ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016  Având în vedere că:- Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, denumită în continuare lege, este legea de transpunere a Directivei 2008/96/CE în legislaţia naţională;- legea, în forma statuată prin ultima modificare adusă prin Legea nr. 125/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008, este neaplicabilă, având prevederi care, prin restrictivitate, zădărnicesc formarea de auditori de siguranţă rutieră, fapt care conduce la imposibilitatea efectuării auditului de siguranţă rutieră, a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a inspecţiei de siguranţă rutieră la drumurile deschise circulaţiei. Acest fapt contribuie semnificativ la îngreunarea procesului de construire a drumurilor noi şi la neutilizarea fondurilor europene dedicate, creând probleme în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Legii nr. 265/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi, implicit, a Directivei 2008/96/CE;- condiţiile de studii pentru obţinerea atestatului de auditor de siguranţă rutieră prevăd obligaţia solicitantului de a face dovada urmării unor cursuri postuniversitare sau de masterat în domeniul construcţiei drumurilor sau ingineriei circulaţiei rutiere, fapt ce este în contradicţie cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, fiind astfel restricţionat accesul unor persoane cu experienţă în domeniul construcţiilor de drumuri sau circulaţiei rutiere. Prin această restricţionare autoritatea organizatoare se află în imposibilitatea de a putea organiza cursuri pentru obţinerea calităţii de auditor de siguranţă, aceasta întrucât la această dată ne aflăm în situaţia în care absolvenţii de studii superioare până la data apariţiei Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot face dovada experienţei în domeniu, dar nu şi a diplomei de masterat, iar absolvenţii de studii superioare după data apariţiei Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot face dovada diplomei de masterat, dar nu şi a vechimii necesare. Astfel, până la această dată nu au fost identificate persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de lege, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. neputând organiza cursuri de pregătire şi perfecţionare în domeniul auditului de siguranţă rutieră;- de asemenea, ţara noastră se clasează pe unul din primele locuri în statistica privind "decesele din accidente rutiere per număr de locuitori", în condiţiile în care studiile arată că efectuarea activităţilor de audit de siguranţă rutieră, evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi de inspecţie de siguranţă rutieră pe infrastructura existentă, precum şi măsurile luate în urma recomandărilor din rapoartele specifice reduc numărul de decese cu până la 60%;- există deosebiri între legea de transpunere şi prevederile Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere referitoare la domeniul de aplicare al legii, respectiv, al directivei, legiuitorul român optând în 2008 la instituirea obligaţiei de efectuare a auditului şi inspecţiei de siguranţă rutieră inclusiv pe drumurile comunale şi pe străzile amenajate, respectiv la reglementarea unei arii de aplicare a legii mai largi decât aria de aplicare a directivei, ceea ce implică costuri importante, împovărătoare pentru bugetele administraţiilor locale, disproporţionate faţă de beneficiile aduse;- există prevederi ale legii care contravin prevederilor Directivei 2006/123/CE privind serviciile în piaţa internă, în speţă cea care statuează criteriul geografic impus la desemnarea auditorilor [art. 11 alin. (2) lit. a) din lege], deoarece acesta creează discriminări în procesul de desemnare a auditorilor faţă de alţi prestatori ai serviciilor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, contrar art. 9 paragraful 2 lit. a) din directivă;- prin prevederile legii, o persoană fizică autorizată şi atestată ca inspector de siguranţă rutieră, care este remunerată din bani publici pentru efectuarea de inspecţii de siguranţă rutieră, prin efectul recomandărilor ce rezultă din raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, determină cheltuirea altor bani publici pentru punerea în executare a acestora, fără ca raportul sau recomandările să poată fi verificate sau contestate, după caz, neexistând nici posibilitatea unui control instituţional competent asupra dispunerii de cheltuieli din bani publici;- legea prevede formarea şi atestarea de inspector de siguranţă rutieră, altul decât auditorul de siguranţă rutieră, acesta având atât condiţii de studii diferite, cât şi formarea iniţială diferită. În niciun stat membru al Uniunii Europene nu există calificarea şi calitatea de inspector de siguranţă rutieră, inspecţiile de siguranţă rutieră fiind efectuate în aceste state de echipe de specialişti dintre care cel puţin unul este auditor de siguranţă rutieră. De altfel, Directiva 2008/96/CE defineşte noţiunile de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere audit de siguranţă rutieră, inspecţia de siguranţă rutieră şi auditor de siguranţă rutieră neavând nicio prevedere despre "inspectorul de siguranţă rutieră";- legea prevede, în mod similar, atestarea şi pentru "auditorul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere" în condiţiile în care în toate statele membre ale Uniunii Europene evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este efectuată de auditorul de siguranţă rutieră, neexistând calificarea şi calitatea de auditor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere;- legea are prevederi care conţin termeni tehnici incorecţi, precum cei care definesc reţeaua rutieră altfel decât prevede Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, legea face vorbire despre termeni ca "proiect preliminar" în loc de "studiu de fezabilitate" şi "proiect detaliat" în loc de "proiect tehnic şi detalii de execuţie", aşa cum sunt aceştia definiţi prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Legea are de asemenea definiţii vagi, precum definiţia "modificărilor substanţiale" aduse la un drum printr-un proiect. Aceste aspecte creează confuzii şi ambiguităţi la aplicare şi interpretare, fapt