HOTĂRÂRE nr. 455 din 28 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 2.d) liniuţa 29, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) elementele specifice, respectiv valoarea bonusului de dobândă acordat la scadenţa emisiunii, numărul de deţinători de titluri de stat care vor primi bonusul, precum şi mecanismul utilizat pentru selectarea, în condiţiile legii, a deţinătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, în cazul emisiunilor de titluri de stat pentru populaţie cu bonus de dobândă acordat unui număr limitat de investitori la scadenţa emisiunii;".2. La punctul 2.d), după ultima liniuţă se introduce o nouă definiţie, cu următorul cuprins:"- bonus de dobândă - element de natura dobânzii, exprimat în valoare absolută, acordat, în condiţiile legii, la scadenţă unui număr limitat de deţinători de titluri de stat destinate populaţiei;".3. Punctul 3.5.2. se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.5.2. Veniturile din dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit la bugetul de stat; plata dobânzii la scadenţă, aferentă acestor titluri, se efectuează din bugetul de stat, în limita creditelor bugetare aprobate."4. La punctul 4.1.a),b)1 subpunctul 1.1, liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"- valoarea ratelor de capital scadente aferente împrumuturilor în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate;".5. La punctul 4.1.a),b)1 subpunctul 4, liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat şi va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;".6. La punctul 4.1.a),b)1^1, subpunctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să plătească, în condiţiile legii, comisioane, inclusiv comisionul către sindicatul de intermediere, cheltuieli legate de realizarea de activităţi de promovare a tranzacţiei, prin mijloace de comunicare mass-media, şi alte costuri aferente emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», art. 20 «Bunuri şi servicii», alin. 20.24 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne»."7. La punctul 4.1.a),b)1^1, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:"9. În cazul emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei pentru care se acordă un bonus de dobândă unui număr limitat de deţinători la scadenţa emisiunii, prospectul emisiunii va include valoarea bonusului de dobândă şi mecanismul utilizat pentru selectarea deţinătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, precum şi numărul deţinătorilor care vor beneficia de acest bonus. Bonusul de dobândă reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale cap. 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»."8. Punctul 4.1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.1.3. Contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului se efectuează prin lansarea de emisiuni de titluri de stat dedicate. Caracteristicile împrumutului sunt stabilite prin prevederile legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestora şi sunt detaliate în prospectul de emisiune.Valoarea nominală, respectiv data emisiunii de titluri de stat, după caz, sunt indicate pe propria răspundere de către beneficiarul desemnat de legea specială şi/sau hotărâri ale Guvernului prin solicitarea scrisă, formulată şi transmisă de către acesta la Ministerul Finanţelor Publice.Pe baza solicitării beneficiarului desemnat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la elaborarea şi aprobarea, prin ordin al ministrului, a prospectului de emisiune a titlurilor de stat.Între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de împrumutat, şi beneficiarul titlurilor de stat desemnat prin legea specială şi/sau hotărâri ale Guvernului, în calitate de împrumutător, se încheie, în condiţiile legii, o convenţie în care sunt reluate şi completate condiţiile împrumutului.După aprobarea prospectului de emisiune prin ordin al ministrului finanţelor publice şi semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice transmite convenţia, în copie şi, respectiv, în original, beneficiarului desemnat.Totodată se transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ordinul ministrului finanţelor publice, prospectul de emisiune, convenţia şi solicitarea formulată de beneficiarul desemnat, în vederea efectuării înregistrărilor în contabilitatea publică a operaţiunilor cu privire la emisiune.Ministerul Finanţelor Publice notifică Banca Naţională a României în calitate de agent al statului, în cazul în care sunt alocate de către Depozitarul central coduri ISIN, pentru titlurile de stat emise în baza legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului, pentru a fi înregistrate în conturile de titluri de stat la depozitarul unic, la Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR.Plata la scadenţă a serviciului datoriei publice guvernamentale directe, aferent titlurilor de stat emise în baza legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului care au alocate coduri ISIN, se face în conformitate cu prevederile convenţiei încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României potrivit art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la condiţiile de funcţionare ale contului general al Trezoreriei Statului şi ale operaţiunilor cu titluri de stat prin sistemele ReGIS şi SaFIR din cadrul Sistemului electronic de plăţi.Titlurile de stat emise în baza legilor speciale şi/sau hotărâri ale Guvernului cărora nu li se pot aloca de către Depozitarul central coduri ISIN nu se înregistrează cu conturi de titluri de stat la depozitarul unic, la Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR. În acest caz, plata la scadenţă a serviciului datoriei publice guvernamentale directe se efectuează prin ordin de plată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."9. Punctul 6.8^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.8^1. În cazul în care beneficiarul finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate se află în procedură de faliment şi/sau insolvenţă, Ministerul Finanţelor Publice va dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în calitate de garant şi/sau împrumutat, efectuarea la termenele scadente, conform prevederilor scrisorilor de garanţie şi acordurilor/contractelor de împrumut, a plăţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi/sau a altor costuri aferente finanţării rambursabile, pe baza notificării de plată primite de la creditor şi a cererii de plată a administratorului judiciar şi/sau lichidatorului, care se depune cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei din acordurile/contractele de împrumut."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 455.-------