CRITERII din 29 iunie 2016ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie*)) (Anexa 2)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2La stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, pe judeţ/municipiul Bucureşti, se au în vedere următoarele criterii: a) prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână; b) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, în anul curent; c) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică; d) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; e) numărul beneficiarilor de programe naţionale de sănătate, distribuţia acestora pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, precum şi evoluţia acestui număr în ultimii 2 ani; f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori şi decontate de casa de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani; g) existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste; h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi; i) numărul mediu de consultaţii ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie; j) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu şi de medicii de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, pe judeţ/municipiul Bucureşti, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii: a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică; b) numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; c) numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti; d) prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie cu casele de asigurări de sănătate; e) suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, în anul curent; f) asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu dispersia populaţiei.  +  Articolul 4La stabilirea localităţilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie se vor avea în vedere localităţile/zonele în care, în ultimii 2 ani, numărul medicilor de o anumită specialitate clinică şi pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică şi de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5 (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 şi 4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.-----