ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 28 iunie 2016pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 29 iunie 2016  Având în vedere:- necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor prevederi suplimentare privind structurile implicate şi a responsabilităţilor acestora în asigurarea capacităţii de absorbţie a granturilor SEE şi norvegiene;- faptul că alocarea substanţială de fonduri din partea statelor donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă-cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al acestor fonduri;- intrarea în vigoare la 20 aprilie 2016 a formei modificate a Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2009-2014 în sensul nominalizării punctului naţional de contact ca operator de program pentru Programul RO 05 - Eficienţă energetică finanţat prin Mecanismul financiar Spaţiul Economic European 2009-2014;- faptul că această modificare implică necesitatea asigurării de către noul operator de program a părţii de cofinanţare aferentă programului, în valoare de 15%;- faptul că fără cofinanţare programul nu poate fi derulat;- faptul că în absenţa modificării actului normativ nu există bază legală naţională în vederea solicitării Ministerului Finanţelor Publice şi virării de către acesta a sumelor aferente cofinanţării necesare implementării Programului RO 05;- faptul că România riscă să piardă integral finanţarea pentru RO 05;- necesitatea corelării prevederilor naţionale cu prevederile din Memorandumul de înţelegere semnat între România şi statele donatoare în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014;- recomandările primite din partea reprezentanţilor statelor donatoare de a urgenta derularea implementării programelor/proiectelor, eliminând astfel blocajele întâmpinate în derularea implementării acestora;- faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile postaderare,situaţia extraordinară este motivată prin necesitatea de asigurare a unui cadru adecvat pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2009-2014, având în vedere modificările aduse anexei B din Memorandumul de înţelegere dintre Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi România şi prin necesitatea stringentă de armonizare a legislaţiei naţionale cu Memorandumul de înţelegere aferent Mecanismului financiar SEE 2009-2014 care să permită asigurarea cofinanţării aferente Programului RO 05 şi necesare implementării în condiţii optime a programului,luând în calcul că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor modificări şi completări poate avea consecinţe serioase, generând chiar blocarea implementării Programului RO 05 - Eficienţa energetică şi ar produce disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra gradului de absorbţie a fondurilor acordate României prin mecanismul financiar SEE,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 19 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Se desemnează Direcţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ca punct naţional de contact atât în ceea ce priveşte Mecanismul financiar SEE 2009-2014, cât şi în ceea ce priveşte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri este instituţia desemnată din partea României ca partener de program pentru domeniul de finanţare Inovare în industria verde din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din activităţile derulate în calitate de operator de program pentru Programul eficienţă energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014."3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Se desemnează Ministerul Fondurilor Europene ca operator de program pentru următoarele domenii de finanţare: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat şi Eficienţă energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale româneşti şi norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 28 iunie 2016.Nr. 27.-------