INSTRUCȚIUNI din 21 iunie 2016privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței*)
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 13 iulie 2016  Notă
  *) Aprobate de Ordinul nr. 438 din 21 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 13 iulie 2016.
  În temeiul art. 26 alin. (1) și (3) și art. 27 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată,Consiliul Concurenței adoptă prezentele instrucțiuni.  +  Capitolul I Introducere. Obiect de reglementare1. Accesul la dosarul Consiliului Concurenței constituie una dintre garanțiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalității de tratament și a dreptului la apărare. Dreptul de acces la dosar este prevăzut de art. 45 alin. (2)-(7) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, denumită în continuare lege. Odată cu transmiterea raportului de investigație, președintele Consiliului Concurenței stabilește:a) termenul până la care părțile în cauză pot consulta dosarul și pot obține, în format electronic, copii și/sau extrase ale actelor procedurii de investigație;b) termenul pentru depunerea observațiilor scrise.Data audierilor va fi stabilită în funcție de complexitatea cazului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea raportului de investigație.2. Dreptul evidențiat anterior este distinct de dreptul general de acces la informațiile de interes public și nu intră în sfera de aplicare a reglementărilor privind liberul acces la informațiile de interes public*1), care urmăresc un alt scop. Notă
  *1) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.
  3. În sensul prezentelor instrucțiuni, expresia acces la dosar semnifică accesul permis reprezentanților autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale*2), persoanelor, întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi al căror comportament face obiectul raportului de investigație al Consiliului Concurenței. Notă
  *2) În cazurile privind posibila încălcare a art. 8 din lege.
  În sensul prezentelor instrucțiuni, expresia acces la documente semnifică accesul autorilor plângerilor sau al altor părți implicate a căror audiere poate fi admisă, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din lege. Aceste situații sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigație și, prin urmare, nu intră în sfera definiției noțiunii de "acces la dosar" reglementată de prezentele instrucțiuni. Aceste situații fac obiectul unei secțiuni separate din prezentele instrucțiuni.
  4. Prezentele instrucțiuni stabilesc care sunt informațiile pentru care se acordă accesul la dosar, când se acordă accesul și care sunt procedurile de urmat pentru realizarea accesului la dosar.5. Prevederile prezentelor instrucțiuni se aplică în mod corespunzător și în cazul investigaților privind un anumit sector economic, atunci când sunt impuse, prin decizie, măsuri necesare, adecvate și proporționale pentru remedierea disfuncționalităților pieței.
   +  Capitolul II Sfera de aplicare a accesului la dosar6. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit să asigure exercitarea efectivă a dreptului la apărare față de concluziile și propunerile din raportul de investigație. În acest sens, în cazurile prevăzute la art. 5, 6 sau 8 din lege, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, și în cazurile privind concentrările economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentanților autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale*3), întreprinderilor*4), respectiv asociațiilor de întreprinderi al căror comportament face obiectul raportului de investigație al Consiliului Concurenței, denumite în continuare destinatari ai raportului de investigație. Notă
  *3) În cazurile privind posibila încălcare a art. 8 din lege.
  *4) În cuprinsul acestor instrucțiuni, termenul "întreprindere" include atât întreprinderile, cât și asociațiile de întreprinderi. Termenul "persoană" se referă atât la persoana fizică, cât și la persoana juridică. Multe entități sunt în același timp și persoane juridice și întreprinderi, iar în acest caz ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeași situație este și în cazul în care o persoană fizică este întreprindere în înțelesul art. 5 și 6 din lege, respectiv art. 101 și 102 din TFUE. În procedurile referitoare la concentrări economice trebuie să se țină seama și de persoanele prevăzute la art. 9 din lege, chiar dacă este vorba despre persoane fizice. În cazul entităților fără personalitate juridică, dar care nu sunt nici întreprinderi și sunt implicate în procedurile desfășurate de Consiliul Concurenței, acesta din urmă aplică, atunci când este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate în prezentele instrucțiuni.
