ORDIN nr. 1.058 din 5 iulie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2016    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. h), art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua, art. 359 alin. (2) şi art. 361 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 103/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 11 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Justificarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată se realizează fie de furnizor/prestator, fie de beneficiar, pe baza documentelor care atestă că livrările de bunuri şi prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. În cazul navelor care nu sunt noi, respectiv al navelor care au mai navigat, utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit, care sunt atribuite navigaţiei în largul mării, scutirile de TVA prevăzute de art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplică dacă nava este efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării. Pentru a determina dacă o navă este efectiv şi preponderent utilizată în largul mării nu pot fi luate în calcul doar criterii obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, însă acestea ar putea fi utilizate pentru a exclude din domeniul de aplicare a scutirilor navele care, în orice caz, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, respectiv nu ar fi capabile pentru navigaţie în largul mării. Cerinţa referitoare la navigaţia în largul mării nu se aplică scutirilor de TVA prevăzute de art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal în cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă. Pentru a stabili dacă o navă care îndeplineşte condiţiile obiective de a fi capabilă să navigheze în largul mării datorită lungimii şi tonajului a fost efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării, pot fi utilizate mijloace de probă prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alte mijloace de probă prevăzute de lege. În cazul livrării de nave care nu sunt noi, respectiv de nave care au mai navigat, îndeplinirea condiţiei ca nava să fie efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării este avută în vedere în perioada cuprinsă între data obţinerii navei şi data livrării acesteia, pentru cel mult ultimii 5 ani anteriori datei livrării navei. Conceptul de navigaţie «în largul mării» în sensul Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi al art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal acoperă orice parte a mării în afara apelor teritoriale ale oricărei ţări, care este dincolo de limita de 12 mile marine, măsurată de la liniile de bază stabilite în conformitate cu dreptul internaţional al mării (Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montego Bay la 10 decembrie 1982). (5) Scutirea prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplică atât pentru livrările de bunuri/prestările de servicii realizate în beneficiul direct al proprietarilor/operatorilor de nave, cât şi în situaţia în care între furnizori/prestatori şi proprietar/operator se interpune un agent de navă. Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal pentru livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe navele atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale, industriale sau de pescuit se aplică şi în situaţia în care în livrare se interpun intermediari care acţionează în nume propriu, dacă în momentul livrării destinaţia finală a bunurilor este cunoscută şi dacă transferul proprietăţii bunurilor în cauză către aceşti intermediari a intervenit cel mai devreme în acelaşi timp cu momentul în care operatorii navelor au fost abilitaţi să dispună în fapt de aceste bunuri ca şi cum ar fi avut calitatea de proprietari, astfel cum s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-526/13 «Fast Bunkering Klaipeda» UAB. Scutirea de taxă pentru prestările de servicii prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 şi 3 din Codul fiscal se justifică de către prestatorul serviciilor, în măsura în care locul prestării serviciilor este considerat a fi în România în conformitate cu prevederile art. 278 din Codul fiscal şi dacă acesta ar fi fost persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxă. Dacă locul prestărilor de servicii prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. h) pct. 1 şi 3 din Codul fiscal este în România, scutirea de taxă se justifică de beneficiarul serviciilor, dacă acesta ar fi persoana obligată la plata taxei conform art. 307 din Codul fiscal, în situaţia în care operaţiunea nu ar fi scutită. (6) În cazul prestărilor de servicii şi/sau al livrărilor de bunuri efectuate pentru nevoile directe ale navelor şi/sau pentru încărcătura acestora, pentru care se aplică scutirea prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, atât prestatorul/furnizorul, cât şi agentul de navă şi/sau intermediarii prevăzuţi la alin. (5) care intervin în livrare/prestare trebuie să justifice aplicarea scutirii cu declaraţia pe propria răspundere a proprietarului/ operatorului navei sau, după caz, cu o copie a acestei declaraţii, din care să rezulte că nava respectivă a fost efectiv şi preponderent utilizată în largul mării în perioada în care a fost deţinută sau operată de către proprietarul/operatorul navei, pentru cel mult ultimii 5 ani anteriori datei livrării bunurilor/prestării serviciilor respective."2. La articolul 8 alineatul (7), teza introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În cazul livrărilor de nave noi, respectiv de nave care nu au fost utilizate, scutirea prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal se aplică pe baza criteriilor obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care le face capabile pentru a fi utilizate în largul mării."3. La articolul 8 alineatul (7), exemplul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Exemplul 3: A livrează o navă, care este utilizată deja, către B. Nava îndeplineşte criteriile obiective, cum ar fi lungimea sau tonajul navei, care o fac capabilă pentru a fi utilizată în largul mării. Furnizorul A aplică scutirea de TVA dacă nava a fost utilizată efectiv şi preponderent în largul mării. Îndeplinirea condiţiei ca nava să fie efectiv şi preponderent utilizată pentru navigaţie în largul mării este avută în vedere în perioada cuprinsă între data obţinerii navei şi data livrării acesteia, pentru cel mult ultimii 5 ani anteriori datei livrării navei."  +  Articolul IILa Normele privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 104/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 8 februarie 2016, litera h) de la alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca antrepozitar autorizat să fie înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal;"  +  Articolul IIIAnexa nr. 2 "Regulament de organizare şi funcţionare a comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate" la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 220/2016 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Activitatea curentă a comisiilor teritoriale se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuţii de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior şi/sau frontieră, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate."2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Notele de prezentare se întocmesc de birourile/ compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile vinuri, alcool etilic şi/sau bere, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea contribuabililor, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, pentru producţia exclusivă de vinuri, precum şi referitoare la activitatea micilor distilerii şi a micilor fabrici de bere independente."3. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Plângerea prealabilă se depune la sediile birourilor vamale de interior şi/sau frontieră, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul autorităţii vamale, aceasta va fi înaintată, în termen de maximum 5 zile de la data primirii, birourilor vamale de interior şi/sau frontieră competente."4. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei teritoriale, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la birourile vamale de interior şi/sau frontieră şi obiectul cauzei."  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Anca Dana Dragu
    Bucureşti, 5 iulie 2016.Nr. 1.058.-----