ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. e) şi art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Criteriile de performanţă aprobate potrivit alin. (1) nu se aplică serviciilor private constituite în cadrul operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, pe calea ferată, la metrou, în aeroporturi şi porturi maritime sau fluviale şi în exploatări miniere subterane. În cazul acestora se aplică reglementările specifice domeniului de activitate. (3) La operatorii economici şi instituţiile care au în administrare parcaje subterane, dispoziţiile prezentului ordin se completează cu prevederile normativelor specifice în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, conducătorii operatorilor economici/instituţiilor care au obligaţia constituirii serviciilor voluntare sau serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, după caz, precum şi conducătorii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă constituite ca societăţi prestatoare de servicii trebuie să asigure aplicarea prezentului ordin. (2) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestuia. (3) În scopul prevăzut la alin. (2), serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă. Criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin sunt îndeplinite la data deţinerii avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă. (4) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), avizele de înfiinţare şi avizele pentru sector de competenţă, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi încetează valabilitatea.  +  Articolul 3Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare inspectoratul general, şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate judeţene, controlează, în condiţiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007; c) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 250/2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2010.

    Ministrul afacerilor interne,

    Petre Tobă
    Bucureşti, 14 iunie 2016.Nr. 96.  +  AnexăCRITERII 12/06/2016