   +  Secţiunea 1 La ce documente se acordă accesulA. Conținutul dosarului Consiliului Concurenței7. Într-o investigație privind posibila încălcare a legii, a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, precum și într-o investigație având ca obiect compatibilitatea unei operațiuni de concentrare economică cu un mediu concurențial normal, dosarul Consiliului Concurenței cuprinde toate documentele*5) care au fost obținute, produse și/sau colectate de către Consiliul Concurenței în cadrul investigației. Notă
  *5) Conform prezentelor instrucțiuni, termenul "document" se referă la orice tip de informație, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acoperă totodată și orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil.
  8. Accesul la declarațiile întreprinderilor efectuate în vederea aplicării politicii de clemență este acordat numai destinatarilor raportului de investigație, în următoarele condiții:a) dacă se angajează - împreună cu reprezentanții legali care primesc acces în numele lor - să nu realizeze nicio copie, utilizând mijloace mecanice sau electronice, a informațiilor din declarațiile la care li s-a permis accesul; șib) dacă se angajează că informațiile obținute din declarație vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare ori administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declarațiile efectuate în vederea aplicării politicii de clemență.9. Procedura de acces la dosar cu privire la documentele ce privesc recunoașterea clară și neechivocă a răspunderii pentru încălcare, astfel reglementată la art. 57 alin. (2)-(4) din lege, va fi detaliată în Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată.10. Dacă în cursul unei investigații Consiliul Concurenței, ca urmare a unei cercetări mai detaliate, constată că unele documente adunate în urma solicitărilor de informații sau inspecțiilor efectuate nu au legătură cu obiectul investigației în cauză, acestea vor fi returnate celor de la care au fost ridicate, cel mai târziu până la data transmiterii raportului de investigație, iar orice copii ale acestora vor fi distruse. După returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.
  B. Documente accesibile11. Destinatarii raportului de investigație, astfel cum sunt definiți la pct. 6, trebuie să aibă posibilitatea de a cunoaște informațiile din dosar, astfel încât, pe baza acestora, să își poată face cunoscut, în mod efectiv, punctul de vedere cu privire la concluziile la care a ajuns echipa de investigație, exprimate în raportul de investigație. În acest sens, li se acordă accesul la documentele din dosarul Consiliului Concurenței, astfel cum este definit la pct. 7, cu excepția documentelor interne, secretelor de afaceri ale altor întreprinderi sau a altor informații confidențiale.12. Rezultatele unui studiu comandat în legătură cu obiectul investigației sunt accesibile pentru consultare împreună cu mențiunile privind sursele de informare și metodologia de studiu, ținându-se cont, atunci când este cazul, de protecția drepturilor de proprietate intelectuală.C. Documente inaccesibileC.1. Documente interne13. Documentele interne din dosarul Consiliului Concurenței nu au caracter incriminator sau dezincriminator*6). Acestea nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Concurenței se întemeiază în evaluarea unui caz. Părților nu li se permite accesul la documentele interne din dosarul Consiliului Concurenței. Notă
  *6) Exemple de documente interne sunt: proiecte, opinii, note ale compartimentelor Consiliului Concurenței sau ale altor autorități publice.
  14. În cazul întâlnirilor cu diverși participanți, Consiliul Concurenței poate redacta procese-verbale, astfel de documente constituind interpretarea proprie a autorității de concurență cu privire la cele exprimate în cadrul respectivelor întruniri, motiv pentru care sunt considerate documente interne. Cu toate acestea, atunci când participanții la întâlnire și-au însușit, prin semnătură, procesul-verbal al întâlnirii, acest document va fi accesibil după înlăturarea secretelor de afaceri sau a altor informații confidențiale din conținutul său. Astfel de documente constituie parte a dovezilor pe care Consiliul Concurenței le poate utiliza în evaluarea unui caz*7). Notă
  *7) Declarațiile obținute în temeiul art. 36 din lege, interviul realizat conform art. 37 din lege, respectiv explicațiile furnizate în temeiul art. 38 alin. (1) lit. c) din lege fac parte, în mod normal, din categoria documentelor accesibile.
  15. În situația unui studiu comandat având legătură cu procedurile inițiate de Consiliul Concurenței, corespondența dintre Consiliul Concurenței și cel ce realizează studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau în legătură cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, nefiind accesibilă.
