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.Cu acordul şi sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, producătorul poate aplica şi numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare.7. Cu acordul şi sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producţie.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2 şi 5.1.Modulul F1: Conformitatea bazată pe verificarea produsului1. Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3, 6.1 şi 7, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză, care se supun dispoziţiilor pct. 4, îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.3. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu cerinţele aplicabile din hotărâre.4. VerificareaUn organism notificat ales de către producător trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare sau să dispună efectuarea acestora, cu scopul de a verifica conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Examinările şi încercările, având ca scop verificarea conformităţii cu cerinţele din hotărâre, trebuie să fie efectuate, în funcţie de decizia producătorului, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare în conformitate cu prevederile pct. 5, fie prin examinarea şi încercarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică în conformitate cu prevederile pct. 6.5. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare5.1. Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual şi trebuie să se efectueze încercările corespunzătoare prezentate în standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante şi/sau încercările echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea cu cerinţele aplicabile. În absenţa unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.5.2. Organismul notificat trebuie să emită un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi încercările efectuate şi trebuie să aplice numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.6. Verificarea statistică a conformităţii6.1. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi trebuie să prezinte mijloacele de măsurare fabricate pentru verificare sub formă de loturi omogene.6.2. Din fiecare lot trebuie să se preleve aleatoriu un eşantion, conform cerinţelor de la pct. 6.4.6.3. Toate mijloacele de măsurare din eşantion trebuie să fie examinate individual şi trebuie să fie încercate corespunzător în conformitate cu standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante sau să fie supuse încercărilor echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, cu scopul de a verifica conformitatea cu cerinţele aplicabile din hotărâre şi pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absenţa unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.6.4. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerinţele următoare:Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eşantionare trebuie să asigure: a) un nivel al calităţii corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95%, cu neconformitate sub 1%; b) o limită a calităţii corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5%, cu neconformitate sub 7%.6.5. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sunt considerate ca fiind aprobate, cu excepţia mijloacelor de măsurare din eşantion care, în urma încercărilor, au fost declarate nesatisfăcătoare.Organismul notificat trebuie să emită un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi încercările efectuate şi trebuie să aplice numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare aprobat sau să dispună aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare, cu scopul de a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică şi trebuie să ia măsurile necesare.7. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate7.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit în hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile din hotărâre.7.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.Cu acordul şi sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 5, producătorul poate aplica şi numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare.8. Cu acordul şi sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producţie.9. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi sub responsabilitatea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2 primul paragraf, pct. 3 şi 6.1.Modulul G: Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijlocul de măsurare în cauză, care se supune dispoziţiilor pct. 4, îndeplineşte cerinţele aplicabile din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre şi să o pună la dispoziţia organismului notificat prevăzut la pct. 4. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din hotărâre şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare.Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.3. FabricaţiaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu cerinţele aplicabile din hotărâre.4. VerificareaUn organism notificat ales de către producător trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare prevăzute în standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante sau încercări echivalente stabilite în alte specificaţii tehnice relevante cu scopul de a verifica conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre, sau să dispună efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.Organismul notificat trebuie să emită un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi încercările efectuate şi să aplice numărul propriu de identificare pe mijlocul de măsurare aprobat sau să dispună aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.5. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit în hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.5.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare.6. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prezentate la pct. 2 şi 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul H: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru proiectare, fabricare şi pentru inspecţia produsului finit, precum şi pentru încercarea mijloacelor de măsurare în cauză aşa cum este prevăzut la pct. 3 şi face obiectul supravegherii aşa cum se prevede la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) documentaţia tehnică, prevăzută la art. 15 din hotărâre, pentru un singur model din fiecare categorie de mijloace de măsurare care urmează să fie fabricate. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea mijlocului de măsurare; c) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; şi d) o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă şi la alt organism notificat.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de către producător trebuie să fie documentate, sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii. Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor din domeniul calităţii şi a structurii organizatorice, precum şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la proiectare şi la calitatea produsului; b) specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate, şi, în cazul în care standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a asigura faptul că cerinţele esenţiale din hotărâre vor fi îndeplinite, aplicând alte specificaţii tehnice relevante; c) tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în categoria de mijloace de măsurare vizată; d) tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; e) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi frecvenţei efectuării acestora; f) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi; g) mijloacelor de monitorizare care permit obţinerea proiectului şi a calităţii necesare a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea domeniului relevant al mijlocului de măsurare şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile din hotărâre.Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la producător.Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 lit. b), având ca scop verificarea capabilităţii producătorului de a identifica cerinţele aplicabile din hotărâre şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele respective.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului sau reprezentantului său autorizat decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.3.5. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze orice modificări propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o reevaluare.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările din domeniul calităţii aşa cum sunt prevăzute de partea sistemului calităţii destinată proiectării, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale încercărilor; c) înregistrările din domeniul calităţii astfel cum sunt prevăzute de partea sistemului calităţii destinată fabricării, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind mijloacele de măsurare, cu scopul de a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii.Ca rezultat al acestei vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare.5. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar stabilit în hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.5.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.6. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare: a) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1; b) documentaţia privind sistemul calităţii prevăzută la pct. 3.1; c) modificările prevăzute la pct. 3.5, în forma în care au fost aprobate; d) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele calităţii eliberate sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, trebuie să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prezentate la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.Modulul H1: Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii şi pe examinarea proiectului1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii şi pe examinarea proiectului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 6 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărâre.2. FabricaţiaProducătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru proiectare, fabricare şi pentru inspecţia produsului finit, precum şi pentru încercarea mijloacelor de măsurare în cauză, aşa cum este prevăzut la pct. 3, şi care face obiectul supravegherii aşa cum se prevede la pct. 5.Caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare trebuie să fie examinat în conformitate cu prevederile de la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de el, o cerere de evaluare a sistemului calităţii pentru mijloacele de măsurare în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia; b) toate informaţiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; c) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; d) o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă şi la alt organism notificat.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor din domeniul calităţii şi structurii organizatorice, precum şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la proiectare şi la calitatea produsului; b) specificaţiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate, cu scopul de a asigura faptul că cerinţele esenţiale din hotărâre vor fi îndeplinite, aplicând alte specificaţii tehnice relevante; c) tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în categoria de mijloace de măsurare vizată; d) tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; e) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricarea mijlocului de măsurare, precum şi frecvenţei efectuării acestora; f) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi; g) mijloacelor de monitorizare care permit atingerea calităţii cerute a proiectului şi a produsului, precum şi funcţionării eficiente a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea domeniului relevant al mijlocului de măsurare relevant şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărâre.Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la producător.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului sau reprezentantului său autorizat decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.3.5. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze orice modificări propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau este necesară o reevaluare.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului sau reprezentantului său autorizat decizia sa.Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării.3.6. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, trebuie să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.4. Examinarea proiectului4.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat prevăzut la pct. 3.1 o cerere de examinare a proiectului.4.2. Cererea trebuie să permită atât înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionării mijlocului de măsurare, cât şi evaluarea conformităţii cu cerinţele aplicabile din hotărâre.Cererea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi adresa producătorului; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) documentaţia tehnică prevăzută la art. 15 din hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia trebuie să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea şi utilizarea mijlocului de măsurare; d) documente justificative privind caracterul adecvat al proiectului tehnic. Documentele justificative trebuie să menţioneze orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate şi/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime şi includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de către laboratorul propriu al producătorului sau de către un alt laborator de încercare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.4.3. Organismul notificat trebuie să examineze cererea şi, în cazul în care proiectul este în conformitate cu cerinţele aplicabile din hotărâre, îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de proiect. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat.Certificatul respectiv poate avea ataşată una sau mai multe anexe.Certificatul respectiv şi anexele sale trebuie să conţină toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu proiectul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate şi care permit controlul în utilizare. Trebuie să se permită evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare fabricate cu proiectul examinat din punctul de vedere al caracterului reproductibil al performanţelor lor metrologice, când acestea sunt reglate corect utilizând mijloacele corespunzătoare, inclusiv: a) caracteristicile metrologice ale proiectului mijlocului de măsurare; b) măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii mijlocului de măsurare (sigilarea, identificarea programelor software etc.); c) informaţii referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare şi pentru verificarea conformităţii aspectului său exterior cu proiectul respectiv; d) dacă este cazul, orice informaţii specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate; e) în cazul unui subansamblu, toate informaţiile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare.Organismul notificat trebuie să întocmească un raport de evaluare în această privinţă şi să îl păstreze la dispoziţia Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 24 alin. (17) din hotărâre, organismul notificat nu trebuie să divulge conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, fără acordul producătorului.Certificatul are o valabilitate de 10 ani de la data eliberării sale şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte 10 ani.În cazul în care proiectul nu satisface cerinţele aplicabile din hotărâre, organismul notificat refuză emiterea unui certificat UE de examinare de proiect şi trebuie să informeze solicitantul în consecinţă, motivând refuzul său în mod detaliat.4.4. Organismul notificat trebuie să se informeze permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile din hotărâre şi trebuie să stabilească dacă aceste modificări necesită examinări ulterioare. În acest caz, organismul notificat trebuie să informeze în consecinţă producătorul.Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare UE de proiect asupra tuturor modificărilor aduse proiectului aprobat care pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale din hotărâre sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o certificare suplimentară din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE de proiect sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip.4.5. Fiecare organism notificat trebuie să informeze autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de proiect şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi trebuie să pună la dispoziţia acesteia, periodic sau la cerere, lista certificatelor şi/sau a completărilor la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Comisia, statele membre şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de proiect şi/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia şi statele membre pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de către organismul notificat.Organismul notificat trebuie să păstreze un exemplar al certificatului de examinare UE de proiect, al anexelor şi completărilor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului.4.6. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei un exemplar al certificatului de examinare UE de proiect, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare.5. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat5.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul calităţii aprobat.5.2. Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, încercare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările din domeniul calităţii, aşa cum sunt prevăzute în partea sistemului calităţii destinată proiectării, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.; c) înregistrările din domeniul calităţii aşa cum sunt prevăzute în partea sistemului calităţii destinată fabricării, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi etc.5.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii, şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.5.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind mijloacele de măsurare, cu scopul de a verifica buna funcţionare a sistemului calităţii.Ca urmare a acestei vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări.6. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate6.1. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit în hotărâre şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerinţele aplicabile din hotărâre.6.2. Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, pe o perioadă de 10 ani, după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită şi să menţioneze numărul certificatului de examinare a proiectului.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere.O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.7. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, pe o perioadă de 10 ani, după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare: a) documentaţia privind sistemul calităţii prevăzută la pct. 3.1; b) modificările prevăzute la pct. 3.5, în forma în care au fost aprobate; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 5.3 şi 5.4.8. Reprezentantul autorizatReprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 4.1 şi 4.2 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 şi 7, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.  +  Anexa 3Contoare de apă (MI-001)Cerinţele relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă se aplică în cazul contoarelor de apă destinate măsurării volumului apei curate, reci sau calde, care sunt utilizate pentru consum casnic, consum comercial şi pentru consumul industrial în cantităţi mici.DEFINIŢII*Font 9*┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│Contor de apă │mijloc de măsurare proiectat să măsoare, să memoreze şi să ││ │afişeze, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece ││ │prin interiorul traductorului de măsurare │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit minim [Q(1)] │cea mai mică valoare a debitului la care contorul de apă ││ │furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind ││ │erorile maxime tolerate │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit de tranziţie [Q(2)] │valoarea debitului situată între debitul permanent şi ││ │debitul minim, la care domeniul de debit este împărţit în ││ │două zone, "zona superioară" şi "zona inferioară". Fiecare ││ │zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică. │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit permanent [Q(3)] │cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă ││ │funcţionează într-o manieră satisfăcătoare, în condiţii ││ │normale de utilizare, adică în condiţii de curgere constantă││ │sau intermitentă │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit de suprasarcină │cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă ││[Q(4)] │funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă││ │scurtă de timp, fără să se deterioreze │└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICECondiţii nominale de funcţionareProducătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare ale contorului de apă, în special:1. Intervalul de valori pentru debitul apei .Valorile debitelor Q(1), Q(2), Q(3), Q(4) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:Q(3)/Q(1) ≥ 40Q(2)/Q(1) = 1,6Q(4)/Q(3) = 1,252. Interval de temperatură a apeiIntervalul de temperatură a apei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:de la 0,1°C până la cel puţin 30°C, saude la 30°C până la cel puţin 90°C.Contorul de apă poate fi proiectat să funcţioneze în ambele intervale de temperatură.3. Intervalul de presiune relativă a apei trebuie să fie de la 0,3 bar până la cel puţin 10 bar la Q(3).4. Pentru alimentarea electrică: valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ şi/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.ERORI MAXIME TOLERATE5. Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru volumele livrate la debite situate între debitul de tranziţie [Q(2)] (inclusiv) şi debitul de suprasarcină [Q(4)] este:2% pentru apă având temperatura ≤ 30°C,3% pentru apă având temperatura > 30°C.Contorul nu trebuie să fie utilizat abuziv la eroarea maximă tolerată sau să fie favorizată sistematic una dintre părţi.6. Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru volumele livrate la debite situate între debitul minim [Q(1)] şi debitul de tranziţie [Q(2)] (exclusiv) este 5% oricare ar fi temperatura apei.Contorul nu trebuie să fie utilizat abuziv la eroarea maximă tolerată sau să fie favorizată sistematic una dintre părţi.Efecte admise ale perturbaţiilor7.1. Imunitatea electromagnetică7.1.1. Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie astfel încât:- variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai mare decât valoarea variaţiei critice definită la pct. 7.1.3, sau- indicarea rezultatului măsurării să se facă într-o asemenea manieră încât acesta să nu poată fi interpretat ca un rezultat valabil, de exemplu o variaţie temporară care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării.7.1.2. După ce este supus unei perturbaţii electromagnetice, contorul de apă trebuie:- să se repună în funcţiune în limitele erorilor maxime tolerate;- să aibă toate funcţiile de măsurare intacte;- să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare existente anterior perturbaţiei.7.1.3. Valoarea variaţiei critice este cea mai mică dintre următoarele două valori:- volumul corespunzător unei jumătăţi din valoarea absolută a erorii maxime tolerate în zona superioară aplicate volumului măsurat;- volumul corespunzător erorii maxime tolerate aplicate volumului care corespunde curgerii timp de un minut la debitul Q(3).7.2. DurabilitateDupă efectuarea unei încercări corespunzătoare, ţinând cont de perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:7.2.1. Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească:- 3% din volumul măsurat între Q(1) inclusiv şi Q(2) exclusiv;- 1,5% din volumul măsurat între Q(2) inclusiv şi Q(4) inclusiv.7.2.2. Eroarea de indicaţie pentru volumul măsurat după încercarea de durabilitate nu trebuie să depăşească:- ±6% din volumul măsurat între Q(1) inclusiv şi Q(2) exclusiv;- ±2,5% din volumul măsurat între Q(2) inclusiv şi Q(4) inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0,1°C şi 30°C;- ±3,5% din volumul măsurat între Q(2) inclusiv şi Q(4) inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30°C şi 90°C.Adecvare8.1. Contorul de apă trebuie să poată fi instalat astfel încât să poată funcţiona în orice poziţie, cu excepţia cazurilor când există o indicaţie contrară, marcată clar pe contor.8.2. Producătorul trebuie să precizeze dacă contorul de apă este destinat măsurării curgerii inverse. Contoarele de apă care nu sunt proiectate pentru măsurarea curgerii inverse trebuie să fie capabile fie să prevină curgerea inversă, fie să reziste la o curgere inversă accidentală fără a suporta o deteriorare sau modificare a proprietăţilor metrologice.----------Pct. 8.2. al anexei 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 486 din 6 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016.Unităţi de măsură9. Volumul măsurat trebuie să fie afişat în metri cubi, simbol mc.Punerea în funcţiune10. Întreprinderea de utilitate publică sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului de apă trebuie să determine condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 1-3, astfel încât contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului estimat sau prognozabil.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:B + F sau B + D sau H1.----------Pct. 10 al anexei 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 486 din 6 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 13 iulie 2016.  +  Anexa 4Contoare de gaz şi dispozitive de conversie a volumului (MI-002)Cerinţele relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă se aplică în cazul contoarelor de gaz şi dispozitivelor de conversie a volumului definite mai jos, care sunt utilizate pentru consum casnic, consum comercial şi pentru consumul din industria uşoară.DEFINIŢII*Font 9*┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│Contor de gaz │mijloc de măsurare proiectat să măsoare, să memoreze şi să ││ │afişeze cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care ││ │trece prin interiorul său │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dispozitiv de conversie │dispozitiv montat pe contorul de gaz care converteşte ││ │automat mărimea măsurată în condiţiile în care se face ││ │măsurarea într-o mărime corespunzătoare condiţiilor de bază │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit minim [Q(min)] │cea mai mică valoare a debitului la care contorul de gaz ││ │furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind ││ │erorile maxime tolerate │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit maxim [Q(max)] │cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaz ││ │furnizează indicaţii ce îndeplinesc cerinţele privind ││ │erorile maxime tolerate │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit de tranziţie [Q(t)] │debitul situat între debitul maxim şi debitul minim, la care││ │intervalul de debit este împărţit în două zone, "zona ││ │superioară" şi "zona inferioară". Fiecare zonă are o eroare ││ │maximă tolerată caracteristică. │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Debit de suprasarcină │cea mai mare valoare a debitului la care contorul ││[Q(r)] │funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă││ │scurtă de timp, fără să se deterioreze │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│Condiţii de bază │condiţiile specificate la care este convertită cantitatea de││ │gaz măsurată │└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Partea I Cerinţe specifice contoarelor de gaz1. Condiţii nominale de funcţionareProducătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare ale contorului de gaz, ţinând cont de următoarele elemente:1.1. Intervalul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: ┌─────┬─────────────┬───────────┬───────────┐ │Clasa│Q(max)/Q(min)│Q(max)/Q(t)│Q(r)/Q(max)│ ├─────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ │ 1,5 │ ≥150 │ ≥10 │ 1,2 │ ├─────┼─────────────┼───────────┼───────────┤ │ 1,0 │ ≥20 │ ≥5 │ 1,2 │ └─────┴─────────────┴───────────┴───────────┘1.2. Intervalul de temperatură a gazului, cu o valoare minimă a intervalului de 40°C1.3. Condiţii cu privire la gaz/combustibiliContorul de gaz trebuie să fie proiectat pentru tipurile de gaze şi pentru presiunile de furnizare specifice ţării de destinaţie. Producătorul trebuie să indice mai ales:- familia sau grupul de gaze;- presiunea maximă de funcţionare.1.4. Intervalul minim de temperatură de 50°C pentru mediul climatic.1.5. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ şi/sau limitele alimentării în curent continuu.2. Erori maxime tolerate2.1. Contorul de gaz care indică volumul în condiţii de măsurare sau masă                      Tabelul 1 ┌─────────────────┬─────┬─────┐ │ Clasa │ 1,5 │ 1,0 │ ├─────────────────┼─────┼─────┤ │Q(min) ≤ Q < Q(t)│ 3% │ 2% │ ├─────────────────┼─────┼─────┤ │Q(t) ≤ Q ≤ Q(max)│ 1,5%│ 1% │ └─────────────────┴─────┴─────┘Contorul de gaz nu trebuie să fie utilizat abuziv la eroarea maximă tolerată sau să favorizeze sistematic una dintre părţi.2.2. În cazul unui contor de gaz cu conversie a temperaturii care indică numai volumul convertit, eroarea maximă tolerată a contorului se majorează cu 0,5% într-un interval de 30°C dispus simetric în jurul temperaturii specificate de producător care se situează între 15°C şi 25°C. În afara acestui interval, se admite o majorare suplimentară cu 0,5% pentru fiecare interval de 10°C.3. Efecte admise ale perturbaţiilor3.1. Imunitatea electromagnetică3.1.1. Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de gaz sau dispozitiv de conversie a volumului trebuie să fie astfel încât:- variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai mare decât valoarea variaţiei critice definite la pct. 3.1.3; sau- indicarea rezultatului măsurării să se facă într-o asemenea manieră încât acesta să nu poată fi interpretat ca un rezultat valabil, de exemplu o variaţie temporară ce nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării.3.1.2. După ce este supus unei perturbaţii electromagnetice, contorul de gaz trebuie:- să se repună în funcţiune în limitele erorilor maxime tolerate;- să îşi păstreze toate funcţiile de măsurare;- să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare existente anterior perturbaţiei.3.1.3. Valoarea variaţiei critice este cea mai mică dintre următoarele două valori:- cantitatea corespunzătoare unei jumătăţi din valoarea absolută a erorii maxime tolerate în zona superioară aplicate volumului măsurat;- cantitatea corespunzătoare erorii maxime tolerate aplicate cantităţii care corespunde curgerii timp de un minut la debit maxim.3.2. Efectul perturbaţiilor de debit în amonte şi în avalÎn condiţiile de instalare specificate de producător, efectul perturbaţiilor de debit nu trebuie să depăşească o treime din eroarea maximă tolerată.4. DurabilitateDupă efectuarea unei încercări adecvate, ţinând cont de perioada de timp estimată de către producător, trebuie să fie îndeplinite următoarele criterii:4.1. Contoare de clasă 1,54.1.1. După încercarea de durabilitate, variaţia rezultatului măsurării în raport cu rezultatul iniţial al măsurării pentru debitele în intervalul de la Q(t) la Q(max) nu trebuie să depăşească rezultatul măsurării cu mai mult de 2%.4.1.2. Eroarea indicaţiei după încercarea de durabilitate nu trebuie să depăşească dublul erorii maxime tolerate prevăzute la pct. 2.4.2. Contoare de clasă 1,04.2.1. Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate în raport cu rezultatul iniţial al măsurării nu trebuie să depăşească o treime din eroarea maximă tolerată prevăzută la pct. 2.4.2.2. Eroarea indicaţiei după încercarea de durabilitate nu trebuie să depăşească eroarea maximă tolerată prevăzută la pct. 2.5. Adecvare5.1. Un contor de gaz alimentat de la reţeaua electrică (curent alternativ sau continuu) trebuie să fie prevăzut cu o sursă de alimentare cu energie în caz de urgenţă sau cu alte mijloace care să asigure păstrarea tuturor funcţiilor de măsurare de-a lungul perioadei de defectare a sursei principale de alimentare.5.2. O sursă de alimentare proprie a contorului trebuie să aibă o durată de viaţă de cel puţin 5 ani. După scurgerea a 90% din durata de viaţă a acestei surse de alimentare, contorul de gaz trebuie să afişeze un semnal de avertizare corespunzător.5.3. Dispozitivul indicator trebuie să aibă un număr de cifre suficient astfel încât cantitatea măsurată timp de 8 000 ore la Q(max) să nu aducă cifrele la valoarea iniţială.5.4. Contorul de gaz trebuie să poată fi instalat astfel încât să poată funcţiona în orice poziţie specificată de producător în instrucţiunile de instalare.5.5. Contorul de gaz trebuie să aibă un element de încercare care să permită efectuarea încercărilor într-un interval de timp rezonabil.5.6. Contorul de gaz trebuie să respecte eroarea maximă tolerată oricare ar fi sensul de curgere sau numai în sensul de curgere care este indicat clar.6. Unităţi de măsurăCantitatea măsurată trebuie să fie afişată în metri cubi, simbol mc, sau în kilograme, simbol kg.  +  Partea a II-a Cerinţe specifice dispozitivelor de conversie a volumuluiDispozitivul de conversie a volumului constituie un subansamblu atunci când este asociat cu un mijloc de măsurare compatibil.Cerinţele esenţiale pentru contoarele de gaz se aplică, dacă este cazul, dispozitivelor de conversie a volumului, care trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele cerinţe:7. Condiţii de bază pentru cantităţile convertiteProducătorul trebuie să specifice condiţiile de bază pentru cantităţile convertite.8. Erori maxime tolerate- 0,5% la o temperatură ambiantă de 20°C ± 3°C, umiditate ambiantă 60% ± 15%, la valori nominale ale alimentării cu energie electrică;- 0,7% pentru dispozitivele de conversie în funcţie de temperatură în condiţii nominale de funcţionare;- 1% pentru alte dispozitive de conversie în condiţii nominale de funcţionare.NOTĂ:Eroarea contorului de gaz nu se ia în considerare.Dispozitivul de conversie a volumului nu trebuie să fie utilizat abuziv la eroarea maximă tolerată sau să favorizeze sistematic una dintre părţi.9. Adecvare9.1. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să fie capabil să detecteze funcţionarea în afara intervalului/ intervalelor de funcţionare stabilit(e) de producător pentru parametrii relevanţi pentru exactitatea măsurării. În acest caz, dispozitivul de conversie trebuie să înceteze integrarea mărimii convertite şi poate să totalizeze separat cantitatea convertită pe durata funcţionării sale în afara domeniilor de funcţionare.9.2. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să fie capabil să afişeze toate informaţiile legate de măsurare fără un echipament suplimentar.  +  Partea a III-a Punerea în funcţiune şi evaluarea conformităţiiPunerea în funcţiune10. a) În cazul măsurării consumului casnic se permite ca măsurările să fie efectuate cu orice contor din clasa 1,5 şi cu contoarele din clasa 1,0 care au un raport Q(max)/Q(min) egal sau mai mare decât 150. b) În cazul măsurării consumului comercial şi/sau a consumului din industria uşoară se admite ca măsurările să fie efectuate cu orice contor din clasa 1,5. c) În ceea ce priveşte cerinţele de la pct. 1.2 şi 1.3, întreprinderea de utilitate publică sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încât contorul să fie adecvat pentru măsurarea cu exactitate a consumului estimat sau prognozabil.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:B+F sau B+D sau H1.  +  Anexa 5Contoare de energie electrică activă (MI-003)Cerinţele relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă se aplică în cazul contoarelor de energie electrică activă destinate utilizării casnice, utilizării comerciale şi utilizării în industria uşoară.NOTĂ:Contoarele de energie electrică activă pot fi utilizate în combinaţie cu transformatoare externe de măsurare, în funcţie de tehnica de măsurare aplicată. Cu toate acestea, anexa de faţă se referă numai la contoarele de energie electrică, nu şi la transformatoarele de măsurare.DEFINIŢIIUn contor de energie electrică activă este un mijloc de măsurare care măsoară energia electrică activă consumată într-un circuit.┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I │curentul electric care parcurge contorul │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I(n) │curentul de referinţă specificat pentru care a fost ││ │proiectat contorul alimentat printr-un transformator │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I(st) │cea mai mică valoare declarată a lui I, la care contorul ││ │înregistrează energia electrică activă la un factor de ││ │putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată) │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│I(min) │valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele ││ │erorilor maxime tolerate (contoare polifazate cu sarcină ││ │echilibrată) │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I(tr) │valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele ││ │celor mai scăzute erori maxime tolerate, corespunzând ││ │indicelui de clasă al contorului │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│I(max) │valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în ││ │limitele erorilor maxime tolerate │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ U │tensiunea energiei electrice furnizate contorului │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ U(n) │tensiunea de referinţă specificată │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ f │frecvenţa tensiunii furnizate contorului │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ f(n) │frecvenţa de referinţă specificată │├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│ PF │factorul de putere = cos phi = cosinusul diferenţei de ││ │fază phi între I şi U │└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICE1. ExactitateProducătorul trebuie să specifice indicele de clasă al contorului. Indicii de clasă sunt: clasa A, clasa B şi clasa C.2. Condiţii nominale de funcţionareProducătorul trebuie să precizeze condiţiile nominale de funcţionare ale contorului, în special: valorile f(n), U(n), I(n), I(st), I(min), I(tr) şi I(max) aplicabile contorului respectiv.Pentru valorile curentului specificate, contorul trebuie să îndeplinească condiţiile indicate în tabelul 1.                                               Tabelul 1┌────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┐│ │ Clasa A │ Clasa B │ Clasa C │├────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┤│ Contoare conectate direct │├────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┤│ I(st) │≤ 0,05 ● I(tr)│ ≤ 0,04 ● I(tr) │≤ 0,04 ● I(tr)│├────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤│ I(min) │≤ 0,5 ● I(tr) │ ≤ 0,5 ● I(tr) │≤ 0,3 ● I(tr) │├────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤│ I(max) │ ≥ 50 ● I(tr) │ ≥ 50 ● I(tr) │ ≥ 50 ● I(tr) │├────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┤│ Contoare conectate printr-un transformator │├────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┤│ I(st) │≤ 0,06 ● I(tr)│ ≤ 0,04 ● I(tr) │≤ 0,02 ● I(tr)│├────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤│ I(min) │≤ 0,4 ● I(tr) │≤ 0,2 ● I(tr)*1)│≤ 0,2 ● I(tr) │├────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤│ I(n) │ = 20 ● I(tr) │ = 20 ● I(tr) │ = 20 ● I(tr) │├────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤│ I(max) │ ≥ 1,2 ● I(n) │ ≥ 1,2 ● I(n) │ ≥ 1,2 ● I(n) │└────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Pentru contoarele electromecanice de clasă B se aplică valoarea I(min) ≤ 0,4 ● I(tr).

