HOTĂRÂRE nr. 447 din 22 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016  Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, cu completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern, managementul investiţiilor publice, domenii reglementate specific;"2. La articolul 2 alineatul (2), după litera y) se introduc patru noi litere, literele z), aa), bb) şi cc), cu următorul cuprins:"z) de autoritate cu atribuţii în evaluarea încadrării măsurilor susceptibile de a constitui ajutor de stat în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român; aa) de administrare a schemelor de ajutor de stat al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale în vigoare; bb) de implementare a politicilor de eficientizare a managementului investiţiilor publice; cc) de evaluare a oportunităţii implementării proiectelor de investiţii publice ca parteneriate între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, în vederea transmiterii spre aprobare Guvernului."3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"40. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei «Revista Finanţe Publice şi Contabilitate»;".4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:"41^1. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, în aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;"5. La articolul 3 alineatul (1), punctul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului, încheie convenţii de împrumut şi urmăreşte încasarea ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor acordate în baza prevederilor legale în vigoare;"6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 50 se abrogă.7. La articolul 3 alineatul (1), punctele 75 - 77 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"75. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;76. emite avizele de stabilire/ajustare a preţurilor/tarifelor pentru produsele/serviciile cu preţuri/tarife reglementate, cu aplicarea legislaţiei în domeniul preţurilor/tarifelor administrate de Ministerul Finanţelor Publice;77. aplică prevederile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată;"8. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins:"77^1. asigură coordonarea metodologică în domeniul aplicării legislaţiei ajutorului de stat, a preţurilor/tarifelor reglementate, a publicităţii înşelătoare şi a publicităţii comparative administrate de Ministerul Finanţelor Publice, a activităţii structurilor specializate din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice;"9. La articolul 3 alineatul (1), punctul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:"114. îndeplineşte atribuţiile de autoritate publică tutelară pentru operatorii economici la care reprezintă statul în calitate de acţionar, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;"10. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 124 se introduc cinci noi puncte, punctele 125 - 129, cu următorul cuprins:"125. asigură elaborarea politicilor şi strategiilor Guvernului României în domeniul managementului investiţiilor publice, precum şi pentru promovarea şi implementarea proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a acestora;126. asigură asistenţă de specialitate autorităţilor contractante în pregătirea, atribuirea şi implementarea proiectelor de investiţii publice, precum şi a proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi, putând solicita suportul instituţiilor financiare internaţionale şi altor organisme internaţionale;127. monitorizează evoluţia procesului de implementare a proiectelor de investiţii publice, precum şi a proiectelor finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi;128. gestionează baza de date privind proiectele de investiţii publice, proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri, precum şi a tuturor celorlalte proiecte finanţate şi operate printr-un parteneriat între sectorul public şi unul sau mai mulţi parteneri privaţi derulate la nivel central şi local;129. reprezintă statul român în cadrul acordurilor cu organizaţiile şi organismele internaţionale în scopul susţinerii şi promovării investiţiilor publice şi implicării sectorului privat în realizarea de proiecte de interes public, la nivel central şi local."11. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.519, exclusiv demnitarii."12. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului."13. Anexele nr. 1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de maximum 60 de zile, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 22 iunie 2016.Nr. 447.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor Publice  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)UNITĂŢILEaflate în subordinea, administrarea sau sub autoritateaMinisterului Finanţelor Publice şi societăţile la careMinisterul Finanţelor Publice exercită calitatea dereprezentant al statului ca acţionar*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ │Numărul ││ │maxim de││ │posturi │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│I. Cu finanţare de la bugetul de stat │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală │27.949*)│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│2. Comisia Naţională de Prognoză │ 93 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice │ 416 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor │ ││ Publice │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi │ ││ Contabilitate"**) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│2. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile ***) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub │ ││ autoritate sau în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, la care │ ││ acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. ****) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│3. CEC BANK - S.A. │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.*****) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi │ ││ Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN şi filialele sale******) │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ Notă

  ──────────

  *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

  **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

  ***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

  ****) Conform art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare: "Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru o perioadă tranzitorie de maximum 4 ani."

  *****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.

  ******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┬────────────┐│Nr. │ │ Tipul │Numărul │Consumul ││crt.│ Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu │mijlocului de│maxim │maxim de ││ │ │ transport │aprobat │carburant ││ │ │ │(bucăţi)│pentru un ││ │ │ │ │autovehicul ││ │ │ │ │(litri/lună)│├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┤│ 1 │Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi asimilaţi ai acestora*)│autoturism │ 8 │ 200 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┤│ 2 │Parc auto comun*) │autoturism │ 4 │ 150 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┤│ 3 │Parc auto transport marfă, persoane, delegaţii**) │autoturism │ 3 │ ││ │ │autoutilitară│ 1 │ ││ │ │microbuz │ 1 │ 150 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  -------