HOTĂRÂRE nr. 463 din 6 iulie 2016privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul General al Guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării. (3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, precum şi în domeniul sistemelor de control intern/managerial; b) funcţia de control al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa; c) funcţia de reglementare prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de responsabilitate; d) funcţia de reprezentare prin care se asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului şi a Cancelariei Prim-Ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti; e) funcţia de administrare prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 3 (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea reuniunilor pregătitoare şedinţei Guvernului, precum şi ale şedinţelor Guvernului, conform responsabilităţilor rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării. În acest scop: a) analizează instrumentele de prezentare şi motivare şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora; b) organizează săptămânal reuniuni de lucru pregătitoare pentru şedinţa Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare; c) supune prim-ministrului spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare; d) organizează şedinţele Guvernului; e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului; f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare; g) prezintă actele normative adoptate prim-ministrului, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării; h) transmite Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de instrumentele de prezentare şi motivare şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de prim-ministru; i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele adoptate de Guvern Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; j) asigură primirea actelor de la emitenţi şi transmiterea acestora către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare; k) asigură publicarea instrumentelor de prezentare şi motivare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi a ordonanţelor adoptate pe pagina de internet a Guvernului;2. asigură suportul tehnic pentru desfăşurarea reuniunilor pregătitoare şedinţei Guvernului, a şedinţelor Guvernului, a şedinţelor comitetelor interministeriale stabilite prin decizia prim-ministrului, precum şi a altor şedinţe, întâlniri, conferinţe organizate de Secretariatul General al Guvernului;3. redactează stenogramele şedinţelor Guvernului - documente clasificate secret de stat, nivel secret, pe care le gestionează în mod unitar, conform legii;4. iniţiază proiecte de acte normative în condiţiile art. 22 alin. (4) teza a 3-a din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;5. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea sa;6. asigură reprezentarea Guvernului, a prim-ministrului şi a Cancelariei Prim-Ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele iniţiatoare sau continuatoare/ succesoare în urma reorganizării şi/sau instituţiile publice care au obligaţia de a pune în executare actele adoptate de Guvern şi deciziile prim-ministrului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie sau care au obligaţia de a iniţia actele administrative sau de a efectua operaţiunile administrative solicitate Guvernului sau prim-ministrului;7. asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;8. asigură organizarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate pentru structurile din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului;9. asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea fondului arhivistic clasificat şi neclasificat propriu şi al entităţilor din aparatul de lucru al Guvernului stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi actelor normative în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;10. solicită Ministerului Justiţiei şi, după caz, altor instituţii publice punctul de vedere cu privire la cererea primită de la Curtea Constituţională referitoare la formularea punctului de vedere al Guvernului, solicitat conform Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare;11. realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, sens în care: a) fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării Secretariatului General al Guvernului şi urmăreşte execuţia bugetului; b) elaborează proiectul bugetului anual centralizat al Secretariatului General al Guvernului prin centralizarea proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari sau terţiari de credite care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; c) elaborează şi urmăreşte realizarea planului de investiţii în domeniul său de activitate; d) execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului sau de alte structuri stabilite prin acte normative;12. asigură realizarea activităţilor referitoare la protocol care deservesc prim-ministrul, şeful Cancelariei Prim-Ministrului şi secretarul general al Guvernului;13. soluţionează solicitările şi petiţiile adresate Secretariatului General al Guvernului, prim-ministrului şi Cancelariei Prim-Ministrului de către persoanele fizice şi juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;14. asigură activitatea de registratură generală unică care deserveşte Secretariatul General al Guvernului, prim-ministrul şi Cancelaria Prim-Ministrului, precum şi activitatea de primire în audienţe în relaţia cu cetăţenii;15. elaborează şi implementează politica în domeniul sistemelor de control intern/managerial; în acest sens îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial;16. asigură suportul logistic, administrează şi gestionează bunurile din patrimoniul propriu şi asigură dotarea necesară funcţionării, la nivelul întregului aparat de lucru al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a prim-ministrului, în condiţiile legii.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează, în condiţiile legii, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de secretarul general al Guvernului, cu rang de ministru, ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general al Guvernului reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) Secretarul general al Guvernului este ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Guvernului emite, în condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni. (5) Secretarul general al Guvernului poate delega, prin ordin, secretarilor generali adjuncţi o parte din atribuţiile sale. (6) În cazul în care secretarul general al Guvernului nu îşi poate exercita atribuţiile, conducerea Secretariatului General al Guvernului se exercită de către secretarul general adjunct desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului. (7) Secretarii generali adjuncţi exercită atribuţiile stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. (2) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Prim-Ministrului. (3) Personalul Secretariatului General al Guvernului este compus din demnitari, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile structurilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi circuitul documentelor se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. (3) Personalul Secretariatului General al Guvernului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 8În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează compartimentul inspectorilor guvernamentali, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Secretarul general al Guvernului asigură coordonarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt finanţate structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 6 iulie 2016.Nr. 463.  +  AnexăStructurile, organele de specialitate ale administraţieipublice centrale şi instituţiile publice finanţateprin bugetul Secretariatului General al Guvernului1. Secretariatul General al Guvernului, activitatea proprie2. Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului3. Corpul de Control al Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului4. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului5. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului6. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului7. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului8. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului9. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice10. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului11. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului12. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului13. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului14. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului15. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului16. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului17. Centrul Naţional de Cultură al Romilor Romano-Kher, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi18. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului19. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului-----