  ──────────
  Limitele de tensiune, de frecvenţă şi de factor de putere în interiorul cărora contorul trebuie să îndeplinească cerinţele privind erorile maxime tolerate sunt prevăzute în tabelul 2. Aceste domenii trebuie să ţină cont de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de sistemele publice de distribuţie.Valorile tensiunii şi frecvenţei se situează în limitele următoare:0,9 ● U(n) ≤ U ≤ 1,1 ● U(n)0,98 ● f(n) ≤ f ≤ 1,02 ● f(n)Factorul de putere este cuprins între următoarele limite: de la cos phi = 0,5 inductiv la cos phi = 0,8 capacitiv3. Erori maxime tolerateEfectele diferiţilor măsuranzi şi mărimi de influenţă (a, b, c, ...) sunt evaluate separat, toţi ceilalţi măsuranzi şi celelalte mărimi de influenţă fiind păstrate relativ constante la valorile lor de referinţă. Eroarea de măsurare, care nu trebuie să depăşească eroarea maximă tolerată prevăzută în tabelul 2, se calculează după cum urmează:Eroarea de măsurare = (a^2 + b^2 + c^2 ...)^1/2În cazurile în care contorul funcţionează la curenţi de sarcină variabili, erorile exprimate în procente nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în tabelul 2.*Font 9*                                                                        Tabelul 2┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Erorile maxime tolerate exprimate în procente, în condiţii nominale de ││ funcţionare, la niveluri de curent de sarcină definite şi la temperatură de ││ funcţionare definită │├────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ │ Temperaturi de │ Temperaturi de │ Temperaturi de │ Temperaturi de ││ │ funcţionare │ funcţionare │ funcţionare │ funcţionare │├────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤│ │ +5°C ... │ -10°C ... │ -25°C ... │ -40°C ... ││ │ +30°C │ +5°C │ -10°C │ -25°C ││ │ │ sau │ sau │ sau ││ │ │ +30°C ... │ +40°C ... │ +55°C ... ││ │ │ +40°C │ +55°C │ +70°C │├────────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│Clase de│ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C │ A │ B │ C ││contoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  Contor monofazat; contor polifazat, dacă funcţionează cu încărcare echilibrată┌────────────────────┬───────┬───┬───┬───┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬───┬───┬───┐│I(min) ≤ I ≤ I(tr) │ 3,5 │ 2 │ 1 │ 5 │ 2,5 │ 1,3 │ 7 │ 3,5 │ 1,7 │ 9 │ 4 │ 2 │├────────────────────┼───────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼───┼───┼───┤│I(tr) ≤ I ≤ I(max) │ 3,5 │ 2 │0,7│4,5│ 2,5 │ 1 │ 7 │ 3,5 │ 1,3 │ 9 │ 4 │1,5│└────────────────────┴───────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴───┴───┴───┘        Contor polifazat dacă funcţionează cu încărcare pe o singură fază┌────────────────────┬───────┬───┬───┬───┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬───┬───┬───┐│I(tr) ≤ I ≤ I(max), │ 4 │2,5│ 1 │ 5 │ 3 │ 1,3 │ 7 │ 4 │ 1,7 │ 9 │4,5│ 2 ││conform excepţiei de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mai jos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┴───────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴───┴───┴───┤│ Pentru contoarele polifazate electromecanice, intervalul curentului pentru ││ sarcina monofazată este limitat la 5 I(tr) ≤ I ≤ I(max). │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Atunci când un contor funcţionează în mai multe intervale de temperatură, se aplică valorile relevante ale erorii maxime tolerate.Contorul nu trebuie să fie utilizat abuziv la eroarea maximă tolerată sau să favorizeze sistematic una dintre părţi.4. Efectul admis al perturbaţiilor4.1. GeneralităţiAtunci când contoarele de energie electrică sunt conectate direct la sursa de alimentare, iar curentul de alimentare este, totodată, unul dintre măsuranzi, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.Contorul trebuie să îndeplinească cerinţele de mediu electromagnetic E2 şi cerinţele suplimentare prevăzute la pct. 4.2 şi 4.3.Mediul electromagnetic şi efectele admise ale perturbaţiilor implică situaţia în care se produc perturbaţii de lungă durată care nu trebuie să afecteze exactitatea peste valorile variaţiei critice şi perturbaţii tranzitorii, care pot cauza o degradare temporară sau o pierdere a funcţiei ori a rezultatului, dar pe care contorul trebuie să le recupereze şi care nu trebuie să afecteze exactitatea peste valorile variaţiei critice.În cazul în care există riscuri ridicate previzibile cauzate de fulgere sau în cazul în care predomină reţelele aeriene de alimentare, caracteristicile metrologice ale contorului trebuie să fie protejate.4.2. Efectul perturbaţiilor de lungă durată                                                                    Tabelul 3┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Valorile variaţiei critice pentru perturbaţii de lungă durată │├─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤│ │Valorile variaţiei critice││ Perturbaţie │ exprimate în procente ││ │pentru contoarele de clasă││ ├─────────┬────────┬───────┤│ │ A │ B │ C │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│Secvenţă de fază inversată │ 1,5 │ 1,5 │ 0,3 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│Dezechilibru de tensiune (aplicabil numai │ 4 │ 2 │ 1 ││contoarelor polifazate) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│Armonice în circuitele de curent*1) │ 1 │ 0,8 │ 0,5 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│Curent continuu şi armonice în circuitul de │ 6 │ 3 │ 1,5 ││curent*1) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│Salve de impulsuri rapide │ 6 │ 4 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┤│Câmpuri magnetice; câmpuri electromagnetice de │ 3 │ 2 │ 1 ││înaltă frecvenţă (RF radiate); perturbaţii prin │ │ │ ││conducţie introduse prin câmpuri de frecvenţă │ │ │ ││radio; şi imunitate la unde oscilatorii │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┘ Notă

  ──────────

  *1) În cazul contoarelor de energie electrică electromecanice nu se defineşte nicio valoare a variaţiei critice pentru armonicele din circuitele de curent continuu şi pentru curent continuu şi armonicele din circuitul de curent.

  ──────────
  4.3. Efectul admis al fenomenelor electromagnetice tranzitorii4.3.1. Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de energie electrică trebuie să fie astfel încât, în timpul perturbaţiei sau imediat după perturbaţie:- nicio ieşire destinată încercării exactităţii contorului să nu producă impulsuri sau semnale corespunzătoare unei energii superioare valorii variaţiei critice, iar într-un interval de timp rezonabil de la încetarea perturbaţiei, contorul trebuie:- să revină la funcţionarea în limitele erorilor maxime tolerate;- să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariţia perturbaţiei; şi- să aibă toate funcţiile de măsurare intacte;- să nu indice o variaţie a energiei înregistrate superioară valorii variaţiei critice.Valoarea variaţiei critice în kWh este m ● U(n) ● I(max) ● 10^(-6) (unde m este numărul de elemente de măsurare ale contorului, U(n) în volţi, iar I(max) în amperi).4.3.2. Pentru supracurent, valoarea variaţiei critice este de 1,5%.5. Adecvare5.1. Sub tensiunea nominală de funcţionare, eroarea pozitivă a contorului nu trebuie să depăşească 10%.5.2. Afişajul energiei totale trebuie să conţină un număr suficient de cifre pentru ca indicaţia să nu revină la valoarea sa iniţială atunci când contorul funcţionează timp de 4.000 de ore la sarcina maximă (I = I(max), U = U(n) şi PF = 1) şi să nu poată fi resetat în timpul utilizării.5.3. În cazul unei pierderi de energie electrică în cadrul circuitului, cantităţile de energie electrică măsurate trebuie să rămână disponibile pentru a fi citite în decursul unei perioade de cel puţin 4 luni.5.4. Funcţionarea fără sarcinăDacă tensiunea se aplică atunci când circuitul nu este parcurs de curent (circuitul de curent trebuie să fie deschis), contorul nu trebuie să înregistreze nicio valoare a energiei, oricare ar fi valoarea tensiunii între 0,8 ● U(n) şi 1,1 ● U(n).5.5. PornireContorul trebuie să pornească şi să continue să înregistreze la U(n), PF = 1 (contoare polifazate cu sarcini echilibrate) şi un curent egal cu I(st).6. Unităţi de măsurăEnergia electrică măsurată trebuie să fie indicată în kilowatt-ore sau în megawatt-ore.7. Punerea în funcţiune a) În cazul măsurării consumului casnic se permite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasă A. Pentru scopuri specifice, se poate solicita utilizarea oricărui contor de clasă B. b) În cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau din industria uşoară se permite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasă B. Pentru scopuri specifice, se poate solicita utilizarea oricărui contor de clasă C. c) Întreprinderea de utilitate publică sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea domeniului curentului, astfel încât contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului estimat sau prognozabil.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre şi dintre care producătorul poate alege sunt următoarele:B + F sau B + D sau H1.
   +  Anexa 6Contoare de energie termică (MI-004)Cerinţele relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă se aplică în cazul contoarelor de energie termică definite mai jos, care sunt utilizate pentru consum casnic, consum comercial şi pentru consumul din industria uşoară.DEFINIŢIIUn contor de energie termică este un mijloc de măsurare conceput pentru măsurarea energiei termice care, într-un circuit de schimb de energie termică, este degajată de un lichid numit agent termic.Contorul de energie termică este fie un aparat complet, fie un aparat combinat alcătuit din subansambluri (senzori de debit, pereche de senzori de temperatură şi calculator) definite la art. 3 pct. 2 din hotărâre sau o combinaţie a acestora. ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ theta │temperatura agentului termic │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │theta(in) │valoarea lui theta la intrarea în circuitul de schimb │ │ │termic │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │theta(out) │valoarea lui theta la ieşirea din circuitul de schimb │ │ │termic │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Delta theta │diferenţa de temperatură theta(in) - theta(out) cu │ │ │Delta theta ≥ 0 │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │theta(max) │limita superioară a lui theta la care contorul de energie │ │ │termică funcţionează corect în limitele erorilor maxime │ │ │tolerate │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │theta(min) │limita inferioară a lui theta la care contorul de energie │ │ │termică funcţionează corect în limitele erorilor maxime │ │ │tolerate │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Delta theta(max)│limita superioară a lui Delta theta la care contorul de │ │ │energie termică funcţionează corect în limitele erorilor │ │ │maxime tolerate │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │Delta theta(min)│limita inferioară a lui Delta theta la care contorul de │ │ │energie termică funcţionează corect în limitele erorilor │ │ │maxime tolerate │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │q │debitul agentului termic │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │q(s) │cea mai mare valoare a lui q admisă pe perioade scurte │ │ │pentru funcţionarea corectă a contorului de energie termică│ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │q(p) │cea mai mare valoare a lui q admisă permanent pentru │ │ │funcţionarea corectă a contorului de energie termică │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │q(i) │cea mai mică valoare a lui q admisă pentru funcţionarea │ │ │corectă a contorului de energie termică │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │P │puterea termică a schimbului termic │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ │P(s) │limita superioară a lui P admisă, la care contorul de │ │ │energie termică funcţionează corect │ └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICE1. Condiţii nominale de funcţionareValorile condiţiilor nominale de funcţionare trebuie să fie specificate de producător după cum urmează:1.1. Pentru temperatura agentului termic: theta(max), theta(min),- pentru diferenţele de temperatură: Delta theta(max), Delta theta(min), cu restricţiile următoare: Delta theta(max)/Delta theta(min) ≥ 10; Delta theta(min) = 3 K sau 5 K sau 10 K.1.2. Pentru presiunea agentului termic: presiunea internă pozitivă maximă pe care contorul o poate suporta permanent la limita superioară de temperatură.1.3. Pentru debitele agentului termic: q(s), q(p), q(i), unde valorile lui q(p) şi q(i) se supun următoarei restricţii: q(p)/q(i) ≥ 10.1.4. Pentru puterea termică: P(s).2. Clase de exactitatePentru contoarele de energie termică, se definesc următoarele clase de exactitate: 1, 2, 3.3. Erorile maxime tolerate aplicabile contoarelor de energie termică completePentru un contor de energie termică complet, erorile maxime tolerate relative, exprimate în procente din valoarea reală pentru fiecare clasă de exactitate, sunt:- pentru clasa 1: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) sunt definite la pct. 7.1 - 7.3;- pentru clasa 2: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) sunt definite la pct. 7.1 - 7.3;- pentru clasa 3: E = E(f) + E(t) + E(c), unde E(f), E(t), E(c) sunt definite la pct. 7.1 - 7.3.Contorul de energie termică complet nu trebuie să fie utilizat abuziv la eroarea maximă tolerată sau să favorizeze sistematic una dintre părţi.4. Efectele admise ale perturbaţiilor electromagnetice4.1. Contorul nu trebuie să fie influenţat de câmpurile magnetice statice şi nici de câmpurile electromagnetice la frecvenţa reţelei de alimentare.4.2. Influenţa unei perturbaţii electromagnetice trebuie să fie astfel încât variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai mare decât valoarea variaţiei critice prevăzută la pct. 4.3 sau rezultatul măsurării să fie indicat într-o asemenea manieră încât să nu poată fi interpretat ca rezultat valabil.4.3. Valoarea variaţiei critice pentru un contor de energie termică complet este egală cu valoarea absolută a erorii maxime tolerate aplicabile acelui contor de energie termică (vezi pct. 3).5. DurabilitateDupă efectuarea încercărilor de durabilitate corespunzătoare, ţinând cont de perioada de timp estimată de producător, contorul trebuie să satisfacă următoarele criterii:5.1. Senzori de debit: variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească valoarea variaţiei critice.5.2. Senzori de temperatură: variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească 0,1°C.6. Inscripţionări pe contorul de energie termică- Clasa de exactitate- Limitele debitului- Limitele de temperatură- Limitele diferenţei de temperatură- Locul de instalare a senzorului de debit - tur sau retur- Indicaţia sensului de curgere7. SubansambluriPrevederile referitoare la subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de acelaşi producător sau de producători diferiţi. Dacă un contor de energie termică este constituit din subansambluri, cerinţele esenţiale pentru contorul de energie termică se aplică şi subansamblurilor, dacă este cazul. În plus, se aplică următoarele cerinţe:7.1. Eroarea maximă tolerată relativă a senzorului de debit, exprimată în procente, pentru clasele de exactitate:- clasă 1: E(f) = (1 + 0,01 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%;- clasă 2: E(f) = (2 + 0,02 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%;- clasă 3: E(f) = (3 + 0,05 q(p)/q), dar nu mai mult de 5%,unde eroarea E(f) stabileşte raportul dintre valoarea indicată şi valoarea reală a relaţiei dintre semnalul de ieşire al senzorului de debit şi masa sau volumul.7.2. Eroarea maximă tolerată relativă a perechii de senzori de temperatură, exprimată în procente:- E(t) = (0,5 + 3 Delta theta(min)/Delta theta),unde eroarea E(t) stabileşte raportul dintre valoarea indicată şi valoarea reală a relaţiei dintre semnalul de ieşire al perechii de senzori de temperatură şi diferenţa de temperatură.7.3. Eroarea maximă tolerată relativă a calculatorului, exprimată în procente:- E(c) = (0,5 + Delta theta(min)/Delta theta),unde eroarea E(c) stabileşte raportul dintre valoarea energiei termice indicate şi valoarea reală a energiei termice.7.4. Valoarea variaţiei critice pentru un subansamblu al unui contor de energie termică este egală cu valoarea absolută corespunzătoare erorii maxime tolerate aplicabile subansamblului (a se vedea pct. 7.1, 7.2 sau 7.3).7.5. Inscripţionări pe subansambluri ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Senzor de debit: │Clasa de exactitate │ │ │Limitele debitului │ │ │Limitele de temperatură │ │ │Factorul nominal al contorului (de exemplu, │ │ │litri/impuls) sau semnalul de ieşire corespunzător │ │ │Indicaţia sensului de curgere │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Perechea de senzori │Identificarea tipului (de exemplu, Pt 100) │ │de temperatură: │Limitele de temperatură │ │ │Limitele diferenţei de temperatură │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Calculator: │Tipul senzorilor de temperatură │ │ │- Limitele de temperatură │ │ │- Limitele diferenţei de temperatură │ │ │- Factorul nominal al contorului (de exemplu, │ │ │litri/impuls) sau semnalul de intrare corespunzător │ │ │care provine de la senzorul de debit │ │ │- Locul de instalare a senzorului de debit - tur sau │ │ │retur │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘Punerea în funcţiune8. a) În cazul măsurării consumului casnic se permite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasă 3. b) În cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau de industrie uşoară măsurările se efectuează cu orice contor de clasă 2. c) În ceea ce priveşte cerinţele de la pct. 1.1-1.4, întreprinderea de utilitate publică sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încât contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului estimat sau prognozabil.EVALUAREA CONFORMITĂŢII9. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:B + F sau B + D sau H1.  +  Anexa 7Sisteme de măsurare pentru măsurarea continuăşi dinamică a cantităţilor de lichide,altele decât apa (MI-005)Cerinţele esenţiale relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii, enumerate în prezenta anexă, se aplică sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice şi continue a cantităţilor (volume sau mase) de lichide, altele decât apa. Acolo unde este cazul, termenii "volum şi L" din prezenta anexă se pot citi "masă şi kg".DEFINIŢII ┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Contor │mijloc de măsurare proiectat pentru măsurare în mod │ │ │continuu, memorare şi afişare, în condiţii de măsurare, a │ │ │cantităţilor de lichid care trec prin interiorul │ │ │traductorului de măsurare, instalat într-o conductă închisă │ │ │şi încărcată la maxim │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Calculator │parte a contorului care primeşte semnalele de ieşire de la │ │ │unul sau mai multe traductoare de măsurare şi, eventual, │ │ │de la mijloacele de măsurare asociate şi afişează │ │ │rezultatele măsurării │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Mijloc de │mijloc de măsurare conectat la un calculator destinat │ │măsurare │măsurării anumitor mărimi caracteristice lichidului, având │ │asociat │ca scop aplicarea unei corecţii şi/sau conversii │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Dispozitiv │parte a calculatorului care, luând în calcul │ │de conversie │caracteristicile lichidului (temperatură, densitate etc.), │ │ │măsurate cu ajutorul mijloacelor de măsurare asociate sau │ │ │stocate în memorie, converteşte automat: │ │ │- volumul lichidului măsurat în condiţii de măsurare, │ │ │într-un volum în condiţii de bază şi/sau într-o masă; sau │ │ │- masa lichidului măsurat în condiţii de măsurare, într-un │ │ │volum în condiţii de măsurare şi/sau într-un volum în │ │ │condiţii de bază. │ │ │NOTĂ: │ │ │Un dispozitiv de conversie include mijloacele de măsurare │ │ │asociate relevante. │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Condiţii de │condiţiile specificate la care este convertită cantitatea │ │bază │de lichid, măsurată în condiţii de măsurare │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Sistem de │sistem care cuprinde contorul însuşi şi toate dispozitivele │ │măsurare │necesare pentru a se asigura o măsurare corectă sau care │ │ │sunt destinate să faciliteze operaţiunile de măsurare │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Distribuitor │sistem de măsurare destinat realimentării cu combustibil │ │de │a autovehiculelor, ambarcaţiunilor mici şi avioanelor │ │combustibil │de mică dimensiune │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Instalaţie │instalaţie care permite clientului să folosească un sistem │ │de │de măsurare în scopul obţinerii lichidului pentru uz │ │autoservire │personal │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Dispozitiv │dispozitiv specific care face parte dintr-o instalaţie │ │de │de autoservire şi care permite unuia sau mai multor sisteme │ │autoservire │de măsurare să funcţioneze în această instalaţie │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Cantitate │cea mai mică cantitate de lichid pentru care măsurătoarea │ │minimă │este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru │ │măsurată │sistemul de măsurare │ │(MMQ) │ │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Indicaţie │indicaţia, exprimată în unităţi de volum sau de masă, │ │directă │corespunzătoare măsurandului pe care contorul este capabil, │ │ │din punct de vedere fizic, să îl măsoare │ │ │NOTĂ: │ │ │Indicaţia directă poate fi convertită într-o indicaţie a │ │ │unei alte mărimi folosind un dispozitiv de conversie. │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Întreruptibil/ │un sistem de măsurare este considerat ca fiind întreruptibil│ │Neîntreruptibil│sau neîntreruptibil după cum debitul de lichid poate sau nu │ │ │poate fi oprit uşor şi rapid │ ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Interval de │intervalul cuprins între valoarea minimă a debitului │ │debit │(Q(min)) şi valoarea maximă a debitului (Q(max)) │ └───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICE1. Condiţii nominale de funcţionareProducătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare ale mijlocului de măsurare, mai ales:1.1. Intervalul de debitIntervalul de debit este supus următoarelor condiţii:(i) intervalul de debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în intervalul de debit al fiecăruia din elementele sale, mai ales în cel al contorului;(ii) contorul şi sistemul de măsurare:Tabelul 1 ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┐ │Sistem de măsurare specific │Caracteristicile lichidului│Raportul minim │ │ │ │Q(max) : Q(min)│ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤ │Distribuitor de combustibil │Lichide, altele decât │10:1 │ │ │gazele lichefiate │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤ │ │Gaze lichefiate │5:1 │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤ │Sistem de măsurare │Lichide criogenice │5:1 │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤ │Sisteme de măsurare pe conductă │Toate lichidele │Adecvat pentru │ │şi sisteme pentru încărcarea │ │utilizare │ │vapoarelor │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤ │Toate celelalte sisteme de │Toate lichidele │4:1 │ │măsurare │ │ │ └────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┘1.2. Caracteristicile lichidului care urmează să fie măsurate de mijlocul de măsurare, specificând denumirea sau tipul de lichid sau caracteristicile sale relevante, de exemplu:- interval de temperatură;- interval de presiune;- interval de densitate;- interval de viscozitate.1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ şi/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.1.4. Condiţiile de bază pentru valorile convertiteNOTĂ:Pct. 1.4 nu aduce atingere obligaţiei statelor membre de a impune utilizarea unei temperaturi de 15°C, în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii.2. Clase de exactitate şi erori maxime tolerate2.1. Pentru cantităţile egale cu sau mai mari de 2 litri, erorile maxime tolerate ale indicaţiilor sunt următoarele:Tabelul 2 ┌───────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Clasa de exactitate │ ├───────────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ 0,3 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,5 │ ├───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Sisteme de măsurare (A)│ 0,3%│ 0,5%│ 1,0%│ 1,5%│ 2,5%│ ├───────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │Contoare (B) │ 0,2%│ 0,3%│ 0,6%│ 1,0%│ 1,5%│ └───────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘2.2. Pentru cantităţile mai mici de 2 litri, erorile maxime tolerate ale indicaţiilor sunt următoarele:Tabelul 3 ┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │Volum măsurat - V │ Eroare maximă tolerată (EMT) │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │V < 0,1L │4 x valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,1 L│ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │0,1 L ≤ V < 0,2 L │4 x valoarea din tabelul 2 │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │0,2 L ≤ V < 0,4 L │2 x valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,4 L│ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │0,4 L ≤ V < 1 L │2 x valoarea din tabelul 2 │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │1 L ≤ V < 2 L │valoarea din tabelul 2, aplicată la 2 L │ └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘2.3. Cu toate acestea, indiferent de cantitatea măsurată, eroarea maximă tolerată este dată de cea mai mare dintre următoarele două valori:- valoarea absolută a erorii maxime tolerate specificate în tabelul 2 sau 3;- valoarea absolută a erorii maxime tolerate pentru cantitatea minimă măsurată (E(min)).2.4.1. Pentru cantităţile minime măsurate mai mari sau egale cu 2 litri, se aplică următoarele condiţii:Condiţia 1E(min) trebuie să respecte condiţia: E(min) ≥ 2 R,unde R este cel mai mic interval de scală al dispozitivului de afişare.Condiţia 2E(min) este dat de formula:E(min) = (2MMQ) x (A/100),unde:- MMQ este cantitatea minimă măsurată;- A este valoarea numerică specificată în tabelul 2, rândul A.2.4.2. Pentru cantităţile minime măsurate care sunt mai mici de 2 litri, se aplică condiţia 1 de mai sus, iar E(min) este egală cu dublul valorii specificate în tabelul 3, în funcţie de valoarea specificată în tabelul 2, rândul A.2.5. Indicaţia convertităÎn cazul unei indicaţii convertite, erorile maxime tolerate sunt cele din rândul A al tabelului 2.2.6. Dispozitiv de conversieErorile maxime tolerate pentru indicaţiile convertite ale unui dispozitiv de conversie sunt egale cu ± (A - B), unde A şi B reprezintă valorile specificate în tabelul 2.Părţi componente ale dispozitivelor de conversie care pot fi încercate separat: a) CalculatorEroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă pentru indicaţiile corespunzătoare cantităţilor de lichid, aplicabilă calculelor, este egală cu o zecime din eroarea maximă tolerată specificată din tabelul 2, rândul A. b) Mijloace de măsurare asociateMijloacele de măsurare asociate trebuie să aibă o exactitate de măsurare cel puţin la fel de bună ca valorile prevăzute în tabelul 4:Tabelul 4 ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Eroare maximă │ Clase de exactitate │ │ tolerată pentru │ ale sistemului de măsurare │ │ măsurări ├─────────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤ │ │ 0,3 │ 0,5 │ 1,0 │ 1,5 │ 2,5 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────┴─────┴─────┼─────────┤ │Temperatură │ ± 0,3 °C│ ± 0,5 °C │ ± 1,0 °C│ ├───────────────────────┼─────────┴─────────────────┴─────────┤ │Presiune │ mai mică decât 1 MPa: ± 50 kPa │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │ de la 1 până la 4 MPa: ± 5 % │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │ │ mai mare decât 4 MPa: ± 200 kPa │ ├───────────────────────┼─────────┬─────────────────┬─────────┤ │Densitate │± 1 kg/mc│ ± 2 kg/mc │± 5 kg/mc│ └───────────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┘Aceste valori se aplică valorilor afişate corespunzătoare mărimilor caracteristice lichidului afişate de dispozitivul de conversie. c) Exactitatea funcţiei de calculEroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru calculul fiecărei mărimi caracteristice lichidului, este egală cu două cincimi din valoarea determinată la lit. b) de mai sus.2.7. Cerinţa prevăzută la pct. 2.6 lit. a) se aplică tuturor calculelor, nu numai conversiilor.2.8. Sistemul de măsurare trebuie să nu utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părţi.3. Efectul maxim admis al perturbaţiilor3.1. O perturbaţie electromagnetică poate avea asupra sistemului de măsurare unul dintre următoarele efecte:- variaţia rezultatului măsurării nu depăşeşte valoarea variaţiei critice, aşa cum este prevăzută la pct. 3.2; sau- indicaţia rezultatului măsurării prezintă o variaţie momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca fiind rezultatul măsurării. În plus, în cazul utilizării unui sistem întreruptibil, aceasta poate însemna şi imposibilitatea de a realiza măsurarea; sau- variaţia rezultatului măsurării este mai mare decât valoarea variaţiei critice, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de apariţia valorii variaţiei critice şi să întrerupă curgerea.3.2. Valoarea variaţiei critice este cea mai mare dintre următoarele două valori: a cincea parte din eroarea maximă tolerată pentru o anumită cantitate măsurată sau E(min).4. DurabilitateaDupă efectuarea unei încercări specifice, luând în calcul perioada de timp estimată de către producător, următoarele criterii trebuie să fie satisfăcute:Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, trebuie să nu depăşească valoarea specificată pentru contoare din tabelul 2, rândul B.5. Adecvarea5.1. Pentru oricare dintre mărimile măsurate în cadrul aceleiaşi măsurări, indicaţiile furnizate de diferite dispozitive nu trebuie să difere între ele cu mai mult decât valoarea unei diviziuni, în cazul în care dispozitivele au aceeaşi valoare a diviziunii. În cazul în care dispozitivele au valori ale diviziunii diferite, abaterea nu trebuie să depăşească cea mai mare valoare a diviziunii.Totuşi, în cazul unei instalaţii de autoservire, valoarea diviziunii dispozitivului principal de indicare al sistemului de măsurare şi valoarea diviziunii dispozitivului de autoservire trebuie să fie aceleaşi, iar rezultatele măsurării nu trebuie să difere între ele.5.2. În condiţii normale de utilizare, modificarea cantităţilor măsurate nu trebuie să fie permisă, în cazul în care acest lucru nu este vizibil cu uşurinţă.5.3. Orice proporţie de aer sau gaz care nu este detectabilă în lichid cu uşurinţă nu trebuie să conducă la o variaţie a erorii mai mare decât:- 0,5% pentru lichide, altele decât cele potabile, şi pentru lichidele cu o viscozitate care nu depăşeşte 1 mPa.s; sau- 1% pentru lichidele potabile şi lichidele cu o viscozitate mai mare de 1 mPa.s.Cu toate acestea, variaţia admisă trebuie să fie întotdeauna mai mare de 1% din MMQ.Această valoare se aplică în cazul pungilor de aer sau gaz.5.4. Mijloace de măsurare destinate a fi utilizate în cadrul vânzărilor directe5.4.1. Un sistem de măsurare destinat a fi utilizat în cadrul vânzărilor directe trebuie să configurat astfel încât să permită aducerea la zero a dispozitivului de afişare.Modificarea valorii cantităţii măsurate nu trebuie să fie posibilă.5.4.2. Afişarea cantităţii care serveşte drept bază a tranzacţiei trebuie să fie menţinută până în momentul în care părţile implicate în tranzacţie acceptă rezultatul măsurării.5.4.3. Sistemele de măsurare destinate a fi utilizate în cadrul vânzărilor directe trebuie să fie întreruptibile.5.4.4. Prezenţa oricărei proporţii de aer sau gaz în lichid nu trebuie să ducă la o variaţie a erorilor mai mare decât valorile prevăzute la pct. 5.3.5.5. Distribuitoare de combustibil5.5.1. Dispozitivele de afişare ale distribuitoarelor de combustibil pentru autovehicule trebuie să nu poată fi aduse la zero în timpul măsurării.5.5.2. Începerea unei noi măsurări trebuie să fie oprită până în momentul aducerii la zero a dispozitivului de afişare.5.5.3. Atunci când un sistem de măsurare este echipat cu un afişaj al preţului, diferenţa dintre preţul indicat şi preţul calculat pe baza preţului unitar şi a cantităţii indicate nu trebuie să fie mai mare decât preţul corespunzător lui E(min). Cu toate acestea, nu este necesar ca această diferenţă să fie mai mică decât cea mai mică unitate monetară.6. Defectarea sursei de alimentareUn sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranţă, cu ajutorul căruia se pot asigura toate