  C.2. Corespondența cu alte autorități16. Un caz particular de documente interne este reprezentat de corespondența Consiliului Concurenței cu alte autorități publice care nu sunt destinatari ai raportului de investigație, precum și documentele interne primite de aceste autorități. Aceste documente neaccesibile sunt, de exemplu:a) corespondența dintre Consiliul Concurenței și alte autorități publice;b) corespondența dintre Consiliul Concurenței și alte autorități de concurență din statele membre ale Uniunii Europene, precum și cea dintre Consiliul Concurenței și Comisia Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 1 din 4 ianuarie 2003.17. În circumstanțe excepționale, Consiliul Concurenței acordă accesul la documentele ce provin de la autoritățile de concurență din alte state membre numai după înlăturarea eventualelor informații secrete de afaceri sau a altor informații confidențiale. Consiliul Concurenței va consulta autoritatea publică ce a remis documentele, înainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica eventualele secrete de afaceri sau alte informații confidențiale. Este situația documentelor care fac parte din elementele de probă folosite în procesul de investigare, într-un mod similar documentelor obținute de la terți.Aceste reguli se aplică, în special, documentelor și informațiilor obținute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.C.3. Informații confidențiale18. Dosarul Consiliului Concurenței poate conține și documente care includ secrete de afaceri și alte informații confidențiale cu privire la care accesul la dosar poate fi parțial sau total restricționat. Se acordă accesul la o versiune neconfidențială a informațiilor inițiale, astfel cum aceasta a fost transmisă de întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidențial. De cele mai multe ori, documentele pot deveni neconfidențiale prin simpla ștergere a informațiilor considerate confidențiale. În situația în care confidențialitatea poate fi asigurată printr-un rezumat al informațiilor relevante, se acordă accesul la acest rezumat. Acesta va fi redactat de către întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidențial, astfel încât să permită identificarea obiectului relevant al documentului al cărui rezumat se realizează. Consiliul Concurenței își rezervă dreptul de a verifica dacă rezumatul realizat de către întreprindere îndeplinește condiția de mai sus. Toate celelalte documente sunt accesibile în forma lor inițială.C.4. Secretele de afaceri19. Dacă dezvăluirea unor informații despre activitatea economică a unei întreprinderi poate dăuna grav intereselor acelei întreprinderi, aceste informații constituie secrete de afaceri. Informațiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informații tehnice și/sau financiare legate de know-how-ul unei întreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese și secrete de producție, surse de aprovizionare, cantități produse și vândute, cote de piață, liste de clienți și distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor și a prețurilor, strategia de vânzări.*8) Notă
  *8) Decizia din 18 septembrie 1996 în Cazul T-353/94 Postbank NV împotriva Comisiei (1996) ECR II-921, paragraful 87.
  C.5. Alte informații confidențiale20. Categoria "alte informații confidențiale" cuprinde informații, altele decât secretele de afaceri, care pot fi considerate confidențiale, în măsura în care dezvăluirea acestora poate dăuna semnificativ unei persoane sau unei întreprinderi. Instanțele europene au confirmat că este legitim refuzul de a dezvălui întreprinderilor anumite adrese primite de la clienții acestora, din moment ce această dezvăluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor măsuri represive*9). Prin urmare, noțiunea "alte informații confidențiale" poate include informații care ar permite părților să îi identifice pe autorii plângerilor, pe avertizorii de concurență definiți la art. 35 din lege sau pe alți terți, atunci când aceștia din urmă au o opțiune motivată de a rămâne anonimi. Notă
  *9) Instanțele europene s-au pronunțat asupra acestei probleme atât în cazuri de pretins abuz de poziție dominantă (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89, BPB Industries și British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P, BPB Industries și British Gypsum (1995) ECR I-865], cât și în cazuri de concentrare economică, Cazul T-221/95 Endemol împotriva Comisiei (1999) ECR II-1299, paragraful 69, și Cazul T-5/02 LavaI împotriva Comisiei (2002) ECR II-4381, paragraful 98 și următoarele].
  D. Criterii pentru acceptarea cererilor referitoare la tratamentul confidențial21. Pentru ca o informație să fie considerată confidențială, persoana, autoritatea sau instituția publică ori întreprinderea în cauză trebuie să facă o solicitare motivată în acest sens și această solicitare să fie acceptată de Consiliul Concurenței*10). Notă
  *10) A se vedea pct. 46.
