HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 8 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar."2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, fiecare instituţie sau autoritate publică organizează în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice puncte de informare-documentare."3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Instituţiile şi autorităţile publice pot organiza o bibliotecă virtuală, ce cuprinde o colecţie de informaţii de interes public, actualizate şi completate periodic cu informaţiile de interes public furnizate solicitanţilor."4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Informaţiile comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) se vor afişa obligatoriu pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1."5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să accesibilizeze paginile proprii de internet, în vederea asigurării accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o formă accesibilă, standardizată şi concisă. Informaţiile vor fi afişate, de regulă, în format editabil. (2) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să aducă la cunoştinţă publică, cel puţin anual, un raport periodic de activitate. Raportul periodic de activitate va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. (4) În situaţia în care raportul va fi elaborat anual, acesta va fi adus la cunoştinţă publică cel târziu la sfârşitul lunii aprilie din anul următor. (5) Publicitatea raportului prevăzut la alin. (3) va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată informaţiilor de interes public. Raportul poate fi afişat şi la sediul autorităţii publice. (6) Autorităţile şi instituţiile publice pentru care, prin lege specială, se prevede obligaţia elaborării şi prezentării unui raport privind activitatea proprie vor elabora doar raportul prevăzut de legea specială. În acest caz, raportul va cuprinde şi elementele prevăzute în anexa nr. 3."7. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu prin: a) afişare pe pagina de internet proprie a autorităţii sau instituţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; b) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii; c) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop, după caz. (2) Furnizarea informaţiilor de interes public în formele prevăzute la alin. (1) este modalitatea minimă obligatorie de comunicare din oficiu a informaţiilor de interes public pentru toate autorităţile şi instituţiile publice."8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative autorităţile şi instituţiile publice vor pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip. Acestea vor fi afişate pe pagina proprie de internet şi vor fi distribuite, la cerere, persoanelor interesate, prin intermediul structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate în anexele nr. 4-6. (3) Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut la alin. (1). (4) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaţia administrativă, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prevăzute în anexele nr. 7-9."9. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin mijloace electronice. (3) Informaţiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie."10. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) Dacă informaţiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format. (5) În aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informaţiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informaţiilor solicitate. (6) Informaţiile de interes public vor fi comunicate în termenele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă solicitantul nu a invocat acest act normativ în solicitarea de furnizare a informaţiilor publice."11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen; b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate; c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a); d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. (3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează."12. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să aducă la cunoştinţă publică contul în care se va efectua plata."13. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie. (5) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină."14. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public."15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea."16. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită."17. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie."18. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care deţin informaţiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare."19. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În situaţia în care informaţia publică solicitată se află pe un înscris care conţine atât informaţii la care accesul este liber, cât şi informaţii exceptate de la liberul acces, informaţia publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informaţiilor exceptate, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare."20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 5 zile de la înregistrare, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta."21. La articolul 26, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) asigură disponibilitatea informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina de internet şi la afişierul instituţiei, precum şi în alte modalităţi, după caz;"22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Fiecare instituţie sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde: a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public; b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes; c) numărul de solicitări rezolvate favorabil; d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.); e) numărul de solicitări adresate: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale; f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice; g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice; h) numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; i) numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare; j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice; k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate; l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare; m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns; n) informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie; o) măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii; p) numele şi prenumele persoanei desemnate, respectiv ale şefului compartimentului prevăzut la art. 3 alin. (1). (2) Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 va fi adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective şi va fi făcut public în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4). (3) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor asigura centralizarea rapoartelor prevăzute la alin. (1) de la autorităţile şi instituţiile publice din subordine. (4) Autorităţile publice locale din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti vor transmite către instituţiile prefectului raportul prevăzut la alin. (1) până la data de 30 aprilie a anului următor. (5) Prefectul analizează întocmirea raportului, conform anexei nr 10, şi poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale emitente completarea acestuia. (6) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile prefectului vor transmite rapoartele până la data de 15 mai către Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic."23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. (2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii."24. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului. (2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate."25. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."26. Anexele nr. 1 - 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta hotărâre.27. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7 - 10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-10 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

