ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 iunie 2016pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016  Luând în considerare faptul că Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 prevede, la art. 56, faptul că 31 decembrie 2015 este data-limită pentru eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013 şi că termenul prevăzut pentru transmiterea la Comisia Europeană a documentelor aferente pachetului de închidere, respectiv cererea de plată a soldului final, raportul final de implementare şi raportul de control final al Autorităţii de Audit, cu declaraţia de închidere, este 31 martie 2017, precum şi faptul că, potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare, termenul de transmitere a declaraţiei finale de cheltuieli pentru program către Autoritatea de certificare şi plată este 1 septembrie 2016,necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute de prezentul act normativ are în vedere faptul că în cadrul procesului de închidere a programelor operaţionale, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit în perioada 2007-2013, problema principală o reprezintă proiectele suspendate de la plată ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative cu efect suspensiv.Consecinţele nerespectării termenului de 31 martie 2017 sau ale transmiterii unor documente incomplete, necorespunzătoare sunt grave - Comisia Europeană va dezangaja automat acea parte din fonduri pentru care nu a primit pachetul de închidere până la data menţionată şi poate aplica ulterior corecţii, deoarece nedepunerea acestor documente indică deficienţe grave în sistemul de gestionare şi control al programelor care pun în pericol contribuţia Uniunii Europene care a fost deja acordată.Având în vedere că în cadrul procesului de închidere a programelor operaţionale, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit în perioada 2007-2013, o problemă principală o reprezintă proiectele suspendate de la plată ca urmare a unor proceduri judiciare sau administrative cu efect suspensiv,neplata la timp a obligaţiilor financiare faţă de beneficiarii care au făcut obiectul unor investigaţii la Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Oficiul European pentru Luptă Antifraudă, Agenţia Naţională de Integritate, Direcţia Naţională Anticorupţie sau la structurile de control din cadrul autorităţilor de gestionare a fondurilor, ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente, sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti de achitare a inculpatului/inculpaţilor, ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii, în condiţiile în care nu a fost sesizat iniţial şi organul de cercetare penală, precum şi ca urmare a încetării oricăror altor cauze care au determinat suspendarea plăţilor, poate genera litigii suplimentare având ca obiect obligarea autorităţilor de management la achitarea, pe lângă debitul principal datorat, şi a unor daune-interese suplimentare care pot încărca în mod inutil bugetul statului şi vor îngreuna procesul administrativ,luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar conduce la creşterea riscului de dezangajare de fonduri făcând imposibilă maximizarea gradului de absorbţie,având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:"q) sumele solicitate la rambursare sau plată, pentru care nu au putut fi aplicate prevederile lit. m), aferente unor activităţi executate în perioada de eligibilitate a proiectului şi care urmează să fie rambursate sau plătite după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor aferente programelor operaţionale, ca urmare a clasării/scoaterii de sub urmărire/încetării urmăririi penale dispuse de către organele de cercetare penală competente sau ca urmare a unor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti de achitare a inculpatului/inculpaţilor ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Luptă Antifraudă/Oficiul European pentru Luptă Antifraudă/Agenţia Naţională de Integritate sau de către structurile de control din cadrul autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirmă cauzele pentru care au fost efectuate investigaţii, în condiţiile în care nu a fost sesizat iniţial şi organul de cercetare penală, precum şi a încetării oricăror altor cauze care au determinat suspendarea plăţilor, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Secretarul general al Guvernului,

  Sorin Sergiu Chelmu
  Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 31.-----