  22. Solicitările de acordare a caracterului confidențial trebuie să aibă ca obiect informații care corespund descrierii menționate anterior pentru secretele de afaceri sau alte informații confidențiale. Motivele pentru care se solicită ca informațiile respective să fie tratate ca secrete de afaceri sau ca alte informații confidențiale trebuie fundamentate. Cererile de confidențialitate sunt formulate numai cu privire la informațiile obținute de Consiliul Concurenței de la aceeași persoană fizică sau întreprindere, iar nu cu privire la informațiile obținute din alte surse. În solicitare este necesar să se identifice părțile față de care informațiile deținute de Consiliul Concurenței sunt considerate confidențiale.23. Informațiile referitoare la o întreprindere care sunt deja cunoscute de către terți*11) cărora li s-au comunicat informațiile respective de către această întreprindere, în mod normal, nu sunt considerate ca fiind informații confidențiale*12). Informațiile care și-au pierdut importanța comercială*13) nu mai pot fi considerate confidențiale. Ca regulă generală, Consiliul Concurenței prezumă că informațiile referitoare la vânzări, datele privind cotele de piață ale părților și alte informații similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidențiale. Notă
  *11) În cazul unui grup sau al unei asociații, calitatea de "terț" se va aprecia față de grup sau de asociație.
  *12) Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informații confidențiale comunicate unei asociații profesionale de către membrii săi nu își pierd caracterul de secret profesional în ceea ce îi privește pe terți și nu pot fi transmise autorului plângerii. A se vedea cauzele conexate 209-215 și 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3125, pct. 46.
  *13) Spre exemplu, datorită trecerii timpului.
  24. În procedurile desfășurate în cazurile privind practicile anticoncurențiale, calificarea unei informații ca fiind confidențială nu constituie în sine o interdicție de a dezvălui o astfel de informație dacă aceasta este necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare (document incriminator) sau este necesară pentru disculparea unei părți (document dezincriminator).Consiliul Concurenței apreciază, de la caz la caz, dacă necesitatea de a proteja dreptul la apărare al destinatarilor raportului de investigație prin intermediul asigurării accesului la dosar, într-un mod cât mai larg posibil, poate depăși ca importanță preocuparea de a proteja informațiile confidențiale ale altor părți. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante și în special a următoarelor elemente:a) măsura în care informația contribuie în mod determinant la stabilirea existenței sau inexistenței faptei ilegale și forța sa probantă;b) măsura în care informația este indispensabilă;c) gradul de sensibilitate a anumitor informații (în ce măsură dezvăluirea acestor informații poate vătăma interesele economice ale persoanei sau ale întreprinderii în cauză). Considerații similare se aplică și procedurilor desfășurate în cazul concentrărilor economice, atunci când Consiliul Concurenței consideră că dezvăluirea de informații este necesară.25. Atunci când Consiliul Concurenței intenționează să dezvăluie informații, persoanei, autorității publice sau întreprinderii implicate trebuie să îi fie garantată posibilitatea de a furniza o versiune neconfidențială a documentelor care conțin respectiva informație, cu aceeași valoare probantă ca a documentelor inițiale. Versiunea neconfidențială va fi furnizată în același format ca varianta confidențială, înlocuind pasajele șterse cu un rezumat al acestora.
   +  Secţiunea a 2-a Când este acordat accesul la dosar26. Anterior transmiterii de către Consiliul Concurenței a raportului de investigație, potrivit prevederilor pct. 1, părțile în cauză nu au drept de acces la dosar.27. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere, o singură dată, după transmiterea de către Consiliul Concurenței a raportului de investigație, în scopul asigurării principiului egalității de tratament și a dreptului de apărare al destinatarilor raportului de investigație.28. Accesul la dosar poate fi asigurat de către raportor și membrii echipei de investigație. Părțile nu au acces la observațiile altor părți la raportul de investigație.