  Victoria-Violeta Alexandru

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 478.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)MODELde structurare a informaţiilor publicate dinoficiu pe pagina web a unei instituţii publice*Font 7*┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐│ Secţiunea │ │Secţiunea - Informaţii de││"Despre instituţie"/ │ │ interes public ││"Despre noi"/ │ └─┬───────────────────────┘│"Minister"/"Prezentare"│ │ ┌──────────────────────────┐└─┬─────────────────────┘ ├─┤ Solicitare informaţii. │  │ ┌────────────────────────────┐ │ │ Legislaţie │  ├─┤Legislaţie (organizarea │ │ └─┬────────────────────────┘  │ │şi funcţionarea instituţiei)│ │ │  │ └────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐  │ ┌────────────────────────────┐ │ ├─┤Numele şi prenumele persoanei│ │ Secţiunea - Contact │  ├─┤ Conducere │ │ │ │ responsabile pentru │ └───────────┬──────────────┘  │ └──┬─────────────────────────┘ │ │ │ Legea nr. 544/2001 │ └┐  │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────┘ ┌─────────────────┴─────────────────────┐  │ └─┤Lista persoanelor din │ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │  │ │conducere şi agenda de │ │ ├─┤Formular pentru solicitare în│ │1. Datele de contact ale autorităţii: │  │ │lucru a acestora │ │ │ │baza Legii nr. 544/2001 │ │denumire, sediu, numere de telefon/fax,│  │ └───────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘ │adrese e-mail (+formular de contact), │  │ ┌────────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │adresă pagină de internet, instrumente │  ├─┤ Organizare │ │ │ │Modalitatea de contestare a │ │social media. │  │ └──┬─────────────────────────┘ │ │ │deciziei şi formularele │ │ │  │ │ ┌─────────────────────────┐ │ ├─┤aferente pentru reclamaţie │ │2. Relaţii cu presa/mass-media: │  │ ├─┤ Regulament de │ │ │ │administrativă (refuz şi │ │persoană desemnată, date de contact. │  │ │ │organizare şi funcţionare│ │ │ │netrimitere în termen legal) │ │ │  │ │ └─────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘ │3. Programul de funcţionare al │  │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │instituţiei. │  │ ├─┤ Organigrama │ │ │ │ Lista cu documentele de │ │ │  │ │ └─────────────────────────┘ │ │ │interes public şi lista cu │ │4. Program de audienţe, cu precizarea │  │ │ │ ├─┤ documentele produse/ │ │modului de înscriere pentru audienţe │  │ │ ┌─────────────────────────┐ │ │ │ gestionate de instituţie. │ │şi a datelor de contact pentru │  │ │ │Lista şi datele de │ │ │ └─────────────────────────────┘ │înscriere. │  │ │ │contact ale instituţiilor│ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │  │ │ │care funcţionează în │ │ │ │ Rapoartele de aplicare a │ │5. Petiţii: adresă de e-mail pentru │  │ ├─┤subordinea/ coordonarea │ │ └─┤ Legii nr. 544/2001 │ │transmiterea petiţiilor │  │ │ │sau sub autoritatea │ │ └─────────────────────────────┘ │ │  │ │ │instituţiei în cauză. │ │ ┌──────────────────────────┐ │ │  │ │ └─────────────────────────┘ │ │Buletinul informativ │ └───────────────────────────────────────┘  │ │ ├─┤(Legea nr. 544/2001) │  │ │ ┌─────────────────────────┐ │ └──────────────────────────┘  │ │ │ Carieră (anunţurile │ │ ┌──────────────────────────┐  │ └─┤ posturilor scoase la │ │ │Buget din toate sursele de│  │ │ concurs) │ ├─┤ venituri │  │ └─────────────────────────┘ │ └─┬────────────────────────┘  │ ┌──────────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────────┐  ├─┤ Programe şi strategii │ │ ├─┤Buget pe surse financiare │  │ └──────────────────────────────┘ │ │ │ (începând cu anul 2015) │  │ │ │ └─────────────────────────────┘  │ ┌──────────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────────┐  └─┤ Rapoarte şi studii │ │ │ │Situaţia plăţilor (execuţia │    └──────────────────────────────┘ │ ├─┤bugetară), conform Anexei. │                                         │ │ └─────────────────────────────┘                                         │ │ ┌─────────────────────────────┐                                         │ │ │ Situaţia drepturilor │                                         │ │ │salariale stabilite potrivit │                                         │ └─┤ legii, precum şi alte │                                         │ │drepturi prevăzute de acte │                                         │ │ normative │                                         │ └─────────────────────────────┘                                         │ ┌──────────────────────────┐                                         ├─┤ Bilanţuri contabile │                                         │ └──────────────────────────┘                                         │ ┌──────────────────────────┐                                         ├─┤ Achiziţii publice │                                         │ └─┬────────────────────────┘                                         │ │ ┌─────────────────────────────┐                                         │ ├─┤ Programul anual al │                                         │ │ │ achiziţiilor publice │                                         │ │ └─────────────────────────────┘                                         │ │ ┌─────────────────────────────┐                                         │ │ │Centralizatorul achiziţiilor │                                         │ ├─┤publice şi - contractele cu │                                         │ │ │valoare de peste 5000 de euro│                                         │ │ │ conform anexei │                                         │ │ └─────────────────────────────┘                                         │ │ ┌─────────────────────────────┐                                         │ │ │Contractele cu valoare de │                                         │ │ │peste 5000 de euro (începând │                                         │ └─┤ cu anul 2015) │                                         │ └─────────────────────────────┘                                         │ ┌──────────────────────────┐                                         ├─┤Declaraţii de avere şi de │                                         │ │interese, conform anexei │                                         │ └──────────────────────────┘                                         │ ┌──────────────────────────┐                                         │ │ Formulare tip (cu │                                         └─┤ menţionarea timpului │                                           │ necesar completării) │                                           └──────────────────────────┘Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituţie într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi:- legislaţie - actele normative vor fi publicate în format pdf, având şi linkuri către portalul http://legislaţie.just.ro;- programe şi strategii - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;- rapoarte şi studii - format .doc, .docx, .odt şi alte formate text;- formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie - format .ods, .xml, .xls sau .xlsx;- formulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular).  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)Model - Buletin informativNOTĂ:Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│a) actele normative care reglementează organizarea │Se vor indica actele normative în temeiul cărora autorităţile││şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice │sau instituţiile publice îşi desfăşoară activitatea: │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor│Regulamentul de organizare şi funcţionare ││autorităţii sau instituţiei publice │Organigrama aprobată conform legii ││ │Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea │Numele şi prenumele persoanelor responsabile (numere de ││autorităţii sau a instituţiei publice şi ale │telefon/fax, adrese e-mail) ││funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor │ ││publice │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│d) coordonatele de contact ale autorităţii sau │1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere││instituţiei publice │de telefon/fax, adrese e-mail ││ │2. Programul de funcţionare al instituţiei │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│e) audienţe │Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere ││ │pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil │Bugetul aprobat ││ │Bilanţul contabil │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│g) programele şi strategiile proprii │Programele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice│├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│h) lista cuprinzând documentele de interes public │Se vor indica documentele de interes public stabilite la ││ │nivelul autorităţii sau instituţiei publice. │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│i) lista cuprinzând categoriile de documente produse │Se vor indica documente produse şi/sau gestionate la nivelul ││şi/sau gestionate, potrivit legii │autorităţii sau instituţiei publice. │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau│Se vor indica prevederea legală, termene şi instanţa la care ││a instituţiei publice în situaţia în care persoana se │se va introduce acţiunea. După caz, se vor prezenta alte ││consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la │moduri de contestare, cu indicarea procedurii specifice. ││informaţiile de interes public solicitate │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la normele metodologice)Model - Raport periodic de activitate*Font 7*┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Categorie de informaţii │ Detalii │ Corelare cu alte acte normative/documente │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│PROFIL ORGANIZAŢIONAL │- cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei │Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea ││ │- misiunea instituţiei şi responsabilităţi │Normelor metodologice de aplicare a Legii ││ │- contribuţia pe care trebuie să o aducă la obiectivele│nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de││ │guvernării şi la obiectivele asumate de România │interes public ││ │- datele de contact (adresă, telefon, email) │Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii ││ │ │nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de││ │ │interes public │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│POLITICI PUBLICE │ │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii privind │- priorităţile pentru