funcţiile de măsurare pe durata defecţiunii reţelei de alimentare, sau să fie echipat cu mijloace de salvare şi de afişare a datelor prezente, pentru a permite finalizarea tranzacţiei în curs, precum şi cu mijloace de oprire a fluxului în momentul defectării reţelei de alimentare.7. Punerea în funcţiuneTabelul 5 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Clasa de │ Tipuri de sisteme de măsurare │ │exactitate│ │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0,3 │Sisteme de măsurare pe conductă │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 0,5 │Toate sistemele de măsurare, mai puţin cele cu indicaţii diferite│ │ │în acest tabel, în special: │ │ │- distribuitoare de combustibil (exclusiv cele pentru gazele │ │ │lichefiate); │ │ │- sisteme de măsurare instalate pe camioane-cisternă pentru │ │ │lichide cu viscozitate scăzută (< 20 mPa.s); │ │ │- sisteme de măsurare pentru încărcarea/descărcarea navelor; │ │ │vagoanelor-cisternă şi camioanelor-cisternă*1); │ │ │- sisteme de măsurare pentru lapte; │ │ │- sisteme de măsurare pentru realimentarea cu carburant a │ │ │aeronavelor. │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1,0 │Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, │ │ │măsurate la o temperatură mai mare sau egală cu -10 °C │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Sisteme de măsurare care, în mod normal, se încadrează în clasele│ │ │0,3 sau 0,5, dar care sunt utilizate pentru lichide: │ │ │- a căror temperatură este mai mică decât -10°C sau mai mare de │ │ │50°C; │ │ │- a căror viscozitate dinamică este mai mare de 1 000 mPa.s; │ │ │- al căror debit volumic maxim nu depăşeşte 20 L/h. │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1,5 │Sisteme de măsurare pentru dioxid de carbon lichefiat │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, │ │ │măsurate la o temperatură mai mică de -10°C (altele decât │ │ │lichidele criogenice) │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2,5 │Sisteme de măsurare pentru lichide criogenice (temperatură mai │ │ │mică de -153°C) │ ├──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │*1) Totuşi, se poate solicita utilizarea unor sisteme de măsurare de clasă │ │0,3 sau 0,5 atunci când se percep taxe vamale pentru uleiuri minerale la │ │încărcarea/descărcarea navelor, a vagoanelor-cisternă şi a │ │camioanelor-cisternă. │ │ │ │NOTĂ: │ │Totuşi, producătorul poate specifica o exactitate mai bună pentru un anumit │ │tip de sistem de măsurare. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8. Unităţi de măsurăValoarea cantităţii măsurate trebuie să fie afişată în mililitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grame, kilograme sau tone.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:B + F sau B + D sau H1 sau G.  +  Anexa 8Aparate de cântărit cu funcţionare automată (MI-006)Cerinţele esenţiale relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice din prezenta anexă şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în cap. I se aplică aparatelor de cântărit cu funcţionare automată definite mai jos, destinate determinării masei unui corp utilizând acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp.DEFINIŢII ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Aparat de cântărit│mijloc de măsurare care determină masa unui produs fără │ │cu funcţionare │intervenţia unui operator şi care urmăreşte un program │ │automată │prestabilit de procese automate caracteristice aparatului│ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat de cântărit│aparat de cântărit cu funcţionare automată care determină│ │cu funcţionare │masa unor sarcini discrete asamblate în prealabil │ │automată pentru │(de exemplu, preambalate) sau a unor sarcini individuale │ │sortare-etichetare│de produse în vrac │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat de cântărit│aparat de cântărit cu funcţionare automată pentru │ │cu funcţionare │sortare-etichetare care repartizează produsele cu mase │ │automată pentru │diferite în mai multe subgrupe, în funcţie de valoarea │ │verificarea şi │diferenţei dintre masa acestora şi un punct nominal │ │sortarea masei │de reglare stabilit │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat pentru │aparat de cântărit cu funcţionare automată pentru │ │etichetarea masei │sortare-etichetare care imprimă valoarea masei fiecărui │ │ │produs │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat pentru │aparat de cântărit cu funcţionare automată pentru │ │etichetarea │sortare-etichetare care imprimă valoarea masei şi a │ │masei/preţului │preţului fiecărui produs │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Dozator │aparat de cântărit cu funcţionare automată care umple │ │gravimetric cu │recipiente cu o masă prestabilită şi practic constantă, │ │funcţionare │denumită în continuare doză, dintr-un produs în vrac │ │automată │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat de cântărit│aparat de cântărit cu funcţionare automată care determină│ │totalizator │masa unui produs în vrac, prin subdivizare în sarcini │ │discontinuu │discrete. Masa fiecărei sarcini discrete este determinată│ │ │secvenţial şi totalizată. Fiecare sarcină discretă este │ │ │apoi livrată în vrac. │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat de cântărit│aparat de cântărit cu funcţionare automată care determină│ │totalizator │în mod continuu masa unei cantităţi de produs în vrac, │ │continuu │aflat pe o bandă transportoare, fără subdivizarea │ │ │sistematică a produsului şi fără întreruperea mişcării │ │ │benzii transportoare │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Basculă-pod │aparat de cântărit cu funcţionare automată prevăzut cu un│ │feroviară cu │receptor de sarcină dotat cu şine pentru transportul │ │funcţionare │vehiculelor feroviare │ │automată │ │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICE  +  Capitolul I Cerinţe comune pentru toate tipurile de aparate de cântărit cu funcţionare automată1. Condiţii nominale de funcţionareProducătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare pentru aparat, după cum urmează:1.1. Pentru măsurând:Domeniul de măsurare, specificat prin limita minimă şi limita maximă de cântărire1.2. Pentru mărimile de influenţă ale sursei de alimentare cu energie electrică:În cazul alimentării în curent alternativ: valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ sau limitele tensiunii de alimentare în curent alternativ.În cazul alimentării în curent continuu: valoarea nominală şi valoarea minimă a tensiunii de alimentare în curent continuu sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.1.3 Pentru mărimile de influenţă mecanice şi climatice:Intervalul minim de temperatură este de 30°C, cu excepţia cazurilor în care există specificaţii diferite în următoarele capitole din prezenta anexă.Clasele de mediu mecanic prevăzute la pct. 1.3.2 din anexa nr. 1 la hotărâre nu sunt aplicabile. Pentru aparatele care sunt utilizate în condiţii de solicitare mecanică deosebite, de exemplu aparatele instalate pe vehicule, producătorul trebuie să definească condiţiile mecanice de utilizare.1.4. Pentru alte mărimi de influenţă (după caz):- viteza/vitezele de funcţionare;- caracteristicile produsului/produselor de cântărit.2. Efectul admis al perturbaţiilor - mediu electromagneticPerformanţa cerută şi valoarea variaţiei critice sunt indicate în capitolul din prezenta anexă corespunzător fiecărui tip de aparat.3. Adecvare3.1. Aparatele trebuie să fie echipate cu mijloace de limitare a efectelor datorate înclinării, încărcării şi vitezei de funcţionare, într-o asemenea manieră încât erorile maxime tolerate să nu fie depăşite în condiţii normale de funcţionare.3.2. Pentru a permite aparatului să respecte erorile maxime tolerate în timpul funcţionării normale, trebuie furnizate facilităţi adecvate pentru manipularea materialelor.3.3. Orice interfaţă de comandă aflată la dispoziţia operatorului trebuie să fie explicită şi eficientă.3.4 Integritatea dispozitivului de afişare (acolo unde există) trebuie să poată fi verificată de către operator.3.5. Pentru a permite aparatului să respecte erorile maxime tolerate în timpul funcţionării normale, trebuie prevăzută o funcţie adecvată pentru a asigura reglarea la zero.3.6. Orice rezultat situat în afara intervalului de măsurare trebuie să fie semnalat ca atare atunci când tipărirea este posibilă.4. Evaluarea conformităţiiProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, dintre care producătorul poate alege, sunt următoarele:- pentru sisteme mecanice:B + D sau B + E sau B + F sau D1 sau F1 sau G sau H1;- pentru aparate electromecanice:B + D sau B + E sau B + F sau G sau H1;- pentru sisteme electronice sau sisteme care conţin software:B + D sau B + F sau G sau H1.  +  Capitolul II Aparat de cântărit cu funcţionare automată pentru sortare-etichetare1. Clase de exactitate1.1. Aparatele sunt împărţite în două categorii principale simbolizate prin:X sau Y,conform specificaţiilor producătorului.1.2. Aceste categorii principale sunt subîmpărţite în patru clase de exactitate, care sunt specificate de către producător:XI, XII, XIII şi XIIII şiY (I), Y (II), Y (a) şi Y (b).2. Aparate din categoria X2.1. Categoria X se aplică aparatelor utilizate pentru verificarea produselor preambalate realizate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.2. Clasele de exactitate sunt completate de un factor (x) care cuantifică abaterea standard maximă tolerată, prevăzută la pct. 4.2.Producătorul trebuie să specifice factorul (x), unde (x) trebuie să fie ≤ 2 şi de forma:1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.3. Aparate din categoria YCategoria Y se aplică tuturor celorlalte aparate de cântărit cu funcţionare automată, pentru sortare-etichetare.4. Erori maxime tolerate4.1. Eroarea medie pentru aparatele din categoria X/Eroarea maximă tolerată pentru aparatele din categoria YTabelul 1*Font 8* ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ │ Sarcina netă (m), în diviziuni de verificare (e) │Eroarea medie│Eroarea │ │ │ maximă │maximă │ │ │ tolerată │tolerată│ ├────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┼─────────────┼────────┤ │ XI │ Y (I) │ XII │ Y (II) │ XIII │ Y (a) │ XIIII │ Y (b) │ X │ Y │ ├────────┴───────────┼──────────┴─────────┼─────────┴────────┼───────┴───────┼─────────────┼────────┤ │ 0 < m ≤ 50 000 │ 0 < m ≤ 5 000 │ 0 < m ≤ 500 │ 0 < m ≤ 50 │ ± 0,5 e │ ± 1 e │ ├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤ │50 000 < m ≤ 200 000│ 5 000 < m ≤ 20 000 │ 500 < m ≤ 2 000 │ 50 < m ≤ 200 │ ± 1,0 e │ ± 1,5 e│ ├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────┤ │ 200 000 < m │20 000 < m ≤ 100 000│2 000 < m ≤ 10 000│200 < m ≤ 1 000│ ± 1,5 e │ ± 2 e │ └────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────┘4.2. Abaterea standardValoarea maximă tolerată pentru abaterea standard a unui aparat din clasa X (x) este rezultatul înmulţirii factorului (x) cu valoarea prevăzută mai jos, în tabelul 2.Tabelul 2 ┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ Sarcina netă (m) │Abaterea standard maximă tolerată│ │ │ pentru clasa X (1) │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │m ≤ 50 g │0,48 % │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │50 g < m ≤ 100 g │0,24 g │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │100 g < m ≤ 200 g │0,24 % │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │200 g < m ≤ 300 g │0,48 g │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │300 g < m ≤ 500 g │0,16 % │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │500 g < m ≤ 1 000 g │0,8 g │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │1 000 g < m ≤ 10 000 g │0,08 % │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │10 000 g < m ≤ 15 000 g │ 8 g │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │15 000 g < m │0,053 % │ └──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘Pentru clasele XI şi XII, (x) trebuie să fie mai mic decât 1.Pentru clasa XIII, (x) trebuie să nu depăşească 1.Pentru clasa XIIII, (x) trebuie să fie mai mare decât 1.4.3. Diviziunea de verificare - aparate cu o singură diviziune de verificareTabelul 3 ┌────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐ │Clase de exactitate │Diviziunea de verificare│Numărul diviziunilor│ │ │ │ de verificare │ │ │ │ n = Max/e │ ├─────────┬──────────┼────────────────────────┼─────────┬──────────┤ │ │ │ │ Minim │ Maxim │ ├─────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │ XI │ Y (I) │ 0,001 g ≤ e │ 50 000│ -│ ├─────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │ XII │ Y (II) │ 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g │ 100│ 100 000│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ 0,1 g ≤ e │ 5 000│ 100 000│ ├─────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │ XIII │ Y (a) │ 0,1 g ≤ e ≤ 2 g │ 100│ 10 000│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ 5 g ≤ e │ 500│ 10 000│ ├─────────┼──────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┤ │ XIIII │ Y (b) │ 5 g ≤ e │ 100│ 1 000│ └─────────┴──────────┴────────────────────────┴─────────┴──────────┘4.4. Diviziunea de verificare - aparate cu diviziuni multipleTabelul 4 ┌─────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ Clase de │Diviziunea de verificare│ Numărul diviziunilor │ │ exactitate │ │ de verificare │ │ │ │ n = Max/e │ ├─────────┬───────┼────────────────────────┼─────────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ Valoarea │ Valoarea │ │ │ │ │ minimă*1) │ maximă │ │ │ │ │n = Max(i)/e(i+1)│n = Max(i)/e(i)│ ├─────────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ XI │ Y (I)│ 0,001 g ≤ e(i) │ 50 000│ -│ ├─────────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ XII │ Y (II)│0,001 g ≤ e(i) ≤ 0,05 g │ 5 000│ 100 000│ │ │ ├────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ │ │ 0,1 g ≤ e(i) │ 5 000│ 100 000│ ├─────────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ XIII │ Y (a)│ 0,1 g ≤ e(i) │ 500│ 10 000│ ├─────────┼───────┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤ │ XIIII │ Y (b)│ 5 g ≤ e(i) │ 50│ 1 000│ └─────────┴───────┴────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Pentru i = r, în coloana corespunzătoare din tabelul 3, e este înlocuit cu e(r).

  ──────────
  unde:i = 1, 2,... ri = indicele intervalului parţial de cântărirer = numărul total de intervale parţiale5. Intervalul de măsurareLa specificarea intervalului de măsurare pentru aparatele din clasa Y, producătorul trebuie să ţină cont de faptul că limita minimă de cântărire nu trebuie să fie mai mică decât: ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │clasa Y(I): │100 e │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │clasa Y(II): │20 e pentru 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g şi │ │ │50 e pentru 0,1 g ≤ e │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │clasa Y(a): │20 e │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │clasa Y(b): │10 e │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │cântare utilizate pentru sortare, │5 e │ │de exemplu, balanţe poştale şi │ │ │cântare pentru deşeuri: │ │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘6. Reglarea dinamică6.1. Dispozitivul de reglare dinamică trebuie să funcţioneze într-un domeniu de sarcină specificat de producător.6.2. Când aparatul este prevăzut cu un dispozitiv de reglare dinamică pentru compensarea efectelor dinamice ale sarcinii aflate în mişcare, acesta trebuie să nu poată funcţiona în afara intervalului de sarcină şi trebuie să poată fi securizat.7. Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice7.1. Erorile maxime tolerate datorate factorilor de influenţă sunt:7.1.1. Pentru aparatele din categoria X:- în regim de funcţionare automată, conform valorilor indicate în tabelele 1 şi 2;- pentru cântărire statică în regim de funcţionare neautomată, conform valorilor indicate în tabelul 1.7.1.2. Pentru aparatele din categoria Y:- pentru fiecare sarcină în regim de funcţionare automată, conform valorilor indicate în tabelul 1;- pentru cântărire statică în regim de funcţionare neautomată, conform valorilor indicate pentru categoria X în tabelul 1.7.2. Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii este o diviziune de verificare.7.3. Intervalul de temperatură:- pentru clasele XI şi Y(I), intervalul minim de temperatură este de 5°C.- pentru clasele XII şi Y(II), intervalul minim de temperatură este de 15°C.