   +  Capitolul III Aspecte referitoare la autorul plângerii și alte părți implicate în procedurile Consiliului Concurenței29. Prezentul capitol se referă la situațiile în care Consiliul Concurenței poate sau trebuie să acorde acces autorului plângerii la anumite documente pe care le conține dosarul în procedurile privind practicile anticoncurențiale sau altor părți implicate în procedurile privind concentrările economice. Din perspectiva sferei de aplicare și a drepturilor deținute, aceste situații sunt diferite de accesul la dosar, astfel cum este definit în cap. II, având în vedere că imperativele dreptului la apărare nu subzistă în acest caz.  +  Secţiunea 1 Furnizarea de documente autorilor plângerilor în proceduri privind practicile anticoncurențiale30. În jurisprudența europeană s-a stabilit*14) că autorii plângerilor nu au aceleași drepturi și garanții ca părțile vizate de investigație. Autorii plângerilor nu pot pretinde dreptul de acces la dosar așa cum a fost stabilit pentru destinatarii raportului de investigație. Notă
  *14) A se vedea Cazul T-17/93 Matra-Hachette S.A. împotriva Comisiei (1994) ECRII-595, paragraful 34. Tribunalul a hotărât că drepturile terților, așa cum au fost prevăzute de art. 19 din Regulamentul Consiliului nr. 17 [înlocuit în prezent cu art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003], erau limitate la dreptul de a participa la procedura administrativă.
  31. Totuși, într-o etapă prealabilă declanșării unei investigații, autorul plângerii care, potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) din lege, a fost informat de intenția Consiliului Concurenței de a-i respinge plângerea poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenței și-a întemeiat analiza preliminară. Autorului plângerii i se va acorda accesul la aceste documente o singură dată, ca urmare a informării făcute de Consiliul Concurenței în sensul intenției de a-i respinge plângerea. În acest scop, autorul plângerii nu poate, cu toate acestea, avea acces la secrete de afaceri sau la alte informații confidențiale care aparțin altor părți implicate în procedură.32. Dacă în urma analizei unei plângeri se declanșează procedura de investigație, președintele Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din lege, poate admite audierea autorului plângerii, la cererea acestuia. Cu toate acestea, procedurile Consiliului Concurenței în cazurile de concurență nu constituie proceduri contradictorii între autorul plângerii, pe de o parte, și destinatarii raportului de investigație, pe de altă parte. Din acest motiv, drepturile procedurale ale autorului plângerii sunt mai limitate decât dreptul la apărare al destinatarilor raportului de investigație.33. Autorul plângerii a cărui audiere a fost admisă de către președintele Consiliului Concurenței poate primi o copie a versiunii neconfidențiale a raportului de investigație numai la cerere și dacă președintele Consiliului Concurenței apreciază că este util în interesul investigației. Autorul plângerii nu are drept de acces la secretele de afaceri sau la alte informații confidențiale pe care Consiliul Concurenței le-a obținut pe parcursul investigației.34. Documentele la care autorul plângerii a avut acces în contextul procedurilor puse în aplicare de Consiliul Concurenței nu pot fi utilizate decât în proceduri judiciare și administrative pentru aplicarea regulilor privind concurența și doar în scopul pentru care au fost solicitate.