perioada de raportare │- Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru ││rezultatele implementării │- pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, │aprobarea Componentei de management din cadrul ││Planului strategic │chestiuni bugetare, alocare bugetară │Metodologiei privind sistemul de planificare ││instituţional (PSI). │- indici de performanţă, cu prezentarea gradului de │strategică pe termen mediu al instituţiilor ││Acest document are o │realizare a acestora │administraţiei publice de la nivel central ││perspectivă de 3-4 ani - │- prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de │- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea ││termen mediu - şi trebuie │raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau │Componentei de programare bugetară din cadrul ││să descrie mandatul, │instituţiei publice │Metodologiei privind sistemul de planificare ││viziunea, obiectivul │- ce rezultate s-au obţinut cu resursele avute la │strategică pe termen mediu al instituţiilor ││general, obiectivele │dispoziţie (monitorizarea implementării) │administraţiei publice de la nivel central ││specifice împreună cu │- raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, │- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea ││programele bugetare pentru │respectiv pe obiective │Normelor metodologice de aplicare a Legii ││fiecare minister │- nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo │nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de││ │unde este cazul) │interes public ││ │- propuneri pentru remedierea deficienţelor │Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii ││ │- informaţii relevante privind performanţa ministerului│nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de││ │din rapoartele de audit intern sau extern (ale Curţii │interes public ││ │de Conturi) │ ││ │- politici publice aflate în implementare │ ││ │- rezultatele aşteptate ale documentelor de politici │ ││ │publice │ ││ │- stadiul îndeplinirii obiectivelor generale şi │ ││ │obiectivelor specifice │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Priorităţi pentru perioada │Teme, investiţii etc. - corelate cu contribuţia pe care│Priorităţile strategice ale instituţiei Planul de ││următoare │instituţia trebuie să o aducă la obiectivele guvernării│guvernare/Planul sectorial de acţiune al instituţiei ││ │şi la obiectivele asumate de România │ ││ │Menţionarea perioadei - 1 sau 5 ani sau altă perioadă │ ││ │la alegerea instituţiei │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ│ │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Bugetul instituţiei │Sinteza bugetului pe surse de finanţare, cel puţin │ ││ │referitor la: │ ││ │- finanţare de la bugetul de stat │ ││ │- finanţare rambursabilă │ ││ │- fondurile externe nerambursabile postaderare primite │ ││ │în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi│ ││ │finanţate conform unor decizii/acorduri/ înţelegeri/ │ ││ │memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor │ ││ │donatori │ ││ │- venituri proprii etc. │ ││ │- o sinteză a cheltuielilor detaliate pe părţi, │ ││ │capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi │ ││ │alineate, după caz │ ││ │Anexat - bugetul complet în format de date deschise, │ ││ │inclusiv programele de investiţii publice, care se │ ││ │prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator │ ││ │principal de credite │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii legate de │- lista de contracte încheiate (obiectul contractului, │ ││procesul de achiziţii │suma, procedura de achiziţii publice folosită, numele │ ││publice, achiziţiile │câştigătorului) │ ││sectoriale şi concesiunile │- numărul de procese de achiziţii pe categorii, pentru │ ││de lucrări şi servicii │anul încheiat │ ││ │- câte achiziţii s-au realizat prin sistemul electronic│ ││ │din totalul achiziţiilor desfăşurate pe parcursul │ ││ │exerciţiului anului calendaristic de raportare │ ││ │- durata medie a unui proces de achiziţie publică pe │ ││ │categorii de achiziţii │ ││ │- număr de contestaţii formulate la Consiliul Naţional │ ││ │de Soluţionare a Contestaţiilor │ ││ │- câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura │ ││ │de anulare │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii despre litigii │- număr de litigii aflate pe rolul instanţelor de │ ││în care este implicată │judecată pe tipuri şi obiectul lor, cu indicarea │ ││instituţia (în general, nu │contextului litigiului │ ││doar cele legate de │- câte au fost pierdute │ ││achiziţii publice) │- câte au fost câştigate │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Organigrama │Afişarea organigramei cu evidenţierea numelor │ ││ │persoanelor cu funcţii de conducere şi a numărului de │ ││ │posturi ocupate, respectiv a numărului total de posturi│ ││ │disponibile, precum şi a departamentelor cu date de │ ││ │contact │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii despre │- informaţii despre fluctuaţia de personal │ ││managementul resurselor │- numărul de concursuri organizate │ ││umane │- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere │ ││ │- numărul de funcţii de conducere exercitate temporar │ ││ │- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│RELAŢIA