   +  Capitolul III Dozator gravimetric cu funcţionare automată1. Clase de exactitate1.1. Producătorul trebuie să precizeze clasa de exactitate de referinţă Ref(x) şi clasa (clasele) de exactitate de funcţionare X(x).1.2. Unui tip de aparat i se atribuie o clasă de exactitate de referinţă, Ref(x), corespunzătoare celei mai bune exactităţi posibile pentru aparatele de acest tip. După instalare, aparatelor individuale le sunt atribuite una sau mai multe clase de exactitate de funcţionare, X(x), în funcţie de produsele specifice ce vor fi cântărite. Factorul de desemnare a clasei (x) este ≤ 2 şi de forma 1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.1.3. Clasa de exactitate de referinţă, Ref(x), este aplicabilă pentru sarcini statice.1.4. Pentru clasa de exactitate de funcţionare X(x), X reprezintă o relaţie între exactitate şi masa sarcinii, iar (x) este un factor de multiplicare pentru limitele erorii specificate la pct. 2.2, pentru clasa X(1).2. Erori maxime tolerate2.1. Eroarea de cântărire statică2.1.1. Pentru sarcini statice în condiţii nominale de funcţionare, eroarea maximă tolerată pentru clasa de exactitate de referinţă Ref(x) este 0,312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei doze faţă de valoarea medie indicată în tabelul 5, multiplicată cu factorul de desemnare a clasei (x).2.1.2. Pentru aparatele la care doza poate să fie constituită din mai mult de o sarcină (de exemplu, aparatele cu combinare cumulativă sau selectivă), eroarea maximă tolerată pentru sarcini statice este exactitatea cerută pentru doză, aşa cum este specificat la pct. 2.2 (şi nu suma abaterilor maxime tolerate pentru sarcinile individuale).2.2. Abaterea faţă de valoarea medie a masei dozeiTabelul 5 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Valoarea masei dozei - m (g) │Abaterea maximă tolerată a fiecărei │ │ │doze faţă de valoarea medie, pentru │ │ │ clasa X(1) │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ m ≤ 50 │ 7,2% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 50 < m ≤ 100 │ 3,6 g │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 100 < m ≤ 200 │ 3,6% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 200 < m ≤ 300 │ 7,2 g │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 300 < m ≤ 500 │ 2,4% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 500 < m ≤ 1 000 │ 12 g │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 000 < m ≤ 10 000 │ 1,2% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 10 000 < m ≤ 15 000 │ 120 g │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 15 000 < m │ 0,8% │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘NOTĂ:Abaterea calculată a fiecărei doze faţă de valoarea medie poate fi ajustată pentru a ţine cont de efectul datorat dimensiunii particulelor materialului.2.3. Eroarea relativă faţă de valoarea prestabilită (eroarea de reglare)În cazul aparatelor pentru care este posibilă prestabilirea masei dozei, diferenţa maximă dintre valoarea prestabilită şi valoarea medie a masei dozelor nu trebuie să depăşească 0,312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei doze faţă de valoarea medie, aşa cum este specificat în tabelul 5.3. Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice3.1. Eroarea maximă tolerată datorată factorilor de influenţă este cea prevăzută la pct. 2.13.2. Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii este o variaţie a indicaţiei masei statice egale cu eroarea maximă tolerată prevăzută la pct. 2.1, calculată pentru doza minimă nominală, sau o variaţie care ar putea avea un efect echivalent asupra dozei, în cazul aparatelor pentru care doza este alcătuită din sarcini multiple. Valoarea variaţiei critice calculate trebuie să se rotunjească la valoarea diviziunii (d) imediat superioare.3.3. Producătorul trebuie să specifice valoarea dozei minime nominale.  +  Capitolul IV Aparat de cântărit totalizator discontinuu1. Clase de exactitateAparatele sunt împărţite în 4 clase de exactitate: 0,2; 0,5; 1 şi 2.2. Erori maxime tolerateTabelul 6 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Clasa de exactitate │ Eroarea maximă tolerată pentru │ │ │ sarcina totalizată │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,2 │ ± 0,10% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,5 │ ± 0,25% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │ ± 0,50% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │ ± 1,00% │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘3. Valoarea diviziunii de totalizareValoarea diviziunii de totalizare (d(t)) trebuie să fie cuprinsă în domeniul:0,01% Max ≤ d(t) ≤ 0,2% Max4. Sarcina totalizată minimă (Σ(min))Sarcina totalizată minimă (Σ(min)) nu trebuie să fie mai mică decât sarcina pentru care eroarea maximă tolerată este egală cu valoarea diviziunii de totalizare (d(t)) şi nici mai mică decât sarcina minimă specificată de producător.5. Reglarea la zeroAparatele care nu indică tara după fiecare descărcare trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de reglare la zero. Funcţionarea aparatului în regim automat trebuie să fie întreruptă dacă indicaţia la zero variază cu:- 1 d(t) la aparatele cu dispozitiv automat de reglare la zero;- 0,5 d(t) la aparatele cu dispozitiv semiautomat sau manual de reglare la zero.6. Interfaţa cu operatorulReglajele efectuate de către operator şi funcţia de reglare la zero nu trebuie să fie posibile în timpul funcţionării automate.7. TipărireaÎn cazul aparatelor prevăzute cu dispozitiv de tipărire, resetarea totalului trebuie să fie întreruptă până în momentul în care totalul este tipărit. În cazul unei întreruperi a funcţionării automate, sarcina totalizată trebuie să fie tipărită.8. Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice8.1. Erorile maxime tolerate datorate factorilor de influenţă sunt indicate în tabelul 7.Tabelul 7 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Sarcina (m) în diviziuni │ Eroarea maximă tolerată │ │ de totalizare (d(t)) │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0 < m ≤ 500 │ ± 0,5 d(t) │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 500 < m ≤ 2 000 │ ± 1,0 d(t) │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 000 < m ≤ 10 000 │ ± 1,5 d(t) │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘8.2. Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii este o diviziune de totalizare pentru orice indicaţie de masă şi orice sarcină totalizată memorată.  +  Capitolul V Aparat de cântărit totalizator continuu1. Clase de exactitateAparatele sunt împărţite în trei clase de exactitate, după cum urmează: 0,5; 1 şi 2.2. Intervalul de măsurare2.1. Producătorul trebuie să specifice intervalul de măsurare, raportul dintre sarcina netă minimă pe unitatea de cântărire şi limita maximă de cântărire şi sarcina totalizată minimă.2.2. Sarcina totalizată minimă Σ(min) nu trebuie să fie mai mică decât:800 d pentru clasa 0,5;400 d pentru clasa 1;200 d pentru clasa 2,unde d este valoarea diviziunii de totalizare a dispozitivului de totalizare generală.3. Erori maxime tolerateTabelul 8 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Clasa de exactitate │ Erori maxime tolerate pentru │ │ │ sarcina totalizată │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,5 │ ± 0,25% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │ ± 0,5% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │ ± 1,0% │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘4. Viteza benziiViteza benzii trebuie să fie specificată de producător. Pentru aparatele de cântărit cu funcţionare automată pe bandă cu o singură viteză şi aparatele de cântărit cu funcţionare automată pe bandă cu viteză variabilă prevăzute cu o comandă manuală de reglare a vitezei, viteza nu trebuie să varieze cu mai mult de 5% din valoarea nominală. Produsul de cântărit nu trebuie să aibă o viteză diferită de viteza benzii.5. Dispozitivul de totalizare generalăReglarea la zero a dispozitivului de totalizare generală nu trebuie să fie posibilă.6. Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice6.1. Eroarea maximă tolerată datorată unui factor de influenţă, pentru o sarcină care nu este mai mică decât Σ(min), trebuie să fie 0,7 din valoarea corespunzătoare indicată în tabelul 8, rotunjită la cea mai apropiată valoare a diviziunii de totalizare (d).6.2. Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii trebuie să fie 0,7 din valoarea corespunzătoare indicată în tabelul 8, pentru o sarcină egală cu Σ(min), pentru clasa atribuită aparatelor de cântărit cu funcţionare automată pe bandă, rotunjită la valoarea diviziunii de totalizare imediat superioară (d).  +  Capitolul VI Bascule-pod feroviare cu funcţionare automată1. Clase de exactitateAparatele sunt împărţite în patru clase de exactitate, după cum urmează:0,2; 0,5; 1 şi 2.2. Erori maxime tolerate2.1. Erorile maxime tolerate pentru cântărirea în mers a unui singur vagon sau a unui tren întreg sunt indicate în tabelul 9.Tabelul 9 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Clasa de exactitate │ Eroarea maximă tolerată │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,2 │ ± 0,1% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,5 │ ± 0,25% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │ ± 0,5% │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │ ± 1,0% │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘2.2. Eroarea maximă tolerată pentru cântărirea în mers a masei vagoanelor cuplate sau necuplate este cea mai mare dintre următoarele valori:- valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cea mai apropiată diviziune;- valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cea mai apropiată diviziune pentru masa unui vagon egală cu 35% din masa maximă a vagonului (aşa cum este specificată pe marcajele descriptive);- o diviziune (d).2.3. Eroarea maximă tolerată pentru cântărirea în mers a masei trenului este cea mai mare dintre următoarele valori:- valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cea mai apropiată diviziune;- valoarea calculată conform tabelului 9, pentru masa unui vagon egală cu 35% din masa maximă a vagonului (aşa cum este specificată pe marcajele descriptive) înmulţită cu numărul vagoanelor de referinţă ale trenului (fără a depăşi 10 vagoane) şi rotunjită la cea mai apropiată diviziune;- o diviziune (d), pentru fiecare vagon din tren, dar fără a depăşi 10 d.2.4. În cazul cântăririi vagoanelor cuplate, erorile pentru maximum 10% din rezultatele cântăririi efectuate la una sau mai multe treceri ale trenului pot depăşi eroarea maximă tolerată corespunzătoare indicată la pct. 2.2, dar nu trebuie să depăşească dublul erorii maxime tolerate.3. Valoarea diviziunii (d)Relaţia între clasa de exactitate şi valoarea diviziunii este cea prevăzută în tabelul 10.Tabelul 10 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Clasa de exactitate │ Valoarea diviziunii (d) │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,2 │ d ≤ 50 kg │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0,5 │ d ≤ 100 kg │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 1 │ d ≤ 200 kg │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2 │ d ≤ 500 kg │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘4. Intervalul de măsurare4.1. Limita minimă de cântărire nu poate fi mai mică de 1 t şi nici mai mare decât valoarea rezultată prin împărţirea masei minime a vagonului la numărul de cântăriri parţiale.4.2. Masa minimă a vagonului nu trebuie să fie mai mică de 50 d.5. Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice5.1. Eroarea maximă tolerată datorată unui factor de influenţă este cea indicată în tabelul 11.Tabelul 11 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Sarcina (m) în diviziuni │ Eroarea maximă tolerată │ │ de verificare (d) │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 0 < m ≤ 500 │ ± 0,5 d │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 500 < m ≤ 2.000 │ ± 1,0 d │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 2.000 < m ≤ 10.000 │ ± 1,5 d │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘5.2. Valoarea variaţiei critice datorate unei perturbaţii este valoarea unei diviziuni.
