ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 28 iunie 2016privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 30 iunie 2016  1. Având în vedere dinamica deosebită a dialogului dintre România şi Republica Moldova, rezultatele pozitive ale vizitelor la nivel înalt ale demnitarilor din Republica Moldova în România şi ale demnitarilor români în Republica Moldova,având în vedere necesitatea de a acţiona pentru o relaţie în spiritul bunei vecinătăţi şi dorinţa de a implementa proiecte care să contribuie la dezvoltarea unor domenii de interes general/public, de importanţă socială în Republica Moldova,luând în considerare dorinţa de a întări aceste relaţii prin intensificarea cooperării bilaterale şi acordarea de sprijin în domeniile de activitate prevăzute de acordurile internaţionale ratificate prin legi,ţinând cont de importanţa acordării de către partea română a unui suport punctual pentru consolidarea capacităţii autorităţilor publice centrale şi locale din Republica Moldova,luând în considerare modalităţile optime de valorificare a potenţialului investiţional ce ar putea genera beneficii directe la nivelul cetăţenilor, cu accent major pe soluţionarea problemelor de interes public constatate în practică,având în vedere nevoia manifestată de Republica Moldova pentru acordarea şi pe viitor de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a componentei publice locale a autorităţilor administrative din Republica Moldova, în sensul luării unor măsuri punctuale care să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unor activităţi zilnice la un nivel cât mai apropiat de cetăţeni,luând în considerare accentuarea interesului pentru acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei, respectiv continuarea programului de donaţie de microbuze şcolare pentru rezolvarea situaţiilor celor mai dificile şi urgente din mediul rural al Republicii Moldova,în spiritul susţinerii Republicii Moldova de a avansa în direcţia integrării europene;2. Programul de guvernare cuprinde măsuri concrete care vizează reformarea administraţiei publice, cu accent pe descentralizarea administrativă şi financiară.Pentru a asigura o eficientizare a funcţionării administraţiei publice, unul dintre principalele obiective este alocarea optimă de mandate între administraţia publică centrală şi administraţia publică locală, astfel încât autorităţile publice centrale să fie degrevate de funcţia de furnizare de servicii publice, pentru a se putea concentra pe funcţiile esenţiale: definirea politicilor, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control, iar autorităţile publice locale să rezolve treburile publice ale comunităţilor locale, preponderent prin furnizarea de servicii publice. În acest moment prevederile Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 nu permit continuarea în mod fundamentat, eficient şi predictibil a procesului de descentralizare.Astfel, este imperios necesară asigurarea unui cadru legislativ clar, coerent, eficient şi corelat cu legislaţia în vigoare, necesar continuării procesului de descentralizare, în vederea creării premiselor pentru un proces optim al repartizării mandatelor/competenţelor între administraţia publică centrală şi administraţia publică locală.3. Având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a cadrului legal care să permită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., realizarea obiectivelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, al căror scop urmărit este satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor la nivel naţional, ţinând cont de faptul ca actualul cadru legislativ s-a dovedit insuficient pentru realizarea unor investiţii care vizează dezvoltarea unei infrastructuri adecvate care să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor de sănătate de calitate, precum şi la crearea unor condiţii de desfăşurare a procesului de învăţământ şi de perfecţionare, imperios necesare realizării optime a atribuţiilor autorităţilor cu competenţe generale pe teritoriul naţional al României,precum şi consacrarea la nivel normativ a calităţii de beneficiar al lucrărilor care se pot finanţa în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social a instituţiilor de interes public naţional, ţinând cont de faptul că, deşi investiţiile solicitate la finanţare de aceste instituţii sunt eligibile în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social, lipsa nominalizării acestora ca şi beneficiari ai programului creează blocaje în procedura de avizare a investiţiilor,luând în considerare necesitatea consacrării la nivel normativ a faptului că cheltuielile forfetare percepute de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. pentru asistenţa tehnică asigurată în pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, constituie venituri proprii ale societăţii, pentru a preîntâmpina reapariţia situaţiilor în care entităţile cu atribuţii de control au extins sfera de aplicare a actelor normative care reglementează modul de gestionare a fondurilor publice şi asupra veniturilor rezultate din cotele forfetare percepute de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., fapt ce a determinat amendarea societăţii;4. Având în vedere faptul că deşi prevederile art. 10^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, instituie procedura şi termenul de recuperare a sumelor decontate necuvenit, ca urmare a faptului că beneficiarii au utilizat sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, acestea nu pot fi puse în aplicare în toate situaţiile, iar beneficiarii întâmpină dificultăţi în respectarea termenului de 30 de zile pentru restituirea sumelor, ca urmare a faptului că dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează numai modalitatea de efectuare a plăţilor ce constituie arierate, astfel cum acestea sunt definite de lege, şi de deblocare a conturilor în condiţiile plăţii arieratelor, nu şi procedura de efectuare a plăţilor ce nu se încadrează în definiţia dată arieratelor şi de deblocare a conturilor beneficiarilor, unităţile Trezoreriei Statutului refuzând efectuarea plăţilor întrucât aceasta ar implica deblocarea conturilor beneficiarilor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege,luând în considerare faptul că, în lipsa corelării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile actelor normative din domeniul finanţelor publice, dispoziţiile art. 10^1 sunt în imposibilitate de aplicare şi de a produce efecte juridice,ţinând cont de faptul că deja există astfel de situaţii, pentru a preîntâmpina crearea altora, în vederea asigurării fluxului serviciilor oferite cetăţenilor, precum şi pentru a asigura finalizarea obiectivelor de investiţii prin Programul naţional de dezvoltare locală şi utilizarea fondurilor publice de la bugetul de stat pentru realizarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate se impune intervenţia legislativă de urgenţă.5. Ca urmare a finalizării