CU COMUNITATEA │ │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Raport de activitate Legea │Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat │ ││nr. 544/2001, cu │într-un document distinct, în conformitate cu │ ││modificările şi │prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice. │ ││completările ulterioare │ │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Raport de activitate Legea │Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat │Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind ││nr. 52/2003, republicată) │într-un document distinct, în raportul anual de │transparenţa decizională în administraţia publică, ││ │activitate al instituţiei făcându-se trimitere la │republicată ││ │acesta. │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii despre atragerea│- lucrul cu voluntari │ ││de resurse din comunitate │- parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de │ ││ │afaceri, participări în asociaţii internaţionale, │ ││ │înfrăţiri │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│LEGISLAŢIE │ │ │├───────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Informaţii despre proiecte │- nr. de iniţiative │ ││de acte normative iniţiate │- denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ şi │ ││de către instituţie │subiectul abordat, codul actului normativ │ ││ │- puncte de vedere la proiectele altor instituţii │ ││ │- priorităţi legislative pentru perioada următoare │ │└───────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la normele metodologice)Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes publicDenumirea autorităţii sau instituţiei publice .................Sediul/Adresa .....................................Data .................................Stimate domnule/Stimată doamnă .........................,Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):....................................................................Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Pe e-mail, la adresa ............................ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Pe e-mail în format editabil: ......... la adresa ............. │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Pe format de hârtie, la adresa ................................ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    .....................................................................Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).Vă mulţumesc pentru solicitudine,...............................semnătura petentului (opţional)Numele şi prenumele petentului ...................................Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail .............Profesia (opţional) ................................................Telefon (opţional) .................................................  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la normele metodologice)Model - Reclamaţie administrativă (1)Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ........................Sediul/Adresa ........................................................Data .................................................................Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................,Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. .......... din data de ............... am primit un răspuns negativ, la data de ............., de la .................. (completaţi numele respectivului funcţionar)Documentele de interes public solicitate erau următoarele: .............................Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ........................Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.Vă mulţumesc pentru solicitudine,.................................(semnătura petentului)Numele şi adresa petentului ...............................Adresa ....................................................Telefon ...................................................Fax .......................................................  +  Anexa 6(Anexa nr. 6 la normele metodologice)Model - Reclamaţie administrativă (2)Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ....................Sediul/Adresa ....................................................Data .............................................................Stimate domnule/Stimată doamnă ...................................,Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ......... din data de ............ nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ........................Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ....................Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.Vă mulţumesc pentru solicitudine,................................(semnătura petentului)Numele şi adresa petentului ..........................Adresa ...............................................Telefon ..............................................Fax ..................................................  +  Anexa 7(Anexa nr. 7 la normele metodologice)Model - Scrisoare de răspuns la cerereDe la:Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .....................Sediul/Adresa .....................................................Persoana de contact *)....................... Notă