ce generează un risc ridicat de apariţie a litigiilor cu privire la aplicabilitatea şi aplicarea legii;- legea impune investitorului unui proiect de infrastructură obligaţia de a respecta integral recomandările conţinute în raportul de audit de siguranţă rutieră, fapt nemaiîntâlnit nici în legislaţia de specialitate din satele membre U.E., nici în practica europeană. Acest lucru duce la apariţia unui risc ridicat de blocare de proiecte de infrastructură şi de absorbţie scăzută a fondurilor destinate acestuia;- legea impune administratorului unui drum să respecte întocmai recomandările raportului de inspecţie de siguranţă rutieră fără a face distincţie între dispoziţii şi recomandări, aşa cum este normal. Dispoziţiile sunt obligatorii şi se referă la refacerea caracteristicilor iniţiale ale elementelor de siguranţă, iar recomandările nu sunt obligatorii pentru administratorul drumului, ele referindu-se la eventuale modificări ale elementelor geometrice ale drumului sau la introducerea de elemente de siguranţă noi.Deoarece cele de mai sus fac ca legea, în forma ei actuală, să fie aplicată contrar unor directive europene, cu confuzii şi interpretări, cu blocaje de proiecte de infrastructură şi, în anumite momente, fără un control instituţional al cheltuirii de bani publici, aceasta având drept consecinţă neîndeplinirea scopului legii, şi anume reducerea accidentelor rutiere cu victime prin efectuarea auditului şi inspecţiei de siguranţă rutieră;- legea, prin aplicare, ar crea instituţia precedentului în ceea ce priveşte calităţile de inspector de siguranţă rutieră şi auditor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, concepte nemaiîntâlnite în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state avansate economic şi care aplică bunele practici în materie de gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, şi care nu produc niciun beneficiu stării de fapt din ţara noastră, conferind unor persoane fizice "autoputeri" ce ţin de domeniul autorităţii statale;- legea îngreunează obţinerea de finanţări pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, ducând chiar şi la pierderea finanţărilor deja obţinute. Legea afectează bugetul de stat şi bugetele administratorilor reţelei rutiere, vulnerabilizându-le prin dispunerea cheltuirii banului public fără control. Activitatea instituţiilor puse în faţă obligaţiei de a aplica sau respecta legea, în special activitatea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. care este nevoită să aplice prevederi contradictorii, implicit să încalce prevederi legale.Ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor modificări ale Legii nr. 265/2008 ar conduce la:- imposibilitatea formării de auditori de siguranţă rutieră, ce conduce implicit la imposibilitatea efectuării operaţiunilor de audit de siguranţă rutieră la proiectele de infrastructură, fapt ce blochează construcţia şi modernizarea de drumuri, conducând la neabsorbţia fondurilor europene alocate şi la returnarea sumelor deja utilizate,- pierderea galopantă de vieţi omeneşti;- instituirea precedentului pentru situaţia în care o persoană fizică autorizată poate uza de atribuţii care aparţin de drept autorităţii statale;- instituirea precedentului privind crearea unui sistem de management al siguranţei infrastructurii rutiere nearmonizat cu cadrul legislativ aplicabil şi neconform cu directivele europene incidente, cu riscul declanşării unor acţiuni împotriva României,având în vedere că aplicarea în sens larg a legii a început în ianuarie 2016, odată cu actualizarea normelor de aplicare, iar problemele constatate au un grad ridicat de gravitate, reiese că remedierea acestora se poate realiza numai uzând de prerogativele Guvernului stabilite prin art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează: a) autostrăzilor, drumurilor expres, precum şi drumurilor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; b) drumurilor de interes naţional; c) drumurilor de interes judeţean şi străzilor de categoria I şi a II-a..................................................................... (5) Reţeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde: a) autostrăzile; b) drumurile expres; c) drumurile internaţionale «E»; d) drumurile naţionale principale; e) drumurile naţionale secundare; f) drumurile de interes judeţean; g) străzile de categoria I şi a II-a."2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) asigurarea independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;"3. La articolul 3, literele a), b) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) auditul de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la momentul imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic; b) auditorul de siguranţă rutieră - persoana atestată conform prevederilor art. 6 şi 8 să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (1), precum şi inspecţia de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2);....................................................................... l) modificarea substanţială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, după cum urmează:(i) în plan orizontal: aliniamente, curbe, respectiv razele acestora;(ii) în profil longitudinal: declivităţi, curbe verticale pentru racordarea declivităţilor succesive, respectiv razele acestora, pasul de proiectare;(iii) în profil transversal: lăţimi ale elementelor componente ale drumurilor în aliniamente, supralărgiri ale platformei şi părţii carosabile ale drumurilor în curbe, pante transversale (dever-uri), înclinări de taluzuri, precum şi orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulaţiei prin indicatoare şi marcaje;"4. La articolul 3, litera h) se abrogă.5. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară - inspecţia efectuată pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră."6. La capitolul II, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"Dobândirea şi încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră"7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Poate fi auditor de siguranţă rutieră o persoană dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; b) îndeplineşte condiţia de a avea competenţă profesională prealabilă în vederea admiterii la cursurile de formare a auditorilor, adică:(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, construcţii civile, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o experienţă profesională de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate; sau(ii) a activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer şi are o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier; c) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi; e) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; f) deţine permis de conducere categoria B."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Auditul de siguranţă rutieră şi evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere se efectuează în regim de liberă practică de către auditori de siguranţă rutieră, desemnaţi de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condiţiile prezentei legi. (2) Inspecţia de siguranţă rutieră se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cel puţin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranţă rutieră în conformitate cu prevederile prezentei legi. Auditorii de siguranţă rutieră angajaţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. nu pot efectua audit de siguranţă rutieră şi evaluare de impact asupra siguranţei rutiere conform prevederilor alin. (1). (3) Modalitatea de desfăşurare a activităţii de inspecţie de siguranţă rutieră şi modul de întocmire a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră de către personalul din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., ţinând cont de prevederile pct. 3 al anexei nr. 3 la prezenta lege, se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor."9. La articolul 6, alineatele (1), (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Formarea profesională prevăzută la art. 4 lit. c), precum şi perfecţionarea profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se asigură prin organizarea de programe de formare/perfecţionare profesională de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate, în baza standardului ocupaţional avizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi aprobat în condiţiile legislaţiei în vigoare. Până la adoptarea standardului ocupaţional menţionat, cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se vor desfăşura în baza programelor-cadru aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Durata şi conţinutul programelor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se stabilesc în baza programelor-cadru de formare profesională aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în funcţie de competenţele deţinute anterior de candidaţi. Formarea auditorilor de siguranţă rutieră are ca obiectiv însuşirea de către candidaţi a tuturor competenţelor necesare desfăşurării activităţilor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţă rutieră şi inspecţie de siguranţă rutieră....................................................................... (5) Auditorii sunt obligaţi să participe o dată la 2 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate. (6) Participarea la cursurile de perfecţionare profesională este condiţionată de dovada îndeplinirii condiţiilor privind cazierul judiciar şi permisul de conducere, prevăzute la art. 4 lit. a) şi f)."10. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.11. La articolul 8, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8 - (1) Accesul la profesia de auditor de siguranţă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi. (2) Examinarea candidaţilor în vederea atestării ca auditor de siguranţă rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor....................................................................... (4) Comisia comunică conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor de siguranţă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (5) Pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia recunoaşte certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare."12. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În situaţia în care prestatorul de servicii de audit de siguranţă rutieră doreşte să îşi desfăşoare activitatea în România în mod ocazional sau temporar, în condiţiile art. 35^3 alin. (1) şi alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, acesta este înscris într-o secţiune specială a registrului prevăzut la alin. (4)."13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Calitatea de auditor de siguranţă rutieră încetează în următoarele cazuri: a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către persoana respectivă; b) în cazul în care persoana nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e) şi f); c) în caz de deces. (2) Încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluţia de retragere a atestatului, în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit. (3) În caz de încetare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, numele acestuia se radiază din Registru."14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere. (2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate. (3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; b) proiect tehnic şi detalii de execuţie; c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public; d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic. (4) Raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficienţe constatate. (5) Inspecţia de siguranţă rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al reţelei rutiere care face obiectul prezentei legi, din 2 în 2 ani, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră şi cuprinde verificarea periodică a elementelor care influenţează siguranţa rutieră în conformitate cu listele-cadru de verificare şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere în curs de execuţie asupra siguranţei traficului şi identificarea aspectelor legate de prevenirea accidentelor. (6) Raportul rezultat în urma inspecţiei de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări şi/sau un set de dispoziţii privind remedierea eventualelor deficienţe constatate. (7) Dispoziţiile din raportul de inspecţie de siguranţă rutieră privind remedierea eventualelor