HOTĂRÂRE nr. 464 din 6 iulie 2016privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 şi art. 21 alin. (5) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se află în subordinea directă a prim-ministrului. (2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, care este membru al Guvernului. (3) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea 6 secretari de stat şi maximum 12 consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. (4) Şeful Cancelariei Prim-Ministrului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea entităţilor prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  +  Articolul 2Cancelaria Prim-Ministrului îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care contribuie la formularea de opţiuni prealabile de politici publice şi la fundamentarea strategiilor şi a direcţiilor de acţiune la nivel guvernamental; b) de coordonare interinstituţională, pentru creşterea capacităţii autorităţilor centrale de elaborare, implementare şi monitorizare a politicilor şi actelor normative; c) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului sau al Guvernului României reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de reglementare, în domeniul propriu de activitate.  +  Articolul 3 (1) Cancelaria Prim-Ministrului desfăşoară următoarele activităţi:I. În aplicarea atribuţiei prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare: a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări şi previziuni în domenii de importanţă strategică, în baza Programului de guvernare, cu scopul de a oferi opţiuni prealabile de politici publice; b) colaborează cu mediul ştiinţific şi academic pentru formularea opţiunilor de strategii şi direcţii de acţiune la nivel guvernamental; c) colaborează cu institute de cercetare în domeniul politicilor publice în vederea fundamentării corespunzătoare a acestora; d) utilizează şi gestionează baze de date şi prelucrează date statistice, obţinute de la institute de cercetare şi de la alte autorităţi sau instituţii publice; e) cooperează cu entităţile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuţii similare; f) iniţiază sau organizează împreună cu alte instituţii, autorităţi publice sau organizaţii neguvernamentale evenimente, dezbateri şi conferinţe în domeniul său de activitate.II. În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi c) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare: a) contribuie la dezvoltarea capacităţii ministerelor ca, pe baza fundamentelor empirice şi a datelor statistice, să planifice, să elaboreze şi să implementeze strategii, politici publice şi acte normative; b) evaluează şi asigură corelarea politicilor guvernamentale cu Programul de guvernare, planurile naţionale, documentele strategice şi priorităţile guvernamentale; c) asistă şi coordonează ministerele în procesul de elaborare şi monitorizare a planurilor strategice instituţionale; d) dezvoltă cadrul metodologic şi de coordonare a elaborării, implementării şi monitorizării politicilor publice; e) asigură în domeniul său de activitate relaţia cu ministerele, precum şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; f) ia măsuri pentru gestionarea riscului în implementarea priorităţilor de guvernare; g) îndeplineşte rolul de autoritate coordonatoare şi de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene; h) coordonează procesul de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019; i) asigură, alături de Secretariatul General al Guvernului, buna desfăşurare a relaţiei cu Parlamentul în domeniul său de activitate, potrivit Constituţiei României, republicată, şi pregătirea şedinţelor Guvernului. (2) Cancelaria Prim-Ministrului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat. (2) Prim-ministrul coordonează, în baza art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene. (3) În vederea exercitării atribuţiei prevăzute la alin. (2), în Cancelaria Prim-Ministrului funcţionează un secretar de stat cu atribuţii în domeniul afacerilor europene. (4) Cancelaria Prim-Ministrului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice; în acest sens, secretarul de stat desemnat are următoarele atribuţii: a) realizarea strategiei naţionale în domeniul tehnologiei informaţiei; b) alinierea investiţiilor şi resurselor de tehnologie a informaţiei cu strategia naţională; c) corelarea politicilor publice naţionale în domeniul tehnologiei informaţiei; d) definirea arhitecturii de sistem în domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul administraţiei publice, realizarea şi implementarea cadrului naţional de interoperabilitate; e) consolidarea gestiunii sistemelor informatice ale administraţiei publice; f) implementarea proiectelor de guvernare electronică şi a standardelor deschise în astfel de proiecte; g) asigurarea unei interfeţe cu instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice. (5) Cancelaria Prim-Ministrului, printr-un secretar de stat desemnat, coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă, împreună cu Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic. (6) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului îşi desfăşoară activitatea Consiliul Ştiinţific Independent, organism consultativ compus din 7 membri, personalităţi reprezentative ale mediului academic, ştiinţific şi neguvernamental, neremuneraţi, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea şefului Cancelariei Prim-Ministrului, care are rolul de a emite propuneri şi opinii cu privire la studiile şi analizele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. I lit. a); funcţionarea şi atribuţiile Consiliului Ştiinţific Independent se vor stabili prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Cancelariei Prim-Ministrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul direcţiilor, prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului, se pot înfiinţa sau desfiinţa servicii şi birouri, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Statul de funcţii şi structura posturilor conform structurii organizatorice, precum şi încadrarea personalului se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al secretarului general al Guvernului. (3) Numărul maxim de posturi necesar bunei funcţionări a Cancelariei Prim-Ministrului este de 220, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile şi sarcinile structurilor, precum şi circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Cancelariei Prim-Ministrului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul comunicaţiilor

  şi pentru societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul pentru consultare publică

  şi dialog civic,

  Victoria-Violeta Alexandru

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 464.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Cancelariei Prim-Ministrului*)-----