   +  Secţiunea a 2-a Furnizarea de documente altor părți implicate în cadrul procedurilor privind concentrările economice35. Accesul la documente în cadrul procedurilor privind concentrările economice poate fi acordat, la cerere, altor părți implicate în procedura declanșată de Consiliul Concurenței, cărora li s-a transmis raportul de investigație, atunci când autoritatea de concurență apreciază că accesul este necesar pentru ca respectivele părți implicate să își poată prezenta observațiile.36. Alte părți implicate înseamnă participanți la concentrarea propusă, altele decât părțile care au notificat operațiunea, cum ar fi vânzătorul și întreprinderea ce constituie obiectul operațiunii de concentrare economică.  +  Secţiunea a 3-a Furnizarea de documente în cadrul unor situații specifice prevăzute de legeA. Impunerea de măsuri interimare37. Consiliul Concurenței poate impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară înainte de emiterea unei decizii, în caz de urgență determinată de riscul unui prejudiciu grav și ireparabil adus concurenței, în condițiile legii.38. În cadrul acestei proceduri, părțile care au fost informate de către Consiliul Concurenței cu privire la intenția de a adopta măsuri interimare, în termenul stabilit pentru prezentarea în scris a observațiilor, pot solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenței își bazează evaluarea preliminară. Părțile care solicită accesul la documente nu pot avea acces la secretele de afaceri și la alte informații confidențiale ce aparțin altor părți implicate în procedură.B. Acțiunea în despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de o practică anticoncurențială39. Potrivit prevederilor art. 66 din lege, în situația în care Consiliul Concurenței adoptă o decizie prin care este sancționată o practică anticoncurențială, persoanele fizice sau juridice care se consideră prejudiciate prin respectiva practică anticoncurențială pot formula cereri privind acordarea de despăgubiri, în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenței pe care se întemeiază acțiunea în subsidiar a rămas definitivă ori a fost menținută, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.40. În astfel de cazuri, pentru soluționarea cererilor privind acordarea de despăgubiri, instanțele pot solicita Consiliului Concurenței documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instanțele vor asigura respectarea confidențialității informațiilor reprezentând secrete de afaceri, precum și a altor informații confidențiale.
   +  Capitolul IV Procedura de punere în aplicare a accesului la dosar  +  Secţiunea 1 Procedura preliminară41. Orice persoană care transmite informații sau observații în cadrul unei proceduri declanșate sau care furnizează ulterior informații suplimentare Consiliului Concurenței în cadrul aceleiași proceduri cu privire la practici anticoncurențiale ori concentrări economice are obligația de a identifica în mod clar informațiile pe care le consideră confidențiale, cu prezentarea în scris a argumentelor în acest sens, și de a furniza o versiune separată, neconfidențială, în termenul stabilit de Consiliul Concurenței pentru transmiterea informațiilor.42. Fără a se aduce atingere prevederilor pct. 41, Consiliul Concurenței va solicita tuturor părților, în toate cazurile în care acestea furnizează documente*15), să identifice documentele sau părți ale documentelor în care consideră că există secrete de afaceri sau alte informații confidențiale ce le aparțin și să identifice părțile față de care informațiile respective urmează să fie considerate confidențiale. Notă
  *15) În cadrul procedurilor privind concentrările economice, principiile stabilite în prezentul punct și în cele subsecvente se aplică în mod corespunzător.
  43. În scopul rezolvării cu celeritate a solicitărilor de acordare a confidențialității potrivit prevederilor pct. 42, Consiliul Concurenței va stabili un termen până la care persoanele, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi trebuie:a) să își justifice solicitarea de confidențialitate cu privire la fiecare document, parte de document, declarație sau parte de declarație;b) să furnizeze Consiliului Concurenței o versiune neconfidențială a documentelor sau a declarațiilor, în care pasajele confidențiale sunt înlăturate.În cadrul procedurilor privind practici anticoncurențiale, părțile în cauză trebuie să furnizeze în termenul-limită stabilit un rezumat al fiecărui pasaj eliminat.44. Varianta neconfidențială și descrierea informațiilor înlăturate trebuie concepute astfel încât să permită oricărui destinatar al raportului de investigație care are acces la dosar să determine dacă informația înlăturată poate fi considerată relevantă pentru apărarea sa și, astfel, dacă sunt suficiente motive pentru a solicita Consiliului Concurenței accesul la informațiile calificate ca fiind confidențiale.