  ──────────

  *) Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  Nr. **)......... Data ..................... Notă

  ──────────

  **) Numărul curent din Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.

  ──────────
  Către:Numele şi prenumele petentului .........................Adresa ................................................Stimate domnule/Stimată doamnă ........................,În urma cererii dumneavoastră nr. ........ din data de ..............., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, solicitaţi o copie de pe următoarele documente: ..................1. vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;2. vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi expediate în termenul iniţial de 10 zile datorită complexităţii acestora, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;3. vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră, întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile la care faceţi referire, solicitarea dumneavoastră a fost redirecţionată către .... (instituţia/autoritatea publică competentă) ...., de unde urmează să primiţi răspuns;4. vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor.Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): .................Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul): ................După plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate la casierie, în contul de trezorerie ....... (al fiecărei autorităţi sau instituţii publice) sau prin transfer bancar în contul .................., vă rugăm să vă prezentaţi pentru înmânarea documentelor solicitate.Cu stimă,............................(semnătura funcţionarului)
   +  Anexa 8(Anexa nr. 8 la normele metodologice)Model - Răspuns la reclamaţieDe la:Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ....................Sediul/Adresa ....................................................Persoana de contact ..............................................Data ...........................Către:Numele şi prenumele petentului ...................................Adresa ...........................................................Stimate domnule/Stimată doamnă ...................................,În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. ............ din data de ................., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. ............. din data de ..........................., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: ..........................vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:1. se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;2. nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar.Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu ..............Al dumneavoastră,..............................................................(semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice)  +  Anexa 9(Anexa nr. 9 la normele metodologice)1. Model - Registru pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informaţii de interes publicNOTĂ:Folosirea acestor registre va permite o uşoară realizare a raportului anual de activitate.*Font 7*┌───────┬────────────┬──────────────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬───────────┐│Nr. şi │Modalitatea │Numele şi │Persoană│Informaţiile│Domeniul de│Natura │Modul de │Termen*5)│Nr. şi data││data │de primire │prenumele │fizică/ │solicitate │interes*2) │răspunsului*3)│comunicare*4)│ (zile) │răspunsului││cererii│a cererii*1)│solicitantului│Persoană│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │juridică│ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Verbal/Electronic/Suport hârtie.

  *2) * Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

  * Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

  * Acte normative, reglementări

  * Activitatea liderilor instituţiei

  * Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

  * Altele (cu menţionarea acestora)

  *3) Soluţionată favorabil/Informaţie exceptată/Redirecţionată/Alte motive (precizare).

  *4) Verbal/Electronic/Suport hârtie.

  *5) 5 zile/10 zile/30 de zile/termen depăşit.

