ORDIN nr. 902 din 17 iunie 2016privind modificarea titlurilor de parc industrial acordate pentru infrastructurile de afaceri din municipiul Oradea, județul Bihor
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016  Având în vedere prevederile art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 9 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,în considerarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 222 din 28 aprilie 2016 privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I și acordarea de facilități fiscale conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,având în vedere prevederile Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A. nr. 18 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea schimbării denumirii societății în Agenția de Dezvoltare Locală Oradea - S.A.,ținând cont de prevederile art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societății «Agenția de Dezvoltare Locală Oradea» - S.A., cu sediul social în județul Bihor, municipiul Oradea, Strada Primăriei nr. 3, parter, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 35 de ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, județul Bihor, Șoseaua Borșului nr. 24, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 160691-160698, 160700, 160701, 163292, 174179, 164182-164186, 166460, 169198, 169202, 169661, 169662, 170367, 170369, 170370, 170867, 172484, 174489, 174490, 176190, 179268, 184564-184567, 185859, 185860, 186069, 187229, 188007, 188008, 188010, 188464, 190142, 190144, 190145, 192931, 192933, 192935, 193181, 193217, 193434, 193605, 193606, 193670-193672, 193677-193679, 193692, 193693, 193695, 193696, 193945-193955, 193968, 193969, 193976, 193977, 194214, 194215, 194528, 194634, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea;b) are o suprafață de 130,02 ha.(2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolul 3 se abrogă.4. La articolul 4, literele a) și b) se abrogă.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.6. Anexa "Plan de situație - Parc industrial Eurobussines Oradea" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului delegat pentru administrație nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare, și al Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 892/2015 privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societății "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2015, denumirea Societatea "Eurobusiness Parc Oradea" - S.A. se înlocuiește cu denumirea Societatea "Agenția de Dezvoltare Locală Oradea" - S.A.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Mihai Busuioc,
  secretar general
  București, 17 iunie 2016.Nr. 902.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 685/2008)-----