CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice*)) (Anexa 3)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2La stabilirea numărului necesar total de investigaţii paraclinice pe judeţ/municipiul Bucureşti şi repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator/anatomie patologică/investigaţii de radiologie şi imagistică/explorări funcţionale se au în vedere următoarele criterii: a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică; b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; c) numărul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator şi investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică) contractate şi decontate în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:1. numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;2. numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe fiecare tip de analiză, raportat la numărul total de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani;3. numărul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de explorări funcţionale), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;4. numărul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică şi explorări funcţionale contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe tipuri de investigaţii, raportat la numărul total de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică şi explorări funcţionale, contractate şi decontate în ultimii 2 ani; d) numărul de asiguraţi care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:1. numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie);2. numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de explorări funcţionale); e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia servicii medicale paraclinice în anii respectivi; f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent; g) prevederile actelor normative ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3 (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.-----