CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală spitalicească*)) (Anexa 4)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2La stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două unităţi sanitare distincte aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cu respectarea legislaţiei muncii, se au în vedere următoarele criterii: a) structura organizatorică a unităţii sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii; b) numărul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii; c) numărul de cazuri externate - spitalizare continuă, calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, şi normativelor în vigoare, pe secţii şi compartimente; d) numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe secţii şi compartimente, având în vedere şi numărul de posturi aprobate, potrivit legii; e) normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; f) la analizarea situaţiilor în care un medic solicită să furnizeze servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două unităţi sanitare distincte se va avea în vedere şi distanţa dintre unităţile sanitare în care medicul solicită să desfăşoare activitate, coroborată cu programul de activitate.  +  Articolul 3 (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.-----