procesului electoral din 5 iunie 2016 privind alegerile locale, în prezent, la nivelul celor 3.228 de unităţi administrativ-teritoriale s-a desfăşurat sau se află în desfăşurare procesul de alegere pentru funcţiile de viceprimar, respectiv pentru funcţiile de preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,având în vedere faptul că procesul de alegere este afectat de o practică neunitară cauzată de exercitarea dreptului de vot de către un consilier local la adoptarea hotărârii pentru alegerea sa în funcţia de viceprimar, respectiv de către un consilier judeţean pentru alegerea sa în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean,luând în considerare că, deşi nu există o interdicţie expresă pentru consilierul local, respectiv judeţean de a-şi exercita dreptul de vot pentru alegerea sa în respectiva funcţie, unii dintre consilierii aflaţi în această situaţie îşi exercită dreptul de vot şi că exercitarea acestui drept de vot este considerată de unele instituţii ale prefectului ca fiind o situaţie de conflict de interese, situaţie în care hotărârile adoptate pot fi considerate nule de drept,având în vedere că în situaţia în care multe dintre cele 3.228 de hotărâri ale consiliilor locale sau judeţene pot fi considerate nule, unităţile administrativ-teritoriale respective nu vor avea aleşii locali în funcţie îndreptăţiţi să îndeplinească rolul de autorităţi executive ale administraţiei publice locale, fapt care afectează gestionarea treburilor publice ale respectivelor comunităţi locale, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.Ţinând cont de faptul că deja există astfel de situaţii, pentru a preîntâmpina crearea altora, se impune intervenţia legislativă de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să achiziţioneze în anul 2016 un număr de 100 de microbuze în vederea donării acestora, în condiţiile legii, Guvernului Republicii Moldova. (2) Pentru asigurarea sumelor necesare achiziţionării microbuzelor prevăzute la alin. (1) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să efectueze virări de credite bugetare în tot timpul anului, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă modificările corespunzătoare în anexa la buget.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică şi se completează după cum urmează:I. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele l) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"l) descentralizare - transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale;.............................................................. p) standarde de calitate - ansamblul normativelor de calitate în furnizarea unui serviciu public şi de utilitate publică, stabilite prin acte normative;"2. La articolul 2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:"ş) analize de impact - documente elaborate care cuprind impactul financiar, resursele umane şi cele materiale necesare exercitării competenţelor, precum şi fundamentarea oportunităţii descentralizării competenţelor propuse a fi transferate autorităţilor administraţiei publice locale."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Transferul competenţelor este fundamentat pe analize de impact şi realizat pe baza unor metodologii specifice şi a unor sisteme de indicatori de monitorizare, elaborate de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizează faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor pe care le exercită în prezent. (3) Organizarea fazei-pilot nu este obligatorie pentru competenţele propuse a fi descentralizate, care sunt exercitate de structuri deconcentrate sau subordonate ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local."4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În furnizarea serviciilor publice descentralizate, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure aplicarea standardelor de calitate şi să asigure finanţarea serviciilor publice locale cel puţin la nivelul standardelor de cost stabilite în condiţiile legii."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Etapele transferului de competenţe sunt următoarele: a) elaborarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a strategiei generale de descentralizare sau, în cazul inexistenţei unei strategii generale de descentralizare prin care se analizează oportunitatea transferului de competenţe de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a strategiilor sectoriale de descentralizare; b) identificarea de către Guvern, ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a resurselor necesare şi a costurilor integrale aferente competenţelor care sunt transferate, precum şi a surselor bugetare pe baza cărora sunt finanţate; c) organizarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a fazelor-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor, care nu sunt exercitate prin structuri din subordinea ministerelor de resort, organizate la nivel local; d) elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a analizelor de impact ale transferului de competenţe; e) elaborarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a proiectelor de legi sectoriale prin care se transferă competenţe către autorităţile administraţiei publice locale; f) transferul, după caz, al resurselor financiare, umane şi materiale exercitării competenţelor transferate după intrarea în vigoare a legii sectoriale. (2) Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale asigură, în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, corelarea pe termen lung între responsabilităţile transferate şi resursele aferente, astfel încât să acopere variaţiile de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică descentralizate."6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale stabilesc standarde de cost pentru finanţarea unor servicii publice şi de utilitate publică care au fost descentralizate şi standarde de calitate aferente asigurării furnizării acestora de către autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii sectoriale de descentralizare. (2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia să actualizeze periodic standardele de cost şi de calitate pentru serviciile publice şi de utilitate publică descentralizate, prevăzute la alin. (1). Elaborarea şi actualizarea standardelor de cost şi de calitate se fac în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor în vigoare, sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (3) Standardele de cost şi de calitate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor sau a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare şi al Comitetului pentru finanţe publice locale. Hotărârile Guvernului privind actualizarea periodică a standardelor de cost şi de calitate stau la baza determinării şi alocării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, către bugetele locale, pentru finanţarea serviciilor publice descentralizate. (4) Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru respectarea aplicării standardelor de calitate şi de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică descentralizate. Autorităţile administraţiei publice locale pot creşte nivelul de calitate şi de cost doar pe baza veniturilor proprii."7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În situaţiile în care ministerele, respectiv organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constată lipsa capacităţii administrative a unei comune sau, după caz, a unui oraş sau municipiu pentru exercitarea în condiţii de eficienţă a competenţelor transferate, competenţele respective se transferă autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului pe a cărui rază se află unitatea administrativ-teritorială în cauză, în condiţiile art. 8 alin. (1) lit. a) şi f). (2) În situaţiile în care ministerele, respectiv organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constată lipsa capacităţii administrative a unui judeţ pentru exercitarea în condiţii de eficienţă a competenţelor transferate, competenţele respective, precum şi resursele aferente, după caz, se transferă ministerului de resort. (3) Transferul competenţelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează pe perioadă determinată, până în momentul realizării capacităţii administrative necesare a unităţii administrativ-teritoriale în cauză. (4) Constatarea realizării capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (2) se face de către ministerele, respectiv organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."8. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sprijină fundamentarea şi implementarea politicii de descentralizare a Guvernului prin:"9. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) avizarea standardelor de cost şi calitate corespunzătoare anumitor servicii publice şi de utilitate publică descentralizate elaborate, respectiv, actualizate de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în colaborare cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;"10. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice toate informaţiile necesare fundamentării, implementării şi monitorizării procesului de descentralizare. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale asigură interoperabilitatea datelor specifice colectate cu baza de date a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, constituită în acest scop."11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează programe naţionale de dezvoltare adresate unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea stimulării asocierii acestora, în condiţiile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a creşterii capacităţii administrative a acestora. (2) Programele naţionale de dezvoltare sunt finanţate anual din bugetul de stat sau din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."12. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în cadrul actelor normative, clasifică competenţele ce urmează a fi descentralizate în sensul prevederilor alin. (1)."13. La articolul 21, litera e) se abrogă.14. La articolul 21, după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:"k^1) asistenţa medicală comunitară;k^2) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi;"15. La articolul 21, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:"l^1) emiterea unor avize/autorizaţii;"16. La articolul 22, litera f) se abrogă.17. La articolul 22, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) emiterea unor avize/autorizaţii;"18. La articolul 22, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:"h) asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi; i) alte competenţe stabilite potrivit legii."19. La articolul 24, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) serviciile sociale pentru persoanele vârstnice;"20. La articolul 24, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială;"21. La articolul 24, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:"l) amenajarea teritoriului şi urbanism; m) alte competenţe stabilite potrivit legii."22. La articolul 26, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) serviciile sociale pentru persoanele vârstnice;"23. La articolul 26, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) consultanţă agricolă, la nivelul judeţului;"24. La articolul 26, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:"h) finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială; i) alte competenţe stabilite potrivit legii."25. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În situaţia nerespectării obligaţiilor prevederilor art. 7 şi art. 15 alin. (2) de către autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate solicita în scris suspendarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de către directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, până la data la care autorităţile administraţiei publice locale fac dovada încadrării în prevederile prezentei legi."II. Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru asistenţa tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I. (4) Pentru asistenţa tehnică asigurată de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I."2. La anexa nr. 3 "Programul naţional de construcţii de interes public sau social", la articolul 1 alineatul (2), literele j) - l) vor avea următorul cuprins:"j) obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor: orice tip de construcţii care se realizează pentru satisfacerea nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţilor locale, inclusiv la nivel naţional; k) beneficiari: statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii publice şi instituţii de interes public naţional, inclusiv persoane fizice şi juridice în cazul Subprogramului «Lucrări în primă urgenţă»; l) amplasament: imobilul constituit din terenuri şi/sau construcţii, după caz, aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi al celorlalte instituţii publice şi instituţii de interes public naţional, inclusiv proprietatea persoanelor fizice şi juridice în cazul Subprogramului «Lucrări în primă urgenţă»;"3. Titlul anexei nr. 3^1 la anexa nr. 3 "Programul naţional de construcţii de interes public sau social" va avea următorul cuprins:"LISTA-SINTEZĂa obiectivelor de investiţii din cadrul Subprogramului ...."III. La articolul 10^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1). (5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere. (6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase."IV. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune."2. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune."  +  Articolul 3Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care au descentralizat competenţe, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au obligaţia să elaboreze standarde de calitate şi standarde de cost pentru serviciile publice descentralizate care exercită aceste competenţe, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 42.-------