NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2011 (*actualizate*)privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor(actualizate până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate prin Ordinul nr. 243/2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul în care se utilizează fondul locativ, unităţile de cazare, de pregătire şi spaţiile disponibile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 2Termenii utilizaţi în prezentele norme metodologice au sensurile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) În funcţie de destinaţie, spaţiile din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie şi unităţi de cazare şi pregătire. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin unităţi de cazare şi pregătire se înţelege: cămine, centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă, unităţi de pregătire şi alte unităţi de cazare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Capitolul II Fondul locativ  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale privind fondul locativ  +  Articolul 4Fondul locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor din municipiul Bucureşti este administrat de către Direcţia administrativă din subordinea Direcţiei generale logistice, iar în celelalte municipii, de către inspectoratele judeţene de poliţie, inspectoratele judeţene de poliţie de frontieră, inspectoratele judeţene de jandarmi şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, unităţi teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru locuinţele înregistrate în evidenţa proprie de cadastru, denumite în continuare unităţi de administrare.  +  Articolul 5Fondul locativ se compune din locuinţe de serviciu şi de intervenţie aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 6Până la primirea locuinţei de serviciu sau de intervenţie la care are dreptul, personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor poate fi cazat în alte unităţi de cazare, cu aprobarea şefilor unităţilor de administrare a acestora.  +  Secţiunea a 2-a Evidenţa fondului locativ  +  Articolul 7Evidenţa fondului locativ şi încadrarea lui pe categorii de locuinţe se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat şi se centralizează la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum şi la Direcţia generală logistică, centralizat pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 8 (1) Unitatea de administrare are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, să inventarieze fondul locativ pe care îl deţine. (2) Categoria locuinţei se consemnează în documentele din evidenţa de cadastru. (3) Schimbarea caracterului de serviciu sau de intervenţie al locuinţelor se propune de către unitatea de administrare, la cererea motivată a unităţii titulare de cotă, şi se aprobă de către ordonatorul principal de credite. (4) Unităţile de specialitate ale inspectoratelor generale, precum şi celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor analizează, verifică şi centralizează datele comunicate de unităţile de administrare din subordine, având obligaţia să transmită Direcţiei generale logistice, pe cale ierarhică, orice modificare a situaţiei fondului locativ, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.  +  Articolul 9 (1) Datele referitoare la necesarul anual de locuinţe pentru cadrele din toate unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt centralizate de către Direcţia generală logistică. (2) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, situaţiile privind necesarul de locuinţe, defalcat pe judeţe, localităţi, priorităţi şi structuri de apartamente, se transmit Direcţiei generale logistice de către: a) inspectoratele generale, precum şi de celelalte structuri similare subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru toate unităţile din subordine, mai puţin pentru cele din municipiul Bucureşti; b) unităţile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, mai puţin cele din municipiul Bucureşti; c) Direcţia administrativă din cadrul Direcţiei generale logistice, pentru toate structurile din municipiul Bucureşti. (3) Necesarul de locuinţe pentru municipiul Bucureşti se comunică de structurile interesate Direcţiei administrative din cadrul Direcţiei generale logistice.  +  Secţiunea a 3-a Repartizarea fondului locativ  +  Articolul 10 (1) În teritoriu, repartizarea numerică a locuinţelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuinţelor, constituită din şefii inspectoratelor judeţene şi ai unităţilor necuprinse în structura acestora, al cărei preşedinte este şeful unităţii de administrare a imobilului.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. (2) Comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor sunt numite prin dispoziţie, la începutul fiecărui an, şi sunt formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar. (3) În municipiul Bucureşti repartizarea numerică a locuinţelor către titularii de cotă se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 2.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. (4) În cazuri temeinic justificate, Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor poate propune spre aprobare conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor repartizarea nominală a unor locuinţe de intervenţie, dar nu mai mult de 10% din totalul celor analizate. (5) Cazurile prevăzute la alin. (4) se prezintă în Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor de către secretarul acesteia spre aprobare. (6) În structurile Ministerului Afacerilor Interne, din Garnizoana Bucureşti şi din judeţe, se constituie comitete de analiză şi repartizare nominală a locuinţelor la nivelul titularilor de cotă, denumite în continuare comitete, numite prin dispoziţie la începutul fiecărui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar.----------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. (7) Repartizarea numerică a locuinţelor se face procentual, în funcţie de numărul solicitărilor angajaţilor structurii, în limita fondului locativ existent, transmise conform prevederilor art. 12. (8) Modul de repartizare nominală a locuinţelor este consemnat în procesul-verbal de şedinţă al comisiilor/comitetelor, iar datele de identificare ale fiecărei locuinţe se comunică în scris unităţii de administrare. (9) Hotărârile privind repartizarea nominală pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11În Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor şi în comisiile teritoriale de repartizare a locuinţelor participă, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din unitate, precum şi membrii Corpului Naţional al Poliţiştilor, acolo unde este cazul.  +  Articolul 12 (1) Comisia centrală de repartizare a locuinţelor şi comisiile teritoriale au următoarele atribuţii: a) hotărăsc, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică a locuinţelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7), şi repartizarea nominală a locuinţelor de intervenţie, conform art. 10 alin. (4); b) aprobă transferul de locuinţe de intervenţie între unităţile titulare de cotă; c) întocmesc procesul-verbal de repartizare a locuinţelor, care, după semnarea de către toţi membrii comisiilor, se transmite unităţii de administrare, în vederea înştiinţării unităţilor titulare de cotă şi încheierii contractului de închiriere.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. (2) Comitetele prevăzute la art. 10 alin. (6) au următoarele atribuţii: a) primesc şi înregistrează cererile de locuinţe ale personalului, cărora le pot solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulată; b) analizează situaţia locativă a solicitanţilor, scop în care efectuează anchete sociale şi verifică la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora; c) stabilesc lista de priorităţi pe baza criteriilor şi punctajelor conform art. 13 şi înştiinţează de îndată solicitanţii despre aceasta; d) hotărăsc repartizarea nominală a locuinţelor, primite numeric conform art. 12 alin. (1), în funcţie de lista de prioritate stabilită şi structura locuinţelor atribuite unităţii; e) întocmesc procesul-verbal de repartizare nominală a locuinţelor care, după semnarea de către toţi membrii comitetului, se supune spre aprobare şefului unităţii titulare de cotă şi se transmite unităţii de administrare; f) aduc la cunoştinţa unităţii de administrare orice modificare intervenită în raporturile de serviciu sau de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutarea din unitate în altă structură sau altă garnizoană a Ministerului Administraţiei şi Internelor, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Administraţiei şi Internelor; g) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul unităţii; h) analizează şi aprobă solicitările de schimburi de locuinţe între cadre; i) aduc la cunoştinţa angajaţilor structurii hotărârile luate privind repartizarea nominală a locuinţelor. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 13La stabilirea listelor de priorităţi, comisiile/comitetele de repartizare a locuinţelor de serviciu vor avea în vedere următoarele criterii (C) şi punctaje (P):C1 - criterii în funcţie de situaţia locativă a solicitantului:2 P - personal care ocupă o locuinţă din fondul locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor, dar aceasta nu îndeplineşte exigenţele minimale corespunzător numărului de membri de familie prevăzut de lege;4 P - personal care locuieşte în căminele din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;6 P - personal care urmează să fie evacuat din locuinţa pe care o ocupă, prin punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti sau în virtutea altor prevederi legale, din motive care nu li se pot imputa;8 P - personal care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, nici el, nici soţul/soţia/persoanele aflate în întreţinere în cazul personalului numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;10 P - personal care locuieşte cu chirie la persoane fizice sau juridice;12 P - personal care locuieşte cu chirie în imobile care nu mai prezintă siguranţă în exploatare ca urmare a unor cauze naturale, precum: inundaţii, cutremure, incendii etc. evenimente care au intervenit pe timpul derulării contractului de închiriere;C2 - numărul persoanelor aflate legal în întreţinere (declaraţie notarială dată pe propria răspundere):2 P - pentru fiecare copil aflat legal în întreţinere;1 P - pentru fiecare persoană aflată legal în întreţinere, altele decât copiii şi care nu deţin locuinţă proprietate personală;C3 - situaţia familială a solicitantului:4 P - familie monoparentală;1 P - căsătorit;C4 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia:2 P - pentru solicitantul care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;1 P - pentru fiecare membru de familie care suferă de bolile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;C5 - alte criterii2 P - soţul/soţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;1 P/an întreg - vechimea în muncă în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;0,5 P/an întreg - vechimea cererii de locuinţă.  +  Articolul 14 (1) Pentru a obţine punctajul final (Pf), numărul de puncte (P) obţinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se însumează conform formulei:Pf = Σ P(ci), unde i are valori de la 1 la 5, iar c reprezintă criteriul. (2) Repartizarea nominală a locuinţelor de serviciu se face conform numărului de puncte obţinut de fiecare solicitant, în ordinea descrescătoare a punctajului. (3) La acelaşi nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuinţelor stabilesc repartiţia locuinţelor de serviciu în funcţie de: situaţia locativă concretă, venitul mediu lunar al familiei şi importanţa socială a muncii, consemnând în procesul-verbal justificarea deciziei.  +  Articolul 15Pentru obţinerea unei locuinţe, personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să înainteze şefului unităţii din care face parte un raport individual, însoţit de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată şi încadrarea acesteia în prevederile legale.  +  Articolul 16 (1) Personalul care deţine în proprietate un spaţiu locativ în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea poate beneficia de locuinţă de serviciu sau de intervenţie, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea. (2) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor nu i se poate repartiza locuinţă de serviciu sau de intervenţie dacă el/ea sau soţia/soţul deţine în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17 (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor are dreptul la locuinţă de serviciu sau de intervenţie aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii. (2) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) în următoarele condiţii: a) dacă el/ea, soţia/soţul sau ceilalţi membri de familie aflaţi în întreţinere nu deţin ori nu au deţinut o locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cazului în care aceasta nu ar satisface/nu ar fi satisfăcut exigenţele minimale de suprafaţă corespunzătoare numărului de membri de familie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) dacă el/ea, soţia/soţul nu are repartizată prin contractul de închiriere o locuinţă din fondul locativ de stat în garnizoana în care îşi desfăşoară activitatea; c) nu a beneficiat nici el/ea şi nici soţul/soţia de nicio formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe prin intermediul structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  +  Articolul 18 (1) Când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare, modificându-se doar unitatea titulară de cotă, titularul contractului de închiriere păstrându-şi dreptul de folosinţă asupra acesteia. (2) În situaţia în care titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare şi la aceeaşi unitate titulară de cotă, titularul contractului de închiriere având obligaţia de a o preda unităţii de administrare, pe bază de proces-verbal.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 19La mutarea într-o altă localitate, personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care deţine cu contract de închiriere o locuinţă de serviciu sau de intervenţie este obligat să o predea, pe bază de proces-verbal, unităţii de administrare.  +  Articolul 20Atunci când o locuinţă devine disponibilă, comisia teritorială de repartizare a locuinţelor/comitetul cu competenţă asupra unităţii titulare de cotă care o are în evidenţă o repartizează în termen de cel mult 30 de zile altei persoane din unitatea de provenienţă a celui care a disponibilizat-o, iar în situaţia în care nu mai este necesară, se atribuie altei unităţi din aria de competenţă a respectivei comisii teritoriale de repartizare a locuinţelor/comitet, iar dacă nici în această situaţie nu este necesară, se repartizează altui titular de cotă, în fiecare situaţie respectându-se prevederile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 21Se consideră că o locuinţă este disponibilă atunci când a încetat valabilitatea contractului de închiriere şi a fost predată de locatar pe bază de proces-verbal unităţii de administrare.  +  Articolul 22Schimbul de locuinţe dintre personalul aceleiaşi unităţi se poate face numai cu acordul comitetului, care se comunică unităţii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 23Schimbul de locuinţă dintre persoane aparţinând unor unităţi diferite, dar din aceeaşi garnizoană, se realizează numai cu acordul titularilor de cotă şi cu aprobarea unităţii de administrare a imobilelor.  +  Articolul 24 (1) Comitetul stabileşte, prin vot, persoanele care au dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie disponibilă, ţinând cont de nevoile unităţii şi de îndeplinirea de către solicitanţi a celorlalte condiţii prevăzute de prezentele norme metodologice.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. (2) Conducătorii unităţilor atribuie locuinţele de intervenţie solicitate persoanelor stabilite prin decizia comitetului.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. (3) Când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie se mută de la o unitate - titular de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa de intervenţie pe care o ocupă rămâne în evidenţa unităţii - titular de cotă de la care se mută, iar acesta este obligat să o predea pe bază de proces-verbal unităţii de administrare, în termen de 30 de zile de la data predării funcţiei. (4) În cazul în care prin reorganizare se desfiinţează/înfiinţează unităţi titulare de cotă, locuinţele de intervenţie aferente se repartizează la unitatea/unităţile care au preluat activitatea.----------Alin. (4) al art. 24 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Închirierea fondului locativ  +  Articolul 25Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor este scutit de plata chiriei pentru locuinţa de serviciu sau de intervenţie repartizată din fondul locativ aflat în administrarea ministerului.  +  Articolul 26 (1) Locuinţele repartizate conform secţiunii a 2-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, încheiat pe perioadă de maximum 3 ani, cu condiţia ca persoanele respective să îşi desfăşoare activitatea în localitatea respectivă. (2) Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintă, în original şi în copie, următoarele documente: a) cartea/buletinul de identitate; b) certificatul de naştere pentru titular şi membrii familiei; c) certificatul de căsătorie; d) declaraţia notarială, dată pe propria răspundere de către titularul repartiţiei şi de către ceilalţi membri de familie care urmează a fi înscrişi în contract, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 17 alin. (2); e) documentul care atestă ultimul domiciliu - contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, certificat de atestare fiscală emis de Direcţia impozite şi taxe locale - dacă domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuinţa de serviciu/de intervenţie; f) adeverinţă de la structura din care face parte care să ateste încadrarea.  +  Articolul 27Dreptul de folosinţă a fondului locativ primit începe la data stabilită prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnării procesului-verbal de predare-primire.  +  Articolul 28 (1) Situaţiile în care contractul de închiriere încetează sunt următoarele: a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată; c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate; d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate; e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie; f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia; g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie; h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării; i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni; j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă; k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui; l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate. (2) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a); b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) şi l); c) în termen de 15 de zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c); d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere prevăzută la alin. (1) lit. f); e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g); f) în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la alin. (1) lit. i); g) în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k).----------Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 29 (1) Titularul contractului de închiriere care şi-a încetat activitatea din motive neimputabile lui poate cere ca locuinţa de serviciu pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care locuieşte împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne. (2) Cererea se depune la unitatea de administrare, aceasta având obligaţia de a o soluţiona în termen de 30 de zile de la data înregistrării, pe baza concluziilor cuprinse în procesul-verbal al comitetului.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Secţiunea a 5-a Obligaţiile unităţilor de administrare şi ale titularilor contractelor de închiriere  +  Articolul 30Titularii contractelor de închiriere au următoarele obligaţii: a) să nu subînchirieze sau să dea în folosinţă altor persoane spaţiul închiriat; b) să folosească spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie; c) să nu execute modificări constructive ale spaţiilor preluate, fără acordul scris al unităţii de administrare, din care să rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate; d) să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă; e) să achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreună în locuinţa respectivă şi care sunt înscrise în contractul de închiriere, toate cotele care le revin din cheltuielile de întreţinere, precum şi cele pentru repararea părţilor şi instalaţiilor din folosinţa comună, stabilite prin grija asociaţiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea; f) să anunţe imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea; g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu/intervenţie cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;----------Lit. g) a art. 30 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. h) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.  +  Articolul 31Unităţile de administrare au următoarele obligaţii: a) să predea chiriaşului locuinţa în condiţii normale de folosinţă; b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei; c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile, scările exterioare; d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.; e) să înştiinţeze unitatea titulară de cotă cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia;----------Lit. e) a art. 31 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 32 (1) Starea tehnică a fondului locativ şi îndeplinirea clauzelor contractuale se verifică, ori de câte ori se consideră necesar, de către o comisie numită prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate a/al şefului unităţii de administrare. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) poate verifica, în prezenţa chiriaşilor, în zilele lucrătoare, la o dată comunicată oficial acestora, modul în care sunt respectate obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi întreţinerea locuinţelor, inclusiv numărul real de persoane care locuiesc împreună cu titularii contractelor de închiriere.  +  Articolul 33Pentru locuinţele de serviciu sau de intervenţie care sunt racordate la utilităţile structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor cheltuielile aferente se vor reţine de către organul financiar pe baza documentelor întocmite de organul tehnic din cadrul structurii respective.  +  Articolul 34Unităţile de administrare vor colabora cu asociaţiile de locatari sau de proprietari, pentru blocurile în care sunt amplasate apartamente proprietate publică şi privată, constituite conform prevederilor legale în vigoare, pentru a asigura menţinerea funcţionalităţii spaţiilor pe care le deţin.  +  Articolul 35Şefii unităţilor de administrare sunt obligaţi să depună diligenţe pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor apărute între unitatea de administrare şi titularul contractului de închiriere, la solicitarea uneia dintre părţi.  +  Articolul 36 (1) Unitatea de administrare urmăreşte modul în care chiriaşii se achită de toate obligaţiile care le revin pentru menţinerea imobilului în stare bună de funcţionare. (2) În situaţia în care chiriaşul refuză să remedieze daunele produse din vina lui, unitatea de administrare ia măsuri de reparare a degradărilor şi de recuperare de la cei vinovaţi a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca, în cazul în care se impune, să se procedeze la rezilierea contractului de închiriere.  +  Capitolul III Unităţi de cazare şi pregătire  +  Articolul 37 (1) Unităţile de cazare şi pregătire aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt cele nominalizate în anexa nr. 4. (2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizării unităţilor de cazare şi pregătire, amenajării, radierii, schimbării destinaţiei ori preluării în administrare şi a altor spaţii cu această destinaţie, se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, în baza unui raport justificativ elaborat de structura de administrare, în conţinutul căruia va argumenta modificarea solicitată.----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 38Unităţile de cazare şi pregătire pot fi folosite, în limita disponibilităţii locurilor de cazare, ca amenajări recreative şi/sau sportive, în alte situaţii decât cele în care personalul se află în interesul serviciului.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 39Unităţile de cazare şi pregătire se află în subordinea şefilor unităţilor care le au în administrare, în calitate de ordonatori de credite.  +  Articolul 40Pentru activităţile de protocol sau ordonate de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor unităţile de cazare şi pregătire prevăzute în anexa nr. 4 vor fi puse necondiţionat la dispoziţie.  +  Articolul 41Drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt prevăzute în anexa nr. 5 şi vor fi afişate la recepţie împreună cu tarifele de cazare.  +  Secţiunea 1 Accesul la servicii, repartizarea locului de cazare şi asistenţa medicală  +  Articolul 42De unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază următoarele categorii de persoane: a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi familia acestuia; b) cadrele militare în rezervă şi în retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pensionarii militari şi foştii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi poliţiştii pensionaţi şi soţii/soţiile acestora; c) membrii delegaţiilor străine invitate de ministrul administraţiei şi internelor sau şefii inspectoratelor generale, precum şi categoriile de personal prevăzute la lit. a) din cadrul instituţiilor similare din alte ţări, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în acest sens, cu instituţiile respective sau pe bază de reciprocitate sau solicitare scrisă; d) personalul celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în baza protocoalelor încheiate în acest sens de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu instituţiile respective sau în funcţie de disponibilităţi în baza solicitărilor.  +  Articolul 43Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia centrelor de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 44 (1) Repartizarea locurilor de cazare în centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate.----------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. (2) Repartizarea locurilor pe structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor se face proporţional cu efectivele din subordine, pe serii şi date de prezentare. (3) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în funcţie de solicitări, unităţilor din subordine, inclusiv filialelor asociaţiilor veteranilor de război şi pensionarilor. (4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două centre de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă din judeţul Constanţa se realizează de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, care vor transmite Direcţiei generale logistice listele cu persoanele beneficiare, pe serii şi zile de intrare.----------Alin. (4) al art. 44 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 44^1Repartizarea locurilor de cazare la centrele şi bazele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile respective.----------Art. 44^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 45Repartizarea locurilor de cazare în unităţile de pregătire se realizează, cu aprobarea şefilor unităţilor care le au în administrare, în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfăşoară acţiuni de pregătire şi instruire.  +  Articolul 46Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţile de cazare şi pregătire:----------Partea introd. a art. 46 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. a) personalul Ministerului Afacerilor Interne, pe timpul cât se află în interesul serviciului, în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea ori îşi are domiciliul, pe baza ordinului de serviciu/similar sau unui alt document de serviciu; b) cadrele militare în activitate şi poliţiştii-funcţionari publici cu statut special care nu au domiciliul, locuinţă proprietate personală, nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care nu beneficiază, ei sau soţiile/soţii acestora, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcţie;----------Lit. b) a art. 46 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. c) membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;----------Lit. c) a art. 46 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. d) membrii delegaţiilor străine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Afacerilor Interne. e) angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia, în perioada activităţilor/acţiunilor sportive.----------Lit. e) a art. 46 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.----------Art. 46 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 martie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014.  +  Articolul 46^1 (1) Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţi de cazare şi pregătire personalul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, respectiv art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Stabilirea unităţilor de cazare şi pregătire din cele cuprinse în anexa nr. 4 care pot fi utilizate ca centre de refacere a capacităţii de muncă şi întărire a sănătăţii sau centre de odihnă şi recuperare a sănătăţii la care are acces personalul prevăzut la alin. (1) se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, cu viza prealabilă a Direcţiei medicale.----------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 47Abrogat.----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 48 (1) Persoanele care se cazează în unităţile de cazare şi pregătire din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt obligate să prezinte la recepţie cărţile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidenţe, legitimaţia, precum şi ordinul de serviciu, după caz. Legitimaţiile de serviciu sau alt tip de legitimaţii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării. (2) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la recepţie cărţile/buletinele de identitate şi decizia de pensionare în fotocopie. (3) Copiii sub 14 ani, însoţiţi, se cazează pe baza certificatului de naştere şi a cărţii/buletinului de identitate a/al însoţitorului. (4) Membrii de familie care se cazează în absenţa persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverinţă eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 49Locurile de cazare în cămine se vor repartiza pe măsura solicitării acestora de către persoanele care beneficiază de prevederile prezentelor norme metodologice, urmărindu-se totodată ocuparea completă a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.  +  Articolul 50Pentru urmărirea şi coordonarea activităţii unităţilor de cazare se asigură şi se ţine evidenţa zilnică la următoarele documente: a) Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, sau lista «intrări turişti» dacă evidenţa persoanelor cazate se face în sistem informatic;----------Lit. a) a art. 50 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. b) Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepţionerilor; c) caietul de semnalare a defecţiunilor; d) diagrama zilnică privind ocuparea locurilor de cazare; e) carnetul-chitanţier, factura fiscală; f) condica de sugestii şi reclamaţii.  +  Articolul 51Asistenţa medicală de urgenţă, asistenţa medicală, precum şi supravegherea sanitar-epidemică pentru persoanele cazate în toate unităţile de cazare care fac obiectul prezentelor norme metodologice se asigură prin centrele medicale teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări financiare  +  Articolul 52 (1) Metodologia de stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor este prevăzută în anexa nr. 7. (2) Actualizarea metodologiei prevăzute în anexa nr. 7 se aprobă de către directorul general al Direcţiei generale logistice şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei generale financiare.  +  Articolul 53Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente unităţilor de cazare şi pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispoziţie cu această destinaţie.----------Art. 53 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 54Sumele încasate din cazarea în unităţile de cazare şi pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.----------Art. 54 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 54^1 (1) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) beneficiază de reducerea tarifului de cazare în unităţile de cazare şi pregătire care sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, achitând 10% din acest tarif, la unitatea de administrare a spaţiilor respective. (2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Pentru copiii care au vârsta de peste 16 ani se achită 10% din tariful de cazare, dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne. (3) Beneficiază de reducerea tarifului de cazare, conform alin. (1), persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) cazate în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă Ministerul Afacerilor Interne a încheiat, în acest sens, protocoale cu respectivele instituţii publice.----------Art. 54^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 55 (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către persoanele prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care personalul Ministerului Afacerilor Interne este încadrat, pe baza facturii fiscale şi chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 42 lit. b), decontarea drepturilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne. (3) Calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne se efectuează de către organul financiar al unităţii în care acesta este încadrat. (4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare se efectuează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne.----------Art. 55 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 57 (1) Compartimentele logistice ale unităţilor de administrare întocmesc anual, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dări de seamă privind modul de folosire a acestora. Dările de seamă se prezintă ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului terţiar de credite din subordinea acestora, şi, la solicitare, Direcţiei generale logistice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor de către ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite. (2) Dările de seamă anuale cuprind, în principiu, următoarele date: a) capacitatea totală de cazare (imobilele, numărul de cazare şi numărul de locuri); b) procentele de ocupare, lunar şi anual; c) structurile beneficiare, pe categorii de personal; d) concluziile şi propunerile pentru îmbunătăţirea activităţilor.  +  Capitolul IV Spaţii disponibile  +  Articolul 58Şefii unităţilor de administrare vor lua măsuri pentru stabilirea spaţiilor disponibile în vederea închirierii şi pentru identificarea activităţilor/serviciilor care pot fi organizate în acestea.  +  Articolul 59Disponibilizarea unui spaţiu se aprobă de către ordonatorul de credite care are în finanţare directă imobilul respectiv, în baza unui raport justificativ întocmit de compartimentul de specialitate, cu viza pentru control financiar preventiv acordată de organul financiar propriu şi cu avizul pentru legalitate dat de consilierul juridic legal desemnat.  +  Articolul 60 (1) Raportul elaborat de către unitatea de administrare pentru obţinerea aprobării de disponibilizare a unui spaţiu în vederea închirierii acestuia cuprinde toate datele necesare în vederea identificării acestuia şi a activităţilor care se pot desfăşura în spaţiul disponibilizat, precizate în anexa nr. 9. (2) Raportul se întocmeşte pe fiecare spaţiu disponibilizat şi pentru fiecare dintre activităţile cu specific distinct propuse a se organiza în cadrul acesteia. (3) În situaţia în care o unitate de administrare intenţionează să închirieze în aceeaşi perioadă mai multe spaţii, se va întocmi un raport comun pentru toate acestea.  +  Articolul 61 (1) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pot fi închiriate, în condiţiile legii, altor instituţii/persoane juridice, integral sau parţial, dacă sunt disponibile şi preluarea lor nu prezintă interes pentru alte unităţi de administrare din structura instituţiei. (2) În situaţiile în care unităţile de administrare propun pentru închiriere spaţii necesare montării bancomatelor (ATM), automatelor pentru cafea sau chioşcurilor alimentare pe suprafeţe ce nu depăşesc 4 mp, nu se impune obţinerea documentelor care să ateste că suprafaţa respectivă nu prezintă interes pentru alte unităţi din structura Ministerului Afacerilor Interne, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare directă respectivul imobil.----------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.  +  Articolul 62Prin închirierea integrală sau parţială a spaţiilor disponibile nu va fi perturbată buna desfăşurare a celorlalte activităţi specifice unităţii.  +  Articolul 63Contractele de închiriere existente, încheiate în conformitate cu prevederile legale, îşi păstrează valabilitatea până la expirare fără a fi reînnoite, după care se vor derula procedurile stabilite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 64La începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, unităţile de administrare întocmesc şi transmit Direcţiei generale logistice, pe cale ierarhică, situaţii centralizatoare referitoare la spaţiile închiriate, din care să rezulte: datele de identificare a spaţiului, denumirea chiriaşului, tariful lunar de închiriere, suma reţinută de către unitate, modul de utilizare, natura şi valoarea lucrărilor realizate din sumele încasate, prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 65Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern şi cele de specialitate ale inspectoratelor generale şi ale Direcţiei generale logistice verifică modul de desfăşurare a licitaţiilor, de perfectare şi derulare a contractelor, precum şi utilizarea fondurilor colectate.  +  Secţiunea 1 Proceduri privind închirierea spaţiilor disponibile  +  Articolul 66Atribuirea închirierii spaţiilor disponibile se face pe baza unui contract perfectat cu o persoană fizică sau juridică, stabilită în urma derulării unei proceduri de licitaţie publică cu strigare.  +  Articolul 67 (1) În termen de 5 zile de la data aprobării documentului de disponibilizare a spaţiului şi închirierea lui, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate comisia de evaluare a ofertelor, formată din 5 persoane, după cum urmează: a) preşedinte - locţiitorul şefului unităţii de administrare, care coordonează activitatea logistică; b) membri - şeful unităţii (subunităţii, formaţiunii) care îşi desfăşoară activitatea în imobilul în care se află spaţiile disponibilizate, iar în situaţia în care acesta este şi şeful unităţii de administrare, va delega un reprezentant, şeful compartimentului financiar al unităţii de administrare, consilierul juridic legal desemnat al unităţii de administrare; c) secretar - ofiţerul/tehnicianul de cazarmare al unităţii de administrare. (2) În cazul închirierii integrale a unui imobil sau a unei construcţii, din comisie va face parte şi un reprezentant din eşalonul superior al unităţii de administrare. (3) Pentru unităţile de administrare care nu fac parte din structura inspectoratelor generale, în comisia de evaluare a ofertelor va fi cooptat un reprezentant al Direcţiei generale logistice. (4) În cazul în care, după depunerea ofertelor, există membri în comisia de evaluare a ofertelor, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu reprezentanţi, asociaţi, administratori ai operatorului economic ofertant sau cu ofertantul persoană fizică, aceştia vor fi înlocuiţi. La fel se procedează şi în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a ofertelor este în imposibilitate motivată de a-şi exercita atribuţiile. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia unităţilor care nu dispun de suport logistic propriu, comisia de evaluare a ofertelor va fi numită de şeful unităţii care o asigură din punct de vedere al spaţiilor, având următoarea componenţă: a) preşedinte - locţiitorul şefului unităţii de administrare, care coordonează activitatea logistică; b) membri - şeful unităţii (subunităţii, formaţiunii) care îşi desfăşoară activitatea în imobilul în care se află spaţiile disponibilizate, şeful compartimentului financiar şi consilierul juridic legal desemnat din cadrul unităţii de administrare care are imobilul înscris în evidenţa contabilă; c) secretar - ofiţerul/tehnicianul de cazarmare al unităţii de administrare.  +  Articolul 68 (1) Prin grija unităţii de administrare se întocmesc următoarele documente: a) fişa de date a achiziţiei, prevăzută în anexa nr. 11; b) anunţul publicitar prevăzut în anexa nr. 12. (2) Fişa de date a achiziţiei se întocmeşte de compartimentul de specialitate al serviciului logistic din unitatea de administrare a spaţiului disponibilizat pentru închiriere şi se aprobă de către ordonatorul de credite în a cărui administrare se află imobilul respectiv.  +  Articolul 69În termen de 5 zile de la data aprobării fişei de date a achiziţiei, anunţul publicitar se transmite spre publicare într-un cotidian naţional şi în unul local, şi se afişează atât la sediul unităţii de administrare, cât şi la imobilul unde se află spaţiile de închiriat.  +  Articolul 70În fişa de date a achiziţiei se precizează: a) adresa unităţii de administrare; b) adresa completă şi exactă a spaţiilor ce urmează a se închiria; c) destinaţia pentru care spaţiile urmează a fi închiriate; d) caracteristicile acestora (număr de încăperi, suprafeţe, utilităţi); e) preţul minim de pornire a licitaţiei, în lei/lună sau echivalent euro/lună, care se stabileşte la nivelul tarifelor în lei/m² practicate de organele administraţiei locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafeţe similare ca destinaţie şi caracteristici, precum şi pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din preţul de pornire a licitaţiei; f) prin excepţie de la prevederile lit. e), preţul de pornire al licitaţiei este de 10% din tarifele în lei/m² practicate de organele administraţiei locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafeţe similare ca destinaţie şi caracteristici, în cazul în care la licitaţie participă numai organizaţiile sindicale, asociaţiile sau fundaţiile care au ca scop protecţia socială, protecţia drepturilor omului şi drept umanitar şi nu urmează să desfăşoare activităţi economice în locaţiile închiriate; g) data desfăşurării licitaţiei, care va fi de cel mult 30 de zile de la data publicării anunţului, dar nu mai puţin de 10 zile de la data apariţiei acestuia; h) locul de desfăşurare a licitaţiei - sediul unităţii de administrare; i) garanţia de participare la licitaţie, care va fi în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi care poate fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară, vărsăminte în numerar la casieria unităţii de administrare sau prin ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont; j) modelul scrisorii de înaintare a documentelor de participare la licitaţie; k) proiectul contractului de închiriere; l) documentele doveditoare a eligibilităţii ofertantului; m) după caz, clauze specifice activităţii de protecţie şi siguranţă militară, elaborate cu consultarea structurii de protecţie internă a unităţii de administrare.  +  Articolul 71 (1) Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente: a) în cazul persoanelor juridice: certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor eligibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat - formulare-tip eliberate de autorităţile competente; acte din care să rezulte că ofertantul are dreptul de a desfăşura activitatea propusă - certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială; b) în cazul persoanelor fizice: extrasul din registrul de rol de la administraţia financiară pe a cărei rază domiciliază ofertantul, din care să rezulte că nu are datorii către stat; documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru prestarea căreia închiriază spaţiul respectiv. (2) Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau/şi nedepunerea garanţiei de participare atrage/atrag eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie.  +  Articolul 72 (1) Cheltuielile pentru desfăşurarea licitaţiilor se suportă de către unităţile de administrare prevăzute la art. 20.30 "Alte cheltuieli", conform Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. (2) Fişa de date a achiziţiei se ridică contra cost de la unitatea de administrare, iar contravaloarea acesteia nu poate depăşi nivelul cheltuielilor legate de multiplicarea ei.  +  Articolul 73Persoanele fizice sau juridice care îşi manifestă interesul de a participa la licitaţie depun la registratura unităţii de administrare, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia, un dosar care trebuie să conţină: scrisoarea de înaintare a documentelor de participare la licitaţie, documentul din care să rezulte constituirea garanţiei de participare, documentele referitoare la eligibilitatea ofertantului, precum şi proiectul contractului de închiriere, semnat pentru însuşirea clauzelor contractuale.  +  Articolul 74 (1) Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora stabilite prin anunţul publicitar dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin 3 dosare cu documente de participare la licitaţie, iar la data respectivă se prezintă cel puţin 2 ofertanţi. (2) Licitaţia propriu-zisă se poate desfăşura numai dacă cel puţin două dosare sunt corespunzătoare fişei de date a achiziţiei. (3) În cazul prevederilor alin. (1), comisia de evaluare a ofertelor procedează la legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a delegaţiei, dacă este cazul, verifică şi face cunoscut public existenţa documentelor solicitate.  +  Articolul 75 (1) În situaţia în care nu sunt îndeplinite cerinţele menţionate la art. 74 alin. (1) sau (2), licitaţia se repetă după 7 zile în aceleaşi condiţii de publicitate. (2) În situaţia repetării licitaţiei, aceasta se poate desfăşura şi dacă până la termenul-limită se prezintă numai un singur ofertant cu documente corespunzătoare, adjudecarea făcându-se prin negociere cu acesta, pornindu-se de la tariful minim prevăzut în fişa de date a achiziţiei, iar rezultatul negocierii se consemnează în hotărârea comisiei de evaluare.  +  Articolul 76 (1) Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite. (2) Licitaţia se desfăşoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.  +  Articolul 77 (1) Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit preţul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor. (2) După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor licitaţia se declară închisă.  +  Articolul 78În situaţia în care licitaţia nu se finalizează prin desemnarea unui câştigător sau dacă nu există nicio solicitare pentru închiriere, se iau măsuri pentru utilizarea, conservarea sau valorificarea spaţiului respectiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 79 (1) Pentru fiecare dintre fazele desfăşurate până la stabilirea ofertantului câştigător, comisia de evaluare a ofertelor întocmeşte un proces-verbal zilnic, în care consemnează toate activităţile care s-au desfăşurat în această perioadă. (2) Documentele se semnează de către membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii participanţilor, după care sunt prezentate şefului unităţii de administrare pentru a fi avizate.  +  Articolul 80 (1) Hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor se supune aprobării şefului unităţii de administrare, în termen de 48 de ore de la închiderea procedurii, şi se comunică, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 48 de ore de la avizare, atât ofertantului câştigător, cât şi celor necâştigători. (2) În comunicarea către ofertantul câştigător se specifică locul şi data la care este invitat pentru încheierea contractului.  +  Articolul 81Orice ofertant care participă la licitaţie poate contesta, în scris, rezultatul acesteia la şeful unităţii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 82 (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie o comisie de verificare a contestaţiilor, formată din 5 membri, alţii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 4 zile lucrătoare trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor.----------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. (2) În situaţia în care raportul comisiei de verificare a contestaţiilor constată justeţea contestaţiei, şeful unităţii de administrare aprobă modul de soluţionare a cauzei propus de comisii, în sensul repetării procedurii sau al adjudecării licitaţiei în favoarea participantului care a oferit preţul imediat inferior. (3) În termen de 48 de ore de la primirea raportului comisiei de verificare a contestaţiilor, şeful unităţii de administrare comunică contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.  +  Articolul 83În situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justiţie decizia luată, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia.  +  Articolul 84Sumele depuse drept garanţie de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câştigător, participanţilor necâştigători, celor care nu s-au prezentat sau celor eliminaţi.  +  Articolul 85Contractul de închiriere se încheie în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării către ofertantul câştigător şi nu se admit negocieri asupra preţului chiriei stabilit prin licitaţie.  +  Articolul 86În situaţia în care ofertantul câştigător renunţă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde garanţia de participare, iar contractul se perfectează cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, după caz.  +  Articolul 87 (1) Contractul de închiriere intră în vigoare de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat. (2) Până la semnarea procesului-verbal de predare-primire a spaţiului, ofertantul desemnat câştigător va prezenta o scrisoare de garanţie bancară pentru buna desfăşurare a contractului, eliberată de către o bancă agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existenţa unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii, valabilă pe toată durata contractului. (3) Depozitul din care unitatea de administrare poate reţine sume de bani pentru neexecutarea obligaţiilor chiriaşului, inclusiv penalităţi de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului.  +  Articolul 88Contractul de închiriere se perfectează la sediul unităţii de administrare, se semnează de către şeful acesteia şi se avizează de către şeful compartimentului financiar propriu şi de către consilierul juridic legal desemnat al unităţii respective.  +  Articolul 89Contractul va cuprinde clauze privind data şi modul de plată a chiriei, utilizarea, întreţinerea şi restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protecţie militară, păstrarea secretului, accesul şi ordinea interioară, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului, în ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, şi faptul că spaţiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosinţa altor persoane, precum şi condiţiile în care contractul poate fi reziliat.  +  Articolul 90În contract, valoarea totală în lei a acestuia, calculată în baza ofertei câştigătoare desemnate de comisia de validare a ofertelor, se transformă în euro, urmând ca plata lunară a chiriei să se facă în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua emiterii facturii.  +  Articolul 91 (1) Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeaşi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare. (2) Atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun eliberarea spaţiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.  +  Articolul 92În contract se prevede în mod obligatoriu clauza privind eliberarea spaţiului închiriat, în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea de administrare atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun acest lucru.  +  Articolul 93Contractele de închiriere se perfectează în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţile semnatare, iar o copie se înaintează ordonatorului secundar de credite al unităţii de administrare şi, respectiv, Direcţiei generale logistice pentru unităţile necuprinse în structura inspectoratelor generale.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea fondurilor rezultate din închirierea spaţiilor  +  Articolul 94 (1) Unităţile de administrare finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, virează integral veniturile din închiriere la bugetul de stat. (2) Unităţile de administrare finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor reţine o cotă de 50% din valoarea chiriei prevăzute prin contract, diferenţa urmând a fi virată la bugetul de stat. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul unităţilor de administrare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă spaţiul închiriat este afectat în totalitate activităţii finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 95Veniturile astfel realizate se utilizează numai pentru lucrări de intervenţii, altele decât cele care cad în sarcina chiriaşului, potrivit clauzelor contractuale, care se pot realiza cu prioritate la clădirea în care se află spaţiile închiriate, precum şi la alte construcţii aflate în evidenţa unităţii de administrare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 96Este interzisă închirierea spaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi care pot afecta imaginea instituţiei, de exemplu: reclamă indecentă şi/sau alte tipuri de reclamă comercială, fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau a produselor periculoase.  +  Articolul 97Nerespectarea de către titularii contractelor de închiriere a termenelor şi dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, precum şi comunicarea de date nereale atrag răspunderea acestora, conform prevederilor legale.  +  Articolul 98Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------GLOSAR DE TERMENI a) Spaţii - clădirile sau parcelele de teren fără construcţii dintr-un imobil, părţi ale unei construcţii, respectiv încăperi, alte suprafeţe interioare, precum şi suprafeţe exterioare, de exemplu: faţade, acoperişuri, terase. b) Unităţi de cazare - spaţiile destinate cazării persoanelor. c) Cămine - spaţiile destinate cazării, cu prioritate a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe timpul cât execută misiuni ordonate, precum şi în cazul mutării în interesul serviciului, pe termen limitat, până la asigurarea spaţiului locativ necesar. d) centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă - spaţii destinate activităţilor de pregătire a personalului Ministerului Afacerilor Interne, refacerii capacităţii de muncă şi întărirea/recuperarea sănătăţii personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, şi la art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru odihnă şi recreere;----------Lit. d) a anexei 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. e) Unităţi de pregătire - bazele de pregătire constituite din complexuri multifuncţionale cu spaţii de pregătire şi cazare, amenajări recreativ-sportive, bazine de înot, terenuri şi săli de sport, baze sportive etc.e^1) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor judeţene - structuri teritoriale ale unor unităţi centrale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ;----------Lit. e^1) a anexei 1 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.e^2) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale - structuri teritoriale ai căror şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite aflaţi în subordinea directă a ordonatorului principal.----------Lit. e^2) a anexei 1 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. f) alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite, cu prioritate, pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi are domiciliul, când nu se pot asigura locuri de cazare în cămine sau centre, ori în baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă.----------Lit. f) a anexei 1 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016. g) Unităţi de administrare (locator) - structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor ale căror şefi au calitatea de ordonatori de credite şi care au înscrise în evidenţa proprie de cadastru/contabilă spaţiile respective. h) Locuri de cazare - locuri din camere, apartamente. i) Fond locativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor - totalitatea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. j) Locuinţă - construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care asigură exigenţele minimale pentru cazarea unei persoane sau familii, conform prevederilor legale. k) Locuinţă de serviciu - locuinţa destinată cazării personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la care acesta are dreptul potrivit legii. l) Locuinţă de intervenţie - locuinţa situată în incinta unităţii de administrare sau în imediata apropiere a acesteia, destinată cazării personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care îndeplineşte funcţii sau atribuţii de serviciu ce necesită prezenţa lui permanentă sau în caz de urgenţă la unitate. m) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor - cadrele militare în activitate, poliţiştii-funcţionari publici cu statut special, funcţionarii publici, personalul contractual, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor. n) Familia personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor - soţul, soţia, copiii, precum şi părinţii soţilor aflaţi în întreţinere legală sau care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere. o) titulari de cotă de locuinţe - unităţile/structurile Ministerului Afacerilor Interne cărora le sunt repartizate numeric locuinţele, respectiv inspectoratele generale, unităţile centrale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucureşti, iar în teritoriu, inspectoratele şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă.----------Lit. o) a anexei 1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. p) Chiriaş (locatar) - personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care semnează în calitate de titular contractul de închiriere pentru un spaţiu din fondul locativ aparţinând instituţiei. q) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.NOTĂ:În limita disponibilităţilor, oricare din spaţiile precizate la lit. b)-h), după caz, se folosesc pentru odihnă, recreere şi/sau activităţi sportive.----------Nota de la anexa 1 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------COMPONENŢAComisiei Centrale de Repartizare a LocuinţelorI. Fac parte din Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor persoanele care exercită următoarele funcţii:1. preşedinte - secretar general al Ministerului Afacerilor Interne.2. membri: a) şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă; b) inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; c) inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; d) inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; e) inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române; f) director general al Direcţiei generale juridice; g) director general al Direcţiei Generale Anticorupţie; h) director general al Direcţiei generale logistice.3. secretar - directorul Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice.II. În cazuri individuale, când titularii prevăzuţi la pct. I se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, la activităţile comisiei pot participa supleanţii. Supleanţii sunt persoanele care exercită următoarele funcţii:1. Preşedinte - secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, funcţie prevăzută la poziţia nr. 8 din statul de organizare al structurii.2. Membri: a) subsecretar de stat din Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; b) adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; c) adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; d) prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; e) adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; f) director general adjunct din Direcţia generală juridică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; g) director general adjunct din Direcţia generală anticorupţie, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; h) director general adjunct din Direcţia generală logistică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 3 din statul de organizare al structurii.3. Secretar - director adjunct al Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice, funcţie prevăzută la poziţia nr. 4 din statul de organizare al structurii.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------CONTRACT DE ÎNCHIRIERENr. ..... din ......- model -I. Părţile contractanteÎntre .............., cu sediul în ........., reprezentată prin ..........., în calitate de locator, şi domnul/doamna ............. din unitatea locatoare ............, posesor(oare) al/a BI/CI seria ........ nr. ......., eliberat(ă) de ........... la data de ..........., în calitate de locatar,în baza Procesului-verbal de repartiţie nr. ........ din ........ al comisiei de repartizare a locuinţelor din cadrul unităţii ........, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.II. Obiectul contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului este folosinţa locuinţei de serviciu (intervenţie) situate în ............ .  +  Articolul 2Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnat în procesul-verbal cuprins în anexa A.III. Termenul  +  Articolul 3Termenul închirierii este de 3 ani cu începere de la data semnării procesului-verbal menţionat la art. 2.  +  Articolul 4Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza încheierii lui.  +  Articolul 5Tacita relocaţiune nu operează.IV. Plata chiriei  +  Articolul 6Locatarul care nu este exceptat de la plata chiriei va achita lunar suma de .......... lei, calculată conform anexei B.  +  Articolul 7Chiria se recalculează periodic, ori de câte ori au loc modificări ale tarifelor elementelor de calculaţie.  +  Articolul 8Achitarea chiriei se face la casieria ........., până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.  +  Articolul 9Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.  +  Articolul 10Cuantumul penalităţilor se va reactualiza periodic, în funcţie de actele normative care stabilesc majorările de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat.  +  Articolul 11Neplata chiriei o perioadă de 3 luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv cele reprezentând penalizări, urmând a fi recuperate de către locator conform prevederilor legale.V. Obligaţiile locatorului  +  Articolul 12Locatorul se obligă: a) să predea locatarului locuinţa în condiţii normale de folosinţă; b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei; c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile şi scările exterioare; d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.; e) să întreprindă măsuri cu privire la oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinţa de intervenţie la unitatea titulară de cotă, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.VI. Obligaţiile locatarului  +  Articolul 13Locatarul se obligă: a) să nu subînchirieze sau să dea în folosinţă altor persoane spaţiul închiriat; b) să folosească spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie; c) să nu execute modificări constructive ale spaţiilor preluate fără acordul scris al unităţii de administrare, din care să rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate; d) să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă; e) să achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreună în locuinţa respectivă, conform anexei C, toate cotele care le revin din cheltuielile de întreţinere, precum şi cele pentru repararea părţilor şi instalaţiilor din folosinţa comună, stabilite prin grija asociaţiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;e^1) să achite contravaloarea sumelor datorate pentru lipsa de folosinţă a locuinţei, până la data la care aceasta va fi predată efectiv;----------Lit. e^1) a art. 13 al anexei 3 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015. f) să anunţe imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei, dobândirea prin orice mod a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea; g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu în ultima lună de valabilitate a acestuia, dar fără a depăşi termenul contractual; h) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.  +  Articolul 14Nicio modificare în structura interioară a suprafeţei locative nu se poate efectua fără acordul unităţii de administrare.  +  Articolul 15Se interzice amenajarea la subsolul clădirii a altor boxe decât cele prevăzute din construcţie sau folosirea spaţiilor comune în interes personal.VII. Alte obligaţii  +  Articolul 16Plata contravalorii utilităţilor consumate aferente spaţiilor închiriate este în sarcina locatarului.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 17Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri.  +  Articolul 18Forţa majoră exonerează răspunderea părţilor.IX. Litigii  +  Articolul 19Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorială a locatorului.X. Încetarea contractului  +  Articolul 20Contractul încetează în următoarele situaţii: a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă; c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere; d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate, în termen de 30 de zile de la data mutării; e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie, în termen de 30 de zile de la data transferării; f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere; g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii; h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării, în termen de 30 de zile de la aceasta; i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni; j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă; k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere; l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate, în termen de 30 de zile de la data predării funcţiei.----------Art. 20 al anexei 3 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 122 din 25 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 octombrie 2015.XI. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.Anexele A, B şi C fac parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.Data ........Locator,.............Locatar,.............  +  Anexa A -------la Contractul de închiriere nr. ..... din ......------------------------------------------------PROCES-VERBAL1. În conformitate cu Contractul de închiriere nr. .......... din ........., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator .........., prin reprezentantul său .........., având BI/CI seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de .......... la data de ........., care predă; şi ........., în calitate de locatar, care primeşte în folosinţă exclusivă şi comună, locuinţa din ............., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., sectorul ..., având datele specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele: a) pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................; b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................; c) instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................; d) instalaţia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) complete şi în stare de funcţionare ...............................................................; e) instalaţia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare ...................................; f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe etc.) ................................;3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi, .........., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator şi unul pentru locatar.           Am predat Am primit           --------- ---------            Locator, Locatar,        .............. ................  +  Anexa B -------la Contractul de închiriere nr. ... din ....--------------------------------------------FIŞA DE CALCULpentru stabilirea chiriei lunare a locuinţei deţinute de locatarul ............*Font 9* ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐ │Nr. │ Elementele componente pentru calculul chiriei │Suprafaţa │ Tarif │Suma (lei)│ │crt.│ │ (m²) │ (lei/m²)│(col. 2 x │ │ │ │ │ │ col. 3) │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 1.│Suprafaţa locuibilă care se calculează la tariful │ │ │ │ │ │de bază │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 2.│Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică │ │ │ │ │ │la suprafaţa locuibilă a camerelor situate la │ │ │ │ │ │subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 3.│Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică │ │ │ │ │ │la suprafaţa locuibilă a locuinţei lipsite de │ │ │ │ │ │instalaţii de apă, canal sau electricitate │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 4.│Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică │ │ │ │ │ │la suprafaţa locuibilă a locuinţei construite din │ │ │ │ │ │materiale inferioare, cum ar fi: paiantă, chirpici│ │ │ │ │ │şi lemn │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 5.│Total I (rând 1) - (rând 2+3+4) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 6.│Dependinţele locuinţei (bucătărie, cămară, baie, │ │ │ │ │ │debara, oficiu, vestibul, culoar, verandă, chici- │ │ │ │ │ │netă, antreu, tindă, closet, coridor, marchiză) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 7.│Alte dependinţe ale locuinţei (terasă acoperită, │ │ │ │ │ │logie, boxă, pivniţă, beci, spălătorie, uscătorie │ │ │ │ │ │şi alte dependinţe în folosinţă exclusivă, conform│ │ │ │ │ │anexei nr. 1 │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 8.│Total II (rând 5+6+7) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 9.│Curte şi grădină aferente locuinţei închiriate │ │ │ │ │ │(cotă-parte determinată proporţional cu suprafaţa │ │ │ │ │ │locativă deţinută în exclusivitate de locatarul │ │ │ │ │ │principal) │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 10.│Majorare conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă │ │ │ │ │ │a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiria-│ │ │ │ │ │şilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu │ │ │ │ │ │destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi │ │ │ │ │ │completări prin Legea nr. 241/2001, cu modifică- │ │ │ │ │ │rile ulterioare │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 11.│Total chirie: │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘           Locator, Locatar,     .................. .....................  +  Anexa C -------la Contractul de închiriere nr. ... din ......----------------------------------------------FIŞAsuprafeţei locative închiriateîn municipiul (comuna, oraşul) ......................, str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., corp, situată la nivelul (etajul)*1) ...., ap. ...., sectorul ......, judeţul ....................., având încălzire*2) .........................., apă curentă*3) ....................., canalizare*4) .............., instalaţie electrică*5) ......................., construcţie din materiale inferioare*6) ........................., altele*7) ........................................---------*1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.*2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire.*3) În locuinţă, în curte, în stradă.*4) În locuinţă, în curte, în stradă.*5) Da sau nu.*6) Da sau nu.*7) Cameră-hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cameră-WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, garaj, magazie, şură, şopron, anexe gospodăreşti din mediul rural etc.Date privind locuinţa închiriată*Font 9* ┌─────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬────────────┐ │Nr. │ Denumirea încăperii │Nivelul (etajul), │Suprafaţă │În folosinţă │Folosinţă │ │crt. │ │subsol, mansardă │ (m²) │comună │exclusivă │ ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤ │ │Suprafaţa curţii şi │ │ │ │ │ │ │grădinii: │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┘Date privind persoanele care locuiesc împreună cu locatarul ┌────┬──────────┬───────────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────┐ │Nr. │Numele şi │Calitatea pe care │Anul naş-│Unitatea unde│Adresa │Salariul│ │crt.│prenumele │o are în raport cu │terii │lucrează │unităţii│sau │ │ │ │titularul contrac- │ │ │ │venitul │ │ │ │tului de închiriere│ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼───────────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────┴───────────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴────────┘                Locator, Locatar,          ................... .....................  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------SITUAŢIAunităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Interne*Font 7*┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ Număr de locuri │ ││crt.│ Administrator │ Unităţi de cazare şi pregătire ├──────┬────────────────────┤ Date de contact ││ │ │ │Total,│ Categoria │ ││ │ │ │din ├──────┬──────┬──────┤ ││ │ │ │care: │ I │ II │ III │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 1.│Direcţia generală │Centrul de pregătire şi recuperare/│ │ │ │ │Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38,││ │logistică │refacere a capacităţii de muncă │ │ │ │ │sectorul 2 tel.: 021.210.3885; ││ │ │"Paul Greceanu" - Bucureşti │ 166│ 166│ - │ - │021.3037080 interior 21802; ││ │ │ │ │ │ │ │fax: 021.2102403; ││ │ │ │ │ │ │ │email:cazari.dgl@mai.gov.ro ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Baza de pregătire - Izvorani, │ │ │ │ │Comuna Ciolpani, satul Izvorani, ││ │ │judeţul Ilfov │ 40│ 40│ - │ - │judeţul Ilfov, tel.: 0213.500612 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de pregătire şi recuperare/│ │ │ │ │Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa;││ │ │refacere a capacităţii de muncă │ │ │ │ │tel.: 0241.751178; ││ │ │"Diana" - Saturn - Mangalia, │ │ │ │ │email: diana.dgl@mai.gov.ro ││ │ │judeţul Constanţa │ 434│ 416│ 18│ - │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de pregătire şi recuperare/│ │ │ │ │Mamaia, judeţul Constanţa, ││ │ │refacere a capacităţii de muncă │ │ │ │ │tel.: 0241.831888; fax: 0241.831726; ││ │ │"Meridian" - Mamaia, judeţul │ │ │ │ │email: meridian.dgl@mai.gov.ro ││ │ │Constanţa │ 640│ 544│ 96│ - │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Bază de pregătire şi recuperare/ │ │ │ │ │Predeal, str. Petru Rareş nr. 4, ││ │ │refacere a capacităţii de muncă │ │ │ │ │judeţul Braşov; tel.: 0268.455460; ││ │ │"Turist" - Predeal, judeţul Braşov │ 35│ 35│ - │ - │IC 0681270. ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Bază de pregătire şi recuperare/ │ │ │ │ │Neptun, judeţul Constanţa, ││ │ │refacere a capacităţii de muncă │ │ │ │ │tel.: 0241.731437 ││ │ │"Piersicul" - Neptun, judeţul │ │ │ │ │ ││ │ │Constanţa │ 40│ 40│ - │ - │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de pregătire şi recuperare/│ │ │ │ │Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43,││ │ │refacere a capacităţii de muncă │ │ │ │ │judeţul Braşov; tel.: 0268.470090; ││ │ │"Excelsior" - Braşov, judeţul │ │ │ │ │IC 0681285; ││ │ │Braşov │ 152│ 152│ - │ - │e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Club "Excelsior" - Bucureşti │ 12│ 12│ - │ - │Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 24, ││ │ │ │ │ │ │ │sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394 │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 2. │Inspectoratul │Bază de pregătire - Sulina, │ │ │ │ │Sulina, str. Nicolae Bălcescunr. 16, ││ │General al │judeţul Tulcea │ 40│ 40│ - │ - │judeţul Tulcea; tel.: 0240.543086; ││ │Poliţiei de │ │ │ │ │ │0240.26709; 0240.708833, ││ │Frontieră │ │ │ │ │ │stpf.tl@igpf.ro ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de Pregătire al Poliţiei de│ │ │ │ │Comuna Iloviţa, judeţul Mehedinţi; ││ │ │Frontieră - Vârciorova, judeţul │ │ │ │ │tel.: 0252.708833; ││ │ │Mehedinţi │ 29│ 29│ - │ - │ijpf.mehedinţi@mai.gov.ro │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 3. │Inspectoratul │Baza de pregătire - Snagov, │ 22│ - │ - │ 22│Comuna Ciolpani, Str. Jandarmeriei ││ │General al │judeţul Ilfov │ │ │ │ │nr. 6 bis; Izvorani, judeţul Ilfov, ││ │Jandarmeriei │ │ │ │ │ │tel.: 021.37022356; 021.37022357; ││ │Române │ │ │ │ │ │fax: 021.3191414 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Baza de pregătire - Eforie Nord, │ │ │ │ │Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu ││ │ │judeţul Constanţa │ 12│ - │ 12│ - │nr. 2, judeţul Constanţa; ││ │ │ │ │ │ │ │0241.741343; metropolitan 4122662, ││ │ │ │ │ │ │ │4122663 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Baza de pregătire "Codrului" - │ │ │ │ │Buşteni str. Zamora nouă nr. 15, ││ │ │Buşteni, judeţul Prahova │ 10│ - │ 10│ - │judeţul Prahova; fax: 0244.406413 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Cămin "1 Mai" Băile Felix, │ │ │ │ │Comuna Sânmartin, str. Băile 1 Mai; ││ │ │judeţul Bihor │ 14│ - │ 14│ - │Vila 1 Mai; judeţul Bihor; ││ │ │ │ │ │ │ │tel. 0259.319075; 0259.318455; ││ │ │ │ │ │ │ │fax: 0259.476039 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de Perfecţionare a │ │ │ │ │ ││ │ │Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - │ │ │ │ │ ││ │ │Ochiuri │ 8│ 4│ 4│ - │ - ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Complexul de pregătire "Felix │ │ │ │ │Bucureşti, Str. Privighetorilor nr. 3││ │ │Ţopescu" - Bucureşti │ 4│ - │ 4│ - │sectorul 1; tel.: 021.3037080; ││ │ │ │ │ │ │ │17.267;17268; fax: 021.3191414 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de Perfecţionare a │ │ │ │ │ ││ │ │Pregătirii Cadrelor Jandarmi - │ │ │ │ │ ││ │ │Gheorghieni, judeţul Cluj │ - │ - │ - │ 170│ - │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 4.