ORDONANTA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 22 aprilie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome de interes naţional sau local se face de către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în baza unui contract de administrare. (2) În acest sens, instituţiile publice implicate îşi vor imputernici reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor pentru ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sa convoace adunarea generală a acţionarilor pentru începerea procedurii de selecţie a administratorilor, în vederea încheierii contractelor de administrare. (3) În cazul regiilor autonome începerea procedurii de selecţie a administratorilor se stabileşte prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, în termenul stabilit la alineatul anterior.  +  Articolul 2În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Română de Dezvoltare va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile referitoare la administratori, cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este asociat şi deţine cel puţin jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor.  +  Articolul 4Contractele de management încheiate înaintea datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea şi se executa până la împlinirea termenelor contractuale.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea contractului de management nr. 66/1993, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 12-14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Preşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Kerekes Gabor,vicepreşedintep. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul culturii,Ion CaramitruMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Iosefina Morosan,secretar de statp. Preşedintele Consiliuluide administraţieal Fondului Proprietăţiide Stat,Victor Eros,vicepreşedinteSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Vlad Rosca----------