  ──────────
  2. Model - Registru reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Numărul de reclamaţii administrative la adresa │Numărul de plângeri în instanţă la adresa ││instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001,│instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu ││cu modificările şi completările ulterioare │modificările şi completările ulterioare │├───────────┬────────────┬───────────┬──────────┼───────────┬────────────┬───────────┬──────────┤│Soluţionate│ │În curs de │ │Soluţionate│ │În curs de │ ││ favorabil │ Respinse │soluţionare│ Total │ favorabil │ Respinse │soluţionare│ Total │├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┘
   +  Anexa 10(Anexa nr. 10 la normele metodologice)Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001(antet)Numele autorităţii sau instituţiei publice .............Elaborat......................Responsabil/Şef compartimentRAPORT DE EVALUAREa implementării Legii nr. 544/2001 în anul ............Subsemnatul, ................., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul ........, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:[] Foarte bună[] Bună[] Satisfăcătoare[] NesatisfăcătoareÎmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul ...........:I. Resurse şi proces1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?[] Suficiente[] Insuficiente2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:[] Suficiente[] Insuficiente3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:[] Foarte bună[] Bună[] Satisfăcătoare[] NesatisfăcătoareII. RezultateA. Informaţii publicate din oficiu1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?[] Pe pagina de internet[] La sediul instituţiei[] În presă[] În Monitorul Oficial al României[] În altă modalitate: ..............................2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?[] Da[] Nu3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat? a) ............................................................ b) ............................................................ c) ..............................................................4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?[] Da, acestea fiind: ............................................................[] Nu5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?[] Da[] Nu6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis? ......................B. Informaţii furnizate la cerere*Font 7*┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│1. Numărul total de solicitări │În funcţie de solicitant │ După modalitatea de adresare││de informaţii de interes public├──────────────┬──────────────┼─────────┬──────────┬────────┤│ │de la persoane│de la persoane│pe suport│pe suport │ ││ │ fizice │ juridice │ hârtie │electronic│ verbal │├───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴──────────┴────────┘┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│Departajare pe domenii de interes │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤│a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│c) Acte normative, reglementări │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│d) Activitatea liderilor instituţiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi│ ││ completările ulterioare │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤│f) Altele, cu menţionarea acestora: │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Număr│ Termen de răspuns │ Modul de comunicare │ Departajate pe domenii de interes ││total de├────────┬───────────┬───────────┬────────┼───────┬───────┬───────┼───────────┬───────────┬───────┬───────┬──────────┬──────────┤│solici- │Redirec-│Soluţionate│Soluţionate│Solici- │Comuni-│Comuni-│Comuni-│Utilizarea │Modul de │Acte │Activi-│Informaţii│Altele (se││tări │ţionate │favorabil │favorabil │tări │care │care │care │banilor │îndeplinire│norma- │tatea │privind │precizează││soluţio-│către │în termen │în termen │pentru │elec- │în │verbală│publici │a atribu- │tive, │lideri-│modul de │care) ││nate │alte │de 10 zile │de 30 zile │care │tronică│format │ │(contracte,│ţiilor │regle- │lor │aplicare a│ ││favo- │insti- │ │ │termenul│ │hârtie │ │investiţii,│instituţiei│mentări│insti- │Legii nr. │ ││rabil │tuţii în│ │ │a fost │ │ │ │cheltuieli │publice │ │tuţiei │544/2001, │ ││ │5 zile │ │ │depăşit │ │ │ │etc.) │ │ │ │cu modifi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cările şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │comple- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tările │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare│ │├────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────┘3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:3.1. ............................................................3.2. ............................................................3.3. ............................................................4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?4.1. ............................................................4.2. .........................................................*Font 7*┌──────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│5. Număr │ Motivul respingerii │ Departajate pe domenii de interes ││total de ├──────────┬───────────┬──────────┼───────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┤│solicitări│Exceptate,│Informaţii │ Alte │Utilizarea │ Modul de │ Acte │Activitatea│Informaţii │ Altele ││respinse │conform │inexistente│motive (cu│banilor │îndeplinire a│normative, │liderilor │privind modul │(se precizează││ │legii │ │precizarea│publici │atribuţiilor │reglementări│instituţiei│de aplicare a │ care) ││ │ │ │acestora) │(contracte,│instituţiei │ │ │Legii │ ││ │ │ │ │investiţii,│publice │ │ │nr. 544/2001, │ ││ │ │ │ │cheltuieli │ │ │ │cu modificările│ ││ │ │ │ │etc.) │ │ │ │şi completările│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ulterioare │ │├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┘5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): ..................................6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│6.1. Numărul de reclamaţii administrative la │6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa ││adresa instituţiei publice în baza Legii │instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu ││nr. 544/2001, cu modificările şi completările │modificările şi completările ulterioare ││ulterioare │ │├───────────┬────────────┬───────────┬──────────┼───────────┬────────────┬───────────┬──────────┤│Soluţionate│ │În curs de │ │Soluţionate│ │În curs de │ ││ favorabil │ Respinse │soluţionare│ Total │ favorabil │ Respinse │soluţionare│ Total │├───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┘7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 7.1. Costuri │├─────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────────┤│Costuri totale de│Sume încasate│Contravaloarea│Care este documentul ││funcţionare ale │din serviciul│serviciului de│care stă la baza ││compartimentului │ de copiere │ copiere │stabilirii contravalorii││ │ │ (lei/pagină) │serviciului de copiere? │├─────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────────────────┘7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?[] Da[] Nu b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------