   +  Anexa 9Taximetre (MI-007)Cerinţele relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă se aplică taximetrelor.DEFINIŢIITaximetru - dispozitiv cuplat la un generator de semnale de distanţă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare.NOTĂ:Generatorul semnalelor de distanţă nu intră în domeniul de aplicare a hotărârii.Acest dispozitiv măsoară durata, calculează distanţa pe baza unui semnal produs de un generator de semnale de distanţă şi calculează şi afişează preţul de plată pentru o cursă pe baza distanţei calculate şi/sau a duratei măsurate a cursei.Preţul cursei - suma totală de plată pentru o cursă, bazată pe un tarif iniţial fix şi/sau distanţa şi/sau durata cursei. Preţul nu include un eventual cost suplimentar solicitat pentru servicii suplimentare.Viteza de comutare - valoarea vitezei obţinută prin împărţirea valorii tarifului orar la valoarea tarifului pe distanţă.Modul de calcul normal S (o singură aplicare a tarifului) - calculul preţului bazat pe aplicarea tarifului orar sub viteza de comutare şi aplicarea tarifului pe distanţă peste viteza de comutare.Modul de calcul normal D (aplicarea dublă a tarifului) - calculul preţului bazat pe aplicarea simultană a tarifului orar şi a tarifului pe distanţă pe tot parcursul cursei.Poziţia de funcţionare - diferitele moduri în care taximetrul execută diferite elemente ale funcţionării sale. Poziţiile de funcţionare se disting prin următoarele indicaţii: ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │"Liber" │poziţia de funcţionare în care calculul preţului cursei este │ │ │dezactivat │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │"Ocupat" │poziţia de funcţionare în care calculul preţului cursei se │ │ │efectuează pe baza unui eventual tarif iniţial şi a tarifului pe │ │ │distanţa parcursă şi/sau durata cursei │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │"Oprit" │poziţia de funcţionare în care preţul cursei este indicat şi în │ │ │care cel puţin calculul preţului în funcţie de durată este │ │ │dezactivat │ └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE DE PROIECTARE1. Taximetrul trebuie să fie proiectat astfel încât să calculeze distanţa şi să măsoare durata unei curse.2. Taximetrul trebuie să fie proiectat astfel încât să calculeze şi să afişeze preţul cursei prin creştere în paliere egale cu rezoluţia de 0,1 lei, în poziţia de funcţionare "Ocupat". De asemenea, taximetrul trebuie să fie proiectat astfel încât să afişeze preţul final al cursei în poziţia de funcţionare "Oprit".3. Taximetrul trebuie să permită aplicarea modurilor normale de calcul S şi D. Alegerea între aceste moduri de calcul trebuie să fie posibilă prin intermediul unui reglaj securizat.4. Taximetrul trebuie să fie capabil să furnizeze prin intermediul uneia sau mai multor interfeţe, securizate adecvat, următoarele date:- poziţia de funcţionare: "Liber", "Ocupat" sau "Oprit";- valorile totalizatoarelor conform pct 15.1;- informaţii generale: constanta generatorului semnalelor de distanţă, date privind securizarea, identificarea autovehiculului tip taxi, ora exactă, identificarea tarifului;- informaţii privind preţul cursei: suma totală de plată, tariful, modul de calcul al sumei de plată, cost suplimentar, data, ora plecării, ora sosirii, distanţa parcursă;- informaţii privind tariful/tarifele: parametrii tarifului/tarifelor.Legislaţia naţională privind transportul cu autovehiculele tip taxi poate impune anumite dispozitive care să fie conectate la interfaţa/interfeţele taximetrului. În cazul în care un asemenea dispozitiv este impus, dar nu este conectat sau nu funcţionează corespunzător, funcţionarea taximetrului trebuie să poată fi blocată automat printr-un dispozitiv de securitate.5. Dacă este relevant, trebuie să fie posibile reglarea taximetrului în funcţie de constanta generatorului semnalelor de distanţă la care este conectat şi securizarea respectivei reglări.Condiţii nominale de funcţionare6.1. Clasa de mediu mecanic aplicabilă este M3.6.2. Producătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare pentru taximetru, în special:- un interval de temperatură de minimum 80°C pentru mediul climatic;- limitele sursei de alimentare în curent continuu pentru care a fost proiectat mijlocul de măsurare.ERORILE MAXIME TOLERATE7. Erorile maxime tolerate, excluzând erorile cauzate de instalarea taximetrului pe autovehicul, sunt:- pentru timpul scurs de la începutul cursei: ± 0,1% - valoarea minimă a erorii maxime tolerate: 0,2 s;- pentru distanţa parcursă: ± 0,2% - valoarea minimă a eroii maxime tolerate: 4 m;- pentru calculul sumei de plată: ± 0,1% - valoarea minimă, incluzând rotunjirea: corespunzător celei mai puţin semnificative cifre a indicaţiei sumei de plată a cursei.EFECTELE ADMISE ALE PERTURBAŢIILOR8. Imunitatea electromagnetică8.1. Clasa electromagnetică de mediu aplicabilă este clasa E3.8.2 Erorile maxime tolerate prevăzute la pct. 7 trebuie să fie respectate şi în prezenţa unei perturbaţii electromagnetice.Defectarea sursei de alimentare9. În cazul scăderii tensiunii de alimentare până la o valoare sub limita minimă de funcţionare specificată de producător, taximetrul trebuie:- să continue să funcţioneze corect sau să îşi reia funcţionarea corectă fără să piardă datele existente înainte de scăderea tensiunii, dacă această scădere este temporară, de exemplu ca urmare a repornirii motorului;- să oprească măsurarea în curs şi să revină la poziţia "Liber" dacă scăderea tensiunii durează mai mult timp.ALTE CERINŢE10. Producătorul taximetrului trebuie să specifice condiţiile de compatibilitate între taximetru şi generatorul de semnal de distanţă.11. Dacă există un cost suplimentar pentru un serviciu suplimentar, introdus de conducătorul vehiculului prin comandă manuală, acesta trebuie exclus din preţul afişat al cursei. Cu toate acestea, în acest caz taximetrul poate afişa temporar valoarea preţului cursei cu includerea costului suplimentar.12. Dacă preţul cursei este calculat conform modului de calcul D, taximetrul poate avea un mod de afişare suplimentar, în care sunt afişate în timp real numai distanţa totală şi durata totală.13. Toate valorile afişate pentru pasager trebuie să poată fi identificate în mod corespunzător. Aceste valori, precum şi identificarea lor, trebuie să fie lizibile în mod clar, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.14.1. Dacă preţul care trebuie plătit sau măsurile care se impun împotriva utilizării frauduloase pot fi afectate de selectarea funcţionalităţii prin intermediul unui reglaj preprogramat, trebuie să fie posibilă securizarea reglajelor instrumentului şi a informaţiilor introduse.14.2. Posibilităţile de securizare disponibile pentru un taximetru trebuie să fie de asemenea natură încât să facă posibilă securizarea separată a fiecărui reglaj.14.3. Prevederile de la pct. 8.3 din anexa nr. 1 la hotărâre se aplică şi tarifelor.15.1. Taximetrul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de totalizare, care nu pot fi resetate, pentru fiecare dintre următoarele valori:- distanţa totală parcursă de autovehiculul tip taxi;- distanţa totală parcursă de autovehiculul tip taxi în poziţia de funcţionare "Ocupat";- numărul total de curse;- suma totală percepută drept supliment;- suma totală percepută drept preţ al cursei.Valorile totalizate trebuie să includă valorile salvate conform pct. 9 în condiţiile întreruperii alimentării.15.2. Dacă este deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică, un taximetru trebuie să permită stocarea timp de un an a valorilor totalizate, în scopul transferului valorilor din taximetru în alt mediu de stocare.15.3. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica utilizarea valorilor totalizate în scopul inducerii în eroare a pasagerilor.16. Este permisă modificarea automată a tarifelor datorită:- distanţei parcurse în cursă;- duratei cursei;- orei din zi;- datei calendaristice;- zilei din săptămână.17. În cazul în care caracteristicile autovehiculului tip taxi sunt importante pentru funcţionarea corectă a taximetrului, taximetrul trebuie prevăzut cu mijloace de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul tip taxi în care este instalat.18. În scopul testării după instalare, taximetrul trebuie să permită testarea separată a exactităţii măsurării timpului şi distanţei, precum şi a exactităţii calculului.19. Taximetrul şi instrucţiunile sale de instalare specificate de producător trebuie să fie de aşa natură încât, dacă este instalat conform indicaţiilor producătorului, să fie excluse, într-o măsură acceptabilă, alterările frauduloase ale semnalului de măsurare reprezentând distanţa parcursă.20. Cerinţele esenţiale generale referitoare la utilizarea frauduloasă trebuie să fie îndeplinite astfel încât interesele clientului, conducătorului auto, angajatorului conducătorului auto şi autorităţilor fiscale să fie protejate.21. Taximetrul trebuie proiectat astfel încât să se încadreze în erorile maxime tolerate fără a fi nevoie de reglare, de-a lungul unei perioade de un an de utilizare normală.22. Taximetrul trebuie prevăzut cu un ceas în timp real, prin intermediul căruia se păstrează evidenţa orei din zi şi a datei, una dintre aceste informaţii sau amândouă putând fi utilizate pentru modificarea automată a tarifelor. Cerinţele pentru ceasul de timp real sunt:- evidenţa timpului trebuie să aibă o exactitate de 0,02%;- posibilitatea de corecţie a ceasului nu trebuie să depăşească 2 minute pe săptămână.- corecţiile pentru ora de vară şi ora de iarnă trebuie să fie efectuate automat;- trebuie împiedicate corecţiile automate sau manuale efectuate în timpul unei curse.23. Valorile distanţei parcurse şi ale perioadei de timp înregistrate, dacă sunt afişate sau tipărite în conformitate cu hotărârea, trebuie să fie exprimate în următoarele unităţi de măsură:- distanţa parcursă: kilometri;- timpul scurs: secunde, minute sau ore, după cum este mai adecvat, ţinând cont de rezoluţia necesară şi necesitatea de a evita neînţelegerile.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:B + F sau B + D sau H1.  +  Anexa 10Măsuri materializate (MI-008)  +  Capitolul I Măsuri materializate ale lungimiiCerinţele esenţiale relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice din prezenta anexă şi procedurile de evaluare a conformităţii enumerate în prezentul capitol se aplică măsurilor materializate ale lungimii, aşa cum sunt definite în continuare. Cu toate acestea, cerinţa referitoare la furnizarea unei copii a declaraţiei de conformitate poate fi interpretată ca având aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de produse, nu pentru mijloace de măsurare individuale.DEFINIŢII ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Măsură materializată│mijloc de măsurare care conţine repere gradate plasate│ │a lungimii │la distanţe date în unităţile de măsură legale pentru │ │ │lungime │ └────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICECondiţii de referinţă1.1. Pentru benzi cu lungimi egale cu sau mai mari de 5 metri, în cazul aplicării unei forţe de tracţiune de 50 N sau a unei forţe de tracţiune de altă valoare, specificată de către producător şi marcată corespunzător pe bandă, erorile de măsurare nu trebuie să depăşească erorile maxime tolerate. În cazul măsurilor rigide sau semirigide, nu este necesară aplicarea unei forţe de tracţiune.1.2. Temperatura de referinţă este 20°C, cu excepţia cazului în care există alte specificaţii ale producătorului şi acestea sunt marcate corespunzător pe măsură.ERORI MAXIME TOLERATE2. Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, exprimată în mm, între două repere neconsecutive ale scării, este (a + bL), unde:- L este valoarea lungimii, rotunjită la următorul metru întreg; iar- a şi b sunt specificate în tabelul 1, prezentat mai jos.Dacă un interval terminal este limitat de o suprafaţă, eroarea maximă tolerată pentru orice distanţă începând din acest punct este mărită cu valoarea c, specificată în tabelul 1.Tabelul 1 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬──────┐ │ Clasa de exactitate │ a │ b │ c │ │ │ (mm)│ │ (mm) │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤ │I │ 0,1│ 0,1│ 0,1│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤ │II │ 0,3│ 0,2│ 0,2│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤ │III │ 0,6│ 0,4│ 0,3│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤ │D - clasă specială pentru benzile de imersie*1)│ │ │ │ │Până la 30 m inclusiv*2) │ 1,5│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤ │S - clasă specială pentru benzile utilizate │ 1,5│ 0│ 0│ │pentru măsurarea lichidelor din rezervoare │ │ │ │ │Pentru fiecare lungime de 30 m, atunci când │ │ │ │ │banda este sprijinită pe o suprafaţă plană │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┘ Notă

  ──────────

  *1) Se aplică la combinaţiile bandă/sondă.

  *2) Dacă lungimea nominală a benzii depăşeşte 30 m, se acceptă o eroare maximă admisă de 0,75 mm pentru fiecare 30 m de lungime.

  ──────────
  Benzile de imersie pot fi de clasă I sau II, caz în care pentru orice lungime dintre două repere ale scării, dintre care unul este pe suprafaţa imersată, iar celălalt pe bandă, eroarea maximă tolerată este ± 0,6 mm, în cazul în care, aplicând formula, valoarea calculată este mai mică decât 0,6 mm.Eroarea maximă tolerată pentru lungimea dintre două repere consecutive de scală şi diferenţa maximă tolerată între două intervale consecutive sunt specificate în tabelul 2 de mai jos.Tabelul 2 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Lungimea i a intervalului│Eroarea maximă tolerată sau diferenţa│ │ │în mm, conform clasei de exactitate │ │ ├───────────┬─────────────┬───────────┤ │ │ I │ II │ III │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤ │ i ≤ 1 mm │ 0,1 │ 0,2 │ 0,3 │ ├─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤ │ 1 mm < i ≤ 1 cm │ 0,2 │ 0,4 │ 0,6 │ └─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘În cazul unui metru pliant, îmbinarea între două elemente nu trebuie să cauzeze erori care să le suplimenteze pe cele de mai sus cu mai mult de: 0,3 mm pentru clasa II şi 0,5 mm pentru clasa III.Materiale3.1. Materialele din care sunt fabricate măsurile materializate de lungime trebuie să fie de aşa natură încât variaţiile de lungime datorate variaţiilor de temperatură de până la ± 8 °C faţă de temperatura de referinţă să nu depăşească erorile maxime tolerate. Această regulă nu se aplică măsurilor din clasele S şi D, în cazul în care producătorul are în vedere aplicarea unor corecţii datorate abaterilor termice faţă de citirile observate, dacă acest lucru este necesar.3.2. Măsurile construite din materiale ale căror dimensiuni se pot modifica din punct de vedere fizic, atunci când sunt supuse unui domeniu larg de umiditate relativă, pot fi incluse numai în clasele II şi III.Marcaje4. Valoarea nominală trebuie să fie marcată pe măsura materializată de lungime. Scările în milimetri trebuie să fie numerotate la fiecare centimetru, iar măsurile materializate de lungime a căror valoare a diviziunii este mai mare de 2 cm trebuie să aibă toate reperele numerotate.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:F1 sau D1 sau B + D sau H sau G.
   +  Capitolul II Măsuri de capacitate utilizate în cadrul vânzărilor directeCerinţele esenţiale relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii enumerate în prezentul capitol se aplică măsurilor de capacitate utilizate în cadrul vânzărilor directe, aşa cum sunt definite mai jos. Cu toate acestea, cerinţa referitoare la furnizarea unei copii a declaraţiei de conformitate poate fi interpretată ca având aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de produse, nu pentru mijloace de măsurare individuale. De asemenea, cerinţa care prevede ca mijlocul de măsurare să aibă inscripţionate pe acesta informaţii privind exactitatea de măsurare nu se aplică.DEFINIŢII ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Măsură de capacitate│măsură de capacitate (cum ar fi un pahar, un borcan │ │utilizată în cadrul │sau un degetar) proiectată pentru a determina │ │vânzărilor directe │capacitatea specificată a unui lichid (altul decât un │ │ │produs farmaceutic) care este vândut pentru consum │ │ │imediat │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Măsură cu reper │măsură de capacitate pentru vânzări directe marcată cu │ │ │un reper care arată capacitatea nominală │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Măsură cu preaplin │măsură de capacitate pentru vânzări directe a cărei │ │ │capacitate interioară este egală cu capacitatea │ │ │nominală │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Măsură de transfer │măsură de capacitate pentru vânzări directe în care │ │ │lichidul se decantează înainte de consum │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Capacitate │capacitatea interioară a măsurilor cu preaplin sau │ │ │capacitatea interioară până la un reper de umplere al │ │ │măsurii cu reper │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICE1. Condiţii de referinţă1.1. Temperatura de referinţă pentru măsurarea capacităţii este de 20°C.1.2. Poziţia pentru indicarea corectă: aşezarea liberă pe o suprafaţă plană şi orizontală.2. Erori maxime tolerateTabelul 1 - Erori maxime tolerate ┌───────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ │ Cu reper │ Cu preaplin │ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Măsuri de transfer │ │ │ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ < 100 ml │ ± 2 ml │ - 0 │ │ │ │ + 4 ml │ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ ≥ 100 ml │ ± 3% │ - 0 │ │ │ │ + 6% │ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Măsuri utilizate │ │ │ │în cadrul │ │ │ │vânzărilor directe │ │ │ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ < 200 ml │ ± 5% │ - 0 │ │ │ │ + 10% │ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │ ≥ 200 ml │± (5 ml + 2,5%)│ - 0 │ │ │ │ + 10 ml + 5% │ └───────────────────┴───────────────┴───────────────┘3. MaterialeMăsurile de capacitate utilizate în cadrul vânzărilor directe trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rigid şi stabil din punct de vedere dimensional pentru a menţine capacitatea în limitele erorii maxime tolerate.4. Formă4.1. Măsurile de transfer trebuie să fie proiectate astfel încât la o schimbare de conţinut egală cu eroarea maximă tolerată să se determine o schimbare de nivel de cel puţin 2 mm faţă de preaplin sau fată de reperul de umplere.4.2. Măsurile de transfer trebuie să fie proiectate astfel încât să nu se împiedice golirea completă a lichidului măsurat.5. Marcarea5.1. Capacitatea nominală declarată trebuie să fie marcată într-o manieră clară şi durabilă pe măsură.5.2. Măsurile de capacitatea utilizate în cadrul vânzărilor directe pot avea până la 3 marcaje de capacitate, distincte, marcate într-un mod clar şi inconfundabil.5.3. Toate marcajele de umplere trebuie să fie suficient de clare şi durabile astfel încât erorile maxime tolerate să nu fie depăşite în timpul utilizării.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre şi din care producătorul poate alege sunt:A2 sau F1 sau D1 sau E1 sau B + E sau B + D sau H.