   +  Secţiunea a 2-a Tratamentul informațiilor confidențiale45. În cazul în care părțile implicate în procedurile Consiliului Concurenței nu respectă prevederile pct. 41-43, autoritatea de concurență va considera că documentele sau declarațiile în cauză nu conțin informații confidențiale. Consiliul Concurenței va considera că persoana sau întreprinderea în cauză nu are obiecții în ceea ce privește dezvăluirea documentelor ori a declarațiilor în integralitatea lor.46. În cadrul procedurilor privind practici anticoncurențiale și în cadrul procedurilor privind concentrări economice, în cazul persoanei sau al întreprinderii care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 41-43, în măsura în care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurenței:a) va accepta provizoriu solicitările de confidențialitate care prima facie par a fi justificate; saub) va informa partea în cauză că acceptă acordarea în tot sau în parte a caracterului confidențial solicitat, în cazurile în care solicitarea este justificată.47. Anterior transmiterii raportului de investigație, Consiliul Concurenței va reveni asupra acceptării provizorii a solicitării de confidențialitate atunci când informația respectivă este considerată necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare a legii, document incriminator, sau pentru disculparea unei părți, document dezincriminator, în conformitate cu dispozițiile pct. 24 și 56.48. În situația în care Consiliul Concurenței nu consideră temeinică cererea de confidențialitate de la început sau în situația în care consideră că trebuie să revină asupra acceptării provizorii a acestei cereri și are astfel intenția de a dezvălui informațiile în cauză, va garanta părții în cauză posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. În astfel de cazuri, Consiliul Concurenței informează în scris partea în cauză cu privire la intenția sa de a dezvălui informațiile, arătând motivele și stabilind o dată-limită până la care aceasta își poate preciza, în scris, punctul de vedere. În măsura în care, ulterior transmiterii acestui punct de vedere, va exista un dezacord în ceea ce privește solicitarea de acordare a confidențialității, partea în cauză se poate adresa președintelui Consiliului Concurenței.49. Atunci când există riscul ca o întreprindere în măsură să exercite o presiune economică, comercială sau de altă natură să adopte măsuri represive împotriva unor întreprinderi ori persoane, ca o consecință a colaborării acestora cu autoritatea de concurență, aceasta din urmă va proteja identitatea întreprinderilor sau persoanelor respective prin acordarea accesului la versiunea neconfidențială ori la rezumatul informațiilor vizate*16). Solicitările de a rămâne anonim în aceste circumstanțe vor fi tratate potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni. Notă
  *16) A se vedea Cazul T-5/02, Tetra Laval împotriva Comisiei, pct. 98, 104 și 105, respectiv Cazul 145/83, Stanley George Adams împotriva Comisiei.
   +  Secţiunea a 3-a Modalități de acces la dosar50. Consiliul Concurenței va permite accesul la dosar prin examinarea dosarului accesibil la sediul său și obținerea, în format electronic, de copii și/sau extrase ale documentelor, luându-se în considerare condițiile tehnice existente.51. Pentru a facilita accesul la dosar, destinatarii raportului de investigație vor primi, odată cu comunicarea acordului privind accesul la dosar, o listă a documentelor care fac parte din dosarul Consiliului Concurenței, astfel cum este definit la pct. 7.52. Accesul la probe este acordat, astfel cum acestea există în dosarul Consiliului Concurenței, în forma lor inițială. Consiliul Concurenței nu are obligația să furnizeze traducerea documentelor din dosar în cazul în care acestea au fost transmise într-o limbă străină.53. În măsura în care un destinatar al raportului de investigație consideră, după ce i s-a acordat accesul la dosar, că îi este necesară pentru apărarea sa cunoașterea unor documente, date și informații confidențiale, poate formula o cerere motivată în acest sens către președintele Consiliului Concurenței. Documentele, datele și informațiile confidențiale din dosarul Consiliului Concurenței pot fi solicitate, de regulă, o singură dată. În lipsa unor elemente noi, nu pot fi formulate cereri succesive de acces la documente, date și informații confidențiale.54. Documentele, datele și informațiile confidențiale din dosarul Consiliului Concurenței sunt accesibile pentru consultare ori obținere de copii și/sau extrase doar prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigația, prin aceeași cerere de chemare în judecată.55. Potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni, accesul la dosar este acordat cu condiția ca informația, odată obținută, să fie folosită numai în cadrul procedurilor judiciare și administrative pentru aplicarea regulilor privind concurența și doar în scopul pentru care a fost solicitată.56. Nicio dispoziție a prezentelor instrucțiuni nu interzice Consiliului Concurenței să dezvăluie și să utilizeze informațiile necesare pentru a dovedi o încălcare a legii, precum și a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE.57. Prevederile prezentei secțiuni, cu excepția celor de la pct. 51 și 53, se aplică și în situația acordării accesului la documente autorilor plângerilor în cadrul procedurilor privind practicile anticoncurențiale, precum și altor părți implicate în cazul procedurilor privind concentrările economice.
  -----