LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)."2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  FLORIN IORDACHE

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU
  Bucureşti, 12 iulie 2016.Nr. 141.-----