   +  Anexa 11Mijloace de măsurare a dimensiunilor (MI-009)Cerinţele esenţiale relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă se aplică mijloacelor de măsurare a dimensiunilor definite mai jos.DEFINIŢII ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Aparat de măsurat │mijloc de măsurare a lungimii care serveşte la │ │lungimi │determinarea lungimii materialelor de tip frânghie │ │ │(de exemplu, textile, benzi, cabluri) în timpul │ │ │mişcării de avans a produsului care trebuie măsurat │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat de măsurat │mijloc de măsurare a ariei suprafeţei obiectelor │ │arii │de formă neregulată, de exemplu, obiecte din piele │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Aparat de măsurat │mijloc de măsurare destinat măsurării lungimii, │ │multidimensional │înălţimii şi lăţimii celui mai mic paralelipiped │ │ │dreptunghic în care poate fi inclus un produs │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘  +  Capitolul I Cerinţe comune tuturor mijloacelor de măsurare a dimensiunilorImunitatea electromagnetică1. Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui mijloc de măsurare a dimensiunilor trebuie să fie astfel încât:- variaţia rezultatului măsurării să nu depăşească valoarea variaţiei critice definită la pct. 2; sau- să fie imposibilă efectuarea oricărei măsurări; sau- să existe variaţii momentane ale rezultatului măsurătorii care să nu poată fi interpretate, memorate ori transmise ca rezultat al măsurării; sau- să existe variaţii ale rezultatului măsurătorii suficient de grave ca să fie observate de toţi cei interesaţi de rezultatul măsurării.2. Valoarea variaţiei critice este egală cu valoarea unei diviziuni.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre, pe care producătorul le poate alege, sunt următoarele:- pentru aparate mecanice sau electromecanice:F1 sau E1 sau D1 sau B + F sau B + E sau B + D sau H sau H1 sau G;- pentru aparate electronice sau aparate care conţin programe informatice:B + F sau B + D sau H1 sau G.  +  Capitolul II Aparate de măsurat lungimiCaracteristicile produsului de măsurat1. Materialele textile se caracterizează prin factorul specific K. Acest factor ţine seama de extensibilitatea şi greutatea pe unitatea de suprafaţă a produsului măsurat şi este definit de formula:┌───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ K │ = │epsilon [G(A) + 2,2N/mp], unde ││ │ │epsilon este alungirea relativă a unui eşantion de ţesătură de 1 m ││ │ │lăţime, la o forţă de tracţiune de 10 N; ││ │ │G(A) este greutatea pe unitatea de suprafaţă a unui eşantion de ││ │ │ţesătură, în N/mp. │└───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Condiţii de funcţionare2.1. DomeniuDimensiunile şi factorul K, dacă se aplică, trebuie să se afle între limitele specificate de producător pentru aparatul respectiv. Domeniile factorului K sunt prevăzute în tabelul1.*Font 9*                                                                       Tabelul 1 ┌─────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │Grupa│ Domenii ale K │ Produs │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ I │0 < K < 2 x 10^(-2) N/mp │Extensibilitate scăzută │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ II │2 x 10^(-2) N/mp < K < 8 x 10^(-2) N/mp │Extensibilitate medie │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ III │8 x 10^(-2) N/mp < K < 24 x 10^(-2) N/mp│Extensibilitate ridicată │ ├─────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ IV │24 x 10^(-2) N/mp < K │Extensibilitate foarte ridicată│ └─────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘2.2. În cazul în care obiectul măsurat nu este transportat de mijlocul de măsurare, viteza produsului trebuie să se încadreze în domeniul specificat de producător pentru aparatul respectiv.2.3. Dacă rezultatul măsurării depinde de grosimea, de starea suprafeţei şi de forma de livrare (de exemplu, pe o rolă mare sau într-o stivă), producătorul trebuie să specifice limitările de utilizare corespunzătoare.Erori maxime tolerate3. Aparat                                                  Tabelul 2 ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │Clasa de exactitate│ Eroarea maximă tolerată │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ I │0,125%, dar nu mai puţin de 0,005 L(m)│ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ II │0,25%, dar nu mai puţin de 0,01 L(m) │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ III │0,5%, dar nu mai puţin de 0,02 L(m) │ └───────────────────┴──────────────────────────────────────┘unde L(m) este lungimea minimă măsurabilă, adică cea mai mică lungime specificată de producător pentru care aparatul este destinat să fie utilizat.Valoarea reală a lungimii diferitelor tipuri de materiale trebuie să fie măsurată cu ajutorul unor aparate adecvate (de exemplu, o bandă). Pentru aceasta, materialul care este măsurat trebuie să fie aşezat plan şi neîntins pe un suport corespunzător (de exemplu, o masă potrivită).Alte cerinţe1. Aparatele trebuie să permită măsurarea produsului fără ca acesta să fie întins, în funcţie de extensibilitatea pentru care a fost conceput aparatul.  +  Capitolul III Aparate de măsurat ariiCondiţii de funcţionare1.1. IntervalDimensiunile produsului care se măsoară trebuie să fie cuprinse între limitele specificate de producător pentru aparatul respectiv.1.2. Starea produsuluiProducătorul trebuie să specifice limitările în funcţionarea aparatelor datorate vitezei, grosimii şi stării suprafeţei produsului, dacă aceste informaţii sunt relevante.Erori maxime tolerate2. AparatEroarea maximă tolerată este 1,0%, dar nu mai mică de 1 dmp.Alte cerinţe3. Forma de prezentare a produsuluiLa tragerea înapoi sau oprirea produsului nu trebuie să fie posibile apariţia unor erori de măsurare şi anularea datelor afişate.4. Valoarea diviziuniiAparatele trebuie să aibă valoarea diviziunii de 1,0 dmp. De asemenea, în scopul încercării, aparatul trebuie să dispună de o valoare a diviziunii de 0,1 dmp.  +  Capitolul IV Aparate de măsurat multidimensionalCondiţii de funcţionare1.1. IntervalDimensiunile produsului care se măsoară trebuie să fie în intervalul specificat de producător pentru aparatul respectiv.1.2. Dimensiunea minimăLimita inferioară a dimensiunii minime pentru toate valorile diviziunii este prevăzută în tabelul 1.                                                  Tabelul 1 ┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │Valoarea diviziunii (d)│Dimensiunea minimă (min) (limita inferioară)│ ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ d ≤ 2 cm │ 10 d │ ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ 2 cm < d ≤ 10 cm │ 20 d │ ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ │ 10 cm < d │ 50 d │ └───────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘1.3. Viteza de deplasare a produsuluiViteza trebuie să se încadreze în intervalul specificat de producător pentru aparatul respectiv.Erori maxime tolerate2. AparatEroarea maximă tolerată este ± 1,0 d.  +  Anexa 12Analizoare pentru gaze de eşapament (MI-010)Cerinţele relevante din anexa nr. 1 la hotărâre, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii enumerate în prezenta anexă se aplică analizoarelor pentru gaze de eşapament definite mai jos, proiectate pentru inspecţia şi întreţinerea profesională a autovehiculelor aflate în utilizare.DEFINIŢII ┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Analizor pentru │mijloc de măsurare care serveşte la determinarea │ │gaze de eşapament│fracţiilor volumice ale anumitor componente ale gazului de│ │ │eşapament de la motorul unui autovehicul cu aprindere prin│ │ │scânteie la nivelul de umiditate al eşantionului analizat │ │ │Aceste componente ale gazului de eşapament sunt: monoxidul│ │ │de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO(2)), oxigenul │ │ │(O(2))şi hidrocarburile (HC). │ │ │Conţinutul de hidrocarburi trebuie exprimat sub forma │ │ │fracţiei volumice de n-hexan (C6H14), măsurat cu ajutorul │ │ │tehnicilor de absorbţie în infraroşu. │ │ │Fracţiile volumice ale componentelor gazului sunt │ │ │exprimate în procente (% vol) pentru CO, CO(2) şi O(2) şi │ │ │în părţi pe milion (ppm vol) pentru hidrocarburi. │ │ │Suplimentar, un analizor de gaze de eşapament calculează │ │ │valoarea lambda din fracţiile volumice ale componentelor │ │ │gazului de eşapament. │ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Lambda │o valoare adimensională reprezentativă pentru eficienţa │ │ │arderii unui motor în funcţie de raportul aer/combustibil │ │ │din gazul de eşapament. Această valoare este determinată │ │ │cu o formulă de referinţă standardizată. │ └─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘CERINŢE SPECIFICEClase de instrumente1. La analizoarele pentru gazele de eşapament sunt definite două clase (0 şi I). Intervalele de măsurare minime relevante ale acestor clase sunt prevăzute în tabelul 1.                                                                    Tabelul 1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Clase şi intervale de măsurare │ ├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │ Parametru │ Clasele 0 şi I │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ fracţia de CO │ de la 0 la 5% vol │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ fracţia de CO(2) │ de la 0 la 16% vol │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ fracţia de HC │ de la 0 la 2.000 ppm vol │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ fracţia de O(2) │ de la 0 la 21% vol │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ (lambda) │ de la 0,8 la 1,2 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Condiţii nominale de funcţionare2. Valorile condiţiilor de funcţionare trebuie să fie specificate de către producător, după cum urmează:2.1. Pentru mărimile de influenţă mecanice şi climatice:- un domeniu minim de temperatură de 35°C pentru mediul climatic;- clasa mecanică de mediu aplicabilă este M1.2.2. Pentru cantităţile de influenţă a energiei electrice:- domeniul de tensiune şi frecvenţă pentru sursa de tensiune în curent alternativ;- limitele sursei de tensiune în curent continuu.2.3. Pentru presiunea mediului ambiant:- valorile minimă şi maximă ale presiunii mediului ambiant sunt, pentru ambele clase: p(min) ≤ 860 hPa, p(max) ≥ 1.060 hPa.Erorile maxime tolerate3. Erorile maxime tolerate sunt definite după cum urmează:3.1. Pentru fiecare dintre fracţiile măsurate, valoarea maximă a erorii tolerate, în condiţii nominale de funcţionare, în conformitate cu pct. 1.1 din anexa nr. 1 la hotărâre, este cea mai mare dintre cele două valori specificate în tabelul 2. Valorile absolute sunt exprimate în % vol sau în ppm vol, iar valorile în procente sunt exprimate ca procente din valoarea reală.                                                                    Tabelul 2 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Erori maxime tolerate │ ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤ │ Parametru │ Clasa 0 │ Clasa I │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ fracţia de CO │ ± 0,03% vol │ ± 0,06% vol │ │ │ ± 5% │ ± 5% │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ fracţia de CO(2) │ ± 0,5% vol │ ± 0,5% vol │ │ │ ± 5% │ ±5% │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ fracţia de HC │ ± 10 ppm vol │ ± 12 ppm vol │ │ │ ± 5% │ ± 5% │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ fracţia de O(2) │ ± 0,1% vol │ ± 0,1% vol │ │ │ ± 5% │ ± 5% │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘3.2. Eroarea maximă tolerată pentru calculul valorii lambda este de 0,3%. Valoarea convenţională reală se calculează cu formula stabilită la pct. 5.3.7.3 din Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 28 decembrie 1998.În acest scop, valorile afişate de analizorul pentru gaze de eşapament sunt folosite ca bază de calcul.Efectul admis al perturbaţiilor4. Pentru fiecare dintre fracţiile volumice măsurate de analizorul pentru gaze de eşapament, valoarea variaţiei critice este egală cu eroarea maximă tolerată a parametrului respectiv.5. Efectul unei perturbaţii electromagnetice trebuie să fie astfel încât:- oricare variaţie a rezultatului măsurării să nu depăşească valoarea variaţiei critice stabilită la pct. 4; sau- prezentarea rezultatului măsurării nu poate fi considerată ca fiind un rezultat valid.Alte cerinţe6. Rezoluţia trebuie să fie egală cu valorile indicate în tabelul 3 sau superioară acestora cu un ordin de mărime.                                                                    Tabelul 3 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Rezoluţia │ ├─────────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┤ │ │ CO │ CO(2) │ O(2) │ HC │ ├─────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┤ │Clasa 0 şi clasa I │ 0,01% vol │ 0,1% vol │ (1) │ 1 ppm vol │ └─────────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┘  (1) 0,01% vol pentru valori măsurate mai mici sau egale cu 4%, altfel 0,1%.Valoarea lambda trebuie să fie afişată cu o rezoluţie de 0,001.7. Abaterea medie pătratică a 20 de măsurări nu trebuie să depăşească o treime din modulul erorii maxime tolerate pentru fiecare fracţie volumică utilizată în cadrul încercării.8. Pentru măsurarea monoxidului de carbon, a dioxidului de carbon şi a hidrocarburilor, analizorul pentru gaze de eşapament, inclusiv sistemul specific de circulare a gazului, trebuie să indice 95% din valoarea finală determinată cu ajutorul gazelor pentru etalonare, într-un interval de 15 secunde din momentul trecerii de la un gaz cu conţinut zero, de exemplu, aer curat. Pentru măsurarea oxigenului, analizorul pentru gaze de eşapament aflat în condiţii similare trebuie să indice o valoare care diferă de zero cu mai puţin de 0,1% vol, în 60 de secunde de la schimbarea de la aer curat la un gaz fără oxigen.9. Componentele gazului de eşapament, altele decât cele ale căror valori sunt supuse măsurării, nu trebuie să afecteze rezultatele măsurărilor cu mai mult de jumătate din modulul erorilor maxime tolerate, atunci când acele componente sunt prezente în următoarele fracţii volumice maxime:6% vol CO;16% vol CO(2);10% vol O(2);5% vol H(2);0,3% vol NO;2.000 ppm vol HC (ca n-hexan);vapori de apă până la saturaţie.10. Un analizor pentru gaze de eşapament trebuie să aibă o funcţie de ajustare care oferă operaţii pentru aducerea la zero, etalonarea cu gaz şi reglarea internă. Funcţia de ajustare pentru aducerea la zero şi reglare internă trebuie să fie automată.11. Pentru funcţiile de reglare automată sau semiautomată, analizorul pentru gaze de eşapament nu trebuie să permită efectuarea niciunei măsurări atât timp cât ajustările nu au fost finalizate.12. Un analizor pentru gaze de eşapament trebuie să detecteze reziduurile de hidrocarburi din sistemul de circulare a gazelor. Nu trebuie să fie posibilă efectuarea niciunei măsurări dacă reziduurile de hidrocarburi prezente înainte de orice măsurare depăşesc 20 ppm vol.13. Un analizor pentru gaze de eşapament trebuie să aibă un dispozitiv pentru recunoaşterea automată a oricărei deficienţe de funcţionare a senzorului canalului de oxigen, provocată de uzură sau de o întrerupere a liniei de conectoare.14. În cazul în care analizorul pentru gaze de eşapament este capabil să funcţioneze cu diferiţi combustibili (de exemplu, petrol sau gaz lichefiat), trebuie să existe posibilitatea de selectare a coeficienţilor potriviţi, pentru calcularea valorii lambda fără ambiguitate în ceea ce priveşte formula adecvată.EVALUAREA CONFORMITĂŢIIProcedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14 din hotărâre şi din care producătorul poate alege sunt:B + F sau B + D sau H1.  +  Anexa 13Declaraţie UE de conformitate (nr. XXXX)*1) Notă

  ──────────

  *1) Atribuirea sau nu a unui număr declaraţiei de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.

  ──────────
  1. Modelul mijlocului de măsurare/Mijlocul de măsurare (produsul, tipul, lotul sau numărul de serie):2. Denumirea şi adresa producătorului sau, unde este cazul, a reprezentantului său autorizat:3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.4. Obiectul declaraţiei (identificarea mijlocului de măsurare permiţând trasabilitatea); dacă este necesar pentru identificarea unui produs, se poate adăuga o imagine;5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene:6. Trimiteri la standardele armonizate sau documentele normative relevante utilizate sau trimiteri la alte specificaţii tehnice relevante în legătură cu care se declară conformitatea:7. Dacă este cazul, organismul notificat ... (denumire, număr) a efectuat ... (descrierea intervenţiei) şi a emis certificatul:8. Informaţii suplimentare:Semnat pentru şi în numele:(locul şi data emiterii):(numele, funcţia) (semnătura):..............................-----