│Departamentul de │Centrul de Iniţiere, Perfecţionare │ │ │ │ │ ││ │Informaţii şi │şi Spaţii de Cazare - Dumbrăviţa, │ │ │ │ │ ││ │Protecţie Internă │judeţul Braşov │ 60│ 60│ - │ - │ - ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Centrul de Pregătire şi │ │ │ │ │ ││ │ │Perfecţionare "Brădetu", │ │ │ │ │ ││ │ │judeţul Argeş │ 56│ 56│ - │ - │Comuna Brăduleţ, judeţul Argeş │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 5.│Inspectoratul │ │ │ │ │ │Comuna Budeasa, judeţul Argeş; ││ │General al │ │ │ │ │ │fax: 0248.213399; tel.: 0248.607000; ││ │Poliţiei Române │Cămin - Budeasa, judeţul Argeş │ 8│ - │ 8│ - │interior: 20.242 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţii de cazare şi spaţiu temporar│ │ │ │ │ ││ │ │de lucru pentru poliţia rutieră - │ │ │ │ │ ││ │ │Oaşa, judeţul Alba │ 6│ - │ 6│ - │ - ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Baza sportivă Oradea, judeţul Bihor│ 15│ - │ - │ 15│ Oradea, Str. Codrilor nr. 9, judeţul││ │ │ │ │ │ │ │ Bihor; tel.: 0742169274 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Cămin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj │ 60│ 60│ - │ - │Cluj-Napoca, str. Bucium fn, judeţul ││ │ │ │ │ │ │ │Cluj; tel./fax: 0264.505510 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţiu de cazare Post Poliţie Alpin│ │ │ │ │Comuna Moroieni, Padina Platoul ││ │ │- Padina, judeţul Dâmboviţa │ 20│ - │ - │ 20│Bucegi, judeţul Dâmboviţa; Dj 713A; ││ │ │ │ │ │ │ │fax: 0245.632557, tel.: 0245.207200 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţiu de cazare post Poliţie - │ │ │ │ │Comuna Geoagiu-Băi, ││ │ │Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara │ 6│ - │ 6│ - │Str. Vilelor nr. 1, judeţul Hunedoara││ │ │ │ │ │ │ │fax: 0254.212852, tel.: 5420240 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Cămin de garnizoană - Şugaş-Băi - │ │ │ │ │Şugaş-Băi, judeţul Covasna; fax/ ││ │ │Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna │ 16│ - │ 16│ - │tel.: 0267.307474 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţiu de cazare post Poliţie - │ │ │ │ │Păltiniş, judeţul Sibiu; nr. 34, ││ │ │Păltiniş, judeţul Sibiu │ 16│ 16│ - │ - │tel.: 0269.574025 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Baza de pregătire - Soveja, judeţul│ │ │ │ │Comuna Soveja, judeţul Vrancea, ││ │ │Vrancea │ 58│ - │ - │ 58│Dj 205F, Soveja 2 km ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Cămin - Olăneşti, judeţul Vâlcea │ 11│ - │ 11│ - │Băile Olăneşti, Str. Libertăţii ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 14, judeţul Vâlcea; ││ │ │ │ │ │ │ │tel.: 0250777216, 0250.775102 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Cămin - Mamaia, judeţul Constanţa │ 8│ 8│ - │ - │Mamaia Vila 23, judeţul Constanţa; ││ │ │ │ │ │ │ │fax: 0241.691270; tel.: 0241.611314 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţii de cazare Centrul Chinologic│ │ │ │ │Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, ││ │ │"Dr. Aurel Greblea" Sibiu, judeţul │ │ │ │ │judeţul Sibiu; tel./fax: 0269.235181;││ │ │Sibiu │ 182│ 182│ - │ - │e-mail: ccs@centrulchinologic.ro ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţii de cazare Şcoala Agenţi │ │ │ │ │Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul││ │ │Poliţie "Vasile Lascăr" - Câmpina, │ │ │ │ │Prahova; tel.: 0244.336251; ││ │ │judeţul Prahova │ 41│ - │ 41│ - │fax: 0244.333650; e-mail: ││ │ │ │ │ │ │ │Campina@scoalapolitie.ro │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 6. │Academia de │Baza de pregătire - Vălenii de │ │ │ │ │Vălenii de Munte, str. Ştefan cel ││ │Poliţie "Alexandru│Munte, judeţul Prahova │ 22│ - │ - │ 22│Mare nr. 45, judeţul Prahova, ││ │Ioan Cuza" │ │ │ │ │ │tel.: 0244.280308; fax: 021.3175517; ││ │ │ │ │ │ │ │email: secretar@academiadepolitie.ro │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 7. │Institutul de │Spaţii de cazare Pavilion "C" │ │ │ │ │Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160││ │Studii pentru │Institutul de Studii pentru Ordine │ │ │ │ │sectorul 4; tel.: 021.3324867; ││ │Ordine Publică │Publică │ 31│ - │ 31│ - │fax: 021.3323855; e-mail: ││ │ │ │ │ │ │ │isop@mai.gov.ro │├────┼──────────────────┼───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ 8. │Clubul Sportiv │Spaţii cazare sportivi - Braşov, │ │ │ │ │Braşov, str. Nicopole nr. 34; ││ │"Dinamo" Bucureşti│judeţul Braşov │ 72│ - │ - │ 72│tel.: 0268.419751; fax: 0268.470305 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţii cazare sportivi - Bucureşti │ 132│ - │ - │ 132│Bucureşti, str. Ştefan cel Mare ││ │ │ │ │ │ │ │nr. 79, sectorul 2, tel.: 021.2101288││ │ │ │ │ │ │ │fax: 021.3106797 ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │Spaţii cazare sportivi - │ │ │ │ │Ghermăneşti, str. Sarmisegetuza ││ │ │Ghermăneşti, judeţul Ilfov │ 60│ 60│ - │ - │nr. 31, judeţul Ilfov, ││ │ │ │ │ │ │ │tel.: 021.3520656 │└────┴──────────────────┴───────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────────────────────────────┘----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 99 din 16 iunie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 30 iunie 2016.  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILEpersoanelor cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. DrepturiPersoanele cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor au următoarele drepturi: a) să primească (de la cameristă sau recepţioneră) spaţiul repartizat în perfectă stare de curăţenie, corespunzător categoriei acestuia, începând cu ora 12,00; b) să folosească dotările şi instalaţiile aferente pe tot timpul cât sunt cazate; c) să beneficieze de păstrarea obiectelor de valoare prin încredinţarea acestora serviciului recepţie; d) să primească chitanţă pentru orice sumă achitată personalului îndreptăţit a efectua încasări; e) să înscrie în condica de sugestii şi reclamaţii, aflată la recepţie, opinia personală în legătură cu calitatea serviciilor şi cu comportarea personalului; f) să beneficieze de serviciile asigurate de recepţie privind efectuarea unor convorbiri telefonice, transmiterea unor mesaje, trezirea la ore prematinale, obţinerea unor informaţii diverse etc.B. ObligaţiiPersoanele cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la serviciul recepţie pentru atribuirea spaţiului solicitat; b) să prezinte documentele de legitimare solicitate; c) să primească spaţiul repartizat şi să verifice dotarea, starea de curăţenie şi starea tehnică a dotărilor, iar în cazul în care constată defecţiuni ale obiectelor de mobilier sau ale instalaţiilor sanitare să informeze imediat îngrijitorul; d) să respecte ordinea interioară şi să păstreze liniştea; e) să folosească aparatele de radio, casetofoanele, televizoarele, în aşa fel încât să nu deranjeze celelalte persoane cazate; f) să nu introducă şi să nu depoziteze în camere materiale inflamabile, explozive, toxice sau urât mirositoare; g) să nu degradeze mobilierul, lenjeria sau celelalte dotări; h) să nu circule pe holuri în ţinută indecentă; i) să nu folosească aparate de gătit sau de încălzit, altele decât cele din dotarea încăperilor; j) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor; k) să nu schimbe aranjamentul mobilierului şi obiectelor de inventar din dotarea încăperilor; l) să folosească în mod corespunzător instalaţiile sanitare, iar la plecarea din cameră să închidă robinetele de apă (gaze) şi să stingă luminile; m) să anunţe imediat camerista sau recepţionera de serviciu despre orice defecţiune constatată, în vederea remedierii ei cât mai rapid; n) să anunţe la recepţie, până la ora 12,00 a zilei respective, intenţia de a prelungi şederea sau de a scurta perioada de cazare; o) să elibereze camera până la ora 12,00 a ultimei zile de cazare; p) să achite, înainte de a părăsi locul de cazare, costul serviciilor de care a beneficiat (convorbiri telefonice), conform tarifelor stabilite; q) la părăsirea temporară a camerei să predea la recepţie cheia, iar la plecarea definitivă să anunţe camerista sau recepţia pentru predarea inventarului camerei; r) să respecte regulile stabilite de către administratorul imobilului cu privire la accesul şi cazarea animalelor de însoţire (câini, pisici etc.).  +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CAZATE*Font 7* ┌────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────┬──────────┬────────────────┬───────┬────────┬──────┬───────────┐ │Nr. │Numele şi│Gradul │Unitatea│Nr. │Seria │Scopul│Am luat │ Cazare (data) │Nr. de │Tarif/zi│Suma │Nr. │ │crt.│prenumele│profe- │ │ordi- │şi nr. │ │cunoştinţă├───────┬────────┤zile │ │totală│chitanţei │ │ │ │sional/ │ │nului │B.I./C.I.│ │despre │Sosire │Plecare │ │ │de │cu care │ │ │ │militar │ │de ser-│ │ │inventarul│ │ │ │ │plată │s-a încasat│ │ │ │ │ │viciu │ │ │camerei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │legiti-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │maţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼──────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴───────────┘  +  Anexa 7 -------la normele metodologice-----------------------METODOLOGIEde stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unităţile de cazareaflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor  +  Articolul 1 (1) Unităţile de administrare vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente unităţilor de cazare, pe bază de bugete de venituri şi cheltuieli întocmite în acest scop. (2) Pentru locurile de cazare, baza de calcul din prezenta metodologie este orientativă, aceasta putând fi completată cu cheltuieli specifice de întreţinere a respectivelor locaţii.  +  Articolul 2 (1) Locurile de cazare sunt diferenţiate pe categorii de confort, în conformitate cu criteriile de clasificare cuprinse în anexa nr. 7 A, care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Încadrarea în categoriile de confort a locurilor de cazare se face de către o comisie de clasificare, printr-un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7 B, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică Direcţiei generale logistică, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.  +  Articolul 3Tarifele de cazare se stabilesc de către unităţile de administrare, prin întocmirea unor baze de calcul care cuprind toate cheltuielile efectuate (energie electrică, apă, canal, salubritate, reparaţii la clădiri, prestări de servicii etc.), la care se vor aplica următorii coeficienţi de confort: 0,70 - pentru camerele de categoria a III-a; 1,00 - pentru camerele de categoria a II-a; 1,50 - pentru camerele de categoria I; 2,26 - pentru apartamentele de categoria I (modelul este prezentat în anexa nr. 7 C, care face parte integrantă din prezenta metodologie).  +  Articolul 4Tarifele pentru locurile de cazare vor fi actualizate ori de câte ori se impune efectuarea unor modificări ale elementelor de cheltuieli din structura acestora, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, dacă rezultă diferenţe în plus sau în minus de minimum 5% faţă de ultima valoare a tarifului.  +  Anexa 7 A ----------la metodologie--------------CRITERII DE CLASIFICAREpe categorii de confort                                                       X=criteriu obligatoriu ┌────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │Nr. crt.│ Criteriu minimal de clasificare │ Categoria de │ │ │ │ confort │ │ │ ├────┬────┬────┤ │ │ │ I │ II │III │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │1. │CRITERII PRIVIND CONSTRUCŢIILE ŞI SPAŢIILE DE │ │ │ │ │ │FOLOSINŢĂ COMUNĂ │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Spaţiu corespunzător dotat pentru serviciul de │ X │ X │ - │ │ │ recepţie │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Asigurarea servirii micului dejun │ X │ - │ - │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Oficii pentru cameriste pe fiecare etaj sau unul │ X │ X │ - │ │ │ la mai multe etaje │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Cabine telefonice sau cel puţin un telefon în hol │ X │ X │ - │ │ │ la dispoziţia persoanelor cazate │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Încălzire centrală │ X │ - │ - │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Ascensoare la clădirile cu mai mult de 4 etaje │ X │ X │ X │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Holurile, culoarele şi scările vor fi dotate cu │ │ │ │ │ │ covoare-mochetă, tablouri, plante şi alte elemente│ X │ X │ - │ │ │ decorative(scările cu marmură pot fi fără covoare)│ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Holurile vor avea fotolii, măsuţe, scrumiere cu │ X │ X │ - │ │ │ picior, vase cu flori etc. │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Materiale p.s.i. conform normativelor │ X │ X │ X │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │2. │CRITERII PRIVIND LOCURILE DE CAZARE │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Numărul maxim de paturi într-o cameră │1-3 │ 3 │ - │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Încăperi comune │ - │ - │ X │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Spaţiile dispun de grup sanitar propriu, cadă sau │ │ │ │ │ │ cuvă cu duş, lavoar, W.C. în procent de: │ │ │ │ │ │ (Camerele din căminele existente pot fi încadrate │100%│ - │ - │ │ │ la categoria I şi în cazul în care nu dispun de │ │ │ │ │ │ grupuri sanitare proprii.) │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Apartamentele şi garsonierele sunt prevăzute cu │ X │ - │ - │ │ │ grupuri sanitare cu cadă/duş │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Camerele fără grup sanitar propriu vor avea apă │ │ │ │ │ │ curentă, rece şi caldă (Secţiile de categoria │ X │ X │ X │ │ │ a III-a pot funcţiona fără apă caldă.) │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Pentru camerele fără grup sanitar propriu vor │ │ │ │ │ │ funcţiona grupuri sanitare comune, separate pe │ │ │ │ │ │ sexe, astfel: │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- sală de baie sau duş pentru maximum 15 paturi │ X │ X │ X │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- cabină W.C. pentru maximum 10 paturi sau cel │ X │ X │ X │ │ │ puţin una la etaj │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │3. │ ALTE CRITERII (SERVICII etc.) │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Parcări în apropierea clădirii în care se asigură │ X │ - │ - │ │ │ cazarea │ │ │ │ ├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │ │- Asigurarea desfacerii de ziare, reviste,ilustrate,│ │ │ │ │ │ articole de strictă necesitate.Unul-două cotidiene│ X │ - │ - │ │ │ din presa centrală sau locală vor sta gratuit la │ │ │ │ │ │ dispoziţia persoanelor cazate. │ │ │ │ └────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘NOTE:1. Analiza dispunerii camerelor în ansamblul clădirii se va face folosindu-se planuri orizontale.2. În funcţie de dotări camerele/apartamentele din categoria de confort I pot fi împărţite în "confort I" şi "confort I sporit", tarifându-se diferenţiat.  +  Anexa 7 B ---------la metodologie--------------Văzut------Şeful unităţii,.................PROCES - VERBALNr. ....... din ................al Comisiei de clasificare a ...................Încheiat astăzi, ........................Comisia de clasificare constituită în conformitate cu Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 şi cu Ordinul de zi pe unitate/Dispoziţia zilnică pe unitate nr. ....... din ........ al/a .........., am verificat la faţa locului spaţiile de cazare din .............., situat în str. .............. nr. ......, nr. cadastru ..........., şi am constatat următoarele:1. ................ (spaţiul de cazare) menţionat îndeplineşte criteriile de clasificare corespunzătoare categoriei .............2. Încadrarea fiecărui spaţiu de cazare (cameră, apartament, garsonieră) este cea prevăzută în fişa-anexă care a fost analizată şi însuşită de comisie (Se vor menţiona felul spaţiului de cazare, categoria, etajul şi nr. camerei etc.)3. Alte menţiuni (capacitatea totală de cazare etc.) .......................................Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.Comisia de clasificarePreşedinte, Membri,............. ................NOTĂ:Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică Direcţiei generale logistică, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.  +  Anexa 7 C ----------la metodologie--------------MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORUnitatea de administrareNr. .......... din ..........Aprob-------Şeful unităţii de administrare,.................................BAZĂ DE CALCULprivind stabilirea tarifului pentru cazareatemporară a personalului în locurile de cazaresituate în .................., str......................... nr. ......, nr. cadastru ..............1. Energie electrică a) consum total de energie aferent perioadei/anului precedent:..... kW/lună x ..... lei/kW = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = .... lei/zi/loc b) cheltuieli pentru abonamentele radio, telefon şi cablu TV:..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: .....nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol =..... lei/zi/loc2. Încălzirea spaţiilor, asigurarea apei calde şi reci, canalizare, salubritate a) încălzirea spaţiilor, asigurarea apei calde:- consum total de combustibil aferent perioadei/anului precedent pentru încălzirea spaţiilor:..... u.m. combustibil/lună x ..... lei/unitate de combustibil = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc b) consum apă: apă rece, apă canal, apă meteo:- consum total de apă aferent perioadei/anului precedent:..... mc/lună x ..... lei/mc = .....lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = .....lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = .....lei/zi/loc c) salubritate:..... tone sau mc/lună x .....lei/tonă sau mc = .....lei/lună..... lei/lună: 30 de zile =..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc3. Cheltuieli materiale cu întreţinerea spaţiilor a) total contravaloare materiale de curăţenie, conform normelor:..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: .....nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc b) la complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile;- cheltuieli pentru materiale de toaletă:1. hârtie igienică:nr. grupuri sanitare x 2 buc./grup/nr. de zile sejur x ..... lei/buc. = x lei2. săpun hotelier:nr. chiuvete x 2 buc./chiuvetă/nr. de zile sejur x ..... lei/buc. = y leix lei + y lei: nr. locuri de cazare: nr. zile sejur*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc4. Întreţinere spaţii şi dezvoltare patrimoniu..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/locSuma preconizată la această natură de cheltuială se stabileşte în funcţie de programele logistice anual aprobate.5. Spălat lenjerieS-au prevăzut pentru o persoană:- un cearşaf de pat;- un cearşaf plic;- un prosop de faţă;- un prosop de baie;- un prosop pentru picioare;- o faţă de pernă;- un prosop (cearşaf) pentru baie;- un halat de baie.La complexurile de agrement unde cazarea se face pe sejur de 7, 10 etc. zile:..... kg/persoană x ..... lei/kg: nr. de zile sejur = ..... lei/zi/locLa cazarea temporară a persoanelor în spaţiile de cazare:..... kg/an x ..... lei/kg = ..... lei/an..... lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/persoanăSe vor evidenţia şi cheltuielile pentru spălat covoare, perdele şi pături...... kg/an x ..... lei/kg =..... lei/an..... lei/an: 365 de zile: nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc6. Mobilier şi materiale de natura obiectelor de inventarContravaloarea uzurii mobilierului şi materialelor de natura obiectelor de inventar din spaţiile de cazare:- pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decoraţiuni interioare:..... lei**): ..... luni***) = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/loc- pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc.:..... lei**): ..... luni***) = ..... lei/lună..... lei/lună: 30 de zile = ..... lei/zi..... lei/zi: ..... nr. locuri de cazare*) = ..... lei/zi/locTotal capitol = ..... lei/zi/loc7. Cheltuieli cu personalulA. Funcţionari publici cu statut specialSalarii:- nr. personal = .....;- salarii lunare brute = .... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ...... lei/zi/locContribuţii ale unităţii:- contribuţia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate = .... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ...... lei/zi/loc- contribuţia lunară la asigurările sociale de statHrană:- cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locEchipare:- cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locContravaloarea transportului pentru concediu de odihnă:- cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL A. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuţii sociale + hrană + echipare + transport) = ..... lei/zi/locB. Cadre militareVenituri din soldă:- nr. personal = .....;- venituri lunare brute = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locContribuţii ale unităţii:- contribuţia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/loc- contribuţia lunară la asigurările sociale de statHrană:- cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locEchipare:- cheltuieli anuale = ..... lei..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locContravaloare transport pentru concediu de odihnă:- cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL B. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contribuţii sociale + hrană + echipare + transport) =.....lei/zi/locC. Soldaţi şi gradaţi voluntariVenituri din soldă:- nr. personal = .....;- venituri lunare brute = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = .....lei/zi/locContribuţii sociale ale unităţii:1. contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate = ..... lei;2. contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat = ..... lei;Contribuţii sociale lunare = (1+2) lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locHrană:- cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locEchipare:- cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locContravaloare transport pentru concediu de odihnă:- cheltuieli anuale = ..... lei;..... lei/an: nr. locuri de cazare*): 365 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL C. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (venituri din soldă + contribuţii sociale + hrană + echipare + transport) = ..... lei/zi/locD. Personal contractualSalarii:- număr personal = .....;- salarii lunare brute = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/persoanăContribuţii sociale ale unităţii:1. contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate = ..... lei;2. contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat = ..... lei;3. contribuţia lunară la Fondul de şomaj = ..... lei.Contribuţii sociale lunare = (1+2+3) lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locHrană:- cheltuieli lunare = ..... lei;..... lei/lună: nr. locuri de cazare*): 30 de zile = ..... lei/zi/locTOTAL D. cheltuieli zilnice pe loc de cazare = (salarii + contribuţii sociale + hrană) = ..... lei/zi/locTotal cap. 7 = Total A + Total B + Total C + Total D = ..... lei/zi/locRECAPITULAŢIECostul unui loc de cazare pe zi:Cap. 1 = .......... lei/zi;Cap. 2 = .......... lei/zi;Cap. 3 = .......... lei/zi;Cap. 4 = .......... lei/zi;Cap. 5 = .......... lei/zi;Cap. 6 = .......... lei/zi;Cap. 7 = .......... lei/zi;Cap. 8 = .......... lei/zi;...........................TOTAL ..... = ............ lei/zi/loc;.......... lei/zi/loc x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) = ......... lei/zi/loc;.......... lei/zi/loc x T.V.A. 9% = ..... lei/zi/loc.Întocmit----------...............___________*) Număr de locuri de cazare în funcţie de gradul de ocupare în perioada precedentă.**) Suma valorilor mijloacelor fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeaşi durată normală de folosinţă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Administraţiei şi Internelor, întocmit în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005, nepublicat.***) Durata normală a bunurilor însumate.  +  Anexa 8 --------la normele metodologice------------------------MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORUNITATEA ......................Nr. ........ din ............LISTA NOMINALĂa persoanelor cazate, prevăzute la art. 42 lit. b)din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului*Font 8* ┌────┬─────────┬──────────┬────────────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────┬─────────┐ │Nr. │Numele şi│Nr. dosare│Persoane cazate │ Tarif │ Perioada de │ Total │ Suma │Diferenţa│ │crt.│prenumele│de pensie ├────┬───────────┤zilnic/ │ cazare │cheltuieli│achitată│ de │ │ │ │ │Nr. │Calitatea*)│persoană│(nr. de zile)│de cazare │ │recuperat│ │ │ │ │ │ │ │ │(7=3x5x6) │ │(9 = 7-8)│ ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴──────────┴────┴───────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────┴─────────┘_________*) Se completează, după caz, cu:- "titular şi soţ/soţie";- "titular";- "soţ/soţie".Conducătorul unităţii,......................  +  Anexa 9 --------la normele metodologice------------------------MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORUNITATEA (ordonator de credite)Nr. ....... din .............RAPORTpentru obţinerea aprobării dedisponibilizare a unui imobil în vederea închirierii lui1. Date de identificare:- adresa completă şi exactă a imobilului devenit disponibil;- numărul de cadastru la care este înregistrat;- baza legală de deţinere;- caracteristicile tehnice ale imobilului;- caracteristicile tehnice ale părţii de imobil devenite disponibilă;- plan de situaţie cu reliefarea zonei disponibilizate;- planuri orizontale ale suprafeţelor devenite disponibile.2. Motivarea disponibilizării:- documentul în baza căruia s-au produs modificări ale domeniului de activitate care determină disponibilizarea;- indicarea documentelor care atestă că imobilul nu mai este necesar celorlalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.3. Justificarea necesităţii închirierii:- descrierea activităţilor care se pot desfăşura în imobilul disponibilizat;- argumentarea necesităţii sau utilităţii organizării activităţilor respective.Şeful unităţii, Locţiitor pentru logistică,(ordonator de credite) (similar)......................... ..............................  +  Anexa 10 ---------la normele metodologice------------------------SITUAŢIAspaţiilor închiriate la data de ............ ┌────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐ │Nr. │ Datele de │Caracteristicile│ Denumirea │ Tariful │ Suma │ Suma │Modul de │Observaţii│ │crt.│identificare│ tehnice │chiriaşului│ lunar │ reţinută │utilizată │utilizare│ │ │ │a spaţiului │ │ │(lei/euro)│de unitate│(lei/euro)│ │ │ │ │ închiriat │ │ │ │(lei/euro)│ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘NOTE:1. Se trec adresa imobilului şi datele de identificare a construcţiei (numărul din evidenţa de cadastru).2. Se trec caracteristicile tehnice (suprafeţele) prevăzute în contractul de închiriere perfectat.3. Se trece denumirea locatarului, iar pentru prima dată când acesta este menţionat în situaţie se specifică şi procedura în urma căreia a fost desemnat câştigător (licitaţie publică cu strigare sau prin negociere).4. Se trec valorile din contractul perfectat.5. Se trece suma reţinută de către unitatea de administrare, pentru perioada de la începutul anului până la data raportării.6. Se trece valoarea lucrărilor decontate din suma trecută în coloana 5.7. Se trec natura lucrărilor executate şi locul unde au fost realizate (de exemplu: zugrăveli şi vopsitorii interioare la construcţia .......).8. Se trec date şi informaţii suplimentare, prin care să se clarifice unele aspecte prezentate în celelalte coloane.  +  Anexa 11 --------la normele metodologice-----------------------FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEIDenumirea unităţii ....................................Cod fiscal ............................................Adresa ................................................Număr de telefon, telex, fax, e-mail ..................Date referitoare la spaţiiObiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea ......... (un imobil, un pavilion, ....... încăperi cu o suprafaţă utilă de ....... dintr-un pavilion) ........, situat în ......... (localitatea, adresa, str. nr. ).Spaţiile care vor fi închiriate ....................... (Se menţionează în mod detaliat toate caracteristicile tehnice şi funcţionale, utilităţile asigurate, precum şi orice alte informaţii care ar putea prezenta importanţă pentru ofertanţi.)În baza Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, spaţiile pot fi vizionate în fiecare zi lucrătoare, între orele ........., cu condiţia ca această intenţie să fie comunicată în prealabil ............. (persoana şi posibilităţile de contact), pentru a se permite accesul.Date referitoare la organizarea activităţilorÎn spaţiile închiriate se pot organiza activităţi ............ (detalierea naturii acestora), în următoarele condiţii: ........................................ (Se detaliază condiţiile impuse de specificul fiecărei activităţi, obligativitatea de a nu se perturba buna desfăşurare a celorlalte activităţi specifice unităţii, interdicţia ca spaţiile să fie închiriate pentru: fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau produselor periculoase, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt izolate sau au destinaţia respectivă din construcţie, ori desfăşurarea unor activităţi care pot afecta imaginea instituţiei, clauzele specifice activităţii de protecţie internă, elaborate cu consultarea structurii de protecţie internă a unităţii de administrare şi altele.)Preţul minim de pornire a licitaţiei este de ........... lei/lună.Pragurile de licitare sunt de câte ......... (valoric între 5 şi 35% din preţul de pornire) .......... lei.Condiţii de participare la licitaţiePersoanele care sunt interesate să participe la licitaţie trebuie să depună la registratura unităţii din ............, până la data de ............, un dosar care să conţină:1. Confirmarea scrisă de participare la licitaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 A.2. Documentul din care să rezulte că a depus garanţia de participareGaranţia de participare la licitaţie este în valoare de ............. (cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei) şi poate fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară, vărsăminte în numerar la casieria unităţii de administrare sau ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont.Sumele depuse ca garanţie de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câştigător, participanţilor necâştigători sau celor care nu s-au prezentat.3. Documentele doveditoare a eligibilităţii ofertantului Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente: a) persoanele juridice:- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente);- acte din care să rezulte că au dreptul de a desfăşura activitatea propusă (certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială); b) persoanele fizice:- extrasul din registrul de rol de la administraţia financiară de pe raza căreia acestea domiciliază, din care să rezulte că nu au datorii către stat;- documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru a cărei activitate închiriază spaţiul respectiv.Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau nedepunerea garanţiei de participare atrage eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie.4. Proiectul contractului de închiriere (anexa nr. 11 B) semnat pe fiecare pagină pentru a se confirma acceptarea clauzelor contractuale5. Alte documente (pe care unitatea de administrare le consideră necesare pentru a dovedi capacitatea ofertantului de a organiza activitatea propusă încă din această fază - recomandări, atestate de calitate, structura preţurilor propuse la principalele bunuri destinate a fi comercializate, detalierea activităţii propuse de ofertant pentru evaluarea implicaţiilor asupra celorlalte sectoare din imobil - liste de utilaje, consumuri normate preliminate etc.)Desfăşurarea licitaţiei publice cu strigareAtribuirea contractului de închiriere se derulează în urma unei proceduri de licitaţie publică cu strigare, organizată în data de ............, ora ............, la sediul unităţii contractante.Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora stabilite dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin 3 oferte, iar la data respectivă se prezintă cel puţin 2 ofertanţi.În situaţia în care nu este îndeplinită această cerinţă, licitaţia se repetă.Comisia de evaluare procedează la legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a delegaţiei şi verifică documentele solicitate.Licitaţia propriu-zisă se poate desfăşura dacă două oferte sunt corespunzătoare fişei de date a achiziţiei, în caz contrar procedura repetându-se.Preşedintele comisiei de evaluare anunţă preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.Licitaţia se desfăşoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit preţul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare.După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, licitaţia se declară închisă şi se semnează procesul-verbal de către membrii comisiei şi de către reprezentanţii participanţilor.În termen de 48 de ore de la avizarea hotărârii comisiei de evaluare de către şeful structurii, aceasta se comunică, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigător, cât şi celor care nu au adjudecat licitaţia.În comunicarea către ofertantul câştigător se vor specifica locul şi data la care este invitat pentru încheierea contractului.Orice ofertant care participă la licitaţie poate să înainteze o contestaţie şefului unităţii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfăşurarea licitaţiei.Contestaţiile vor fi verificate şi soluţionate în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii, iar rezultatul va fi în comunicat în scris contestatarului.În situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justiţie, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia.Date privind perfectarea contractului de închiriereContractul de închiriere se perfectează în maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilirii ofertantului câştigător.În situaţia în care persoana câştigătoare renunţă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru perfectarea contractului, aceasta pierde garanţia depusă, iar contractul se încheie cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, după caz.Până la perfectarea contractului ofertantul desemnat câştigător va prezenta o scrisoare de garanţie bancară pentru buna desfăşurare a contractului, eliberată de către o bancă de pe teritoriul României, agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existenţa unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii.Depozitul din care unitatea de administrare poate reţine sume de bani pentru neexecutarea obligaţiilor chiriaşului, inclusiv penalităţi de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului.Durata contractului de închiriere poate fi de până la 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeaşi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare.Atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun eliberarea spaţiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.  +  Anexa 11 A     OFERTANTUL ..........., înregistrat la sediul unităţii de administrare  nr. ....... din ..........    Către ...................................................................            (denumirea unităţii contractante şi adresa completă)    Ca urmare a anunţului apărut în ..................., numărul .........  din data de ............, privind organizarea procedurii de licitaţie  publică cu strigare în vederea atribuirii contractului de închiriere pentru  spaţiile din ...................,    noi, .........................................................,                  (denumirea ofertantului)    vă transmitem alăturat următoarele:    - documentul ........................... privind garanţia de participare,                  (tip, serie/nr., emitent)  în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru  elaborarea şi prezentarea ofertei;    - documentul ............................ din care rezultă că avem dreptul                (tip, serie/nr., emitent)  de a desfăşura activitatea de ................;    - documentele ............................. şi ..........................                   (tip, serie/nr., emitent) (tip, serie/nr., emitent)  privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către stat;    - proiectul contractului de închiriere semnat şi/sau ştampilat;    - alte documente.    Am luat cunoştinţă de condiţiile stabilite prin instrucţiunile pentru  ofertanţi şi vă facem cunoscut că acceptăm preţul minim de pornire şi pragul  de licitare şi vom participa la licitaţia publică cu strigare organizată de  către dumneavoastră la data de ............., ora ..........., la sediul din  ............................... .            (adresa)    Cu stimă,         Ofertant, Data completării ............      ................  +  Anexa 11 B CONTRACT DE ÎNCHIRIERENr. ........ din .............    I. Părţile contractante    Art. 1. - Între ..............................., cu sediul în .........,                      (unitatea de administrare)  reprezentată prin ............., şef ............., funcţia .............,  în calitate de locator, şi ..............................................,                                     (câştigătorul procedurii)  cu sediul în ................, reprezentată prin ...............,  funcţia .............., în calitate de locatar, în baza Hotărârii Guvernului  nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de  a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în  administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, cu completările  ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. .........., s-a încheiat prezentul  contract de închiriere.    II. Obiectul contractului    Art. 2. - Obiectul contractului este procurarea folosinţei spaţiilor  (imobil, parte de imobil, teren, construcţie, număr de încăperi cu suprafaţa)  .............., situate în ..................................................                               (datele de identificare a spaţiului închiriat)    Art. 3. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în  procesul-verbal anexat, care face parte integrantă din prezentul contract.    Art. 4. - Spaţiile preluate prin contract de închiriere vor fi utilizate  pentru organizarea activităţii de ..........................................               (Se trece activitatea pentru care au fost închiriate spaţiile.)    III. Termenul    Art. 5. - Contractul de închiriere are o valabilitate de 3 ani şi intră în  vigoare la data semnării procesului-verbal de predare-primire a spaţiului  închiriat.    Art. 6. - Contractul poate fi reînnoit o singură dată cu maximum aceeaşi  perioadă, la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de  zile înainte de expirare.    IV. Preţul    Art. 7. - Valoarea contractului este de ...... lei, reprezentând .........  euro, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru data  de ............................... .      (ziua încheierii contractului)V. Plata chirieiArt. 8. - Plata chiriei lunare, reprezentând a treizecişişasea parte din valoarea în euro a contractului, se face în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua emiterii facturii, cel mai târziu în 3 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata.Art. 9. - Plata chiriei se face prin conturile:Contul locatorului nr. ......, deschis la Banca ..........Contul locatarului nr. ......, deschis la Banca ..........sau la casieria unităţii, în cazul locatarului persoană fizică.Art. 10. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.Art. 11. - Neplata chiriei pentru două luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv pentru penalizări, urmând a fi reţinute de către locator din depozitul special constituit de către locatar la o bancă comercială de pe teritoriul României, agreată de părţi.Art. 12. - Depozitul constituit pentru buna desfăşurare a contractului, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite, se actualizează trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului.VI. Obligaţiile locatoruluiArt. 13. - Locatorul se obligă: a) să predea spaţiile cu toate accesoriile lor în stare corespunzătoare de funcţionare; b) să controleze modul în care spaţiul închiriat este folosit şi întreţinut de către locatar; c) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă, în exploatare şi funcţionalitate a clădirii în care se află spaţiile închiriate; d) să întreţină în bune condiţii elementele de rezistenţă ale clădirii şi elementele exterioare ale acesteia (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, scări exterioare), executând lucrări de intervenţii care nu sunt în sarcina locatarului; e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile proprii clădirii; f) să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata contractului; g) să notifice locatarului necesitatea eliberării spaţiilor, cu 30 de zile înainte de aceasta; h) să fie de acord cu restituirea, în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului, a depozitului constituit pentru buna desfăşurare a contractului.VII. Obligaţiile locataruluiArt. 14. - Locatarul se obligă: a) să folosească bunul închiriat conform destinaţiei care rezultă din contract; b) să comunice, cu cel puţin 30 de zile înainte, data eliberării spaţiului închiriat şi să îl restituie, pe bază de proces-verbal, în stare de folosinţă, ţinându-se seama de starea în care a fost preluat; c) să nu înstrăineze, subînchirieze sau să nu dea în folosinţa altor persoane spaţiul închiriat; d) să elibereze spaţiul închiriat în termen de 30 de zile de la data notificării eliberării de către unitatea de administrare, atunci când nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor impun acest lucru; e) să actualizeze trimestrial, în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României, depozitul constituit pentru buna desfăşurare a contractului; f) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii la spaţiile şi instalaţiile din folosinţa exclusivă. [Acestea se pot detalia după cum urmează:- la construcţii se vor executa reparaţii, înlocuiri, refaceri, după caz, la zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare, inclusiv tencuieli; învelitori; jgheaburi; burlane; tâmplărie interioară şi exterioară; pardoseli şi placaje; sobe şi coşuri; pavaje; transformări impuse de activitatea specifică locatarului;- la instalaţiile de încălzire se vor executa înlocuiri şi întreţineri la radiatoare şi conductele de legătură, mai puţin la coloane; curăţarea şi repararea sau înlocuirea grătarelor şi a elementelor la cazane, a arzătoarelor sau a injectoarelor; curăţarea rezervoarelor de combustibili; rebobinarea motoarelor electrice;- la instalaţiile sanitare se vor executa reparaţii sau înlocuiri ale robinetelor, conductelor de alimentare şi tuburilor de scurgere, obiectelor sanitare;- la instalaţiile electrice se vor executa revizii, reparaţii sau înlocuiri ale părţilor componente ale instalaţiei, inclusiv tablouri electrice;- repararea sau înlocuirea instalaţiilor speciale (frigorifice, de iluminat exterior, ventilaţie, ascensor etc.);- curăţarea jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curţilor, platformelor de gunoi sau desfundarea canalelor pentru evacuarea apelor menajere.]Art. 15. - Costul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor de folosinţă comună se suportă de locatar în cotă-parte cu unitatea de administrare, proporţional cu suprafaţa totală închiriată.Art. 16. - Nicio modificare în structura interioară a suprafeţei locative nu se poate efectua fără acordul unităţii de administrare.VIII. Alte obligaţiiArt. 17. - Plata contravalorii utilităţilor consumate, aferente spaţiilor închiriate, este în sarcina locatarului.IX. Răspunderea contractualăArt. 18. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri.Art. 19. - Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.X. LitigiiArt. 20. - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a instanţei de arbitraj de pe raza teritorială a locatorului.XI. Clauze specialeArt. 21. - (În raport cu natura şi specificul obiectului de activitate desfăşurat de locator sau locatar)..............................................................................................................Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.Anexa face parte integrantă din contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.Data .................Locator, Locatar,............. .............  +  Anexa 12 ----------la normele metodologice------------------------                                     ANUNŢ    ........................................... organizează licitaţie publică          (unitatea de administrare)  cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a ................  .........................................................................., (un imobil, un pavilion, .... încăperi cu o suprafaţă utilă de .... dintr-un                            pavilion)  situat în ................................................................,                        (localitatea, adresa, strada, numărul)  în scopul desfăşurării activităţii de .....................................    Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unităţii din ............  ..........................................................................,               (localitatea, adresa, strada, numărul)  de unde, în perioada ..............., ora ........., pot solicita în scris  fişa de date a achiziţiei, care se obţine contra sumei de ........ lei.------