deficienţe constatate sunt obligatorii pentru administratorul drumului inspectat, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (8). (8) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de punere în executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (9) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării. (10) În cazul unui accident rutier soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliţie care anchetează cazul notifică în termen de 15 zile Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu privire la accident, furnizând datele prevăzute în anexa nr. 4. (11) În termen de 90 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (10), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează o inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară la locul accidentului cu scopul identificării eventualelor cauze legate de infrastructură care au favorizat sau au cauzat producerea accidentului. (12) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează, de asemenea, inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare pe tronsoanele anterior inspectate, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), pentru urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră. (13) În raportul de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară, efectuată în condiţiile prevăzute la alin. (11), un punct distinct îl va constitui analiza eventualelor dispoziţii din rapoartele de inspecţie periodice/suplimentare anterioare, care nu au fost rezolvate în termenul stabilit conform alin. (8) până la data accidentului şi care, eventual, au constituit cauza accidentului."15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă rutieră se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, şi investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparenţei şi al tratamentului egal, precum şi a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora într-un an calendaristic. (3) În cazul în care într-o procedură de desemnare conform celor prevăzute la alin. (2) nu există auditori de siguranţă rutieră disponibili, iar efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră reclamă urgenţă temeinic justificată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna auditori de siguranţă rutieră cu derogare de la criteriul desemnării echitabile. (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranţă rutieră cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi notifică în acest sens auditorii de siguranţă rutieră desemnaţi şi investitorul sau administratorul, după caz, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1). (5) Auditorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7). (6) Auditorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei acestuia faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta. (7) Independenţa auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri: a) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre părţi; b) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi; c) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părţi; d) sunt îndeplinite alte condiţii legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea. (8) În condiţiile întocmirii de către unul sau mai mulţi auditori de siguranţă rutieră a unui raport de audit de siguranţă rutieră/evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/inspecţie de siguranţă rutieră, fără respectarea prevederilor alin. (6) şi (7), raportul este nul de drept, iar auditorii de siguranţă rutieră răspund, după caz, administrativ, civil şi/sau penal potrivit legislaţiei în vigoare. (9) În cazul prevăzut la alin. (8), auditorii de siguranţă rutieră care au efectuat activitatea de audit de siguranţă rutieră şi/sau evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sunt obligaţi la restituirea onorariului încasat."16. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentaţia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, inspecţiei de siguranţă rutieră sau auditului de siguranţă rutieră, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1). (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, la cererea acestora, după caz, documentaţia privind: a) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere; b) documentele conţinute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, dar nu mai puţin decât:(i) planurile generale ale traseului;(ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;(iv) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;(v) memorii tehnice;(vi) analizele de trafic, existent şi prognozat; c) datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; d) informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior; e) alte informaţii necesare. (3) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţa rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră sau inspecţiei de siguranţă rutieră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege."17. La articolul 13, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., inspecţia de siguranţă rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale şi în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de doi ani între administratorul drumului public şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) şi (12) se realizează la notificarea organelor de poliţie sau în baza unor programe proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., după caz......................................................................... (5) Prevederile alin. (4) sunt valabile şi pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact."18. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5) şi (11), raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în două exemplare originale şi se transmite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului, în termen de maximum 90 de zile de la data semnării contractului, respectiv de la data notificării prevăzute la art. 10 alin. (10). În acelaşi termen, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite o copie conformă cu originalul a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră şi organului de poliţie."19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Investitorul are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (3), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, de a contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor recomandărilor, transmiţând în acest sens obiecţiuni în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranţă rutieră/evaluare de impact asupra siguranţei rutiere. (2) Comisia soluţionează contestaţia şi poate menţine recomandările, le poate modifica sau poate considera obiecţiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluţionării contestaţiei investitorului, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi auditorului de siguranţă rutieră. (3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanţilor la trafic, care au fost afectaţi de nerezolvarea dispoziţiilor conţinute în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră prevăzut la art. 10 alin. (6) în termenul prevăzut la art. 10 alin. (8). (4) Rezultatul soluţionării contestaţiei prevăzut la alin. (2) poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ competentă de către cei interesaţi. O copie a hotărârii instanţei, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv."20. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră, onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activitatea prestată, precum şi tarifele percepute pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (5) şi art. 20 alin. (2) lit. m) şi n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor."21. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activităţile desfăşurate, plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei, efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) şi (12), precum şi pentru finanţarea activităţilor proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv."22. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditorii de siguranţă rutieră care desfăşoară activitatea de audit de siguranţă rutieră şi evaluare de impact asupra siguranţei rutiere se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părţi, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele pentru finalizarea şi predarea rapoartelor, termenele şi modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor."23. La articolul 18, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Măsurile corective propuse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, sub formă de recomandări şi/sau dispoziţii, se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri. (4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conţinute în cadrul unui raport privind inspecţia de siguranţă rutieră pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3."24. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituţie competentă să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră şi să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră."25. La articolul 20 alineatul (2), literele a), c), d), e), f), k), m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) desemnează, în condiţiile prezentei legi, auditorii de siguranţă rutieră în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră;............................................................................. c) stabileşte aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, stabileşte circuitul documentelor şi informaţiilor între părţile implicate în activităţile ce fac obiectul prezentei legi; d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi organizarea cursurilor de perfecţionare pentru auditorii de siguranţă rutieră atestaţi; e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor de siguranţă rutieră şi emiterea atestatelor respective; f) organizează periodic informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu;........................................................................... k) elaborează şi propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de lucru şi de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră;........................................................................... m) realizează documentaţii şi publicaţii de specialitate periodice pentru auditorii de siguranţă rutieră din evidenţa Registrului; n) distribuie auditorilor de siguranţă rutieră documentaţiile şi publicaţiile prevăzute la lit. g) şi m), precum şi alte reglementări de interes;"26. La articolul 20 alineatul (2), după litera n) se introduc patru noi litere, literele o)-r), cu următorul cuprins:"o) efectuează prin proprii angajaţi inspecţiile de siguranţă rutieră/inspecţiile de siguranţă rutieră suplimentară; p) stabileşte proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formează echipele de inspecţie de siguranţă rutieră; q) întocmeşte programe proprii pentru efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentară, prevăzute la art. 10 alin. (11); r) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu alte organisme şi instituţii din ţară sau străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul siguranţei rutiere."27. La articolul 21 alineatul (1), literele a) - c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activităţile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; b) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:(i) pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condiţiile de obţinere a atestatului de auditor prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condiţiilor respective. Dacă după 6 luni condiţiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungeşte corespunzător;(ii) pentru depăşirea nejustificată, cu cel puţin un an, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5); c) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (6) şi (7), dacă încălcarea nu este considerată infracţiune."28. La articolul 23, literele b), c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), art. 11 alin. (6) şi (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum şi pentru depunerea raportului cu depăşirea nejustificată a termenului contractat de depunere; c) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7), în termenul stabilit prin art. 10 alin. (8);............................................................................... e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări scrise depuse comisiei, a obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1); f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră, după caz."29. La articolul 23, litera d) se abrogă.30. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 se fac, după caz, de către: a) personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor şi Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. a)-f), în limita competenţelor acestora; b) ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. c) şi e)."31. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - Activităţile de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, de audit de siguranţă rutieră şi de inspecţie de siguranţă rutieră se pot efectua şi pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), opţional, la cererea investitorului sau administratorului, în condiţiile prezentei legi."32. La anexa nr. 1 punctul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;"33. La anexa nr. 1 punctul 2, literele a), c), d), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) accidente soldate cu decese şi/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;............................................................................ c) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersecţii, treceri la nivel şi altele asemenea; d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, biciclişti, motociclişti şi alţii asemenea;............................................................................ f) condiţii climatice şi sezoniere; g) prezenţa unui număr suficient de zone de parcări sigure;".34. La anexa nr. 2 punctul 1, literele a), b), c), d), e), g), h), i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) localizarea geografică, care include expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe şi altele asemenea, condiţii climatice şi sezoniere, precum şi activităţi seismice; b) tipurile de intersecţii şi distanţa dintre acestea; c) numărul şi tipul benzilor de circulaţie; d) structura şi componenţa traficului admis pe noua infrastructură; e) funcţionalitatea drumului în cadrul reţelei;.................................................................. g) viteze de proiectare şi viteze de circulaţie; h) profile transversale, care cuprind: lăţimea părţii carosabile, piste pentru biciclişti, trotuare; i) traseul în plan de situaţie şi în profil longitudinal;.................................................................. k) dispunerea intersecţiilor;"35. La anexa nr. 2 punctul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic şi detalii de execuţie:"36. La anexa nr. 2 punctul 2, literele a), b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) planul de situaţie; b) semnalizare orizontală şi verticală coerentă;................................................................... d) echipamente poziţionate în ampriza drumului; e) plantaţia rutieră adiacentă drumului în extravilan şi construcţiile, amenajările şi alte obiective din intravilanul localităţilor;"37. La anexa nr. 2 punctul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontală şi verticală;"38. La anexa nr. 3 partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei rutiere"39. La anexa nr. 3, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Elementele de evaluare pentru echipele de experţi la vizitele pe teren pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră:";40. La anexa nr. 3 punctul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) potenţiale măsuri corective care se realizează etapizat, cum ar fi:- eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;- reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local;- îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice şi de luminozitate;- îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor poziţionate în ampriza drumului, cum ar fi sistemele de protecţie pasivă;- îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere, în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire şi a semnalizării verticale;- îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii suprafeţei de rulare a drumului;- reproiectarea sistemelor de protecţie pasivă;- asigurarea şi îmbunătăţirea protecţiei pasive în zona mediană;- reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă;- îmbunătăţirea amenajării intersecţiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferată;- modificarea traseului;- modificarea lăţimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate;- instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului;- reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;- modernizarea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare în vigoare;- reabilitarea şi mărirea capacităţii portante a drumurilor;- utilizarea unor semne de circulaţie inteligente;- îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare."41. La anexa nr. 4, punctele 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. localizarea cât mai precisă a accidentului;.........................................................................4. informaţii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, categoria de drum, tipul de intersecţie cu semnalizarea aferentă, numărul benzilor de circulaţie, marcajul, suprafaţa de rulare, sistemele de iluminat şi condiţiile meteorologice, limitarea de viteză, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin, parapeţi şi alte lucrări de artă, vegetaţie sau alte elemente cu rigiditate ridicată la impact;"  +  Articolul II (1) În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, punctele 66 şi 67 se abrogă. (2) Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. procedează la actualizarea, în condiţiile legii, a Clasificării ocupaţiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLegea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ------------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Enache Jiru,

  secretar de stat

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  p. Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Valentina Conţescu,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe

  Daniel Ioniţă,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 iunie 2016.Nr. 22.----